Lúkạ̃ 5

1Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ rĩʼá õjílã õʼbí ãmbá lị̃fị́ îcíʼá ãnyî lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Gãlĩláyã rî lạ̃gạ́tị́. Õjílã lîzô trá rõô îfî ĩyî ʼâ trá ngárá-ngárá rû îpĩ ʼbá rî yî, rû lôzé ʼbá rî ʼbá yí bê. 2Gõʼdá Yésũ ndrê bê ĩtí rî, õjílã trá dũû ãnyî ãnyî yí rú rî, gólâ ndrê kõlóngbõ trá rị̃ ĩtí lị́pị̂ lâ yî âsê ĩyî trá ĩví ʼálâ lị̃mvû ʼásĩ. Gólâ drí gõzó mbãlé ãlô rî drị̃ị̂, tãlâ óndrê ró yî bê tõ tã âtárẽ ʼá. Kõlóngbõ ʼdî, lị́pị̂ lâ Sĩmónã Pétẽrõ ĩʼdî. Sĩmónã Pétẽrõ yî lậmû-ãzíyã lâ yí bê rĩʼá ĩyî îmbá ĩyíkâ ị̃ʼbị̂ kâ lị̃fị́ lâ êdéʼá ngbãâ ãnyî. Lậmû-ãzíyã lâ ʼdĩ ʼbá yî, rú lâ yî Yãkóbã yî Yõwánĩ bê, Zẽbẽdáyõ rî mvá ró rî yî. Yésũ drí tã âtázó Sĩmónã drí, gólâ ẽêsê drẽ kõlóngbõ íyíkâ ʼdĩ fínyáwá lị̃mvû ʼálâ õjílã ʼdî ʼbá yî rú sĩ, yí gõ ró tã âtálé rĩzó gólĩyî lị̃fị́ îcílí lị̃mvû lésĩ ró, ãârî ró ĩyî bê tãndí ró. 4Yésũ ndẽ õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îcî-îcî trá. Drílâ gõzó tã âtálé Sĩmónã Pétẽrõ yî drí Yãkóbã yí bê Yõwánĩ yí bê kõlóngbõ zẽlé lị̃mvû gạ́lị́ ʼá, õʼbê ró ĩyî îmbá ĩyíkâ lị̃mvû ʼá ị̃ʼbị̂ rũzó. 5Sĩmónã drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, mã rî trá îmbá nõ ʼbẽlé ị̃ʼbị̂ drí ngạ́cị̂ nõ sĩ kárá lị̃mvû nõ ʼá, gõʼdá mã rú kó ngá ãzâ kô. Gõʼdá tãlâ ní âtâ tã trá ãmâ drí rî drí sĩ, mã âʼdô îmbá ʼbẽʼá óʼdí." 6Gõʼdá ʼbê ĩyî îmbá bê ândálé rî, drílĩyî gõzó ị̃ʼbị̂ rũlị́ ĩyíkâ îmbá ʼá dũû õzõ tõtõ kâtí, âsê ĩyî kpị̃ị̂. 7Drílĩyî ãzí-ãzí lâ yî ậzị́zó ĩyî pãlé ị̃ʼbị̂ âsélé lị̃mvû ʼásĩ ʼbãlé kõlóngbõ ʼá, îmbá gõʼdá trá sĩʼá, ʼbã ĩyî ị̃ʼbị̂ gõʼdá trá njúʼdậ-njúʼdậ kõlóngbõ ʼá lậnjị̃-lậnjị̃ ró, kõlóngbõ trá ʼẽʼá fĩlí fĩfĩ lị̃mvû zẽlé. 8Gõʼdá Sĩmónã yî ãzí-ãzí lâ yí bê ndrê bê ị̃ʼbị̂ trá dũû îmbá ʼá rî, tị̂ lâ yî ậʼdị̂ trá ndrĩ. Sĩmónã drí ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ Yésũ ágálé kĩ nĩ rî, "Ôvârí, mâ nõ õjílã õnjí ʼî. Nî, ní ʼê âfílí kõlóngbõ ãmákâ nõ ʼá ãmâ pãlé nõ ángô tí ró, mâ cú ĩtí áyábálá ró nõ yã?" Yésũ kĩ, "Ní ʼê ũrị̃ kô, îtónã ĩʼdî ngbãângbânõ ị̃tú ãndrõ nô sĩ rî, tã ʼẽʼẽ áníkâ âʼdó gõʼdá ị̃ʼbị̂ âsélé ĩʼdî kô. Ní âʼdô gõʼdá rĩʼá õjílã mvá âsélé ĩʼdî ʼdẽlé má vó tã ámákâ rî ʼẽlé ĩʼdî." 11Sĩmónã yî ãzí-ãzí lâ yí bê drí gõzó kõlóngbõ âsélé lị̃mvû ʼásĩ. Îtónãlé kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, Sĩmónã yî Yãkóbã yî Yõwánĩ bê âyê ĩyî lôsĩ ị̃ʼbị̂ rũrũ kâ trá, âgõ ĩyî trá ʼdẽlé Yésũ vó lãjóʼbá ró. 12Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ rĩʼá ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ʼá. Drílâ ãgô ãzâ ûsúzó ngá lãzé ãrí kâ bê yí rú. Ãgô nõ drí rĩzó vũdrị́ ʼãʼî drị̃ị̂ gólâ ágálé rúʼbạ́ lôʼbãlé kĩ nĩ rî, "Kúmú, õzõ ĩîcâ trá ní lị̃fị́ rî, ní êdê ámâ rúʼbạ́ nõ, ãʼdô ró bê ngbángbá." 13Drílâ drị́ ʼbãzó gólâ rú kĩ nĩ rî, "Ãwô-ʼdĩ, má lẽ trá ánî pãlé êdélé rúʼbạ́ bê lúwạ́-lúwạ́." Nĩngá sĩ rî, kôrô ngá lãzé ʼdĩ drí ndẽzó ãgô ʼdĩ rú sĩ. Ãgô ʼdĩ, rúʼbạ́ lâ drí âgõzó lúwạ́-lúwạ́. 14Drílâ tã ʼbãzó ãgô ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní âʼdâ tã nô õjílã ãzâ drí kô. Ní nĩ zãlô ánî rúʼbạ́ ʼdĩ âʼdálé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ drí, ní gõ ró ngá fẽfẽ fẽlé Ôvârí drí. ʼDĩî rî tã Ôvârí drí âtálé ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ Músạ̃ drí tã ʼbãʼbã ró rî ĩʼdî. Õzõ ní õʼê trá ĩtí rî, õjílã ndrĩ âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ kĩ nĩ rî, ní êdê rû trá ngbángbá ãrí ʼdĩ ʼásĩ." 15Tã Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ nõ lậʼbû trá zãâ ngbẽrê võ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá õʼbí ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ kpá zãâ ânĩʼá gólâ ngálâ úlị́ gólâkâ rî ârílí, gõʼdá kpá gólâ rî îjílí ĩyî êdélé ngá lãzé ʼásĩ. 16Gõʼdá Yésũ rî rĩʼá ʼbẽlé íyîngá ʼbẽʼbẽ ũgũ sĩ, nĩʼá võ gólâ õjílã ãkó rî ʼálâ rãtáã íyíkâ ʼẽlé. 17Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ rĩʼá õjílã îmbáʼá jó ãzâ ʼá. Lãʼbí îmbá ʼbá yî Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yí bê rĩʼá ĩyî úlị́ Yésũ kâ rĩʼá âtálâ rî ârílí kpá gólâ rî ûjũlị́. Võ drílĩyî ânĩzó ʼálâ ʼásĩ rî, ãzâ ʼbá yî ãnyî ãnyî, ãzâ ʼbá yî jẽjẽ ró õzõ Yẽrõsãlémã tí rî. Gõʼdá Ôvârí rî rĩʼá mbârâkã fẽlé Yésũ drí rĩzó õjílã ngá lãzé bê rî ʼbá yî êdélé. 18Õjílã ãzâ ʼbá yî ậnjị̃ ĩyî ãgô ãzâ trá gbãrãkã sĩ nĩzó gólâ ngálâ. Ãgô rî ʼdĩ rĩʼá kõrõkpó ró. 19Õjílã ʼdî ʼbá yî îcá gõʼdá fĩlí jó ʼálâ kô, tãlâ õjílã gõʼdá trá rõô bũúũ ĩvĩ sĩ. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî drí gõzó mbãlé jó-drị̃ ʼálâ, ũpị̃ lõlé jó-drị̃ lésĩ ró ãgô nã îrízó kôrô gbãrãkã bê nyé vũdrị́ ʼálâ ãnyî Yésũ ágálé ĩtí. 20Gólâ nị̃ trá kĩ nĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî lẽ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, yî rĩʼá cú mbârâkã bê ãgô ʼdĩ êdézó rî, drílâ gõzó tã âtálé ãgô ngá lãzé bê ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ rû-lẽ-ãzí, áâyê nî trá tã õnjí áníkâ ʼásĩ." 21Nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê, drílĩyî rĩzó lôzólé ĩyî võ ʼásĩ Yésũ rú. Drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ gólâ rî íyíkâ ãʼdô tã âtálé ĩʼdî, gólâ ị̂sũ íyíkâ bê rî, yí ãâʼdô Ôvârí ĩʼdî yã? Cé Ôvârí ĩʼdî rĩ ʼbá tã õnjí õjílã kâ âyélé rî." 22Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ bê trá ĩtí rî, drílâ gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Nĩ rî tã ị̂sũlị́ ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? 23Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî cú rĩʼá drị́-ãcê bê ãngó nõ ʼá tã õnjí õjílã kâ âyézó. Âʼdô ʼbãʼá cú ĩtí lâṇõ ãkó má drí tã õnjí õjílã kâ âyézó cé úlị́ âtâ-âtâ sĩ. 24Gõʼdá õzõ má ĩîngâ ãgô kõrõkpó ró nõ trá ûrû ậcị́ tõlé cé úlị́ âtâ-âtâ sĩ rî, ʼdĩî âʼdô âʼdálâ kĩ, mâ cú rĩʼá drị́-ãcê bê tã õnjí gólâkâ âyézó." Drílâ tã âtázó ãgô ngá lãzé bê ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ûrû. Ní trõ gbãrãkã áníkâ, ní gõ ró ʼbã ʼálâ." 25Tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ sĩ rî, ãgô ʼdĩ drí ngãzó ûrû, gbãrãkã íyíkâ trõlé, zãâ nĩzó íyî pá sĩ yí drí ʼbã ʼálâ. 26Õjílã tíbê tã ʼdî ndrẽ ʼbá trá rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó. Gõʼdá drílĩyî Ôvârí rî lûyị́zó kĩ nĩ rî, "Mã ndrê tã tị̂ drí ậʼdị́zó drí lâ sĩ rî trá ãndrõ nô." 27Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ rĩʼá lậmúʼá. Gólâ ûsû ãgô ãzâ trá. Ãgô ʼdĩ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼî, rú lâ Mãtáyõ. Mãtáyõ rĩʼá võ íyíkâ bélé-bélé ûʼdû kâ ʼá. Yésũ drí tã âtázó Mãtáyõ drí kĩ nĩ rî, "Mãtáyõ, ní ânĩ ʼdẽlé má vó lãjóʼbá ámákâ ró." 28Îtónãlé kậyị̂ ʼdĩ ʼásĩ rî, Mãtáyõ âyê ngá ʼẽʼẽ íyíkâ trá, nĩ trá ʼdẽlé Yésũ vó. 29Nĩngá sĩ rî, Mãtáyõ drí rû-lẽ-ãzíyã lâ yî ậzị́zó, ãânĩ ró ĩyî ngá nyãlé yí drí ʼbã ʼálâ, tãlâ ũûsû ró ĩyî Yésũ yî bê lãjóʼbá gólâkâ yí bê tólâ. Rû-lẽ-ãzíyã lâ ʼdĩ ʼbá yî ãmbá lâ rĩʼá bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼî. 30Pạ̃rúsị̃ yî gõʼdá gólĩyî ũrûkậ âʼdó ʼbá lãʼbí îmbá ʼbá ró rî ʼbá yí bê ndrê ĩyî bélé-bélé ûʼdú ʼbá rî ʼbá yî tã õnjí ʼbá ró, tãlâ bélé-bélé ûʼdú ʼbá yî îzã lãʼbí õrĩ gólĩyíkâ trá. Gõʼdá lị̃fị́ îcí ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Yésũ rî íyíkâ ngá nyãlé tã õnjí ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê tãlâ ãʼdô ʼî yã?" 31Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó lị̃fị́ îcí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî drẽ, ngá lãzé ʼbá nĩ cé nĩ ójó ngálâ ngá ngĩlí. Gõʼdá má ânĩí kô tã mbị̂ ʼbá pãlé, má ânĩ trá tã õnjí ʼbá ậzị́lị́, tãlâ ópâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ." 33Gõʼdá nĩngá sĩ rî, lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Tã ârí ʼbá Yõwánĩ kâ rî ʼbá yî tã ârí ʼbá Pạ̃rúsị̃ yí kâ bê rî ĩyî trá tị̂ ʼbĩlí rĩzó ʼálé ʼãʼí ró rãtáã ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá tã ârí ʼbá áníkâ nõ ʼbá yî rî ĩyíkâ ngá nyãlé zãâ kárá kpá ngá mvũʼá cú ĩtí tị̂ ʼbĩ ãkó ãʼdô tãsĩ yã?" 34Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ârî drẽ, gõʼdá õdrógô yî õtírĩ rĩî dûrûbạ̃ bê lãgĩ ʼá ạ́ʼbị́ lâ drí ʼbã ʼálâ rî, gólĩyî nyá ĩyî ngá ndrĩ ʼdó võ ãlô ʼá ãyĩkõ ʼẽzó kô yã? Õzõ ãʼdô ĩtí ngbãângbânõ rî, ãmâ tã ârí ʼbá ámákâ bê kpá trá ʼdó ãyĩkõ ró ngá nyãʼá ʼdó võ ãlô ʼá. 35Tã âʼdâ-âʼdâ lâ õzõ õdrógô õtírĩ âʼdó yû rî, gólĩyî âʼdô rĩʼá cú ĩtí ngá nyã ãkó. Kpá ĩtí, õzõ má õtírĩ gõô ámâ átá ngálâ ûrú ʼálâ rî, tã ârí ʼbá ámákâ âʼdô rĩʼá kpá cú ĩtí ngá nyã ãkó." 36Gólâ âtâ trá lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Má rî nõ tã óʼdí îmbálé ĩʼdî tã ârí ʼbá ámákâ rî ʼbá yî drí, tã óʼdí ró rî ĩʼdî tã ạ̃kû rî võ lâ ʼá. Tã gólâ má drí rĩʼá îmbálâ nõ rĩʼá õzõ ítá óʼdí kâtí. Ólôsé ítá óʼdí ró rî kô kpạ̃ạ́kũ ítá ạ̃kû ôsĩ ʼbá trá rî rú, tãlâ ítá óʼdí ʼdĩ õzó ôró ânjólé vólé ítá ạ̃kû ʼdĩ ũpị̃ lâ âyélé hõwéẽ ậvû-ậvû ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 37Gõʼdá tã gólâ má drí rĩʼá îmbálâ nõ kpá rĩʼá õzõ õdrá óʼdí kâtí. Âʼdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí õdrá óʼdí lôrózó mõrá gólâ ạ̃kû mbârâkã ãkó rî ʼá. Gólâ õʼê trá ĩtí rî, gõʼdá õdrá õtírĩ ângá rî, mõrá ạ̃kû ʼdĩ âʼdô pị̃ʼá, õdrá ʼdĩ drí lâsózó vũdrị́ rû îzãlé. 38Ĩtí rî, órî õdrá óʼdí lôrólâ mõrá gólâ tãndí ró rî ʼá. Tã ʼdî tãsĩ rî, âʼdô rĩʼá dódó cú ĩtí rû îzã ãkó. 39Ãnî lãʼbí îmbá ʼbá nõ ʼbá yî Pạ̃rúsị̃ yí bê lẽ ĩyíkâ cé tã ạ̃kû rî rõlé ĩʼdî, nĩ âʼdô trá õzõ õjílã gólâ rĩ ʼbá íyíkâ cé õdrá ạ̃kû mvũlị́ ĩʼdî rî kâtí, nĩ lẽé kô ngá óʼdí îtójõlé ngã ʼbô tãndí ró, ngã âʼdó kô tãndí ró yã rî, nĩ lẽé kpá tã ârí ʼbá ámákâ drí tã óʼdí ámákâ ârílí kô. Ĩʼdî ʼdĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\