Lúkạ̃ 6

1Kậyị̂ rãtáã kâ sĩ, Yésũ yî rĩʼá lậvũʼá pávó kôrô ạ́mvú ạ̃drúgú lị̂njị́ ʼbá trá rî kâ ʼásĩ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ạ̃drúgú ôsĩzó nyãlé lõfó drí sĩ. 2Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼê bê ĩtí rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî ngâ trá õmbã ró. Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Tãlâ ãʼdô ʼî lãjóʼbá áníkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ạ̃drúgú ôsĩzó kậyị̂ rãtáã kâ nõ sĩ yã? Rĩʼá tã õnjí ʼî lôsĩ ʼẽzó ĩtí kậyị̂ rãtáã kâ sĩ." 3Yésũ drí tã âtázó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ zị́ tã ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ rî trá búkũ Ôvârí kâ ʼá yã? Gólĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê rĩʼá lõfó ró. 4Gólĩyî fî ĩyî trá jó Ôvârí kâ ʼálâ ãmbãtã fẽlé trá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî nyãlé. Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩʼá nĩ rî, cé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yî áâyê ĩʼdî ngá nyãnyã rî ʼdĩ nyãlé. Gõʼdá áâtá kô kĩ nĩ rî, gólĩyî lãʼbí îzã ʼbá ʼî tã gólĩyî drí ʼẽlé trá ʼdĩ tãsĩ, tãlâ lõfó mbârâkã lậvũ kôrô tã lãʼbí ʼdã ʼbá kâ rî drị̃ị̂ sĩ. 5Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî rĩʼá drị́-ãcê bê kậyị̂ gólâ ʼbãlé rãtáã ʼẽzó ʼdĩ drị̃lị́." 6Kậyị̂ ãzâ sĩ, kpá kậyị̂ rãtáã kâ ʼî, Yésũ drí fĩzó jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ãzâ ʼá õjílã lị̃fị́ îcílí. Ãgô ãzâ rĩʼá tólâ, drị́-ágó lâ lîsî trá, êjẽé rû kô, rî trá kõgõʼdõ ĩtí. 7Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê rĩʼá ĩyî võ ʼdî ʼá tólâ, rĩʼá ĩyî Yésũ rî lôtíʼá ngãtá gólâ ãâʼdô ʼbô tã îzãʼá kậyị̂ rãtáã ʼẽzó ʼdĩ ʼá ãgô ʼdĩ êdézó yã rî, yĩ õfẽ ró mõndrã lâ bê, úũrû ró gólâ, rî ĩyî trá cé gólâ rî ndrẽlé ĩʼdî lôsĩ ʼdî ʼẽrẽ ʼá kậyị̂ rãtáã kâ ʼdĩ sĩ. 8Gõʼdá Yésũ nị̃ bê tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ trá rî, gólĩyî lẽé ĩyî trá íyî fũlị́ vólé, tãlâ gólâ lẽé tã ãmbá gólĩyíkâ rĩʼá ʼbãlâ ʼdĩ ʼbá yî kô. Yésũ drí gõzó tã âtálé ãgô drị́ bê lĩsí ró ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ûrû, ní ânĩ ró má ngáá nõlé, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê õndrê ró ĩyî bê tã má drí ʼẽʼá ʼẽlâ rî." Ãgô ʼdĩ drí ngãzó ûrû ânĩlí gólâ ngálâ. 9Gólâ drí tã âtázó Pạ̃rúsị̃ yî drí lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê kĩ nĩ rî, "Tã ʼbãʼbã ãmákâ ʼá rî, îcâ trá ãmâ drí õjílã pãzó kậyị̂ rãtáã ʼẽzó rî ʼá ngãtá kô yã? Má âʼdô õjílã ãlô rî pãʼá cú ngãtá má ãâyê gólâ õrî ró bê ĩzã ʼẽlé yã?" 10Gólâ drí rĩzó Pạ̃rúsị̃ yî tẽlé tã-drị̃ ĩyíkâ ʼdĩ jãlé rî, kó õjílã ãlô ãzâ âtá úlị́ kô. Gólâ drí gõzó tã âtálé ãgô ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní êjẽ ánî drị́ mbị̂mbị̂." Ãgô ʼdĩ drí úlị́ gólâkâ ʼdĩ ârízó íyî drị́ êjẽzó. Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí íyî drị́ ʼbãzó tãndí ró mbị̂mbị̂ mẽné-ménê. 11Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê trá ʼdó õmbã ró, rĩʼá lị̃fị́ ị̂njị́ʼá, sị́-gílí nyãʼá, rî ĩyî trá tã âtálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ, yĩ âʼdô gólâ rî ʼẽʼá ángô tí ró yã ĩyî drí fũzó lâ vólé rî. 12Gõʼdá ʼdó kậyị̂ gólâ ʼdĩ ʼá rî, Yésũ âyê tã ârí ʼbá íyíkâ trá ʼdó vólé, drílâ mbãzó únị́ drị̃ ʼálâ élêwálâ, gólâ rî trá tólâ ngạ́cị̂ gị̃rị̃ cé rãtáã ʼẽlé ĩʼdî. 13Gõʼdá võ ậwúlị́ bê rî, drílâ âgõzó únị́ drị̃ lésĩ tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî ậzị́lị́ yí ngálâ. Gõʼdá drílâ tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî êʼbézó ʼdó võ ãlô ʼá, tã âtázó drílĩyî, drílâ gõzó zĩlâ ʼálâ ʼásĩ cé mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rĩlí yí bê lãjóʼbá íyíkâ ró tã yí drí rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî ị̂lị́lị́. 14Gõʼdá rú lâ ĩyî ĩʼdî nõ, Sĩmónã rĩʼá zị̃lâ Pétẽrõ rî, Ãndĩríyã, Sĩmónã rî ậdrúpị̃ ró rî, Yãkóbã yî ậdrúpị̃ lâ Yõwánĩ bê. Fílĩpõ, Bãtõlõméyõ, Mãtáyõ, Tómã, Yãkóbã Ãlõpáyã rî mvá ĩʼdî, Sĩmónã gólâ fĩ ʼbá õmã ʼá õmbã ʼẽlé ʼbạ̃drị̃ tãsĩ rî ĩʼdî, Yúdạ̃ Yãkóbã ãzâ rî mvá lâ ró rî, Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã gólâ ʼẽ ʼbá Yésũ rî gĩlí fũlị́ rî. 17Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê, ârî ĩyî trá vũdrị́ únị́ ãpírĩ lésĩ, zãâ âcâ ĩyî trá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ võ sãlãrã sãlãrã rî ʼá, võ gólâ õjílã drí rĩzó rû êʼbélé võ ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ tã îmbâ-îmbâ gólâkâ ârílí rî ʼá, võ jẽjẽ ʼásĩ, Yẽrõsãlémã lésĩ, Tírã lésĩ, gõʼdá kpá Sĩdónã lésĩ. 18Võ ʼdî ʼá rî, õjílã ãzâ ʼbá yî ngá lãzé bê rî ânĩ ĩyî trá gólâ ngálâ, gólâ ẽêdê ró ĩyî. Gõʼdá kpá ãzâ ʼbá yî Sãtánã drí ômbélé trá rî ânĩ ĩyî trá, gólâ ẽêdê ró ĩyî. 19Õjílã ndrĩ ûjũ ĩyî trá ʼẽʼá drị́ dõlé Yésũ rú kĩ nĩ rî, Yésũ õdõ drị́ gbõ ʼwãâ õjílã nô ʼbá yî rú, kôrô drílĩyî rû êdézó. Gólâ rî mbârâkã câ trá õjílã ʼdî ʼbá yî rú, drílĩyî ʼbãzó tãndí ró ʼdĩ. 20Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólâ ndrê tã ârí ʼbá íyíkâ rî yî lị̃fị́ lâ trá, drílâ rĩzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî tã ârí ʼbá ámákâ rî yî, õzõ ãnî ãʼdô mbârâkã ãkó ngá ãkó lé ʼbá ró rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ĩtí rî, nĩ âʼdô rĩʼá gólâ bê ûrú ʼálâ. 21Õzõ ãnî ãʼdô ngá lôvó bê dũû rî, cé Ôvârí ĩʼdî ngá lôvó ãníkâ ʼdĩ ndrẽlé. Gólâ âʼdô ngá ãnî drí âʼdózó lôvó lâ bê ʼdĩ fẽʼá ãnî drí. Õzõ nĩ õrî ãwó ngõlé nõ tãlâ tã ʼẽʼẽ õnjí ãníkâ îzã tã tãndí ãnî lãfálé Ôvârí bê rî ʼá rî trá rî drí rî, tã ãníkâ âʼdô sũʼá Ôvârí rú. Ãyĩkõ âʼdô ãnî cĩʼá, õzõ Ôvârí õtírĩ tã õnjí ãníkâ trõô vólé rî. 22Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî õcâ ĩyî lãfálé câ ãnî rú sĩ, rĩzó ãnî lôʼdálé kpá ʼdásí ʼẽlé ãnî rú, tãlâ ãnî ãʼdô tã ârí ʼbá ámákâ ĩʼdî rî, nĩ ị̂sũ tã kô. Tã ị̂sũ-ị̂sũ võ ʼá rî, nĩ ʼbã tã ậʼdị̂-ậʼdị̂ ĩʼdî ãyĩkõ sĩ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, ãnî rĩʼá cú tã tãndí bê, tãlâ nĩ âʼdô drị́-ʼâ ạ́ngị́ ûsúʼá ûrú ʼálâ Ôvârí ngálâ. Ạ̃kû rî, tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yî, ạ́ʼbị́yạ́ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ rî îzã kpá gólĩyî rú. Ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ị̃ị̂dû ị̂dû Ôvârí rî rõlé õzõ tã ậngũ ʼbá nã ʼbá yî tí. 24"Ngbãângbânõ rî, gólĩyî tíbê ʼbã ʼbá tã ârí ʼbá ámákâ ró kô rî, tã gólĩyíkâ rî ĩyíkâ kpá ngĩî. Ĩzã kõkõ âʼdô âcáʼá gólĩyî rĩ ʼbá ãngó nõ ʼá rî ngá-tị̂ dũû rî ʼbá yí bê rî ʼbá yî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî êʼbê ngá-tị̂ trá dũû lậpị́ ʼbá ró gólĩyî nyãányâ drí. 25Ĩzã kõkõ âʼdô âcáʼá gólĩyî ʼbã ʼbá ãrõ-ãrõ bê rî ʼbá yî drị̃ị̂, gólĩyî trá cé ngá bê ãngó ʼá nõngá, gõʼdá gólĩyî ngá ãzâ ãkó Ôvârí ngálâ. Ĩzã kõkõ âʼdô âcáʼá gólĩyî tíbê âʼdó ʼbá cé ãyĩkõ bê ãngó nõ ʼá rî ʼbá yî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî lẽé tã ámákâ kô. 26Ĩzã kõkõ âʼdô âcáʼá gólĩyî tíbê lẽ ʼbá ĩyíkâ cé õjílã drí ĩyî lûyị́lị́ ĩʼdî rî drị̃ị̂, gólĩyî rĩʼá õzõ tã ậngũ ʼbá õnjí gólĩyî ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí lûyị́lị́ rî ʼbá yí kâtí." 27"Ãnî tã ârí ʼbá ámákâ rî, nĩ ârî drẽ, nĩ lẽ õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ãnî îzãlé rî ʼbá yî. Nĩ ʼê tã tãndí gólĩyî drí. 28"Õzõ gólĩyî ãâʼdô rĩʼá ãnî trĩʼá rî, nĩ ʼê rãtáã Ôvârí õfẽ ró tã tãndí gólĩyî drí. 29Õzõ õjílã ãzâ ũsị̃ ãnî ékpẽ ngãtá ʼbô ãnî úlũgbúrũ ngã ʼbô ãnî gạ̃gạ̃lị́-fã yã rî, nĩ sị̃ gólâkâ kô, nĩ âyê gólâ ũsị̃ ró ãnî kpá óʼdí. Õzõ ũgú ũûgũ ítá ãníkâ ãlô rî, nĩ êdrẽ gólâ kô. Õzõ õjílã ãzâ ũzị̂ ngá ní tị̂ sĩ rî, nĩ lôgâ kô, nĩ fẽ drílâ. Õzõ óõlôgõ kô rî, nĩ îjî kô. 31Tã gólâ ní drí lẽlé kĩʼá nĩ, ĩyî ãzí-ãzí yî õʼê ĩyî ĩʼdî ãnî drí rî, nĩ ʼê kpá ĩʼdî gólĩyî drí. 32"Îcá kô õzõ nĩ õlẽ cé ãnî rû-lẽ-ãzí yî ĩʼdî. Âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí õjílã gólĩyî Ôvârí rõ ʼbá kô rî yî drí. Ôvârí lẽ ãnî drí õjílã lẽlé ndrĩ ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yí bê ndrĩ. ʼDĩî rî, tã gólĩyî má drí ʼẽʼá âʼdálâ ãnî drí rî, ĩʼdî nĩ ʼê kpá gólĩyî rĩ ʼbá ãnî îkpókpólõlé rî yî drí. 33Tã õnjí ʼbá ʼê ĩyíkâ tã tãndí ĩʼdî õjílã drí, tãlâ gólĩyî lẽ ĩyíkâ kpá ólôgõ ró tã tãndí ĩyíkâ ʼdĩ võ lâ ĩyî drí. Gõʼdá ãnî, nĩ ʼê kpá tã tãndí ĩʼdî õjílã gólĩyî îcá ʼbá tã tãndí võ lôgõlé ãnî drí kô rî yî drí. 34Tã õnjí ʼbá yî fẽ ĩyíkâ lãfâ cé õjílã gólâ îcá ʼbá võ lâ lôgõlé ĩyî drí rî ʼbá yî drí. Gõʼdá Ôvârí kĩ, nĩ fẽ ngá kpá õjílã gólâ îcá ʼbá ngá ãníkâ ʼdĩ võ lâ lôgõlé kô rî yî drí. 35Nĩ ʼê tã tãndí kpá õjílã drí ndrĩ. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, õjílã ãâʼdô kĩʼá nĩ rî, ãnî âʼdô õzõ ãnî átá Ôvârí kâtí, ãnî rú âʼdô lị̂kúʼá. Ãnî átá Ôvârí rî sị́ rĩʼá ĩvĩ õjílã drí ndrĩ, gólâ rî õjílã âyélé tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ. Nĩ trõ lârâkô ãnî átá Ôvârí kâ ĩʼdî. 37"Nĩ ʼê ʼdásí tã kĩzó ányâ ró õjílã ãzí rú kô, Ôvârí õzó kpá ʼẽlâ ãnî drí. Nĩ âyê tã õnjí ãnî ãzí-ãzí yî drí ʼẽlé ãnî drí rî, Ôvârí õgõ ró tã õnjí ãníkâ rî âyélé. 38Nĩ fẽ ngá ãnî ãzí-ãzí yî drí nyãlé lị̃fị́ âmbé ãkó, tãlâ Ôvârí âʼdô kpá võ lâ lôgõʼá ãnî drí lị̃fị́ âmbé ãkó lậvũlị́ gạ̃rạ̃." 39"Lị̃fị́ ãkó lé ʼbá sê lị̃fị́ ãkó lé ʼbá kpá bê yã? ʼÉʼẽ gólĩyî kpạ̃rạ̃tị́ âʼdô ĩyî ʼdẽʼá ʼbú ʼá. Nĩ ʼdê kô lị̃fị́ îcí ʼbá õnjí vó, gólâ rĩʼá õzõ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá kâtí. 40Õzõ ãnî ífífí ãʼdô trá lị̃fị́ îcí ʼbá ró rî, nĩ nị̃ tãndí ró kĩ nĩ rî, ʼdĩyímvá ãnî drí rĩʼá lị̃fị́ lâ yî îcílí rî âʼdô ĩyî ãnî lârâkô trõʼá ĩʼdî. Lị̃fị́ îmbá ʼbá õnjí âʼdô ʼdĩyímvá ĩyíkâ îmbáʼá kpá õnjí tẽtẽ ĩtí. 41Õzõ nĩ õlẽ kô ʼdásí ʼẽlé ãzí-ãzí rú rî, nĩ âtâ tã ãzí-ãzí drí kĩʼá nĩ rî, gólĩyî âʼdô õnjí rî kô. Nĩ õʼê trá ĩtí rî, ãnî cú tị̂ ãcê bê. Tõtõ ãnî drí ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá rî, nĩ kũ zãlô, nĩ gõ ró tõtõ ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî tã lâ âtálé. Nĩ ndrê tã ʼẽʼẽ ãníkâ rî zãlô, nĩ gõ ró ãnî ãzí-ãzí yí kâ rî tã lâ âtálé." 43Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ãzâ kpá trá kĩ nĩ rî, "Fê tãndí ʼwá lõʼwâ õnjí kô. 44Gõʼdá mã nị̃ fê lârâkô tãndí ró rî lõʼwâ lâ sĩ, õzõ nĩ õndrê lõʼwâ lâ trá rî, nĩ kĩ nĩ rî, nõô rî fê ʼdĩ ĩʼdî. Tã âʼdâ-âʼdâ lâ rĩʼá nõtí, ãʼdî ôkî íyíkâ kạ̃nị́kị̃ lõʼwâ ólófí fê drị̃ị̂ sĩ rî nĩ yã? 45Úlị́ mãnĩgõ ámákâ nõ rî tã ífí lâ rĩʼá nõtí, õjílã tãndí rî kpá té tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî, gõʼdá rî kpá úlị́ tãndí âtálé ĩʼdî yí sị́lị́ sĩ. Õjílã õnjí rî íyíkâ kpá té tã âfõ ʼbá ndrĩ gólâ ʼásĩ õnjí tẽtẽ ró rî ʼẽlé ĩʼdî. 46Ãnî ãzâ ʼbá yî, nĩ rî kárá ámâ zị̃lị́ kúmú kúmú, gõʼdá nĩ ró tã ámákâ kô. 47Õjílã gólâ úlị́ ámákâ rõ ʼbá rî rĩʼá õzõ ãgô ãzâ gólâ ʼbú ʼdị̃ ʼbá kạ̃ạ́lũ jó íyíkâ ʼdị̃zó gá lũtú drị̃ị̂ ị̃nyạ́kú tãndí ʼá rî kâtí. Tãlâ gbõ lé ôzê ũʼdị̂ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê rõô rî, gõʼdá lị̃mvû drí tị̃zó rõô rî, jó ʼdĩ îcá kô ʼdẽlé vũdrị́, tãlâ úʼdị̂ trá gá lũtú drị̃ị̂ ị̃nyạ́kú tãndí ʼá. 49Gõʼdá õjílã gólâ úlị́ ámákâ ârí ʼbá cú ĩtí rõ ʼbá lâ kô rî rĩʼá õzõ ãgô ãzâ gólâ jó íyíkâ ʼdị̃ ʼbá võ ãlólẽ ʼá rî kâtí. Ĩtí rî, gõʼdá õzõ ôzê ũʼdị̂ trá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê rõô rî, gõʼdá lị̃mvû drí tị̃zó rõô rî, jó ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá ʼdẽlé, drílâ rû îzãzó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\