Lúkạ̃ 7

1Gõʼdá Yésũ ndẽ bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtâ-âtâ lâ ndrĩ rî, drílĩyî gõzó nĩlí gõlé Kãpẽrãnómã ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. 2Tólâ rî, ãgô ãzâ rĩʼá, gólâ drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ rî ʼbá yí kâ ʼî. Rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ bê ʼbã ʼálâ ngá lãzé bê, ãnyî ʼẽʼá drãlé. Gólâ lẽ rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ tã lâ trá rõô. 3Gõʼdá ârî bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ âcâ trá rî, gólâ drí õjílã Yúdạ̃ yí kâ sị́sị́-lésĩ rî jõzó Yésũ ngálâ gólâ ẽêdê ró rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ bê ʼbãlé tãndí ró. 4Gõʼdá õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ ʼdî ʼbá yî âcâ ĩyî bê Yésũ ngálâ rî, drílĩyî tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní ânĩ rû ị̂ʼbũ ʼbá ãgô nã kâ nã pãlé, tãlâ ãgô nã rĩʼá ãgô tãndí ʼî. 5Gólâ âʼdó õrĩ ãmákâ rî ʼásĩ kô. Gõʼdá ní ndrê drẽ, gólâ âfẽ lãfâ trá ãmâ drí jó tã ârî kâ ʼdị̃zó." 6Gõʼdá Yésũ drí ngãzó nĩlí õjílã sị́sị́-lésĩ ʼdî ʼbá yí bê drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá câ ĩyí bê ãnyî rî, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ drí õjílã ãzâ ʼbá yî jõzó, nĩʼá Yésũ rî ûsúlị́ pávó ʼá tã âtî-âtî ãzâ bê kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, nî rĩʼá ãgô ãmbá ʼî. Îcá kô ní drí ânĩzó ánî îkpókpólõlé âcázó bũúũ má drí ʼbã ʼá nõlé. 7Mâ ámákâ nõ áyábálá ʼî, má jô cé tã ĩʼdî ní drí, ní âtâ ró tã tólâ sĩ, ngá lãzé ãâyê ró rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ nõ. 8Má nị̃ tã gólâ drị́-ãcê kâ ʼdĩ trá, mâ rĩʼá drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼî, má rî kpá tã õjílã gólâ sị́sị́-lésĩ má drí rî kâ rõlé. Gõʼdá gólĩyî ʼbã ʼbá má zẽlé rî ʼbá yî rô ĩyî kpá tã ámákâ rî, õzõ má ãâtâ gólĩyî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî õnĩ rî, âʼdô ĩyî nĩʼá, õzõ má õkĩ nĩ rî, gólĩyî ãânĩ rî, âʼdô ĩyî kpá ânĩʼá. Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ rî ʼbá yî rî ĩyî kpá ámâ rõlé kpá ĩtí. Õzõ ní ãâtâ cé tã ĩʼdî tólâ sĩ rî, má nị̃ trá, gólâ âʼdô ʼbãʼá tãndí ró." 9Gõʼdá Yésũ ârílí bê tã ãgô ãmbá drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ kâ rî, gólâ lârõ trá kĩ nĩ rî, "Ãgô ʼdĩ lẽ tã trá tã pạ̃tị́ị̃ ró, mbârâkã ámákâ trá kôrô." Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó õʼbí ãmbá âʼdé ʼbá yí vósĩ ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî õrĩ ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼá rî, tã lẽlẽ gólĩyíkâ Ôvârí ʼá rî âʼdó rõô té õzõ ãgô nõ kâ rî tí kô." Yésũ ʼê trá té õzõ drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ʼdĩ drí âtálé rî tí. Gólâ ʼê rãtáã trá Ôvârí drí rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ tãsĩ. 10ʼDĩî vósĩ rî, õjílã gólĩyî tíbê ânĩ ʼbá drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ nõ drí ʼbã lésĩ rî, gõʼdá gõ ĩyî bê ʼbã ʼálâ rî, ûsû ĩyî rû ị̂ʼbũ ʼbá tíbê ngá lãzé bê ʼdĩ ngâ trá ngá lãzé ʼásĩ trá tãndí ró. 11ʼDĩî rî vósĩ rî, Yésũ drí ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ rĩʼá zị̃lâ Nánã rî ʼálâ. Gõʼdá tã ârí ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yí bê ʼdê trá zãâ gólâ vósĩ. 12Gólâ õtírĩ cãâ ãnyî ʼbạ̃drị̃ mvá nã ʼá rî, ûsû ĩyî rû trá õjílã õʼbí ãzâ ʼbá yí bê, ânĩʼá ĩyî ʼbạ̃drị̃ nã lésĩ ágámvá ãzâ ãvõ lâ bê, nĩʼá ʼbãlâ ʼbú ʼá. Ágámvá ʼdĩ útị̂ gólâ kó ĩʼdî élêwálâ ʼdĩ, átá lâ drã trá. Ândrê lâ gõʼdá ĩʼdî ạ̃yị́zị́ ró. 13Kúmú Yésũ ndrê bê ĩtí rî, gólâ trá tã ị̂sũ-ị̂sũ ró õkó ạ̃yị́zị́ ró nõ ĩzã lâ drí. Gólâ drí tã âtázó õkó ạ̃yị́zị́ ró ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Óõ ámâ ândré, ní ngô ãwô kô." 14Drílâ gõzó íyî drị́ tị̃lị́ gbãrãkã ãvõ njị̃zó ʼdĩ rú. Õjílã gólĩyî tíbê rĩ ʼbá ãvõ njị̃lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí âdrézó ãvõ bê. Drílâ tã âtázó ãvõ ʼdî drí kĩ nĩ rî, "Nî, ní ngâ ûrû õdrã ʼásĩ." 15Ãvõ drí gõzó ngãlé ûrû rĩʼá úlị́ âtálé õjílã drí. Yésũ drí mvá nõ îngázó âsézó lâ ândrê lâ ngálâ. 16Õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó ndrĩ ʼdó, drílĩyî ãwô-ĩtí ãmbá ʼẽzó Ôvârí drí. Õjílã ãzâ ʼbá yî kĩ nĩ rî, "Ãgô gólâ Yésũ nõ rĩʼá pạ̃tị́ị̃ õzõ tã ậngũ ʼbá kâtí cú mbârâkã bê." Ãzâ ʼbá yî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ôvârí lẽ ʼbạ̃súrú ãmákâ nõ trá kôrô, tãlâ gólâ âjô ãgô gólâ Yésũ nõ trá ãmá drí." 17Tã gólâ Yésũ drí ʼẽlé nõ rî lậʼbû trá võ ʼásĩ ndrĩ. 18Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rĩʼá drẽ gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ. Gólâ ârî bê tã lârâkô ãmbá Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî tã ârí ʼbá yî rî gógó kâ rî sị́lị́ sĩ rî, 19gólâ jô võrã ʼbá yî trá rị̃ nĩʼá Yésũ ngálâ võrã bê. Võrã ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî îjî ĩyî Yésũ trá tã Yõwánĩ drí âtálé rî sĩ kĩ nĩ rî, "Nî õjílã gólâ ʼẽʼá âjólâ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ĩʼdî, ngãtá mã õtẽ drẽ õjílã ãzâ ngĩî lâ ĩʼdî yã?" 21Võrã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ âcá rî, ûsû ĩyî Yésũ rĩʼá õjílã ãzâ ʼbá yî êdéʼá dũû, kpá rĩʼá õjílã ãzâ ʼbá yî lị̃fị́ lâ êdéʼá võ ndrẽlé, gõʼdá kpá gólĩyî líndrí õnjí bê rî înjíʼá ʼbãlé tãndí ró. 22Yésũ drí tã âtázó võrã ʼbá Yõwánĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ gõ vólé Yõwánĩ ngálâ, nĩ gõ ró ngá gólâ tíbê ãnî drí ndrẽlé nõlé nõ ʼbá yî tã lâ âtálé Yõwánĩ drí. Nĩ âtâ gólâ drí, má ʼbã õjílã lị̃fị́ ãkó lé ʼbá trá võ ndrẽlé ngbángbá, õjílã gólĩyî õṇõ ró rî ʼbá yî trá ậcị́ tõlé tãndí ró, gõʼdá õjílã ãrí bê rî ʼbá yî rúʼbạ́ lâ êdê rû trá ngbángbá, õjílã bị́-ʼbálé lâ drí ậsị̃lị́ rî trá tã âríʼá, õjílã drã ʼbá rî ʼbá yî ngâ ĩyî trá õdrã ʼásĩ, gólĩyî ngá ãkó lé ʼbá ûsû ĩyî úlị́ tãndí trá má tị́ sĩ. 23Ĩtí rî, nĩ âtâ Yõwánĩ drí, mâ ĩʼdî âjólé trá Ôvârí ngá lésĩ ʼdíyî pã ʼbá ró, gólâ õrî zãâ tã lẽlé ĩʼdî má ʼá. Nĩ ndrê drẽ, gbõ lé tã gólĩyî má drí ʼẽlé rî ʼbá yî õʼbã õjílã dũû nĩ ámâ gãlé dó rî, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá õjílã gólĩyî ámâ gã ʼbá kô tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî ʼbá yî drí." 24Gõʼdá võrã ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî gõ ĩyî bê vólé rî, Yésũ îtónã trá tã âtálé õʼbí ãmbá âʼdé ʼbá gólâ vó ʼdĩ ʼbá yî drí. Âtâ tã trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã Yõwánĩ kâ rĩʼá nõtí. Nĩ nĩ ndrĩ Yõwánĩ rî ârílí õmã ʼálâ ʼdĩ ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ nĩ ndrĩ õjílã gólâ mbârâkã ãkó õzõ õmã ĩlî drí ʼẽʼá bị̃lâ vũdrị́ rî kâtí rî ndrẽlé yã? ʼÉʼẽ, âʼdó ĩtí kô. 25Ngã gõʼdá nĩ nĩ Yõwánĩ rî ârílí õmã ʼálâ nõ rî, tãlâ drílâ ʼbãzó õjílã ngá-drị̃ ãmbá bê, ítá sũ ʼbá tãndí ró rî bê rî drí sĩ yã? ʼÉʼẽ! Âʼdó kpá ĩtí kô, tãlâ õjílã gólâ ngá-drị̃ ãmbá bê rî rí õmã ʼá kô. Õjílã gólâ ngá-drị̃ ãmbá bê rî, rî ĩyíkâ jạ̃rị́bạ̃ ʼálâ jó ạ́ngị́ ạ́ngị́ ʼá. 26Nĩ nĩ Yõwánĩ rî ndrẽlé, tãlâ nĩ lẽ tã trá kĩ, gólâ ĩʼdî tã ậngũ ʼbá ʼî Ôvârí ngá lésĩ. Tãndí ró, Yõwánĩ lậvũ gạ̃rạ̃ tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. 27Yõwánĩ ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé tã ậngũ ʼbá Mãlákĩ sị́lị́ kĩʼá nĩ rî, 'Ôvârí kĩ nĩ rî, yí âbí lãjóʼbá íyíkâ jõʼá sị́sị́, nĩʼá ámâ tã âtálé sị́sị́ õjílã drí, má âcâ ró bê ûsúlâ njãâ.' " 28Yésũ âtâ trá kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî tị̃lị́ trá ãngó nõ ʼá bũúũ ãndrõ nô rî ʼbá yî lãfálé sĩ rî, ãmbã Yõwánĩ kâ ĩʼdî kôrô gólĩyíkâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ãnî gólĩyî lị̃fị́ ʼbã ʼbá má drị̃ị̂ ʼdíyî pã ʼbá ãníkâ ró, ámâ rõlé õzõ Kúmú ãníkâ kâtí rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ, õjílã tíbê ʼbã ʼbá áyábálá ró ãngó ʼá nõngá rî, ãmbã lâ âʼdô ʼbãʼá kôrô Yõwánĩ kâ drị̃ị̂ sĩ kũmũ Ôvârí kâ rî ʼá." 29Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ndrĩ ârî tã Yésũ drí âtálé ĩtí ʼdĩ bê rî, õjílã ndrĩ bélé-bélé ûʼdú ʼbá rî ʼbá yí bê lûyị̂ ĩyî Ôvârí trá, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá úlị́ Yõwánĩ kâ ʼá. Sị́sị́ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî îjî ĩyî tã trá Yõwánĩ tị́, gólâ õdã ró lũmvû ĩyî drị̃ị̂ tã õnjí ĩyíkâ âyézó tã lẽlẽ ĩyíkâ Ôvârí ʼá rî sĩ. 30Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá rî yí bê, gã ĩyî trá dó Yõwánĩ drí lũmvû dãlé ĩyî drị̃ị̂ tã õnjí ĩyíkâ tãsĩ, tãlâ gólĩyî lẽé tã Ôvârí kâ rî kô. 31Gõʼdá Yésũ rî trá zãâ tã âtálé kĩ nĩ rî, "Õjílã ãndrõ nô kâ gólĩyî tã Yõwánĩ kâ lẽ ʼbá kô rî, gõʼdá gólĩyî lẽé tã ámákâ kpá kô tã ʼdî ʼá rî ĩʼdî, má âtâ úlị́ mãnĩgõ nô gólĩyî tãsĩ. Gólĩyî rĩʼá nyé õzõ ʼdĩyímvá gólĩyî vólé gã ʼbá dó lâvílí ãzí-ãzí lâ yí bê võ ãlô ʼá rî kâtí. Õzõ ʼdĩyímvá õcâ ĩyî lậrị́ trá rĩzó ậndú tõlé rî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî õgã trá dó ậndú tõlé rî, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, 'Mã câ lậrị́ ậndú tõzó, gõʼdá nĩ lẽé ậndú tõlé ãmá bê kô ãʼdô tãsĩ yã?' Gõʼdá õzõ gólĩyî õngô gbõ ãwó lôngó drílĩyî ãwó ngõzó rî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî õgã kpá dó ãwó ngõlé gólĩyí bê rî, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî 'Nĩ lẽé kpá ãwó ngõlé ãmá bê kô ãʼdô tãsĩ yã?' 33"Nĩ ndrê drẽ, kậyị̂ ãwó ngõ kâ sĩ, Yõwánĩ rî bê cú ĩtí nyãsá tãndí nyã ãkó õdrá mvũ ãkó rî, nĩ âtâ kpá kĩ nĩ rî, Yõwánĩ ãâʼdô cú líndrí õnjí bê. 34Gõʼdá mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî âcâ bê nyãsá nyãlé ãní bê ʼdũwạ̃, õdrá mvũlị́ ãní bê ʼdũwạ̃ rî, nĩ kĩ nĩ rî, má ãâʼdô ʼálé kõ ʼbá ʼî, má ãâʼdô kpá õdrá mvũ ʼbá ʼî, má õtrõ õjílã õnjî-õnjî kpá lậmû-ãzíyã ró má drí. 35Gõʼdá má kĩ nĩ rî tã ãzâ ĩʼdî nõ, ãnî õjílã gólĩyî úlị́ Yõwánĩ kâ ârí ʼbá úlị́ ámákâ rî bê rî âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. Úlị́ má drí rĩʼá âtálâ nõ rî Ôvârí kâ ĩʼdî." 36Kậyị̂ ãzâ rî sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ rú lâ Sĩmónã drí Yésũ rî ậzị́zó ânĩlí yí drí ʼbã ʼálâ ngá nyãlé õzõ ũmú kâtí. Gõʼdá Yésũ âcálé bê rî, drílâ ânĩzó rĩlí ãnyî tãrãbízã lạ̃gạ́tị́ ngá nyãlé. 37Gõʼdá õkó ãzâ rĩʼá tólâ ãnyî Sĩmónã drí ʼbã lạ̃gạ́tị́. Õkó ʼdĩ tã ʼẽʼẽ lâ sú kô, õjílã ndrĩ zị̂ ĩyî gólâ ʼdó õkó õnjí ró. Õkó ʼdĩ ârî bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ rĩʼá ngá nyãʼá Sĩmónã drí ʼbã ʼálâ rî, õkó ʼdĩ drí mãlãngĩ mvá dõ ị̂nị̂-ị̂nị̂ kâ ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî âtrõzó kpãâ yí drị́gạ́. Dõ ị̂nị̂-ị̂nị̂ ʼdĩ órî gĩlâ lãfâ ãmbá sĩ. Õkó ʼdĩ drí ânĩzó âfílí jó ʼálâ. 38Õkó ʼdĩ drí rû jãzó Yésũ ũgúlị́ lésĩ ró ãwó bê. Gõʼdá ãwó drílâ rĩʼá ngõlâ ʼdĩ rî ị̃lị́ndrị̂ lâ drí Yésũ rî pá ũgúlị́ âjízó ndrĩ ʼbẽlẽkẽtẽ. Gõʼdá õkó ʼdĩ drí rĩzó vũdrị́ Yésũ rî pá lĩlí íyî drị̃-ʼbí ãcê-ãcê ʼdĩ sĩ. Õkó ʼdĩ drí tũ wũzó pẽ pẽ Yésũ rî pá ʼá, gólâ rî rúmvạ́ ạ̃ậʼdị̂ ndrúndrú, drílâ gõzó dõ ạ̃jị́ bê nõ ị̂nị́lị́ Yésũ rî pá ũgúlị́ ʼá õzõ õrẽ fẽrẽ kâtí. 39Sĩmónã ndrê bê tã õkó ʼdĩ drí ʼẽlé ʼdĩ ĩtí rî, ị̂sũ tã trá ãkpã yí ʼá kĩ nĩ rî, "Ãgô gólâ Yésũ nõ rî âʼdó tã ậngũ ʼbá ʼî kô. Tí gólâ õró ʼbãâ tã ậngũ ʼbá ʼî rî, gólâ nị̃ tã ʼẽʼẽ õkó ʼdĩ kâ õnjí ʼdĩ trá, tí âyé õkó ʼdĩ âcálé ãnyî yí lạ̃gạ́tị́ kô." 40Gõʼdá Yésũ kĩ nĩ rî Sĩmónã drí rî, "Má lẽ trá tã ãzâ âtálé ní drí." Sĩmónã kĩ, "Ãwô, ní âtâ." 41Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ âtázó nõtí, "Ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ nĩ ĩyî trá lãfâ zị̃lị́ ãgô ãzâ tị́ sĩ, tí drílĩyî ʼẽzó lãfâ ʼdĩ võ lâ lôgõlé. Ãgô ãzâ rî trõ íyíkâ gĩníyã kútũ-njị̂, ãzâ rî trõ íyíkâ gĩníyã kámá-njị̂. 42Îcá gõʼdá ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí lãfâ drílĩyî trõlé ʼdĩ lôgõzó lị́pị̂ lâ drí kô. Gõʼdá lãfâ lị́pị̂ ʼdĩ kĩ nĩ rî, 'Nĩ âyê lãfâ ʼdĩ nĩ lôgõ má drí gõʼdá kô.' Ĩʼdî ʼdĩ. Ngbãângbânõ rî, má îjî drẽ nĩ, ãgô ángô rî âʼdô lãfâ lị́pị̂ rî lẽʼá nĩ kôrô íyî ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ rî nĩ yã?" 43Sĩmónã lôgõ tã îjî-îjî ʼdĩ trá Yésũ drí nõtí, "Ãgô gólâ lãfâ trõ ʼbá gạ̃rạ̃ rî, gõʼdá lãfâ lị́pị̂ drí tã âtázó kĩʼá nĩ rî, gólâ ãâyê õlôgõ lãfâ ʼdĩ võ lâ yí drí kô rî ĩʼdî." Yésũ kĩ, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró. 44Sĩmónã, ní ʼé tã dódó má drí kô, ní dãá lị̃mvû ámâ pá ʼá kô, gõʼdá õkó ʼdĩ jĩ ámâ pá trá íyî lị̃fị́ ị̃lị́ndrị̂ sĩ. 45Gõʼdá ní âfõó ámâ ĩngílí ndrõlé õzõ lãʼbí ãmákâ rî tí kô, õkó nõ ndrô ámâ pá mvá trá gạ̃rạ̃ ní drị̃ị̂ sĩ. 46Gõʼdá ní ị̂nị́ dõ kô ámâ pá rĩzó dõ ị̂nị́lị́ rî ʼá kô. Õkó nõ gõʼdá ânĩ nĩ dõ ị̂nị́lị́ ámâ pá rú. Gõʼdá dõ ʼdî ógî rĩʼá lãfâ ãmbá sĩ. 47Má âtâ tã ãzâ ĩʼdî ní drí nõ. Tã õkó nõ drí ʼẽlé nõ rî, tãlâ gólâ nị̃ trá Ôvârí âyê gólâ trá tã õnjí ãmbá íyíkâ rî ʼásĩ ndrĩ, tã gólâ drí ámâ lẽzó kôrô rî ĩʼdî ʼdĩ. Õzõ õjílã ãʼdô cé tã õnjí bê fínyáwá ĩtí rî, Ôvârí drí gólâ rî âyézó tã lâ sĩ rî, gólâ âʼdô Ôvârí rî lẽʼá kpá cé dãwá ĩtí." 48Yésũ drí tã âtázó õkó ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí âyê nî trá tã õnjí áníkâ tãsĩ." 49Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî rĩ ʼbá ĩyî ngá nyãlé Yésũ yí bê võ ãlô ʼá ʼdĩ ʼbá yî, drílĩyî tã âtázó ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ íyíkâ kó ãʼdî ĩʼdî yã? Gólâ rî kpá tã õnjí õjílã kâ rî âyélé yã?" 50Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó õkó ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí âʼdô íyî lị̃fị́ ʼbãʼá ní drị̃ị̂ ánî pãlé, tãlâ ní lẽ tã ámákâ trá. Ní nĩ, ánî rúʼbạ́ ạ̃ậʼdị̂ ndrúndrú."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\