Lúkạ̃ 8

1Gõʼdá ʼdĩî rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, Yésũ yî nĩ ĩyî trá lậmú bê ʼbạ̃drị̃ mvá õnyíkõ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, nĩʼá tã tãndí âtá bê õjílã drí tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ. Lãjóʼbá gólâkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî nĩ ĩyî kpá trá lậmúlị́ gólâ bê. 2Gõʼdá õkó ãzâ ʼbá yî dũû ʼdê ĩyî trá nĩlí gólĩyí bê. Õkó ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî Yésũ êdê trá ngá lãzé ʼásĩ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî, Yésũ drô líndrí õnjí trá ʼá lâ yî sĩ, õzõ Mãríyã Mãgãdálã gólâ Yésũ drí líndrí õnjí drõzó ʼá lâ sĩ njị̂-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî kâtí. 3Gõʼdá õkó ãzâ ʼdĩ íyíkâ Kózã rî õkó ĩʼdî, rú lâ Jõánã. Kózã ʼdĩ rĩʼá drị̃-ʼbá rû ị̂ʼbũ ʼbá kúmú Ẽródẽ kâ rî ʼbá yí kâ ĩʼdî. Gõʼdá õkó ãzâ kpá tólâ, rú lâ Sõzánã. Gõʼdá õkó ʼdĩ ʼbá yî rî trá ndrĩ lãfâ ĩyíkâ fẽlé ngá nyãnyã gĩzó gólĩyî drí nyãlé. 4Nĩngá sĩ, õjílã êʼbê rû trá ʼdó ndrĩ võ ãlô ʼá. Õjílã ânĩ trá ʼbạ̃drị̃ mvá ãmbá nõ ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ ʼdó úlị́ Yésũ kâ ârílí. Gõʼdá gólâ âtâ tã trá drílĩyî úlị́ mãnĩgõ sĩ nõtí kĩ nĩ rî, 5"Ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ nĩ trá ạ́mvú ʼálâ. Drílâ órĩ rĩzó. Órĩ ãzâ ʼbá yî lôwã trá ʼdẽlé lạ́tị̂ lị̃fị́ ʼá, gõʼdá õjílã rî trá lậmúlị́ drị̃ lâ sĩ, úkũú ị̃nyạ́kú drị̃ lâ kô, ãríwá ânĩ trá nyãlâ vólé. 6Gõʼdá órĩ ãzâ ʼbá yî ʼdê ĩyíkâ trá rõvõ drị̃ị̂, âfõ trá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ị̃tú âfõ bê kãlé rî, drílâ ngá-ạ̃rú lâ ʼdĩ zãzó, drílâ drãzó kpá vólé. 7Gõʼdá órĩ ãzâ ʼbá yî lôʼdê ĩyíkâ ãsõpá ngbũkpũ rî ʼbá yî lãfálé ʼá. Ĩtí rî, drílĩyî âfõzó mbãlé tãndí ró. Gõʼdá ãsõpá ʼdĩ ʼbá yî drí ạ̃rú lâ ʼdĩ ʼbá yî võzó, drílĩyî drãzó. 8Gõʼdá órĩ ãzâ drí ĩyíkâ ʼdẽzó ị̃nyạ́kú tãndí ãzâ rũʼbũ-rũʼbũ lâ ʼá. Drílâ âfõzó íyíkâ tãndí ró, pá fã bê kõdõngbõ ĩtí. Drílâ fõzó ʼwãlé cõkpõ-cõkpõ pá fã ãlô ʼdĩ sĩ, ífí bê kũrũgbũ." Gõʼdá gólâ âtâ tã trá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî, nĩ ị̂sũ úlị́ ámákâ ʼdĩ vólé drị̃ lâ tãndí ró, nĩ ʼbã ró ãnî drị̃ị̂." 9Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó gólâ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Úlị́ mãnĩgõ áníkâ âtálé nõ tã ífí lâ ángô tí yã?" 10Drílâ tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ónyĩ ãnî nyãányâ trá, tãlâ tã Ôvârí kâ gólâ drí lậpị́lị́ õjílã ãzâ ʼbá yî drí sĩ tã tíbê gólâ drí õjílã ʼbãzó rĩlí kũmũ íyíkâ zẽlé rî tãsĩ rî áâʼdâ ró bê ãnî drí. Gõʼdá õjílã gólĩyî tíbê tã lâ lẽ ʼbá kô rî, gólĩyî ârî ĩyî úlị́ mãnĩgõ má drí rĩʼá âtálâ rî trá. 'Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô tã Ôvârí kâ ndrẽʼá té ĩyî lị̃fị́ sĩ cú ĩtí ĩtõ lâ nị̃ ãkó. Gõʼdá gólĩyî âʼdô kpá Ôvârí rî gbórókõ âríʼá ĩyî bị́ sĩ cú ĩtí tã ífí lâ nị̃ ãkó.' Ĩsáyã 6.9 11"Úlị́ mãnĩgõ má drí âtálé nõ, tã ífí lâ rĩʼá nõtí. Órĩ ʼdî ʼbá yî âʼdô trá õzõ tã tíbê Ôvârí drí rĩʼá âtálâ ãnî drí rî tí. 12Lạ́tị̂ lị̃fị́ ʼdĩ rî íyíkâ õzõ õjílã gólâ úlị́ Ôvârí kâ ârí ʼbá trá rî tí, gõʼdá Sãtánã drí îzãzó lâ vólé pị̃pị̂sị́lị́ lâ ʼásĩ, gólâ lẽé gõʼdá tã Ôvârí kâ rî kô, Ôvârí pá gõʼdá gólâ tã õnjí gólâkâ rî ʼásĩ kô. 13Rõvõ drị̃ị̂ ʼdĩ íyíkâ õzõ õjílã gólâ úlị́ Ôvârí kâ ârí ʼbá trá fí dódó, gõʼdá gólâ cé tã lẽlẽ fínyáwá bê Ôvârí ʼá. Õzõ lâṇõ ãzâ õtírĩ gólâ rî ûsú rî, drílâ tã Ôvârí kâ ʼdĩ âyézó vólé ʼwãâ. 14Órĩ gólâ ʼdẽ ʼbá ãsõpá ngbũkpũ lãfálé ʼá rî, ʼdĩî rĩʼá õjílã gólâ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ârí ʼbá dódó gõzó tã lẽlé ʼá lâ. Gbõ lé ĩtí rî, gólâ rĩʼá tã ị̂sũ bê rõô ngá gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ lẽ yí drí ʼbãlé ngá-drị̃ ãmbá nõ ʼbá yí bê gạ̃rạ̃. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, tã ʼẽʼẽ ãngó nõ kâ ômbê gólâ trá ngạ́rạ́-ngạ́rạ́, gólâ îcá tã tãndí ʼẽlé dódó kô tã õnjí âyézó. 15Ị̃nyạ́kú gólâ tãndí ró rũʼbũ-rũʼbũ ʼdî rî, íyíkâ õjílã gólĩyî tíbê úlị́ Ôvârí kâ ârí ʼbá rõzó lâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Gólĩyî rî trá zãâ tã lẽlẽ bê Ôvârí ʼá ʼálé ị̂dû-ị̂dû sĩ rî, gólĩyî rî ĩyíkâ zãâ tã tãndí ʼẽʼẽ sĩ Ôvârí drí. Tã tãndí drílĩyî rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá õzõ ạ̃drúgú gólâ ʼwã ʼbá ífí bê cõkpõ-cõkpõ lị̃fị́ bê kũrũgbũ nâ kâtí." 16Yésũ kĩ nĩ rî, "Õzõ má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí rî tí, má rî bê ãnî lị̃fị́ îcílí úlị́ mãnĩgõ sĩ rî, õjílã ãmbá nị̃ị́ ĩyî tã ífí lâ kô. Gõʼdá ĩʼdî nõ kậyị̂ lâ trá ʼẽʼá âcálé ĩʼdî nõ õjílã ndrĩ drí tã ífí lâ yî nị̃zó dódó. Tã îmbâ-îmbâ ámákâ íyíkâ rĩʼá õzõ lámbã îʼĩ-îʼĩ kâtí. Õjílã ãzâ îʼĩ lámbã íyíkâ bê drị̃ lâ âkólé límvó sĩ ngã ʼbô lậpị́lị́ gbãrãkã zẽlé yã? Âʼdó ĩtí kô. Õjílã ndrĩ rî lámbã îʼĩlí ʼbãlé tãrãbízã drị̃ị̂ jó ʼá. Õjílã õtírĩ fĩî jó ʼálâ rî, drílâ ndrẽzó lâ tõ. Kpá ĩʼdî ĩtí, kậyị̂ trá ʼẽʼá cãlé õjílã drí tã îmbâ-îmbâ ámákâ nị̃zó dódó. Ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî âʼdô ʼbãʼá lâ nĩ õjílã drí nị̃lị́ tãndí ró. Âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí, nĩ âʼdô tã ámákâ rî âríʼá nĩ îmbálé õjílã ãzí drí. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, má âʼdô tã nị̃nị̃ ãníkâ lôpéʼá tã ámákâ rî ʼá. Gõʼdá õzõ nĩ õgã trá dó ârílâ rî, tã tã nị̃nị̃ ʼdî tãsĩ rî âʼdô ậvị̃ʼá ãnî drị̃ị̂ sĩ." 19Gõʼdá ʼdĩî rî vósĩ rî, Yésũ rî ândré, gólâ rî ậdrúpị̃ yí bê âcâ ĩyî trá, ʼẽʼá gólâ rî ndrẽlé. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî îcá kô ânĩlí ãnyî gólâ rú, tãlâ õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ. 20Drílĩyî gõzó õjílã jõlé ĩʼdî gólâ rî ậzị́lị́ ĩyî ngálâ. 21Gõʼdá gólâ ârílí bê tã kĩʼá nĩ rî, íyî ândré yî, íyî ậdrúpị̃ yí bê, lẽ ĩyî íyî ndrẽlé rî, drílâ gõzó tã âtálé nõtí kĩ nĩ rî, "Tã pạ̃tị́ị̃ ró rî, má lẽ ámâ ândré yî ámâ ậdrúpị̃ yí bê. Gõʼdá õjílã gólĩyî úlị́ ámákâ ârí ʼbá kpá rõzó lâ rî, gólĩyî kpá ámâ ândré yî ĩʼdî ámâ ậdrúpị̃ yí bê." 22Kậyị̂ ãzâ sĩ rî, Yésũ âtâ tã trá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Mã mbã lị̃mvû ândrê nõ drị̃ị̂ sĩ ʼáʼá ʼálâ." Drílĩyî gõzó mbãlé kõlóngbõ ʼá. 23Gõʼdá gólĩyî drí îtõzó trá ʼẽʼá mbãlé ʼáʼá ʼálâ rî, Yésũ õkô trá lâṇõ ãmbá õʼbí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí, gólâ ʼdê trá ậʼdú bê kõlóngbõ ʼá kĩní-kĩní. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí ânĩzó rĩʼá vị̃lị́. Gõʼdá kõlóngbõ bí íyîngá ʼẽʼá fĩlí lị̃mvû zẽ ʼálâ. 24Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí gólâ rî ôlózó ậʼdú ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãmâ lị́pị̂, ní ngâ, ãmâ trá ʼẽʼá drãlé nõ." Gólâ drí lị̃fị́ njị̃zó tã âtálé lị̃mvû ãmbá tị̃ ʼbá kạ̃gũmạ́ạ̃ bê ʼdĩ drí rĩzó tị́tị́. Gõʼdá kôrô kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê ãmbá rĩ ʼbá sị̃lị́ gõʼdá lị̃mvû gólâ rĩ ʼbá kõlóngbõ îyálé rî bê drí âdrézó. 25Gólâ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ rî yî drí kĩ nĩ rî, "Tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí tã lẽlẽ ãníkâ âyézó yã?" Lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó gólâ rî mbârâkã drí. Âtâ ĩyî tã trá ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ íyíkâ ãʼdô lâ ʼî tã âtá ʼbá kạ̃gũmạ́ạ̃ drí lị̃mvû bê drílĩyî âdrézó nõ." 26Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê mbã ĩyî lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ lâ trá ʼáʼá lésĩ ró rî, gólĩyî drí nĩzó fõlé võ ãzâ zị̃lị́ Gẽrãgésã rî ʼá. 27Võ ʼdî ʼá tólâ rî, ãgô ãzâ rĩʼá, Sãtánã âjô líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ trá rĩlí ʼá lâ. Gólâ rĩʼá jó ãkó gõʼdá rî íyíkâ rĩ bê ũgị́ gólĩyî rĩzó ãvõ ʼbãlé rî ʼbá yî ʼásĩ jẽjẽ ró. Óômbê gólâ trá nyãrĩ sĩ, gõʼdá rî trá ôkílâ tõwãrĩ-tõwãrĩ vólé. Gólâ rî íyîngá lârá bê õmã ʼásĩ cú ĩtí ũndú ró. Yésũ âfõ bê kõlóngbõ ʼásĩ âcálé võ tãkó ʼálâ rî, ãgô gólâ líndrí õnjí bê ʼdĩ drí ngãzó ânĩʼá ôtré bê gbõ ĩtí líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ drí. Gólâ drí ânĩzó ʼdẽlé ʼãʼî sĩ Yésũ ágálé. Yésũ âtâ tã trá líndrí õnjí ʼdĩ drí âfõzó vólé gólâ ʼásĩ. Yésũ âtâ bê tã ĩtí líndrí õnjí ʼdĩ drí rî, líndrí õnjí ʼdĩ drí gõzó trẽlé gbórókõ ãmbá ãgô ʼdĩ kâ sĩ kĩ nĩ rî, "Yésũ, Ôvârí ãmbá rî mvá, ní lẽ ãʼdô ngá ʼî ãmâ drị́gạ́ sĩ yã? Ní îkpókpólõ ãmâ kô, ní îzã ãmâ kô." 30Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ îjî líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ trá kĩ nĩ rî, "Ánî rú ãʼdî ĩʼdî yã?" Líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ lôgõ tã-drị̃ trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ãmâ rú rĩʼá Õʼbígó, tãlâ ãmâ rĩʼá dũû." Gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ îjî Yésũ trá ândálé ândálé, "Ní ʼbã ãmâ kô võ õnjí rû îzã kâ ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá. Ní jô ãmâ cé ãnyî." 32Ngbíkpí õtólõʼbĩ ãzâ ʼbá yî rĩʼá ĩyî ngá sị̃ʼá nyãlé ãnyî lũtú gãrã ʼá, gõʼdá líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî îjî tã trá kĩ nĩ rî, "Mã ânĩ fĩlí ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yî ʼá. Ní lẽ tã-drị̃ trá ãmâ drí yã?" Yésũ lẽ tã-drị̃ trá líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî drí, gõʼdá nĩ ĩyî trá fĩlí ngbíkpí ʼá. 33Gõʼdá nĩngá sĩ, líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ fî bê ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, râ ĩyî trá zãâ líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yí bê õzõ lîfõ-lîfõ kâtí, ãlólẽ lũtú pá ʼálâ gólókõ ʼá zãâ lôʼdélé lị̃mvû ʼá ôdrãlé. 34Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ngbíkpí lôkílí rî, gólĩyî rĩʼá tólâ. Lôkí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrê tã ʼdî bê ĩtí rî, râ ĩyî trá vólé, nĩʼá tã âtá bê õjílã drílĩyî ûsúlị́ lạ́tị̂ ʼásĩ rî ʼbá yî drí. 35Õjílã gólĩyî tã ʼdî ârí ʼbá rî ânĩ ĩyî trá ndrĩ tã ʼdî ndrẽlé cú ĩyî lị̃fị́ sĩ. Ûsû ĩyî ãgô gólâ líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ drí âfõzó ʼá lâ sĩ nõ rĩʼá vũdrị́ Yésũ lạ̃gạ́tị́, tã Yésũ drí rĩʼá âtálâ rî âríʼá. Gõʼdá ãgô ʼdĩ trá cú ítá bê yí rú, líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî âyê gólâ trá zãâ. Tã ị̂sũ gólâkâ gõʼdá trá tãndí ró. 36Gólĩyî ʼbã ʼbá nĩngá tã ʼdî ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ rî, âtâ ĩyî tã Yésũ drí ãgô ʼdĩ ʼbãzó tãndí ró ʼdĩ trá kpá ãzâ ʼbá yî drí. 37Gólĩyî trá ũrị̃ ró ãmbá, âtâ ĩyî tã trá Yésũ drí, õnĩ ró bê nĩngá sĩ vólé. Ãgô ʼdĩ gõʼdá âʼdó kô zãâ líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ bê, lẽ trá zãâ ʼdẽlé Yésũ vó tã ârí ʼbá ró. Gõʼdá Yésũ âtâ trá drílâ nõtí, 39"Ní gõ ní drí ʼbã ʼálâ, ní âtâ ró tã Ôvârí drí ʼẽlé ní drí nõ õjílã drí." Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ãgô ʼdĩ nĩ trá, nĩʼá tã ʼẽlé yí drí ʼdĩ âtá bê õjílã drí. Gõʼdá Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê mbã ĩyî trá kõlóngbõ ʼá, nĩʼá gõlé vólé. 40Yésũ yî õtírĩ âgõô lị̃mvû ândrê nã ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ rî, õʼbí ãmbá rî ĩyî trá gólâ rî tẽlé lậgúlị́. 41Ãgô ãzâ bê rú lâ Yáĩrõ, drílâ ânĩzó Yésũ ngálâ. Yáĩrõ rĩʼá jó tã ârí kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ʼî. Yáĩrõ ânĩ trá rĩlí ʼãʼî sĩ Yésũ ágálé, îjî gólâ trá ânĩlí yí drí ʼbã ʼálâ íyî pãlé, 42tãlâ mvá lâ trá ngá lãzé ró, ʼẽʼá drãlé. Ízámvá ʼdĩ ĩʼdî ãlô ʼdĩ. Ndrô lâ rĩʼá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃. ʼDĩî ʼásĩ rî, Yésũ nĩ trá Yáĩrõ rî âjílí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî nĩ trá ndrĩ gólâ vósĩ, rú lôzê-lôzê bê gólâ rú sĩ. 43Gõʼdá õkó ãzâ rĩʼá ngá lãzé bê ndrô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃, ndẽé rû kô, ngá lãzé ʼdĩ rî párá ró. Õkó ʼdĩ rî trá lãfâ îzãlé ãmbá ngá lãzé ʼdĩ õndẽ ró rû bê. Gõʼdá õjílã ãzâ ójó ró, ãlókõ ʼbá ró êdé ʼbá lâ rî yû. 44Gõʼdá õkó ʼdĩ drí ânĩzó rû âjálé Yésũ ũgúlị́ lésĩ ró, ítá tị̂ gólâkâ dõlé. Kôrô ngá lãzé ʼdĩ drí rû ndẽzó. 45Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã îjízó, "Ãʼdî dõ mâ nĩ yã?" Gõʼdá õjílã ndrĩ ʼdî ʼbá yî gã ĩyî tị̂ trá kĩ nĩ rî, "Mã nị̃ị́ kô." Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî gã ĩyî tị̂ bê ndrĩ rî, Pétẽrõ âtâ tã trá nõtí kĩ nĩ rî, "Ámâ lị́pị̂, õjílã ndrĩ ʼdó rĩʼá ánî ị̂pị̃ʼá." 46Gõʼdá Yésũ kĩ nĩ rî Pétẽrõ drí rî, "Õjílã ãzâ dõ mâ trá, má nị̃ trá, má ôtójõ trá bũúũ má rú, ámâ fãfã câ trá gólâ rú." 47Gõʼdá õkó ʼdĩ ârílí bê tã gólâ drí âtálé ʼdĩ rî, gólâ nị̃ trá kĩ nĩ rî, Yésũ nị̃ yî trá. Kôrô drílâ ânĩzó rĩlí ʼãʼî sĩ gólâ ágálé, ũrị̃ ãmbá sĩ lẽlẽ ró. Tã gólâ drí Yésũ rî dõzó ẽêdê ró yî bê rî tãsĩ, kpá pạ̃tị́ị̃ gólâ êdê rû trá. 48Gõʼdá gólâ âtâ trá õkó ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ îzó, ngbãângbânõ rî, nî trá dódó. Tã lẽlẽ áníkâ ʼbã mâ nĩ ánî êdélé. Ní ngâ ûrû, ní nĩ. Ôvârí ãâʼdô ní bê." 49Gõʼdá gólâ drẽ tã âtáʼá õkó nõ drí rî, lãjóʼbá ãzâ âcâ kpá trá Yáĩrõ drí ʼbã lésĩ kĩ nĩ rî, Yáĩrõ rî mvá õdrã trá, îcá kô Yésũ drí ânĩzó. 50Gõʼdá Yésũ ârílí bê úlị́ ʼdĩ ĩtí rî, gólâ kĩ nĩ rî Yáĩrõ drí rî, "Ní ʼê ũrị̃ kô, ní lẽ tã-drị̃ ámákâ, ánî mvá âʼdô ngãʼá âʼdólé tãndí ró." 51Gõʼdá gólĩyî ndrĩ nĩ ĩyî trá ʼdó cãlé Yáĩrõ drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá âcâ ĩyî bê rî, õjílã õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî ʼdó ãwó ngõʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ lẽ cé Pétẽrõ, Yõwánĩ, Yãkóbã gõʼdá gbõ mvá rî ândrê mvá rî átá bê fĩlí jó ãwó kâ rî ʼá yí bê. Gólâ kĩ nĩ rî ãwó ãnjó ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rî, "Nĩ âyê ãwó, mvá ʼdĩ drãá kô, gólâ rî íyîngá ậʼdú kõʼá." 53Gõʼdá õʼbí ãmbá ãwó ãnjó ʼbá kâ ʼdĩ ʼbá yî gû ĩyî gólâ trá kĩ nĩ rî, "ʼDĩî tã õnjõ kâ ʼî, mvá ʼdĩ drã trá." 54Gólâ fî trá jó ʼálâ, rû mvá ãvõ nô drị́ lâ trá, gõʼdá âtâ tã trá kĩ nĩ rî, "Ízámvá, ní ngâ ûrû." 55Kôrô mvá nõ lôvó-lôvó lâ drí âgõzó ʼá lâ. Drílâ ngãzó õdrã ʼásĩ. Yésũ âtâ tã trá mvá rî ândrê drí kĩ nĩ rî, "Ní âfẽ ngá nyãnyã mvá nõ drí nyãlé." 56Gõʼdá mvá rî ândrê yî átá lâ yí bê lârõ ĩyî trá ãmbá, tã lârâkô drílĩyî ndrẽlé sị́sị́ lâ kô ʼdĩ ʼá. Yésũ âtâ trá drílĩyî, gólĩyî ãâtâ tã ʼdî õjílã ãzâ ãlôlâ drí kô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\