Lúkạ̃ 9

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ zị̂ lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî trá ndrĩ yí ngálâ. Gólâ kĩ nĩ rî, "Ngbãângbânõ, má fẽ drị́-ãcê ámákâ trá ãnî drí, má fẽ fãfã ámákâ kpá trá ãnî drí, ãnî drí nĩzó líndrí õnjí lâdró bê õjílã ʼásĩ, kpá rĩzó õjílã gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî ʼbãlé ngãlé ngá lãzé ʼásĩ tãndí ró. Ngbãângbânõ rî, nĩ lânjî tã ʼdî ʼbá yî jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ ndrĩ kpá rĩzó õjílã lị̃fị́ îcí bê tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ. 3Nĩ ârî drẽ, nĩ trõ ngá ãzâ kô ãní bê ậcị́ ʼdĩ tõrẽ lâ ʼá. Tã âʼdâ-âʼdâ lâ rĩʼá õzõ nõô rî tí, ngá tíbê ʼbã ʼbá õzõ pị̃drị́gú, ngá nyãnyã, jõráã ítá ʼbã kâ, lãfâ rĩzó ngá nyãlé rî ʼbá yí kâtí rî, nĩ trõ ãní bê kô. 4Õzõ nĩ ãâcâ trá ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá rî, ʼbã-lị́pị̂ õlậgû ãnî rĩlí yí bê nĩngá rî, nĩ rî gólâ bê cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ ãnî drí ʼẽzó ʼbạ̃drị̃ mvá ʼdĩ âyélé ʼẽzó nĩlí sị́sị́ ʼálâ rî sĩ. 5Õzõ õjílã õlậgû ãnî kô rĩlí yí bê rî, nĩ lậvũ ãnîngá sị́sị́ ʼálâ. Nĩ yâ tạ̃pị́lị́ndrị́ ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ ãnî pá ágálé ʼásĩ. Nĩ ʼê ʼdĩî tã âʼdâ ró kĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî gã Ôvârí trá dó." 6Gõʼdá lãjóʼbá gólĩyî mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ậcị́ ĩyíkâ ʼá, nĩʼá lậmú bê võ kpã bê nĩngá sĩ kôrô nĩngá ʼbã õnyíkõ ʼásĩ ndrĩ, õjílã lị̃fị́ îcí bê tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ, nĩzó ngá lãzé ʼbá êdé bê. 7ʼDĩî ʼásĩ rî, tã Yésũ kâ nĩʼá ʼẽ bê lâ ʼdĩ ʼbá yî câ trá kúmú Ẽródẽ Ãnĩtípã rú. Ẽródẽ rî drị̃ lîjã trá lîjã-lîjã tã Yésũ kâ rî ʼá, tãlâ õjílã ãzâ ʼbá yî kĩ nĩ rî, Yésũ ãâʼdô Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró gólâ âfõ ʼbá õdrã ʼásĩ rî ĩʼdî. 8Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ nĩ rî, Yésũ ãʼdô tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã ĩʼdî. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî kĩ nĩ rî, Yésũ ãʼdô kpá tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yî ngĩî rî ĩʼdî. 9Ẽródẽ ị̂sũ tã trá ãkpã yí ʼá kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ âʼdó Yõwánĩ ĩʼdî kô, tãlâ mâ rî gógó rî fû Yõwánĩ trá drị̃ lâ gãlé vólé ạ̃kû ró. Ãgô nõ âʼdô ʼbãʼá gõʼdá kó ãʼdî ĩʼdî yã? Má lẽ drẽ gólâ rî lị̃fị́ ndrẽlé." 10Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ ĩyî âgõô ậcị́ ĩyíkâ tõlé rî tã lâ âtálé Yésũ drí rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ fínyáwá rĩʼá zị̃lâ Bẽtãsédã rî ʼálâ lôvólé lâṇõ õjílã õʼbí kâ ʼásĩ. 11Gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ʼdê ĩyî kpá té zãâ gólĩyî vó. Yésũ drí kpá tã-drị̃ lẽzó ngá lãzé ʼbá îngázó ngá lãzé ʼásĩ, gólĩyî lị̃fị́ îcílí tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ. 12Gõʼdá lạ̃njạ́túlị́ bê rî, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ânĩ ĩyî trá gólâ ngálâ tã âtálé drílâ kĩ nĩ rî, "Ní jô õjílã ʼdî ʼbá yî vólé, õnĩ ró ĩyî võ ndãlé ĩyî drí ậʼdú kõzó ʼá lâ, kpá ngá ndãlé ĩyî drí nyãlé, tãlâ jó yûʼdạ́wạ́ võ nô ʼá nõngá gólĩyî drí." 13Gólâ kĩ nĩ rî lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rî, gólĩyî rî gógó õfẽ nyãsá õjílã ʼdî ʼbá yî drí nyãlé. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî kĩ nĩ rî gólâ drí rî, "Mã âʼdô nyãsá gĩʼá õjílã ãmbá nõ ʼbá yî drí yã? Îcá kô, ãmâ cé rĩʼá ãmbãtã bê njị̂, ị̃ʼbị̂ cé rị̃. 14Ãgô ʼdĩ ʼbá yî trá gạ̃rạ̃ lậvũlị́ kútũ-njị̂ drị̃ị̂ sĩ." Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí, ãâtâ ró ĩyî tã õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó vũdrị́ võ ʼásĩ tũ tũ, võ ãlô rî ʼá õjílã õrî nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́. 15Gõʼdá õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî bê ndrĩ vũdrị́ rî, 16Yésũ drí gõzó ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí ngá nyãnyã drílĩyî ʼẽʼá nyãlâ ʼdĩ tãsĩ. Gólâ drí gõzó ãmbãtã ị̃ʼbị̂ bê ʼdĩ trõlé ʼâ lâ ûpị̃lị́ dãdã ĩtí, fẽlé õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî drí. Lãjóʼbá gólâkâ rî drí ãmbãtã lânjízó õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí. 17Õʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ drí ãmbãtã nyãzó îcálé ĩyî ʼá dũûdû. Ạ̃mbúkũ lâ drí lâkízó ûʼdúzó lâ ívõ ʼásĩ dũûdû mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃. 18Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ rĩʼá rãtáã ʼẽʼá Ôvârí drí. Lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî kpá rĩʼá ãnyî gólâ bê. Gólâ ndẽ rãtáã bê rî, gólâ drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjílí. Gólâ kĩ nĩ rî gólĩyî drí rî, "Õjílã õʼbí ãmbá rĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ ámâ tãsĩ rî ĩyíkâ ángô tí yã?" 19Lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî kĩ nĩ rî gólâ drí rî, "Tã ị̂sũ-ị̂sũ õʼbí ʼdĩ ʼbá yí kâ rî kĩ nĩ rî, ní ãâʼdô Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî ĩʼdî. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, ní ãâʼdô Ẽlíyã âgõ ʼbá ûrú lésĩ rî ĩʼdî. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, ní ãâʼdô tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yî ngĩî âgõ ʼbá ûrú lésĩ rî ĩʼdî." 20Yésũ drí kpá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjízó, "Gõʼdá ãnî rî gógó rî, nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, mâ ãʼdî ĩʼdî yã?" Pétẽrõ drí gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Nî ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî." 21Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãwô, ʼdĩî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gõʼdá nĩ âʼdâ drẽ õjílã ãzâ ʼbá yî drí kô. 22Mâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ĩʼdî, má âʼdô lâṇõ ûsúʼá rõô sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí bê gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yí bê rî drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá drílĩyî ámâ fũzó, gõʼdá kậyị̂ nâ rî sĩ, má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 23Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ngbãângbânõ tã gólâ má drí ʼẽʼá âtálé õjílã drí ndrĩ nô rî, õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá ʼdẽlé má vó rî, gólâ ị̃ị̂sũ tã kô íyî ífífí tãsĩ, gólâ õrî njãâ drãlé tã ámákâ ʼẽrẽ ʼá. 24Õzõ õjílã ãzâ õfẽ íyî ífífí õdrã drí tã ámákâ rî ʼá kô rî, gõʼdá gólâ ãʼdô ũrị̃ ró rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá cú ĩtí võ ãkó má ngálâ. Õzõ õjílã ãzâ õʼê ũrị̃ kô õdrã drí tã ámákâ tãsĩ rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá cú võ bê má ngálâ ûrú ʼálâ. 25Âʼdô âʼdóʼá ángô tí õzõ õjílã ãʼdô cú ngá-drị̃ ãmbá ãngó nõ ʼá nõ bê ndrĩ rî, gõʼdá õzõ gólâ ị̃ị̂vị̃ lạ́tị̂ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kâ trá rî yã? 26Nĩ ârî drẽ, õzõ õjílã ãzâ drị̃ lâ õôkî ôkî ámâ zị̃lị́ õjílã íyíkâ ró ngã ʼbô rû-lẽ-ãzí ró yã rî, õzõ má õtírĩ âgõô kpá óʼdí mbârâkã Ôvârí drí âfẽlé má drí rî bê mãlãyíkã ámákâ rî ʼbá yí bê rî, ámâ drị̃ âʼdô ôkíʼá kpá ôkî gólâ rî zị̃lị́ má ngálâ. 27Ãnî, má âtâ ĩʼdî ãnî drí nõ ãnî ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ, nĩ drãá drẽ kô, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá âʼdálâ ãnî drí dódó ãnî drí nị̃zó lâ kĩ, mâ rĩʼá gólâ tíbê gólâ drí âjólé rî ĩʼdî." 28Gõʼdá kậyị̂ njị̂-drị̃-lâ-nâ lậvũ bê tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, drílâ gõzó mbãlé únị́ drị̃ ʼálâ rãtáã ʼẽlé. Pétẽrõ, Yõwánĩ, Yãkóbã drílĩyî gólâ rî âjízó. 29Gólâ drí rĩrĩ rãtáã ʼẽlé rî ʼá rî, lị̃fị́ lâ drí rû ôjázó gõʼdá ngĩî kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ, ítá gólâ rú rî drí gõzó rĩʼá lậgúlị́, õzõ mõgbárá drí lậgúrị̃ kâtí. 30Kôrô ʼdĩî rî vósĩ rî, ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ drí âfõzó gólâ lạ̃gạ́tị́. Ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yî Músạ̃ yî ĩʼdî Ẽlíyã bê. Gólĩyî ʼdó lậgû-lậgû ró. Gólĩyî rĩʼá õdrã tã Yésũ kâ rî tã lâ âtáʼá âfõ-âfõ gólâkâ õdrã ʼásĩ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî bê ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ngbãângbânõ rî. 32Pétẽrõ yî íyî ãzí-ãzí yí bê trá ĩyî lîndĩʼá ậʼdú bê. Gõʼdá gólĩyî õtírĩ lị̃fị́ njị̃ị̂ ậʼdú ʼásĩ rî, gõʼdá ndrê ĩyî gbõ Yésũ ĩʼdî ĩyî lạ̃gạ́tị́ rúmvạ́ bê ʼdó lậgû-lậgû ró zãâ ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yí bê yí lạ̃gạ́tị́. 33Gõʼdá ãgô rị̃ ʼdî ʼbá yî drí Yésũ rî âyézó ĩyîngá nĩzó. Pétẽrõ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, rĩʼá tã tãndí ʼî ãmâ drí âʼdózó ãní bê nõngá. Ngbãângbânõ rî, mã gâ gũgũ nâ, ãlô rî ní drí, ãlô rî Músạ̃ drí, gõʼdá ãlô rî Ẽlíyã drí." Tákõ Pétẽrõ rî íyíkâ nõ ʼdó tã tãkó âtálé ĩʼdî. 34Pétẽrõ drẽ rĩʼá tã âtáʼá yí sị́lị́ sĩ nõtí nõ rî, mbãrãsãsã drí gólĩyî lîmózó kpạ̃ạ́kũ, gólĩyî gõʼdá trá ũrị̃ ró. 35Drílĩyî gõzó õjílã ãzâ gbórókõ lâ ârílí mbãrãsãsã ʼdî ʼá rĩʼá úlị́ âtáʼá kĩ nĩ rî, "Nõô rî ámâ mvá gólâ má drí lẽlé rõô rî ĩʼdî." 36Gõʼdá ʼdĩî rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, gólĩyî ndrê ĩyî võ bê tãndí ró rî, ndrê ĩyî Yésũ gõʼdá élêwálâ. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó ʼdó njũrũ, âtá ĩyî tã kô õjílã ãzâ drí tã gólĩyî drí ndrẽlé ʼdĩ tãsĩ, té Yésũ drí gõzó zãlô ûrú ʼálâ. 37Gõʼdá cị̃ị́nó ãzâ rî sĩ rî, drílĩyî gõzó ârílí kúnị́ drị̃ lésĩ, gõʼdá õʼbí ãmbá drí rû êʼbézó gbãâ dîrî Yésũ rú sĩ. 38Õjílã ãlô õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ, drílâ trẽzó ûrû lạ̃zị́ bê Yésũ drí kĩ, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, ní ânĩ ámâ mvá nõ ndrẽlé, gólâ cé ĩʼdî má drí ãlô nõ. 39Líndrí õnjí rĩ ʼbá Sãtánã rî rõlé rî, rî trá mvá ʼdĩ vũlị́ vũdrị́ trẽtrẽ bê ûrû. Líndrí õnjí ʼdĩ rî mvá ʼdĩ âsélé ãmósá bê kạ̃trũ íyî tị̂ ʼásĩ, gólâ rî ʼẽlé kậyị̂ vósĩ cé. Fãfã lâ drí rĩzó rû ndẽlé. 40Má lôʼbã rúʼbạ́ trá lãjóʼbá áníkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, ãâtâ ró ĩyî tã, líndrí õnjí ʼdĩ ãâyê ró gólâ rî, gõʼdá gólĩyî îcá kô." 41Yésũ kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã nô ʼbá yî, nĩ lẽé tã Ôvârí ʼá kô yã? Má âʼdô rĩʼá zãâ ãní bê ạ̃dũkũ lâ cãlé bũúũ ángô tú yã? Ní âjî ánî mvá ʼdĩ má ngáá nõlé." 42Gõʼdá mvá ʼdĩ õtírĩ kpá ângá ânĩlí gólâ ngálâ rî, líndrí õnjí ʼdĩ drí âsézó lâ, drílâ rĩzó lẽlé. Yésũ drí gõzó tã âtálé líndrí õnjí ʼdĩ drí mvá ʼdĩ âyézó, drílâ ʼbãzó tãndí ró. Drílâ mvá ʼdĩ trõzó âjílí átá lâ ngálâ. 43Õjílã ndrê trá ndrĩ, Ôvârí fẽ fãfã trá Yésũ drí. Kậyị̂ nã ʼbá yî sĩ rî, õjílã ʼbạ̃drị̃ nã kâ rî trá ʼdó úlị́ âtálé gólâ rî tãsĩ. Gõʼdá õjílã ʼbạ̃drị̃ mvá nã ʼbá yí kâ nã âʼdô bê trá ndrĩ lârõ-lârõ ró tã Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼá rî, gõʼdá Yésũ drí gõzó úlị́ ngũrũ-ngũrũ âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, 44"Nĩ ârî úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí nõ tãndí ró, tã má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí rî ĩʼdî nõ. Mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî, áâʼdô bí ʼẽʼá ámâ drị́-bã fẽlé õjílã drí fũlị́." 45Lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî úlị́ gólâ drí âtálé ʼdĩ ífí lâ kô, tãlâ Ôvârí lôgâ tã ífí lâ nĩ gólĩyî drí. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, gólĩyî kpá ũrị̃ ró Yésũ rî îjílí tã ífí lâ âʼdálé ĩyî drí. 46Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî ngâ ĩyî trá ndrĩ tã ôkî-ôkî bê ĩyî lãfálé ʼásĩ ãʼdî ĩʼdî ãmbá ró gạ̃rạ̃ ĩyî drị̃ị̂ sĩ yã. 47Gólâ nị̃ tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ trá téké. Gõʼdá drílâ gõzó mvá fínyáwá ãzâ âtrõlé ʼbãlé âdrélé ĩyî lạ̃gạ́tị́ ĩtí. 48Gõʼdá drílâ tã âtázó nõtí gólĩyî drí, "Õzõ õjílã ãzâ õlẽ ʼdĩyímvá fínyáwá trá rî, õjílã rî ʼdĩ lẽ mâ ĩʼdî. Õzõ õjílã ãzâ õlẽ mâ trá rî, gólâ lẽ ʼdî Ôvârí gólâ ámâ âjó ʼbá rî ĩʼdî. Nĩ ndrê drẽ, õzõ óõʼbã kpálé mvá fínyáwá nõ ĩʼdî ãnî drị̃ị̂ ãmbá ró rî, nĩ ị̂ʼbũ rû kpá gólâ drí. Nĩ ndrê trá, tã ị̂sũ-ị̂sũ Ôvârí kâ ʼá rî, íyíkâ cé rĩlí õjílã ãzí pãlé ĩʼdî. Ãnî tã ârí ʼbá ámákâ rî ʼbá yî, tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó rû cẽlé ʼbãzó õjílã ạ́ngị́ ró yã?" 49Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yõwánĩ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îcí ʼbá, mã ndrê ãgô ãzâ trá rĩʼá líndrí õnjí lôfõʼá õjílã ʼásĩ. Gólâ rî trá ngá nyãlé ánî rú sĩ tã líndrí õnjí lôfõ-lôfõ kâ ʼdĩ ʼá, mã rî trá gólâ rî îkílí tã ʼdî ʼbá yî ʼẽrẽ lâ ʼásĩ, tãlâ gólâ âʼdó ãmâ lãfálé sĩ kô." 50Gõʼdá Yésũ kĩ nĩ rî gólĩyî drí rî, "Nĩ âyê gólâ, tãlâ gólâ ʼé tã ʼdî kô õzõ ạ̃jú-ʼbá-ãzí kâtí." 51Gõʼdá Yésũ õtírĩ kậyị̂ yí drí ʼẽzó gõlé ûrú ʼálâ rî ndrẽê ãnyî ãnyî âcáʼá rî, gólâ ômbê íyî fĩî trá íyî êdézó nĩlí drãlé Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gólâ âyê ʼbạ̃drị̃ gólâ Gãlĩláyã kâ ʼdĩ trá, drílâ fĩzó ʼbạ̃drị̃ Sãmárĩyã lé ʼbá kâ rî ʼá. 52Drílâ íyî ândrâ âtízó sị́sị́, tãlâ gólĩyî õrî ró ĩyî bê njãâ íyî âcâ-âcâ tẽlé. Tã gólâ drí âtílí ʼdĩ rî câ trá bũúũ ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ gólâ õjílã Sãmárĩyã lé ʼbá yî drí rĩzó kpá ʼá lâ rî ʼá. 53Õjílã ʼdî ʼbá yî lẽé ĩyî tã gólâkâ ʼdĩ tã-drị̃ lâ kô, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, gólâ ʼê trá nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ, ʼbạ̃drị̃ ĩyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yí kâ rî ʼálâ. 54Gõʼdá Yõwánĩ yî ậdrúpị̃ lâ Yãkóbã bê ârî ĩyî tã ʼdî bê rî, gólĩyî âtâ ĩyî tã trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ãmâ lị́pị̂, ní lẽ tã-drị̃ ãmâ drí Ôvârí rî îjízó ãâjô ró bê lạ̃sị́ õjílã ʼdî ʼbá yî zãlé vólé." 55Gólâ âtâ tã trá, tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ ãâyê ró ĩyî. 56Gõʼdá nĩngá sĩ rî, zãâ drílĩyî nĩzó ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ ngĩî lâ ʼá. 57Gõʼdá gólĩyî drí rĩrĩ nĩlí lạ́tị̂ ʼásĩ rî ʼá, gólĩyî ûsû ãgô ãzâ trá. Ãgô ʼdĩ âtâ trá Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Má lẽ trá ánî vó bẽlé zãâ võ ãmbá nõ ʼásĩ bạ̃dị̃ võ ní drí rĩzó lậmúlị́ rî ʼásĩ õzõ tã ârí ʼbá áníkâ kâtí." 58Gõʼdá gólâ lôgõ tã ʼdî drị̃ lâ trá úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ, "Õbá cú ʼbú íyíkâ bê ậʼdú kõzó ʼá lâ, gõʼdá ãríwá kpá cú jó íyíkâ bê ậʼdú kõzó. Gõʼdá mâ gólâ âjólé trá ûrú lésĩ nõ rî, mâ cú ĩtí ʼbã ãkó rĩzó lôvólé ʼá lâ ámâ ífífí kâ." 59Kậyị̂ ãzâ sĩ, drílâ kpá ãgô ãzâ îjízó ãânĩ ró bê, yí õrî ró lị̃fị́ lâ îcílí. Ãgô ʼdĩ lôgõ tã trá gólâ drí kĩ nĩ rî, "Má lẽ fí trá nĩlí rî, mâ drẽ rĩʼá tãkõ ámâ átá rî ãrãkã tẽlé ʼbãlé ʼbú ʼá zãlô." 60Gõʼdá Yésũ kĩ, "Ní âyê õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá kô rî âʼdô ĩyî ãvõ ʼbãʼá trá. Má lẽ ní drí ânĩzó ãmá bê ãndrõ nô õjílã ậzị́lị́ ânĩlí ʼbãlé Ôvârí rî mvá ró." 61Gõʼdá ãgô ãzâ âtâ tã kpá trá kĩ nĩ rî, "Ãwô, má lẽ trá ãmâ drí nĩzó ní bê, ní âyê drẽ mâ, má nĩʼá zãlô tã lâ ị̂ʼbị̃lị́ ámâ átá bê." 62Gólâ âtâ úlị́ mãnĩgõ kpá trá drílâ kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ãzâ õndẽ lôsĩ íyíkâ ʼbãlé rî kô drílâ rĩzó gõlé vólé ʼbã ʼálâ tã lâ sĩ, lôsĩ ámákâ rî âyézó rî, õjílã ʼdî âʼdó õjílã ámákâ lôsĩ ámákâ ʼẽ ʼbá rî ĩʼdî kô."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\