Márãkõ 1

1Tã âtî-âtî tãndí Yésũ Krístõ gólâ Ôvârí rî mvá rî tãsĩ rî rĩʼá nõtí. 2Tã Yésũ kâ îtõ rû trá õzõ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí îgĩlí trá ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí, Ôvârí âtâ íyî mvá drí kĩ nĩ rî, "Ní ndrê drẽ, má âʼdô lãjóʼbá ámákâ jõʼá ạ̃tị́ ʼálâ, ãʼdô ró lạ́tị̂ êdélé ní drí ânĩzó. Mãlákĩ 3.1 3Lãjóʼbá rî gógó ʼdĩ âʼdô rĩʼá õmã ʼá. Gólâ âʼdô tã îyáʼá ûrû âkĩʼá nĩ rî, 'Ãnî õjílã, kúmú ãmákâ ãâʼdô bí ʼẽʼá âcálé. Ĩtí rî, nĩ êdê lạ́tị̂ ãníkâ njãâ gólâ drí. Nĩ êdê lạ́tị̂ rî ʼdĩ dódó mbị̂mbị̂ ró, ãʼdô ró bê gólâ drí ậcị́ tõzó drị̃ lâ ʼásĩ.' " Ĩsáyã 40.3 4Lãjóʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ pẽlé ʼdĩ Yõwánĩ ĩʼdî. Gólâ rî õmã ʼá, gõʼdá drílâ rĩzó õjílã ậzị́lị́ ânĩlí, yí dã ró lũmvû gólĩyî drị̃ị̂ bãbãtízĩ ró. Gólâ âtâ úlị́ gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âjâ drị̃ tã õnjí ʼásĩ Ôvârí rî rõlé. Õzõ nĩ õʼê tã ʼdî ĩʼdî rî, Ôvârí âʼdô ãnî âyéʼá tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Gõʼdá nĩ ânĩ má dã ró lũmvû ãnî drị̃ị̂ bãbãtízĩ ró." 5Nĩngá sĩ, õjílã dũû drí ngãzó nĩlí Yõwánĩ ngálâ õmã ʼálâ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ũrûkậ lâ ânĩ ĩyî Yẽrõsãlémã lésĩ, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ânĩ ĩyî võ ãzâ ʼbá yî lésĩ Yũdạ́yạ̃ ʼá. Nĩngá sĩ, drílĩyî úlị́ Yõwánĩ drí pẽlé ʼdĩ ârízó ĩyî. Vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, drílĩyî ngãzó tã õnjí ĩyíkâ lôfõlé. Gõʼdá nĩngá sĩ, Yõwánĩ drí ngãzó lũmvû dãlé gólĩyî drị̃ị̂ lị̃mvû áyágá zị̃lị́ Jõrõdénĩ rî ʼá bãbãtízĩ ró. 6Yõwánĩ rî ʼdĩ, éêdê ítá gólâkâ trá gámẽlẽ ʼbí ʼásĩ. Gásĩ gólâkâ íyî ị́pị́tị́kû ʼá rî íyíkâ ínyíríkó ʼásĩ, gõʼdá ngá nyãnyã gólâkâ rî íyíkâ ômbí ĩʼdî gbõ ápé õgó kâ bê. 7Yõwánĩ îyâ tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ kĩ, "Õjílã ãzâ âbí ânĩʼá má vó, ãmbã gólâkâ gạ̃rạ̃ ámákâ rî drị̃ị̂ sĩ. Ãmbã ámákâ îcá kô. Má îcá kô ậndị̃lị́ káʼbókã gólâkâ ângílí. 8Mâ rî gógó Yõwánĩ nô ʼê bãbãtízĩ õjílã drí cé lũmvû sĩ. Gõʼdá gólâ rî gógó âʼdô bãbãtízĩ ʼẽʼá õjílã drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî sĩ." 9Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó Nãzãrétã gólâ ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Gãlĩláyã rî ʼá rî lésĩ nĩlí Yõwánĩ ngálâ. Nĩngá sĩ, Yõwánĩ drí ngãzó gólâ rî îbábátízãlé áyágá zị̃lị́ Jõrõdénĩ rî ʼá. 10Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ õtírĩ rĩî âfõlé lị̃mvû ʼdĩ ʼásĩ rî, gólâ drí ʼbũû ndrẽzó rû njị̃rị̃ ʼá, gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdézó drị̃ lâ õzõ ạ̃túʼbú kâtí. 11Gõʼdá úlị́ drí ậʼúzó ʼbũû lésĩ Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Nî nõ ámâ mvá ífífí má drí lôvó lâ ʼbãlé kôrô rî ĩʼdî. Ánî tã sû trá má rú rõô." 12Tã ʼdî vólé drị̃ lâ ʼásĩ, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ drí Yésũ rî jõzó vólé õmã ʼálâ. 13Tólâ õmã ʼálâ, Yésũ ʼê kậyị̂ rĩʼá nyâʼdî-rị̃ kõrõnyã õnjí õmã kâ lãfálé. ʼDĩî Sãtánã íyíkâ rĩʼá gólâ rî ûjũʼá kpị̃ị̂. Gõʼdá mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ʼbá yí bê, rĩʼá ĩyî Yésũ rî gógó lôkíʼá. 14Yõwánĩ gólâ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá rî ômbérẽ gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, Yésũ drí ngãzó gõlé Gãlĩláyã ʼálâ. Tólâ gólâ lậmû võ ʼásĩ nĩlí nĩʼá tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽ bê. 15Gólâ kĩ nĩ rî, "Ôvârí njị̃ lạ́tị̂ trá ãnî drí rĩzó kũmũ íyíkâ zẽlé õjílã íyíkâ ró. Âʼdô bê trá ĩtí rî, nĩ âjâ drị̃ tã õnjí ãníkâ ʼásĩ, nĩ gõ ró tã lẽlẽ ãníkâ ʼbãlé tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá." 16Kậyị̂ ãlô sĩ, Yésũ õtírĩ rĩî nĩlí lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ rî tị́ sĩ rî, drílâ nĩzó ị̃ʼbị̂ ʼbẽ ʼbá ãzâ ʼbá yî ûsúlị́ rị̃, Sĩmónã Pétẽrõ gõʼdá ậdrúpị̃ lâ Ãndĩríyã bê. Gólĩyî rĩʼá îmbá ĩyíkâ ị̃ʼbị̂ kâ vũʼá lị̃mvû ʼá. Sĩmónã yî Ãndĩríyã bê rĩʼá ĩyî kpạ̃rạ̃tị́ ị̃ʼbị̂ ʼbẽ ʼbá ʼî. 17Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ânĩ ʼdẽlé má vósĩ, tãlâ má ʼbã ró ãnî bê õjílã âsé ʼbá ró má drí, gólĩyî ãʼdô ró õjílã ámákâ ró, õzõ ãnî drí âʼdórẽ ị̃ʼbị̂ âsé ʼbá ró sị́sị́ rî kâtí." 18Gõʼdá nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó ʼwãâ îmbá ĩyíkâ âyélé ʼdẽzó Yésũ vósĩ lãjóʼbá gólâkâ ró. 19Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí ạ̃tị́ ʼálâ fínyáwá. Nĩngá sĩ, Yésũ drí Zẽbẽdáyõ yî ûsúzó mvá lâ yí bê rị̃, rú lâ yî Yãkóbã yî Yõwánĩ bê. ʼDĩî gólĩyî rĩʼá kõlóngbõ ʼá îmbá ĩyíkâ lị̃fị́ lâ êdéʼá. 20Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ ndrê gólĩyî bê rî, drílâ ngãzó ʼwãâ Yãkóbã yî ậzị́lị́ Yõwánĩ bê âʼdólé lãjóʼbá íyíkâ ró. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó átá lâ yî âyélé kõlóngbõ ʼá ʼdẽzó Yésũ vósĩ lãjóʼbá gólâkâ ró. 21ʼDĩî vósĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lãjóʼbá íyíkâ bê jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Kãpẽrãnómã rî ʼálâ. Kậyị̂ rãtáã kâ sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó fĩlí ĩyî jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá. Tólâ Yésũ drí ngãzó rĩʼá tã Ôvârí kâ îmbálé õjílã drí. 22Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó tã Yésũ drí rĩʼá îmbálâ ʼdĩ drí sĩ. Tã îmbâ Yésũ kâ rî âʼdó õzõ lị̃fị́ îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá rĩlí lãʼbí Ôvârí kâ âʼdálé rî ãzâ ʼbá yí kâtí kô ãlôwálâ, tãlâ Yésũ rî gógó nyãányâ lâ îmbâ tã íyíkâ cú drị́-ãcê kúmú kâ rî sĩ. 23Yésũ õtírĩ rĩî drẽ tã îmbálé rî, ãgô ãzâ bê rĩʼá líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ Sãtánã kâ rî kâ bê, ômbê gólâ trá vũdrị́. Gõʼdá ạ̃trũ kũʼdũ ró, ãgô rî ʼdĩ drí ngãzó rĩʼá ôtrélé lạ̃zị́ zị̃zị̃ bê úlị́ líndrí õnjí yí ʼá ʼdĩ ʼbá yí kâ sĩ kĩ nĩ rî, 24"Má nị̃ nî trá dódó, Yésũ õjílã Nãzãrétã kâ ró. Nî õjílã ndị̂ndị̂ ʼî pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ rî ĩʼdî. Ní lẽ ãʼdô ʼẽlé má rú yã? Ní ânĩ nô mâ líndrí õnjí ró ãgô nõ ʼá nõ fũlị́ yã?" 25Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ ʼdĩ drí ʼálé ãdrã sĩ, "Ní rî tị́tị́, ní âfõ vólé ãgô nõ ʼásĩ." 26Gõʼdá nĩngá sĩ, líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ rĩ ʼbá ãgô ʼdĩ ʼá ʼdĩ drí rĩzó ãgô rî ʼdĩ îyálé kĩíkĩí mbârâkã sĩ, drílâ ãgô ʼdĩ ʼbãzó ôtrélé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́, gõʼdá drílâ ngãzó drị́ înjílí vólé ãgô rî ʼdĩ rú sĩ. 27Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó ndrĩ tã ʼdî drí sĩ. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó rĩʼá tã îjílí ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ngá nõtí nõ ãʼdô ʼî? Gólâ rî tã âtálé drị́-ãcê Ôvârí kâ rî sĩ, tãlâ líndrí õnjí ʼdĩ ãârî ró kpá tã gólâ drí rĩʼá rãlâ rî ʼbá yî bê." 28Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ʼbã ʼálâ tã Yésũ drí líndrí õnjí ʼdĩ drõzó ʼdĩ âtálé õjílã ãzâ ʼbá yî drí. Ĩtí, tã ʼdî ʼbã Yésũ rî rú âʼdólé lị̂kû-lị̂kû ró ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼásĩ dîrî kạ̃ngbû. 29ʼDĩî vósĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí vólé jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼásĩ. Gólĩyî Sĩmónã, Ãndĩríyã, Yãkóbã, gõʼdá Yõwánĩ yí bê. Gólĩyî nĩ kôrô mbị̂ Sĩmónã Pétẽrõ yî drí ʼbã ʼálâ ậdrúpị̃ lâ Ãndĩríyã bê. 30Tólâ Sĩmónã rî ãdrá rĩʼá ậyị́ʼá vũdrị́ gbãrãkã drị̃ị̂ jó ʼá. Rúʼbạ́ lâ âmê trá tílí-tílí. Nĩngá sĩ, ʼwãâ ngá lãzé gólâkâ ʼdĩ ódrí tã lâ pẽzó Yésũ drí. 31Yésũ drí ngãzó fĩlí õkó rî ʼdĩ ngálâ jó ʼálâ. Nĩngá sĩ, Yésũ drí drị́ lâ rũzó sẽlé, tãlâ gólâ õngâ ró bê ûrû. Kôrô ʼwãâ õkó rî ʼdĩ rúʼbạ́ lâ âmé ʼbá ʼdĩ drí ậʼdị́zó, gõʼdá drílâ ngãzó nĩlí ngá nyãnyã lâʼdílí gólĩyî drí nyãlé. 32Ị̃tú õtírĩ fĩî rî, õjílã drí ngãzó rĩʼá ngá lãzé ʼbá gõʼdá kpá gólĩyî líndrí õnjí Sãtánã kâ drí ômbélé trá rî ʼbá yí bê âtrõlé âjílí Yésũ ngálâ. 33Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼásĩ rî drí ĩyî ômózó tị́lị́lị́ ró jó tị́lị́ jó Yésũ drí rĩzó rĩlí rî tị́. 34Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó rĩʼá õjílã dũû ngá lãzé tị̂ lârâkô ngĩíngî bê rî ʼbá yî pãlé ngá lãzé ĩyíkâ ʼásĩ. Drílâ kpá líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî lâdrózó vólé õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá ĩʼdí bê lâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gólâ âyé líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî kô tị̂ njị̃lị́ lãndrâ drị̃ị̂ sĩ, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ, gólâ ãʼdî ĩʼdî yã. Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ lẽé drẽ kô gólĩyî drí íyî tã ʼbãlé lậʼbúlị́ ʼwãâ õjílã drí. 35Cị̃ị́nó rî ʼdĩ sĩ, Yésũ drí ngãzó jó ʼdĩ ʼásĩ ãkpã võ drẽ pạ̃nị̃-pạ̃nị̃ nĩlí võ õjílã ãkó rî ʼá tólâ nĩlí tị̂ îrátãlé Ôvârí drí. 36Gõʼdá Yésũ bê trá yûʼdạ́wạ́ rî, Sĩmónã yî íyî ãzí-ãzí yí bê drí ngãzó nĩlí Yésũ rî lôndãlé. 37Gõʼdá gólĩyî ûsû Yésũ bê rî, drílĩyî ngãzó tã âtálé drílâ kĩ nĩ rî, "Õjílã ndrĩ ʼdó rĩʼá ánî lôndãʼá, ní ãâgõ ró ĩyî pãlé!" 38Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼdê, mã nĩ ró võ ãzâ ʼbá yî âʼdó ʼbá ãnyî rî ʼbá yî ʼálâ, tãlâ má lẽ kpá úlị́ Ôvârí kâ pẽlé õjílã gólĩyî võ ʼdî ʼbá yî ʼá ʼdĩ yî drí, tãlâ ʼdĩî ngá ʼẽʼẽ má drí ânĩʼá ʼẽlâ nõngá rî ĩʼdî." 39Ĩtí ró rî, gólĩyî drí lậmúzó dîrî võ Gãlĩláyã kâ rî ʼásĩ ndrĩ. Võ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼá rî, Yésũ drí nĩzó úlị́ Ôvârí kâ pẽ bê õjílã drí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ lâdrô líndrí õnjí kpá õjílã líndrí ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó ʼá lâ yî rî ʼásĩ. 40Ị̃tú ãzâ sĩ, ãgô ãzâ ãrí ʼbá ró drí ânĩzó ʼãʼî tị̃lị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ Yésũ ândrá. Drílâ ngãzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ĩîcâ trá ní lị̃fị́ ãʼdô ró bê ámâ êdézó rî, ʼdõvó ní êdê mâ ngbángbá ngá lãzé ámákâ nõ ʼásĩ." 41Nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ ĩzã lâ drí gãzó Yésũ drí. Gõʼdá Yésũ drí ngãzó drị́ ʼbãlé gólâ drị̃ị̂, gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Ãwô, má lẽ tã trá ánî pãzó âʼdólé rúʼbạ́ bê ngbángbá." 42Nĩngá sĩ, kôrô ãrí ʼdĩ drí rû ndẽzó vólé ãgô ʼdĩ rúʼbạ́ lâ ʼásĩ. Gõʼdá ãgô rî ʼdĩ rúʼbạ́ lâ drí âʼdózó lúwạ́-lúwạ́. 43Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó ãgô rî ʼdĩ âtílí ngbílí-ngbílí kĩ nĩ rî, "Ní ârî dódó, ní âtâ tã kô tã rî nõ tãsĩ õjílã ãzãkã drí. Ní ʼdâ lãʼbí rúʼbạ́ drí rû êdézó ãrí ʼásĩ rî ĩʼdî. Ní nĩ cú nî, ánî nyãányâ âʼdálé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî drí, ní gõ ró kõrõnyã lị̃lị́ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí, õzõ tã âtâ Músạ̃ kâ ʼbãlé ãrí ʼbá ãʼdô ró ngbángbá rî kâtí, tãlâ ní ʼê ró ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí. Õzõ ní õʼê tã rî ʼdĩ trá ĩtí rî, õjílã ndrĩ âʼdô nị̃ʼá lâ ĩyî kĩ nĩ rî, ngá lãzé áníkâ ãrí ró ʼdĩ õndẽ rû trá ní rú sĩ." 45Yésũ âtâ bê tã ʼdî kpálé ĩtí ãgô rî ʼdĩ drí rî, ãgô rî ʼdĩ cí tị̂ tã Yésũ drí pẽlé yí drí ʼdĩ drị̃ị̂ kô. Gólâ ngâ íyîngá nĩʼá tã rî ʼdĩ âtá bê õjílã drí ârílí ndrĩ, gõʼdá tã rî ʼdĩ drí lậʼbúzó fãã võ ʼásĩ cé tị̂tị̂. Ĩtí lâ ʼdĩ drí rî, Yésũ îcá gõʼdá kô nĩʼá fĩlí jạ̃rị́bạ̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ, õjílã tị́lị́lị́ õzó ĩyî gólâ rî ômó kô rõô. Ĩʼdî ĩtí, Yésũ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê drí gõzó rĩlí ĩyî õmã ʼá. Kpálé Yésũ yî rĩrĩ õmã ʼá ʼdĩ sĩ rî, õjílã dũû ĩyíkâ zãâ ânĩʼá ĩyî gólâ ngálâ võ drị̃ ʼásĩ cé tị̂tị̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\