Márãkõ 10

1ʼDĩî vósĩ, Yésũ yî drí Kãpẽrãnómã rî âyézó ngãzó nĩlí mbãlé ʼáʼá lé drị̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ ãzâ lésĩ rî ʼá. Drílĩyî nĩzó zãâ áyágá Jõrõdénĩ kâ ʼdĩ ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ. Gõʼdá drílĩyî mbãzó kpá gõlé ʼáʼá lé drị̃ ãzâ rî lésĩ cãlé ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼá. Ĩtí rî, võ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, õjílã õʼbí drí rû êʼbézó dîrî gbãâ gólâ rú sĩ kpá óʼdí. Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó rĩʼá tã âʼdálé gólĩyî drí õzõ drílâ rĩʼá kó ʼẽlâ sị́sị́ rî kâtí. 2Nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ yî drí ngãzó ânĩlí ĩyî gólâ ngálâ, tãlâ gólĩyî lẽ gólâ rî ûjũlị́ tã îjî sĩ, õzõ gólâ ãâtâ tã ányâ trá tã ʼbãʼbã Músạ̃ kâ rú rî tãsĩ. Îjî ĩyî gólâ kĩ nĩ rî, "Rĩʼá tã mbị̂ ʼî õjílã drí íyî õkó rî îngázó vólé õzõ õkó rî ʼdĩ õʼê tã ányâ ãzâ trá rî yã?" 3Ĩtí rî, Yésũ drí tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Tã âtâ Músạ̃ kâ ʼbãlé trá búkũ Ôvârí kâ ʼá ạ̃kû ró ãnî drí ʼẽlé tã ʼdî tãsĩ rî kĩ ãʼdô yã?" 4Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Músạ̃ ʼbã tã kĩ, õzõ õjílã õlẽ íyî õkó rî îngálé rî, gólâ õfẽ wárãgã õkó îngâ kâ õkó rî ʼdĩ drí." 5Ĩtí, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Músạ̃ îgĩ tã trá õzõ ʼdĩî kâtí cé tãlâ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drị̃ âʼdô trá âmbâ-âmbâ ró. Ngbãângbânõ, ãnî drị̃ kpá trá âmbâ-âmbâ ró, tãlâ tã âʼdô trá ãnî lãfálé ʼásĩ ãnî õkó yí bê rî, nĩ îcá kô tã rî ʼdĩ êdélé. 6Ạ̃kû ró kậyị̂ nã ʼbá yî sĩ, Ôvârí drí sị́sị́ ị̃nyạ́kú yî ʼbũû bê ʼbãzó rî, 'gólâ ʼbã ãgô cú íyî õkó bê'. 7'Tãlâ ĩʼdî ʼdĩ, õjílã drí ʼbã íyî átá yí kâ ândré bê rî âyézó, gõʼdá njũzó õkó lâ bê ngá ãlô ró.' Tã Ómvó Ngá 2.24 Nĩ ndrê drẽ, gólĩyî âʼdó gõʼdá kô ngá rị̃ ʼî. 9Ĩtí rî, nĩ câ õjílã lãfálé Ôvârí drí ị̂cúlị́ trá ngá ãlô ró rî kôʼdáwá." 10Nĩngá sĩ, Yésũ yî gõ bê ʼbã ʼálâ rî, lãjóʼbá gólâkâ drí gólâ rî îjízó kpá óʼdí tã ʼdî tãsĩ. 11Ĩtí, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzâ gólâ íyî õkó rî îngá ʼbá vólé ãʼdô ró bê õkó óʼdí ãzâ gĩzó ĩʼdî rî, gólâ ʼê ʼdĩ tã õnjí ʼî õkó lâ rú gõʼdá kpá Ôvârí rú. 12Gõʼdá õzõ õkó õngâ kpá trá vólé íyî ágó drị́gạ́ sĩ nĩʼá ágó ãzâ trõlé ĩʼdî rî, ʼdĩî gólâ ʼê tã õnjí kpá trá íyî ágó ạ̃kû rî drí gõʼdá kpá Ôvârí rú." 13Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî drí ʼdĩyímvá õnyíkõ ậdrị̃zó âjílí Yésũ ngálâ, ãʼdô ró bê gólâ drí tũ wũzó gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá õrẽ ró gólĩyî drí. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ drí ngãzó tã lôgõlé õjílã ʼdĩyímvá âjí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, gólĩyî ãânĩ kô. 14Yésũ ndrê bê lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî tã ʼẽʼá ĩtí rî, tã ʼdî cí Yésũ rî fĩî kô, gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âyê ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî ânĩlí má ngálâ. Nĩ lôgâ gólĩyî kô, tãlâ õjílã gólĩyî tã ámákâ ârí ʼbá ʼẽlé ʼwãâ õzõ ʼdĩyímvá nõ ʼbá yî drí tã ârírĩ ʼẽlé rî kâtí rî âʼdô ĩyî âʼdóʼá õjílã Ôvârí kâ ró. 15Tã pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ ãnî drí, õzõ nĩ õlẽ âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî, ʼdõvó nĩ ârî tã ámákâ ʼẽlé ʼwãâ õzõ ʼdĩyímvá õnyíkõ nô ʼbá yí kâtí. Õzõ ãʼdô ĩtí kôʼdáwá rî, nĩ îcá kô âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró." 16Vó lâ sĩ, Yésũ drí ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó âgõlé yí ngálâ. Gõʼdá drílâ tũ wũzó gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá, gõzó Ôvârí rî îjílí ófẽ ró bê õrẽ gólĩyî drí ndrĩ. 17Vó lâ sĩ, Yésũ yî õtírĩ ngãâ võ ʼdî âyélé rî, ãgô ãzâ drí ngãzó ârálé ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ Yésũ ândrá, gõʼdá drílâ Yésũ rî îjízó kĩ, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá tãndí, má âʼdô tã ángô rî ʼẽʼá ĩʼdî, tãlâ má drí âʼdózó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê yã?" 18Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã ʼdî drị̃ lâ lôgõlé drílâ kĩ nĩ rî, "Ní zị̂ mâ õjílã tãndí ró ãʼdô tãsĩ yã? Õjílã tãndí ãngó nõ ʼá yû. Cé Ôvârí ĩʼdî rĩʼá tãndí ró. 19Ãʼdô lạ́tị̂ ʼbũû ʼálâ rî tãsĩ rî, ní nị̃ tã Ôvârí drí ʼbãlé trá rî yî rĩʼá nõ ʼbá yî tí. Ní fû õjílã kô. Ní ʼbã õkó gólâ âʼdó ʼbá kô ánî õkó ró rî kô ní ũgúlị́ ậyị́zó ĩʼdí bê lâ. Ní ûgũ ngá kô. Ní âdô õnjõ kô. Ní âdô õjílã kô ngá gólâkâ trõzó vólé. Ní ârî ánî átá yî tị̂-võ ánî ândré bê, tãlâ ní ị̂njị̃ ró gólĩyî bê." 20Nĩngá sĩ, ãgô ʼdĩ drí tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãwô, má rî trá tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé kó ãkpãkãʼdã ʼdĩmvã lésĩ bũúũ âcálé ãndrõ nô." 21Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó võ ndrẽlé mbị̂ ãgô rî ʼdĩ ngálâ lôvó sĩ. Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, "Ngá ãzâ lâkî trá ãlô ní drí ʼẽlé. ʼDõvó ní ngâ nĩlí ngá âʼdó ʼbá áníkâ ró rî ʼbá yî lậzị́lị́ gĩlí ndrĩ vólé, tãlâ ní trõ ró lãfâ lâ ʼdĩ fẽlé ngá ãkó lé ʼbá drí. Ĩtí rî, ní âʼdô âʼdóʼá ngá tãndí bê dũû ʼbũû ʼálâ. Õzõ ní õʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá rî, ní gõ ró bê ânĩlí ʼdẽlé má vó zãâ tã ârí ʼbá ámákâ ró." 22Gõʼdá ãgô ʼdĩ ârílí bê úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî rî, võ drí rû îzãzó rú lâ. Drílâ ngãzó nĩlí vólé ĩzã ró, tãlâ gólâ rĩʼá ngá-tị̂ bê dũû. Gólâ lẽé kô ngá ãmbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lậzị́lị́ gĩlí vólé. 23Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó võ ndrẽlé dîrî gbãâ, gõʼdá drílâ tã âtázó tã ârí ʼbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, "Rĩʼá âmbâ-âmbâ ró õjílã ngá-tị̂ bê dũû rî drí âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró." 24Ĩtí rî, tã ârí ʼbá tị̂ drí ậʼdị́zó. Gõʼdá Yésũ drí tã ʼdî âtázó kpá óʼdí gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ámâ ʼbá yî, rĩʼá lâṇõ ró ãmbá ngá-tị̂ dũû ʼbá drí âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró. 25Lâṇõ lâ âʼdô lậvũʼá kôrô lâṇõ ĩnjígó rĩ ʼbá ûjũlị́ fĩlí kôrô lị́bị̃rạ̃ ʼbú ʼásĩ rî kâ drị̃ị̂ sĩ." 26Gõʼdá nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó rõô úlị́ ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã âtázó ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Õzõ ãʼdô ĩtí lâ ʼdĩ ró rî, âʼdô âʼdóʼá ángô tí ró õjílã ãzãkã drí ngá pãzó yã?" 27Vó lâ sĩ, Yésũ drí võ ndrẽzó gólĩyî ngálâ, gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzâ îcá kô íyî nyãányâ pãlé yí sẽésẽ ró. Cé Ôvârí ĩʼdî, tãlâ tã ndẽé gólâ kô. Ôvârí cú fãfã bê tã ndrĩ ʼẽzó." 28Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã âtázó Yésũ drí ĩyî lãjóʼbá yî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Ní ndrê drẽ, mã âyê ngá ãmákâ rî ʼbá yî trá ndrĩ, tã lâ rĩzó ánî vó lôbẽlé ĩʼdî. Gõʼdá bê trá ĩtí rî, mã âʼdô ãʼdô ûsúʼá ĩʼdî Ôvârí drị́gạ́ sĩ yã?" 29Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, "Pạ̃tị́ị̃, má âtâ ãnî drí, õjílã ngá íyíkâ rî ʼbá yî âyé ʼbá tã ámákâ ʼẽzó ĩʼdî rî, õzõ gólâ ãâyê íyî átá ʼî ngãtá íyî ândré, íyî ậdrúpị̃, íyî îzó ngãtá ʼdĩyímvá yî ĩʼdî yã, ngãtá ʼbô ʼbã ʼî ạ́mvú yí bê, ãʼdô ró bê tã âtî-âtî Ôvârí kâ âtázó õjílã drí yã rî, 30gólâ âʼdô ngá ûsúʼá dũû ãngó nõ ʼá. Gólâ âʼdô âʼdóʼá ândrê bê dũû, ậdrúpị̃ yî, îzó yî, átá yî, ʼbã yî gõʼdá ạ́mvú yí bê dũûdû ãngó nõ ʼá. Gólâ âʼdô kpá lâṇõ ûsúʼá rõô, tãlâ õjílã âʼdô gólâ rî lârâkô ʼẽʼá úlị́ ámákâ âtâ-âtâ lâ tãsĩ. Gõʼdá gólâ âʼdô kpá tã tãndí ûsúʼá ʼbũû ʼálâ, rĩzó zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó tólâ. 31Gõʼdá nĩ ʼbã ãnî nyãányâ kô âʼdólé lậnjị̃-lậnjị̃ ró ngá ãníkâ âyélé ndrĩ ámâ tãsĩ rî tãsĩ, tãlâ õjílã gólĩyî tã lâ drí lậnjị̃lị́ rõô rî ʼbá yî, tã lâ yî âʼdô âzáʼá, gõʼdá gólĩyî tã lâ drí lậnjị̃lị́ kôʼdáwá rî, áâʼdô gólĩyî tã ʼbãʼá âʼdólé lậnjị̃-lậnjị̃ ró kôrô ị̃zạ́tú." 32Kậyị̂ ãzâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lạ́tị̂ Yẽrõsãlémã kâ rî ʼásĩ gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ. ʼDĩî Yésũ ʼdê íyíkâ tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ândrá. Gõʼdá tã ârí ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, tãlâ fĩî ị̂dû-ị̂dû gólâkâ ʼdĩ tãsĩ. Gólĩyî bê kpálé ʼdẽʼá Yésũ vósĩ rî, gólĩyî kpá rĩʼá ũrị̃ ró. Ĩtí rî, Yésũ drí âdrézó, gõʼdá drílâ lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî ậzị́zó yí ngálâ. Nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó gólĩyî drí tã ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé yí drí rî tãsĩ. 33Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Nĩ ârî drẽ, nõô ãmâ trá nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ nõ. Tólâ rî, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ nô, áâʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá ámâ trõzó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ândrá gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá yí bê. Tólâ rî, gólĩyî âʼdô tã ámákâ kĩʼá kĩ nĩ rî, ʼdõvó úfû mâ. Gólĩyî âʼdô ámâ trõʼá âjílí õjílã ãtrâ Rómã kâ rî ʼbá yî drí. 34Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî âʼdô ámâ gũʼá. Gólĩyî âʼdô tũ lûwúʼá má lị̃fị́, vó lâ sĩ, ámâ cãzó. Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî vósĩ, gólĩyî âʼdô ámâ fũʼá. Gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ rî, má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 35Nĩngá sĩ, Yãkóbã yî ậdrúpị̃ lâ Yõwánĩ bê, Zẽbẽdáyõ rî mvá yî ró rî drí ngãzó ĩyî rû êsélé ãnyî Yésũ lạ̃gạ́tị́ gõʼdá tã îjílí tị́ lâ kĩ nĩ rî, "Lị̃fị́ îmbá ʼbá, ní âʼdô îcáʼá trá tã ãlô gólâ ãmâ drí ʼẽʼá îjílâ nõ ʼẽlé ãmâ drí yã?" 36Ĩtí rî, Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Nĩ lẽ má õʼê ãʼdô ĩʼdî ãnî drí yã?" 37Gõʼdá lôgõ ĩyî tã-drị̃ Yésũ drí kĩ, "Ị̃tú ní drí ânĩzó rĩlí kúmú ạ́ngị́ ró ãngó nõ drị̃ị̂ rî sĩ, ní ʼbã ãmâ rĩlí ánî gãrã drị̃ ʼá, ãlô ãmâ lãfálé ʼásĩ rî íyíkâ ánî drị́-ágó drị̃ị̂, gõʼdá ãzâ ãlô rî ãʼdô ró íyíkâ ánî drị́-lị̃jị́ drị̃ị̂, mã gõ ró rĩlí ãní bê ãngó nõ drị̃ị̂." 38Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Mĩ nị̃ị́ tã ífí tã ãnî drí îjílí ʼdĩ kâ kô. Nĩ õlẽ trá ãyĩkõ ámákâ rî ʼẽlé rî, ĩtí rî, nĩ âʼdô îcáʼá trá ĩzã kõkõ ámákâ âʼdó ʼbá ạ̃tị́ ʼálâ rî ʼẽlé yã? Nĩ âʼdô îcáʼá trá ngá mvũlị́ ĩgã lâṇõ kâ gólâ má drí ʼẽzó ngá mvũlị́ ʼálâ sĩ rî ʼásĩ yã? Lâṇõ âʼdô ʼdị̃ʼá má drị̃ị̂ õzõ lị̃mvû gólâ rĩʼá dãlâ õjílã drị̃ị̂ bãbãtízĩ ʼẽ võ ʼá rî kâtí. Nĩ îcâ trá âʼdólé bãbãtízĩ ʼẽʼẽ ĩtí ʼdĩ bê yã?" 39Ĩtí rî, drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ãwô, mã îcâ trá." Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Âʼdô âʼdóʼá õzõ ʼdĩî tí. Nĩ âʼdô kpá ngá mvũʼá ĩgã lâṇõ kâ má drí ngá mvũzó ʼálâ sĩ rî ʼásĩ, gõʼdá áâʼdô kpá bãbãtízĩ lâṇõ kâ ʼẽʼá ãnî drí õzõ ʼẽʼá ʼẽlâ má drí rî kâtí. 40Õzõ ãʼdô kpálé ʼdĩî kâtí rî, mâ mbârâkã ãkó võ rĩ kâ ámâ gãrã drị̃ ʼá rî fẽzó ãnî drí. Ôvârí rĩʼá võ kũmũ kâ êdéʼá õjílã drílâ ʼẽʼá êpẽlâ rî yî drí." 41Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá mûdrị́ rî ʼbá yî ârílí bê ĩyî úlị́ Yãkóbã yí kâ ậdrúpị̃ lâ Yõwánĩ bê ʼdĩ rî, gólĩyî drí âʼdózó õmbã ró Yãkóbã yî drí. 42Ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí rû êʼbézó ndrĩ dîrî, gõʼdá gólâ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, kúmú ʼbạ̃súrú kâ rî ʼbá yî rî rĩlí ʼbạ̃súrú íyíkâ rî ʼbá yî drị̃lị́ mbârâkã sĩ. 43Gõʼdá ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî lãfálé ʼá rî, nĩ ʼé ĩtí kô. Gólâ tíbê lẽ ʼbá âʼdólé ãmbá ró ãnî lãfálé ʼásĩ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gólâ ị̃ị̂ʼbũ rû íyî ãzí-ãzí yî drí ndrĩ. 44Õjílã ãnî lãfálé sĩ gólâ tíbê lẽ ʼbá âʼdólé ãmbá ró sị́sị́ íyî ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gólâ ãâʼdô rạ̃gị́ị̃ ró rû ị̂ʼbũlị́ ãzí-ãzí lâ yî drí ndrĩ. 45Nĩ ârî drẽ, mâ gólâ âjólé trá ûrú lésĩ rî, ânĩí kô âʼdólé ãzí-ãzí drí rû ị̂ʼbũzó má drí. Má ânĩ nô rû ị̂ʼbũlị́ ĩʼdî ãzí-ãzí drí, gõʼdá kpá ámâ nyãányâ fẽlé drãlé, tãlâ má ãʼdô ró bê õjílã dũû drị̃ tĩzó ĩʼdî sĩ lâ." 46Nĩngá sĩ, Yésũ yî rî trá nĩʼá gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ ró, gõʼdá drílĩyî cãzó Yérĩkõ ʼá. Gõʼdá gólĩyî bê trá lậvũʼá Yérĩkõ ʼásĩ rî, õjílã tị́lị́lị́ ĩyíkâ kpá zãâ gólĩyí bê ʼdũwạ̃. Tólâ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ãzâ bê rĩʼá rú lâ Bãtĩmáyã, gõʼdá átá lâ rî rú rĩʼá Tĩmáyã, gólâ rî rĩlí lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá, tãlâ yí õrî ró bê lãfâ zị̃lị́ õjílã lạ́tị̂ kâ drị́gạ́ sĩ. 47Ĩtí rî, gólâ drí tã ârízó kĩ nĩ rî, ãâʼdô Yésũ Nãzãrétã lésĩ rî ĩʼdî lậvũʼá õjílã tị́lị́lị́ bê. Gõʼdá gólâ ârílí bê tã ʼdî rî, drílâ ngãzó rĩlí lạ̃zị́ zị̃lị́ ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ nĩ rî, "Yésũ, ní ʼbã ámâ ĩzã õgâ ní drị̃ị̂, nî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, âʼdô ânĩʼá ãmâ pãlé nõ, ní pâ mâ." 48Nĩngá sĩ, õjílã dũû drí ngãzó nĩlí gólâ ngálâ rĩʼá tã lôgõlé gólâ drị̃ị̂, gólâ ãâgî tị́tị́. Gõʼdá lé ĩtí rî, Bãtĩmáyã, ní lẽé tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ ârílí kô. Ĩtí, ní drí gõzó trẽlé ûrû kpá óʼdí ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, "Nî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, âʼdô ânĩʼá ãmâ pãlé nõ, ní ndrê ámâ ĩzã! Ánî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ má rú! Ní pâ mâ!" 49Nĩngá sĩ, Yésũ drí âdrézó tã âtálé õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ậzị̂ ãgô nã ânĩlí má ngáá nõlé." Ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí lị̃fị́ ãkó lé ʼbá Bãtĩmáyã rî ậzị́zó kĩ nĩ rî, "Ánî pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ậʼdị̂. Ní ngâ ûrû nĩlí, tãlâ gólâ trá ánî zị̃ʼá." 50Ĩtí rî, Bãtĩmáyã ní drí ítá ândrê ní rú rî ângízó vũlị́ vũdrị́, ngãzó nĩlí ʼwãâʼwâ Yésũ ngálâ. 51Gõʼdá gólâ câ bê rî, Yésũ drí îjízó lâ kĩ nĩ rî, "Ní lẽ má õʼê ãʼdô ĩʼdî ní drí yã?" Nĩngá sĩ, drílâ tã lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, ní êdê ámâ lị̃fị́, ãʼdô ró bê má drí võ ndrẽzó." 52Gõʼdá Yésũ kĩ drílâ rî, "Ãʼdô trá ʼdĩî kâtí rî, ní nĩ, má pâ nî trá, tãlâ ní rî rĩlí tã lẽlẽ ámákâ bê ní ʼá." Gõʼdá Yésũ õtírĩ kpá úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtá ndẽlé rî, kôrô Bãtĩmáyã rî lị̃fị́ drí rû njị̃zó, drílâ võ ndrẽzó rárá. Ĩtí rî, Bãtĩmáyã drí ngãzó ʼdẽlé kpãâ Yésũ vósĩ õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yí bê ʼdũwạ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\