Márãkõ 11

1Yésũ yî tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê trá rĩʼá ĩyî nĩʼá sị́sị́ ʼálâ ró gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ. Nĩngá sĩ, drílĩyî cãzó jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Bẽtánĩ gõʼdá Bẽtẽfágẽ bê ãnyî Yẽrõsãlémã rú rî ʼálâ. Tólâ lạ́tị̂ ʼdĩ drị̃ị̂ rî, drílĩyî cãzó únị́ gólâ fê dõ kâ zị̃lị́ õlívĩ rî bê yí drị̃ị̂ rî ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, Yésũ drí ngãzó tã ârí ʼbá íyíkâ rị̃ rî ʼbá yî jõlé ạ̃tị́ ʼálâ. 2Ĩtí, drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ fî ʼbạ̃drị̃ mvá Bẽtẽfágẽ ạ̃tị́ ʼálâ nã ʼá. Tólâ rî, nĩ âʼdô dõngí mvá ãzâ ómbãá drẽ drị̃ lâ ʼá kôʼdáwá rî ûsúʼá óʼĩ trá ʼĩʼĩ tólâ. Nĩ âtĩ ânĩzó ĩʼdí bê lâ. 3Õzõ õjílã ãzâ ʼbá yî ĩîjî ãnî trá kĩ nĩ rî, nĩ rî dõngí ʼdĩ âtĩlí ãʼdô tãsĩ yã rî, nĩ lôgõ tã-drị̃ drílâ kĩ nĩ rî, 'Kúmú ãmákâ lẽ nĩ, gólâ âʼdô lôgõʼá lâ ʼwãâ vólé.' " 4Ĩtí, tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí, gõʼdá drílĩyî dõngí ûsúzó, óʼĩ ʼĩ ãnyî jó tị́lị́-tị̂ bê ʼbã ãzâ ʼá lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá. Nĩngá sĩ, drílĩyî ʼdẽzó rĩʼá âtĩlâ. 5Gõʼdá gólĩyî ʼdê bê rĩʼá dõngí rî ʼdĩ âtĩlí rî, õjílã rĩ ʼbá âdrélé ãnyî rî ʼbá yî drí gólĩyî îjízó kĩ, "Nĩ rî dõngí ʼdĩ âtĩlí ãʼdô tãsĩ yã?" 6Gõʼdá tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî lôgõ yî tã-drị̃ gbõ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí nyé õzõ Yésũ drí âtálé trá gólĩyî drí rî kâtí. Bê trá ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí tã ârí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âyézó dõngí rî ʼdĩ âtĩlí sẽlé nĩzó ĩʼdí bê lâ vólé. 7Nĩngá sĩ, drílĩyî dõngí ʼdĩ âsézó âjílí Yésũ drí. Gõʼdá gólĩyî drí ítá bị́ ạ́ngị́ ró rî ʼbá yî âtrõzó ʼbẽlé dõngí rî ʼdĩ ũgúlị́, tãlâ Yésũ õrî ró bê drị̃ lâ. Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí mbãzó rĩlí gá drị̃ lâ fĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. 8Gõʼdá dõngí âʼdô bê rĩʼá nĩʼá Yésũ bê yí drị̃ị̂ rî, õjílã dũû drí ngãzó ʼdó rĩʼá ítá ĩyíkâ ʼbẽlé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ sĩ lạ́tị̂ ʼásĩ Yésũ ândrá, tãlâ gólâ õnĩ ró drị̃ lâ sĩ. Gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî ĩyíkâ nĩʼá lârá bê mbị́rạ́ bị́ âṇõ bê õmã ʼásĩ âjílí ʼbẽlé ʼdó Yésũ ândrá drílâ nĩzó drị̃ lâ sĩ. ʼDĩî gólĩyî lậgû õjílã ãmbá ʼî. 9Nĩngá sĩ, õjílã ạ̃tị́ ʼálâ rî ʼbá yî gõʼdá ʼdó gólĩyî vólé ʼálâ rî ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî rĩlí tã pẽlé gbórókõ vạ́vạ́rạ́vạ́ sĩ kĩ nĩ rî, "Mã lûyị̂ nî, Kúmú. Ní âjô Yésũ trá drị́-ãcê áníkâ bê rĩlí ãngó drị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró, Mã lûyị̂ nî, Ôvârí, tãlâ ãngó lị́pị̂ trá ãnyî ʼẽʼá ãngó rũlị́. Mã lûyị̂ nî, Ôvârí gólâ rĩ ʼbá ʼbũû ʼálâ rî." Ĩtí, gólĩyî lậgû Yésũ trá kúmú ạ́ngị́ ĩyíkâ ró. 11Ĩtí rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Tólâ, Yésũ yî drí âfízó ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. Gõʼdá Yésũ drí võ ndrẽzó dîrî ʼálé lâ ʼásĩ. Tãlâ ị̃tú ʼdê trá rî drí sĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yí bê drí ngãzó gõlé vólé Bẽtánĩ ʼálâ, võ drílĩyî rĩzó rî ʼálâ. 12Gõʼdá cị̃ị́nó lâ sĩ, Yésũ yî trá âgõʼá ĩyî lãjóʼbá íyíkâ yí bê Yẽrõsãlémã ʼálâ Bẽtánĩ lésĩ. Yésũ trá gõʼdá lõfó ró. 13Gõʼdá Yésũ yî âʼdô bê rĩʼá nĩʼá ĩyî lạ́tị̂ ʼásĩ rî, drílâ fê ãzâ rĩʼá zị̃lâ kãnágõwá rî ndrẽzó gĩâ jẽjẽ ró bị́ bê ngbũkpũ. Ĩtí, drílĩyî ngãzó nĩlí zẽlé lâ ʼálâ, tãlâ ndrẽlâ ngãtá lõʼwâ lâ bê yã rî tãsĩ. Gõʼdá gólĩyî câ bê fê rî ʼdĩ zẽlé rî, lõʼwâ lâ trá yûʼdạ́wạ́ ãlôwálâ. Ûsû ĩyî cé bị́ lâ ĩʼdî ngbũkpũ fê lâ drị̃ị̂, tãlâ kậyị̂ gólâkâ ʼwãzó rî âcá drẽ kô. 14Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí fê ʼdĩ trĩzó kĩ nĩ rî, "Ní rî áníkâ fí zãâ ĩtí lõʼwâ ʼwã ãkó, gõʼdá õjílã õzó îcá kô ánî lõʼwâ nyãlé óʼdí ãlôwálâ." Gõʼdá nĩngá rî, lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî ârî ĩyî lãtrí drílâ trĩlí ʼdĩ trá. 15Vó lâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí cãlé Yẽrõsãlémã ʼálâ kpá óʼdí. Gõʼdá drílĩyî fĩzó ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. Tólâ rî, Yésũ drí õjílã ûsúzó rĩʼá ĩyî ngá lậzị́ʼá gõʼdá kpá ngá gĩ bê lâgî õnjí sĩ. Gõʼdá gólâ drí kpá õjílã ãzâ ʼbá yî ndrẽzó rĩʼá ĩyî ậdị̂ õrĩ ãzâ ʼbá yî ị̂kúrạ̃ʼá ậdị̂ õrĩ ãzâ ʼbá yî sĩ. Gõʼdá Yésũ ndrê tã ʼdî bê ĩtí rî, gólâ drí âʼdózó õmbã ró, tãlâ gólĩyî rî trá võ íyî átá kâ rî îzãlé. Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó nĩlí tãrãbízã ậdị̂ ị̂kúrạ̃ ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼbá yî lôzélé gõʼdá drị̃ lâ yî âkólé ndrĩ vũdrị́. Gõʼdá gólâ drí kpá ngãzó nĩlí gbáʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyíkâ ãmámõ âʼdó ʼbá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî yî lậzị́lị́ gĩlí vólé rî lôzélé kpá ndrĩ ʼdó vũdrị́. Drílâ gõzó õjílã ʼdî ʼbá yî lâdrólé ndrĩ vólé úlị́ âtâ-âtâ bê kĩ, 16"Úlị́ Ôvârí kâ îgĩlí jó Ôvârí kâ tãsĩ rî kĩ ãʼdô yã? Ôvârí kĩ nĩ rî, 'Jó ámákâ rĩʼá võ ʼbạ̃súrú ngĩíngî drí ânĩzó rû êʼbélé ʼá lâ rĩlí cé rãtáã ʼẽlé ĩʼdî.' Gõʼdá nõô, 'nĩ jâ jó ámákâ trá võ ũgũ kâ ró',õzõ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ kâtí." Yésũ lẽ trá võ ʼdî âyélé cé õjílã drí rãtáã ʼẽzó ĩʼdî ʼá lâ. Gólâ âyé õjílã kô ngá ĩyíkâ lậzị́lị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ ʼá. 18Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí tã Yésũ kâ õjílã lâdrózó ʼdĩ ârízó ĩyî. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî drí ngãzó rĩʼá lạ́tị̂ lôndãlé Yésũ rî fũzó ũrị̃ drí sĩ. Tã ị̂sũ gólĩyíkâ kĩ, õjílã âʼdô ʼdẽʼá ndrĩ Yésũ vó ĩyî âyélé, tãlâ õjílã dũû ndrĩ tị̂ lâ yî ậʼdị̂ trá lị̃fị́ îmbâ-îmbâ Yésũ kâ ʼdĩ tãsĩ. 19Nĩngá sĩ, tã Yésũ drí õjílã lâdrózó ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼásĩ ʼdî vósĩ, lạ̃njạ́túlị́ bê rî, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ yí bê drí ngãzó drị̃ dĩlí ĩyî gõlé ʼbã ʼálâ Bẽtánĩ ʼálâ. 20Gõʼdá cị̃ị́nó Yésũ yî drí ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ. Lạ́tị̂ ʼásĩ rî, gólĩyî drí fê Yésũ drí trĩlí sị́sị́ rî ndrẽzó. Gõʼdá gólĩyî âʼdô bê rĩʼá lậvũʼá rî, drílĩyî fê rî ʼdĩ ndrẽzó drã trá, gõʼdá ʼî trá kó õmvórẽ lâ lésĩ rãṇõ. 21Ĩtí rî, tã Yésũ drí fê ʼdĩ trĩzó rî drí âgázó Pétẽrõ drị̃ị̂. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Tã îmbá ʼbá, ní ndrê drẽ, fê gólâ ní drí trĩlí rî drã trá, ʼî trá kãgãʼdã nâ." 22Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ yî drí kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ õʼbã tã lẽlẽ ãníkâ ndrĩ gạ́gạ́ Ôvârí ʼá rî, nĩ âʼdô kpá îcáʼá tã rî ʼdĩ ʼẽlé má tí mbârâkã Ôvârí kâ sĩ. 23Má âtâ ãnî drí nõ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Õzõ nĩ ãâtâ úlị́ trá únị́ ạ́ngị́ drí kĩ nĩ rî, 'Únị́ ạ́ngị́, únjị̃ rû ʼdẽlé lị̃mvû ândrê ʼá rî.' Õzõ nĩ ãâtâ úlị́ rî ʼdĩ tã lẽlẽ gạ́gạ́ rákã fê kâtí rî sĩ cú ĩtí tã ị̂sũ rị̃ rị̃ ãkó ãlôwálâ rî, Ôvârí õró fí tã rî ãnî drí âtálé ʼdĩ ʼẽê ãnî drí pạ̃tị́ị̃. 24Tã ʼdî tãsĩ rî, má âtâ kpá óʼdí, õzõ nĩ õtírĩ rãtáã ʼẽê Ôvârí drí tã ãzâ ʼẽzó ãnî drí rî, õzõ nĩ õrî tã lẽlẽ sĩ kĩ pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âʼdô tã rî ʼdĩ ʼẽʼá rî, tã rî ʼdĩ âʼdô rû ʼẽʼá ãnî drí. 25"Õzõ nî ãzâ ãâʼdô bí rĩʼá tị̂ îrátãʼá Ôvârí drí, ngãtá õjílã ãzâ õʼê tã õnjí trá ní drí yã rî, ánî fĩî ạ̃ậʼdị̂ gólâ rú, ní âyê gólâ tã õnjí ʼdĩ ʼásĩ, tãlâ ánî átá gólâ ʼbũû ʼálâ rî ãâyê ró kpá tã õnjí áníkâ rî ʼbá yî bê. 26Õzõ ní õgã dó tã õnjí ãzí-ãzí kâ âyélé rî, Ôvârí âʼdô gãʼá kpá dó tã õnjí áníkâ rî âyélé." 27Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí cãzó kpá óʼdí Yẽrõsãlémã ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá gólĩyî âʼdô bê rĩʼá nĩʼá ĩyî jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼálâ õjílã lị̃fị́ îmbálé rî, lãʼbí îmbá ʼbá, gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ndrĩ ʼdó gólĩyî sị́sị́-lésĩ ró rî ʼbá yí bê, drílĩyî ngãzó ĩyî ânĩlí Yésũ ngálâ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó Ôvârí kâ rî kâ ʼá. 28Nĩngá sĩ rî, drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ nĩ rî, "Ndá drị́-ãcê ãʼdô kâ ʼî ní drị́gạ́ rĩzó õjílã lị̃fị́ îmbálé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó Ôvârí kâ rî kâ ʼásĩ yã? Kó ãʼdî fẽ drẽ drị́-ãcê rî ʼdĩ ní drí nĩ yã?" 29Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Má âʼdô kpá ãnî îjíʼá tã îjî sĩ. Õzõ tã îjî ámákâ ʼdĩ nĩ õlôgõ tã-drị̃ lâ trá rî, má drí ʼdẽzó fí drị́-ãcê ángô rî sĩ má drí rĩzó tã nô ʼbá yî ʼẽlé nõ lôfõlé ãnî drí. 30Ĩtí rî, ãʼdî âjô Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî nĩ ânĩlí rĩlí bãbãtízĩ ʼẽlé õjílã drí yã? Ôvârí âjô gólâ nĩ bãbãtízĩ ʼẽlé ngãtá õjílã mvá âjô gólâ nĩ yã?" 31Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá tã îjî Yésũ kâ ʼdĩ ôjálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Mã âʼdô tã îjî gólâkâ ʼdĩ drị̃ lâ jãʼá ángô tí yã? Õzõ mã õjâ kĩ nĩ rî, Ôvârí âjô Yõwánĩ nĩ rî, ʼdĩî gólâ âʼdô tã lôgõʼá ãmâ drí kĩ nĩ rî, 'Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, nĩ gã dó úlị́ Yõwánĩ kâ rî lẽlé ãʼdô tãsĩ yã?' 32Gõʼdá õzõ mã ãâtâ kĩ, õjílã ãzâ ãâjô gólâ nĩ rî, âʼdô âʼdóʼá ángô tí yã?" Gólĩyî rî tã ʼdî ôjálé ʼdĩ ũrị̃ drí, tãlâ õjílã ĩyíkâ rî ʼbá yî õzó kô rû jãâ ĩyî rú, tãlâ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ tã pạ̃tị́ị̃ ró lẽ ĩyî tã trá kĩ nĩ rî, Yõwánĩ rĩʼá tã ậngũ ʼbá nyãányâ Ôvârí kâ ʼî. 33Âʼdólé bê trá ĩtí rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé ĩyî Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Mã nị̃ị́ gólâ Yõwánĩ rî âjó ʼbá rî kô." Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó úlị́ âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õzõ tã-drị̃ lôgõ ãníkâ ãʼdô ĩtí rî, gõʼdá má gã kpá trá dó drị́-ãcê fẽ ʼbá má drí rî âʼdálé ãnî drí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\