Márãkõ 12

1Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó úlị́ mãnĩgõ âtálé drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí. Úlị́ mãnĩgõ rî ĩʼdî nõtí. "Ãgô ãzâ bê ãlô. Drílâ ngãzó fê õzõ âlâʼbâ kâtí gólâ rĩzó õdrá ʼẽlé lõʼwâ lâ ʼásĩ rî ị̂ʼdị́lị́ dũû yí drí ạ́mvú ʼá. Gõʼdá drílâ ndõgõ gãzó dîrî gbãâ rú lâ sĩ, tãlâ ũgú gõʼdá kõrõnyã bê õzó lạ́tị̂ ûsú âfízó ânĩlí fê lõʼwâ ʼdĩ îzãlé. Gõʼdá éêdê võ ãzâ kpá kúnị́ ʼá gũạ̃lị̃-gũạ̃lị̃ ĩtí rĩzó õdrá ʼdĩ zãlé ʼá lâ. Gõʼdá drílâ kpãrá ʼdị̃zó ûrû, tãlâ kpá ạ́mvú vó ndrẽ ʼbá drí rĩzó mbãlé rĩlí gá drị̃ lâ ʼá rĩʼá ạ́mvú vó ndrẽlé. Nĩngá sĩ, gólâ drí ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá, õzõ õʼwâ trá rî, yí fẽ ró ũrûkậ lâ bê gólĩyî drí. Gõʼdá gólâ rî gógó drí íyíkâ ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼálâ jẽjẽ ró. 2Gólâ vólé sĩ rî, fê lõʼwâ ʼdĩ ʼbá yî drí lị̂njị́zó kãlé. Gõʼdá lõʼwâ ʼdĩ ʼbá yî ôkírĩ tú rî, ạ́mvú lị́pị̂ nĩ ʼbá trá ʼbạ̃drị̃ lídí ʼálâ nã drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ âjólé kó tólâ sĩ ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ, tãlâ lõʼwâ âʼdó ʼbá trá íyíkâ ró rî tãsĩ yí drí. 3Gõʼdá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî gã dó. Nĩngá sĩ, drílĩyî lãjóʼbá âjólé ʼdĩ rũzó ãnjĩ cãlé kpãdí-kpãdí õnjí lâ drị̃ị̂, gõʼdá drílĩyî drị́ yĩzó rú lâ sĩ gõlé vólé ạ́mvú lị́pị̂ ngálâ drị́-drị́ị̃ ró. 4"Vó lâ sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ drí kpá lãjóʼbá íyíkâ ãzâ âjózó ạ́mvú ʼwã ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî ngálâ zãâ lõʼwâ íyíkâ ró rî tãsĩ. Gõʼdá ʼdĩî rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá drí ngãzó ĩyî rĩʼá lãjóʼbá ʼdĩ cãlé õnjí ró. Gólĩyî ʼê tã ãnyĩ kâ trá ãmbá lãjóʼbá ʼdĩ drí, gõʼdá kpá gólâ rî lôʼdázó drõlé gõlé vólé. 5Nĩngá sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ drí ngãzó kpá lãjóʼbá íyíkâ ãzâ âjólé ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí lãjóʼbá ʼdĩ fũzó. Lé ĩtí rî, ạ́mvú lị́pị̂ drí rĩzó fí zãâ lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî âjólé ãlô-ãlô ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Nĩngá sĩ, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ĩyíkâ rĩzó kpá zãâ, lãjóʼbá rĩʼá âjólâ ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî cãlé gõʼdá ãzâ ʼbá yî ûfúlị́. 6"Gõʼdá vó lâ sĩ, lâkí ʼbá ạ́mvú lị́pị̂ drí jõlé ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ kó rî, cé mvá lâ drílâ lẽlé tákányĩ rî ĩʼdî. Ĩtí rî, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí íyî mvá ʼdĩ jõzó ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ ạ̃dũkũ lâ ró tã ị̂sũ-ị̂sũ bê yí drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî íyî mvá ʼdĩ ị̂njị̃ʼá. 7Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼá nĩngá rî, mvá lâ ʼdĩ âcálé bê ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ ạ́mvú ʼálâ rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã ngõlé kírî ró ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, 'Nõô trá rĩʼá gólâ drị́-vó lị́pị̂ ró rî ĩʼdî. Nĩ ngâ mã fû ró gólâ vólé. Vó lâ sĩ rî, drị́-vó ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá ãmákâ ró.' 8Ĩtí rî, drílĩyî ạ́mvú lị́pị̂ rî mvá ʼdĩ fũzó gõzó ãvõ lâ trõlé vũlị́ vólé ạ́mvú ʼásĩ tã ạ̃dũkũ ró. 9"Ngbãângbânõ rî, má îjî ãnî nõtí, ạ́mvú ʼdĩ lị́pị̂ lâ âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî yã? Má âʼdô âʼdáʼá lâ ãnî drí. Gólâ âʼdô ângáʼá ânĩlí ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ûfúlị́ ngbá, gõzó ạ́mvú ʼdĩ trõlé fẽlé ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ ʼbá yî drí vó lâ ndrẽlé." 10Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó íyî ífífí tãsĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ zị́ tã nô kô tã îgĩ Ôvârí kâ ʼásĩ yã? Gólâ kĩ nĩ rî, 'Ậjû nyãányâ gólâ jó ʼdị̃ ʼbá yî drí gãlé dó rî, âʼdô gõʼdá trá ậjû tã lâ drí lâzélé rõô jó kâ ró rî ĩʼdî. 11Tã ʼdî rĩʼá Ôvârí drị́gạ́ sĩ, gõʼdá gólâ rî nyãányâ ʼê nĩ. Ãmâ tị̂ ậʼdị̂ trá tã ʼdî drí sĩ.' " Lôngó 118.1-2 12Yésũ ndẽ bê úlị́ âtâ-âtâ ʼdĩ rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ lẽ trá gólâ rî rũlị́, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ʼdî ʼbá yî ĩyî rú. Gõʼdá gólĩyî âyê Yésũ gõzó nĩlí vólé cú ĩtí gólâ rî rũ ãkó, tãlâ gólĩyî trá ũrị̃ ró õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 13Tólâ sĩ, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî jõlé õjílã gólĩyî ʼdẽ ʼbá kúmú Ẽródẽ vó rî ʼbá yí bê Yésũ ngálâ nĩlí gólâ rî ûjũlị́ tã âtâ-âtâ ányâ gólâkâ tãsĩ, tãlâ gólâ âtâ ró tã ányâ bê kũmũ Sízã kâ rú. 14Nĩngá sĩ, gólĩyî drí âcázó Yésũ ngálâ, gõʼdá drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ãmbá, mã nị̃ trá kĩ nĩ rî, ị́ị̂njị̃ nî trá tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró. Ní âyé õjílã kôʼdáwá ánî drị̃ îzãlé, ãmbã gólĩyíkâ sĩ. Võ rî ʼdĩ ʼá rî, pạ̃tị́ị̃ ní rî õjílã îmbálé tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî sĩ. Âʼdô bê trá ĩtí rî, mã îjî tã ní tị́. Rĩʼá tã mbị̂ ʼî ômbê gĩzó kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ Sízã drí ngãtá rĩʼá tã ányâ ʼî yã? 15Mã õgî ômbê ngãtá mã õgã dó ômbê gĩlí yã?" Gõʼdá Yésũ ârílí bê tã îjî ʼdĩ rî, gólâ nị̃ tã ị̂sũ gólĩyíkâ trá tã ậnjú ʼbá ró. Nĩngá sĩ, drílâ tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Nĩ lẽ ámâ âdólé tã ányâ âtálé mị́rị̃ rú ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ âfẽ drẽ lãfâ ãnî drí rĩzó ômbê gĩlí ʼdĩ ãlô rî má drí, tãlâ má ndrê ró bê." 16Ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó ậdị̂ ífí ʼdĩ âjílí Yésũ ngálâ. Nĩngá sĩ, drílâ ậdị̂ ífí ʼdĩ âtrõzó âʼdálé gólĩyî drí, gõʼdá tã îjízó kĩ, "Nõô ãʼdî rî líndrí ʼî ậdị̂ ífí nõ rú, gõʼdá rú îgĩlí rú lâ ʼá nõ bê yã?" Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ Sízã rî líndrí ʼî rú lâ bê." 17Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, gólâ ĩʼdî lãfâ ʼdĩ lị́pị̂ lâ ʼî, nĩ lôgõ lãfâ ʼdĩ vólé gólâ drí ômbê gĩgĩ sĩ. Gõʼdá ãnî rî gógó ífífí lâ ãnî lị́pị̂ rĩʼá Ôvârí ĩʼdî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ gólâ drí tã gólâ drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽzó." Ĩtí rî, ãgô ʼdĩ ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó, gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí ĩyî vólé. 18Nĩngá sĩ, õjílã zị̃lị́ Sạ̃dúsị̃ rî ʼbá yî drí ânĩzó kpá Yésũ ngálâ gólâ rî ûjũlị́. Gólĩyî õjílã tã îmbá ʼbá kĩʼá nĩ rî, Ôvârí õlîdrí õjílã kó kô õdrã ʼásĩ rî yî ĩʼdî. Gólĩyî âcâ bê rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ nĩ rî, 19"Ãmbá, ạ̃kû ró Músạ̃ îgĩ tã trá ãmâ drí ʼẽlé kĩ, 'Õzõ nî ãzâ ánî ậdrúpị̃ õdrã trá õkó lâ rî âyélé cú ĩtí mvá ãkó rî, nî ậdrúpị̃ lâ ʼdĩ âʼdô ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõʼá, ãʼdô ró bê mvá tị̃zó ánî ậdrúpị̃ ạ̃ʼdị́ ró ʼdĩ võ lâ ʼá.' 20ʼDõvó, tã âʼdâ ró, mã ngî drẽ íʼdígówá ní drí. Õjílã bê rĩʼá ĩyî zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdó ậdrúpị̃ ró. Nĩngá sĩ, ậdrúpị̃ sị́sị́ rî drí ngãzó õkó trõlé. Gõʼdá gólâ drã bê rî, gólâ cú ĩtí ʼdĩyímvá ãkó õkó rî ʼdĩ bê. 21Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, ậdrúpị̃ lâ tị̃lị́ ũgúlị́ lâ ʼá rî drí õkó rî ʼdĩ trõzó. Nĩngá sĩ, gólâ drí kpá drãzó cú ĩtí ʼdĩyímvá ãkó õkó ʼdĩ bê. Gõʼdá ậdrúpị̃ nâ lâ ró rî drí kpá õkó ãlô ʼdĩ trõzó. Nĩngá sĩ, gõzó kpá drãlé vólé. 22ʼDó lạ́tị̂ ãlô ʼdĩ ʼásĩ, ậdrúpị̃ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ʼdó õkó ʼdĩ trõzó ãlô-ãlô, gõʼdá ôdrãzó kpá ngbá vólé ʼdĩyímvá ãzãkã tị̃ ãkó. Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró, õkó rî ʼdĩ nyãányâ lâ drí ngãzó drãlé kpá vólé. 23Ngã ậdrúpị̃ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí õkó ʼdĩ trõzó trá ndrĩ õkó ró nõ, gõʼdá ị̃tú gólâ ậdrúpị̃ ʼdî ʼbá yî õkó rî ʼdĩ bê drí lîdrízó õdrã ʼásĩ rî sĩ rî, õkó rî ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá ậdrúpị̃ ángô rî kâ ĩʼdî yã?" 24Ĩtí rî, Yésũ drí tã ʼdî drị̃ lâ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã ị̂sũ ãníkâ rĩʼá ányâ ró, tãlâ nĩ nị̃ị́ tã ífí úlị́ Ôvârí kâ kô. Gõʼdá nĩ gã dó tã lẽlé kĩ, Ôvârí mbârâkã bê õjílã lîdrílí õdrã ʼásĩ. 25Ị̃tú gólâ õjílã drí lîdrízó âfõlé õdrã ʼásĩ rî tú rî, ãgô trõó gõʼdá õkó kô, gõʼdá ófẽé õkó kpá kôʼdáwá ãgô drí õkó ró. Võ ʼdî ʼá rî, õjílã âʼdô âʼdóʼá õzõ mãlãyíkã gólĩyî âʼdó ʼbá ûrú ʼálâ rî ʼbá yí kâtí. 26"Ãʼdô lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî tãsĩ rî, búkũ Ôvârí kâ ʼá, nĩ zị́ tã Músạ̃ drí îgĩlí úlị́ Ôvârí drí âtálé gólâ drí fê cú lạ̃sị́ bê yí ʼá rî kô yã? Ị̃tú rî ʼdĩ sĩ, Ôvârí kĩ Músạ̃ drí rî, 'Mâ Ôvârí gólâ Ãbãrãyámã yî drí rĩʼá rõlâ Yãkóbã yî Ĩsákã yí bê rî ĩʼdî.' 27"Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã ãmâ drí kĩ, lîdrî-lîdrî õjílã kâ õdrã ʼásĩ rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Nĩ ndrê drẽ, îcâ fí trá Ôvârí drí tã nô âtázó ãvõ tãsĩ kĩ, gólĩyî rĩʼá gólâ rî rõlé yã? Îcá kô. Gólâ Ôvârí õjílã gólĩyî lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yî drí rõlé ʼî. Nĩ ndrê drẽ, Ãbãrãyámã yî ôdrã bê kpálé rî, gólĩyî líndrí bê zãâ ûrú ʼálâ Ôvârí bê. Ĩtí rî, tã ị̂sũ ãníkâ kĩʼá nĩ rî õjílã õlîdrí kô õdrã ʼásĩ ʼdî rî rĩʼá ányâ ró." 28Lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ãlô ârî Yésũ trá tã ʼdî ʼbá yî ngĩrĩ ʼá Sạ̃dúsị̃ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá gólâ ndrê bê Yésũ lôgõ tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ trá tã nị̃nị̃ sĩ rî, gólâ drí kpá ngãzó Yésũ rî îjílí tã îjî sĩ kĩ, "Tã ãmbá ndrĩ Ôvârí kâ ʼbãlé ʼdĩ lãfálé lâ ʼásĩ rî, tã ʼbãʼbã ángô rî íyíkâ ĩʼdî lậvũlị́ kôrô ãmâ drí ârílí yã?" 29Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî gólâkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Tã ʼbãʼbã gólâ lậvũ ʼbá kôrô ãnî drí ʼẽlé rî ĩʼdî nõ, 'Ãnî õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ, nĩ ârî drẽ tã nô! Ôvârí ãmákâ Yãkóvã rĩʼá Ôvârí ãlô pạ̃tị́ị̃ rî ĩʼdî. Ôvârí ãzâ yûʼdạ́wạ́. 30Nĩ ʼbã Yãkóvã Ôvârí ãníkâ lôvó lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ndrĩ, ãnî líndrí sĩ ndrĩ, tã ị̂sũ ãníkâ sĩ ndrĩ, gõʼdá kpá ãnî mbârâkã sĩ ndrĩ.' 31Vó lâ sĩ, tã ʼbãʼbã ãzâ lậvũ ʼbá kôrô rị̃ lâ ró rî ĩʼdî nõ. 'Nĩ ʼbã õjílã ãzí lôvó kpá té õzõ ãnî drí ãnî lôvó ʼbãrẽ kâtí.' Tã ʼbãʼbã ãzâ yûʼdạ́wạ́ lậvũ ʼbá kôrô tã ʼbãʼbã gólĩyî rị̃ ʼdî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ." 32Nĩngá sĩ, lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Tã îmbá ʼbá, ní pẽ úlị́ trá dó, úlị́ áníkâ rĩʼá mbị̂ kĩʼá nĩ rî, Ôvârí rĩʼá ãlô gõʼdá Ôvârí ãzâ yûʼdạ́wạ́. 33Ôvârí rî lôvó ʼbãʼbã pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ndrĩ, ãnî líndrí sĩ ndrĩ, tã ị̂sũ ãníkâ sĩ ndrĩ, ãnî mbârâkã sĩ ndrĩ, gõʼdá ãzí-ãzí lôvó ʼbãʼbã té õzõ ãnî drí ãnî nyãányâ lôvó ʼbãrẽ kâtí rî, gõʼdá ĩtí rî, tã ʼbãʼbã rị̃ ʼdî ʼbá yî rĩʼá ĩyî lậvũ ʼbá kôrô kõrõnyã lị̃lị̃ õjílã drí rĩʼá zãlâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Kõrõnyã lị̃lị̃ lôvó ãkó rî rĩʼá tã tãkó ʼî." 34Nĩngá sĩ, Yésũ ârî bê úlị́ ãgô ʼdĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî rî, gólâ nị̃ trá kĩ, ãgô ʼdĩ âtâ úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî tã nị̃nị̃ sĩ. Gõʼdá drílâ tã âtázó ãgô rî ʼdĩ drí kĩ, "Nî trá ãnyî ʼẽʼá tã Ôvârí drí õjílã ʼbãzó âʼdólé íyíkâ ró rî nị̃lị́ mbị̂mbị̂." Vó lâ sĩ, õjílã gõʼdá trá ĩyî ndrĩ ũrị̃ ró tã îjílí Yésũ tị́ tã ûjũ-ûjũ ró. 35Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ rĩʼá õjílã îmbáʼá ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. Drílâ ngãzó tã îjílí kĩ nĩ rî, "Lãʼbí îmbá ʼbá âtâ ĩyî kĩ nĩ rî, 'Õjílã Ôvârí drí âjólé ʼdíyî pã ʼbá ró rî âʼdô âʼdóʼá ózõwá kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ kâ ró.' Âʼdô âʼdóʼá ĩtí ʼdĩ ángô tí ró yã? 36Dạ̃wúdị̃ rî nyãányâ pẽ úlị́ gólĩyî Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí âʼdálé drílâ ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ tãsĩ rî trá kĩ, 'Ôvârí Yãkóvã âtâ trá kúmú ámákâ drí kĩ nĩ rî, "ʼDõvó ní rî ámâ gãrã drị̃ ʼá gõlé drị́-ágó drị̃ lésĩ ãngó nõ rũlị́ má bê. Gõʼdá má âʼdô ạ̃jú-ʼbá-ãzí áníkâ rî ʼbá yî ʼbãʼá rĩlí ánî pá zẽlé." ' Lôngó 110.1 37Nĩ ndrê, Dạ̃wúdị̃ rî nyãányâ zị̂ ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí ngá lésĩ ʼdî trá kúmú íyíkâ ró. Gõʼdá bê trá ĩtí ʼdĩ kâtí rî, ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá cé Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ró ángô tí yã?" Yésũ âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ gólâ lẽ gólĩyî drí nị̃lị́ dódó, ʼdíyî pã ʼbá ʼdĩ rî âʼdô ʼbãʼá õjílã mvá ró, kpá õzõ Ôvârí rî ífífí tí. Nĩngá sĩ, õjílã tị́lị́lị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ tã-drị̃ lâ lẽzó ãyĩkõ sĩ. 38Yésũ âʼdâ tã kpá kĩ nĩ rî, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, lãʼbí îmbá ʼbá tãsĩ, nĩ õzó kô ʼbãâ õzõ gólĩyî tí. Gólĩyî lẽ õjílã ndrĩ drí ĩyî ndrẽlé õjílã ãmbá ró. Gólĩyî lẽ ítá kũndrũ-kũndrũ ĩyíkâ sõlé gõzó ngãlé nĩʼá lậmú bê dîrî võ ngá lậzị̂ kâ ʼásĩ, tãlâ õjílã õʼê ró bê nî-bê-yã ĩyî drí õzõ õjílã ãmbá kâtí rû ị̂njị̃-ị̂njị̃ sĩ. 39Gõʼdá kpá õzõ gólĩyî õfî ĩyî trá jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá rî, gólĩyî fî rĩlí té rĩ-võ sũ ʼbá kôrô rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Kãrámã sĩ rî, gólĩyî lẽ kpá rĩlí rĩ-võ sũ ʼbá kôrô rî ʼbá yî drị̃ị̂ ngá nyãlé õjílã ãmbâ-ãmbâ bê. 40Gólĩyî njãâ rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí ãcê ró, tãlâ ị́ị̃ị̂sũ ró bê kĩ nĩ rî, yĩ âʼdô ĩyíkâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ ndrê drẽ tã õnjí gólĩyî nyãányâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî. Gõʼdá óʼbã gólĩyî bê rĩʼá ngá ʼẽlé ạ̃yị́zị́ rî ʼbá yî drí vó lâ yî ndrẽlé rî, gólĩyî âdô ạ̃yị́zị́ ʼdĩ ʼbá yî lãfâ gólĩyíkâ tãsĩ. Ôvârí âʼdô lâṇõ ândrê fẽʼá õjílã ʼdî ʼbá yî drí." 41Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí rĩlí vũdrị́ ãnyî ngá õjílã drí rĩzó lãfâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí ʼá lâ rî lạ̃gạ́tị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼá. Gólâ rî trá rĩʼá õjílã gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá ânĩlí lãfâ ngá fẽfẽ ĩyíkâ ró rî ʼbá yî ʼbãʼbã lâ yî ngá ʼdĩ ʼá rî ndrẽlé. Ngá-tị̂ dũû ʼbá ânĩʼá ĩyî kpá lãfâ ãmbá ãmbá ʼbãlé ngá ʼdĩ ʼá. 42Gõʼdá ạ̃yị́zị́ ãzâ lãfâ ĩzã ʼbá ró rî drí kpá ânĩzó ngá fẽfẽ íyíkâ rî bê fẽlé Ôvârí drí. Drílâ lãfâ ífí ạ̃mbúkũ íyíkâ cé fínyáwá rị̃ rî ʼbá yî âtrõzó ʼbãlé ngá ʼdĩ ʼá. 43Gõʼdá Yésũ ndrélé bê gólâ rî, drílâ ngãzó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî ậzị́lị́ ânĩlí ãnyî, gõʼdá gólĩyî ânĩlí bê ĩyî rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ndrê ạ̃yị́zị́ lãfâ ĩzã ʼbá nã. Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ãnî drí. Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, ạ̃yị́zị́ lãfâ ĩzã ʼbá ró nã ʼbã lãfâ ãmbá ʼî ngá nõ ʼá lậvũlị́ kôrô õjílã ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, 44tãlâ õjílã ãmbá ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ʼdó rĩʼá ĩyî lãfâ ạ̃mbúkũ bê ĩyî lĩkítí ʼásĩ, lãfâ gólĩyî drí ʼbãlé ngá nõ ʼá nõ rî ũrûkậ lâ ʼî. Gõʼdá ạ̃yị́zị́ ʼdĩ ʼbã íyíkâ rî trá ndrĩ, ũrûkậ lâ âyé ãkó yí drí ngá pãzó drị̃ lâ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\