Márãkõ 12:1

1Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó úlị́ mãnĩgõ âtálé drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí. Úlị́ mãnĩgõ rî ĩʼdî nõtí. "Ãgô ãzâ bê ãlô. Drílâ ngãzó fê õzõ âlâʼbâ kâtí gólâ rĩzó õdrá ʼẽlé lõʼwâ lâ ʼásĩ rî ị̂ʼdị́lị́ dũû yí drí ạ́mvú ʼá. Gõʼdá drílâ ndõgõ gãzó dîrî gbãâ rú lâ sĩ, tãlâ ũgú gõʼdá kõrõnyã bê õzó lạ́tị̂ ûsú âfízó ânĩlí fê lõʼwâ ʼdĩ îzãlé. Gõʼdá éêdê võ ãzâ kpá kúnị́ ʼá gũạ̃lị̃-gũạ̃lị̃ ĩtí rĩzó õdrá ʼdĩ zãlé ʼá lâ. Gõʼdá drílâ kpãrá ʼdị̃zó ûrû, tãlâ kpá ạ́mvú vó ndrẽ ʼbá drí rĩzó mbãlé rĩlí gá drị̃ lâ ʼá rĩʼá ạ́mvú vó ndrẽlé. Nĩngá sĩ, gólâ drí ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá, õzõ õʼwâ trá rî, yí fẽ ró ũrûkậ lâ bê gólĩyî drí. Gõʼdá gólâ rî gógó drí íyíkâ ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼálâ jẽjẽ ró.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More