Márãkõ 12:27

27"Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã ãmâ drí kĩ, lîdrî-lîdrî õjílã kâ õdrã ʼásĩ rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Nĩ ndrê drẽ, îcâ fí trá Ôvârí drí tã nô âtázó ãvõ tãsĩ kĩ, gólĩyî rĩʼá gólâ rî rõlé yã? Îcá kô. Gólâ Ôvârí õjílã gólĩyî lédrẽ-lédrẽ ró rî ʼbá yî drí rõlé ʼî. Nĩ ndrê drẽ, Ãbãrãyámã yî ôdrã bê kpálé rî, gólĩyî líndrí bê zãâ ûrú ʼálâ Ôvârí bê. Ĩtí rî, tã ị̂sũ ãníkâ kĩʼá nĩ rî õjílã õlîdrí kô õdrã ʼásĩ ʼdî rî rĩʼá ányâ ró."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More