Márãkõ 12:33

33Ôvârí rî lôvó ʼbãʼbã pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ ndrĩ, ãnî líndrí sĩ ndrĩ, tã ị̂sũ ãníkâ sĩ ndrĩ, ãnî mbârâkã sĩ ndrĩ, gõʼdá ãzí-ãzí lôvó ʼbãʼbã té õzõ ãnî drí ãnî nyãányâ lôvó ʼbãrẽ kâtí rî, gõʼdá ĩtí rî, tã ʼbãʼbã rị̃ ʼdî ʼbá yî rĩʼá ĩyî lậvũ ʼbá kôrô kõrõnyã lị̃lị̃ õjílã drí rĩʼá zãlâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Kõrõnyã lị̃lị̃ lôvó ãkó rî rĩʼá tã tãkó ʼî."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More