Márãkõ 12:34

34Nĩngá sĩ, Yésũ ârî bê úlị́ ãgô ʼdĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî rî, gólâ nị̃ trá kĩ, ãgô ʼdĩ âtâ úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî tã nị̃nị̃ sĩ. Gõʼdá drílâ tã âtázó ãgô rî ʼdĩ drí kĩ, "Nî trá ãnyî ʼẽʼá tã Ôvârí drí õjílã ʼbãzó âʼdólé íyíkâ ró rî nị̃lị́ mbị̂mbị̂." Vó lâ sĩ, õjílã gõʼdá trá ĩyî ndrĩ ũrị̃ ró tã îjílí Yésũ tị́ tã ûjũ-ûjũ ró.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More