Márãkõ 13

1Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ yí bê drí ngãzó âfõlé vólé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî ʼásĩ. Gólĩyî drí rĩrĩ âfõlé rî ʼá rî, lãjóʼbá ãlô lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, "Tã îmbá ʼbá, jó ʼdị̃lị́ Ôvârí drí nõ ʼbá yî sû trá kôrô. Ní ndrê drẽ kúnị́ mvá lâ yî ʼdó rĩʼá ạ́ngị́ ạ́ngị́ ró ãbẽ ʼá." 2Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ ʼdî lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê jó ạ́ngị́ ạ́ngị́ sũsũ ró ʼdĩ ʼbá yî. Pạ̃tị́ị̃ ró, má âtâ tã ãnî drí ndrĩ, ị̃zạ́tú rî, áâʼdô ûfúʼá lâ ndrĩ. Kúnị́ mvá ãzãkã ãlôlâ lâkí kô rû âdrõ-âdrõ ró gá ãzí-ãzí drị̃ị̂." 3Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí mbãlé únị́ fê dõ kâ bê yí drị̃ị̂ rî drị̃ ʼálâ. Únị́ rî ʼdĩ drị̃ sĩ, óndrê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ tõ. Gõʼdá gólâ õtírĩ ʼbãâ rĩʼá únị́ ʼdĩ drị̃ rî, Pétẽrõ, Yãkóbã, Yõwánĩ, gõʼdá kpá Ãndĩríyã yî drí rû êsézó ĩyî ãnyî Yésũ rî îjílí ị̃nị́nị̂ ró kĩ nĩ rî, 4"ʼDõvó, ní âʼdâ kậyị̂ gólâ ʼẽzó jó Ôvârí kâ nõ îzãlé rî ãmâ drí. Ní gõ ró kpá lãmbé tã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé sị́sị́ tã âʼdâ ró kĩʼá nĩ rî kậyị̂ rî ʼdĩ trá ãnyî rî âʼdálé ãmâ drí." 5Ĩtí rî, Yésũ drí tã lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú. Nĩ âyê õjílã ãzãkã kô ãnî âdólé âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. 6Má âtâ tã ʼdî ĩtí, tãlâ õjílã dũû âʼdô ĩyî ânĩʼá ʼdó ámâ rú bê ĩyî sị́lị́ sĩ tã âʼbã-âʼbã bê kĩ, 'Mâ ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî.' Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô õjílã dũû âdóʼá lạ́tị̂ Ôvârí kâ âyélé. 7"Gõʼdá kpá õzõ nĩ ãârî tã ạ̃jú kâ trá ãnyî ãnyî, gõʼdá kpá õzõ nĩ ãârî tã õmbã kâ trá rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô. Tã ĩtí ʼdĩ ʼbá yî îcâ trá âʼdólé õzõ tã Ôvârí kâ lẽlé rî kâtí. Gõʼdá ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ âcá drẽ kô. Ngá õnjí ãzâ ʼbá yî âʼdô kpá rû ʼẽʼá cákáʼdá. 8Pạ̃tị́ị̃ ró, ʼbạ̃drị̃ âʼdô ngãʼá ʼdẽlé ạ̃jú bê ʼbạ̃drị̃ ãzí drị̃ị̂. Kúmú ạ́ngị́ ãzâ ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ bê âʼdô ngãʼá ĩyî ʼdẽlé ạ̃jú bê kúmú ạ́ngị́ ãzí drị̃ị̂. Gõʼdá kpá ị̃nyạ́kú drị̃ âʼdô rû îyáʼá gbị̃ gbị̃ gbị̃ rõô võ drị̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ. Lõfó õnjí tẽtẽ âʼdô ʼdẽʼá õjílã drị̃ị̂. Lâṇõ rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá õzõ ngá lâzê-lâzê sị́sị́ rĩ ʼbá drị̃ îngálé drẽ ãkpãkãʼdã útị́ mvá kô rî kâtí." 9Yésũ sõ drị́-mbílí kpá lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî lị̃fị́ kĩ nĩ rî, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, õjílã âʼdô ãnî rú trõʼá âjílí kúmú ândrá, tãlâ nĩ ʼdê trá má vó. Gólĩyî âʼdô ãnî ũrûkậ ʼbá yî ôkíʼá ônjóróʼbí sĩ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼá. Óõtírĩ ãnî âjí âdrélé kúmú ândrá rî, nĩ âʼdô îcáʼá tã ámákâ âtálé lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró. 10Ãkpãkãʼdã ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ âcá drẽ kô rî, îcâ-îcâ tã lẽ ʼbá drí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ âtázó zãâ bạ̃dị̃ õjílã drí ãngó nõ ʼásĩ kậkậrậ. 11Õzõ úũrû ãnî trá trõlé âjílí âdrélé kúmú ândrá rî, ãnî líndrí õʼbê kô dị̃ sị́sị́ tã ãnî drí ʼẽʼá âtálâ kúmú drí rî tãsĩ. Nĩ pẽ cé úlị́ gólĩyî Ôvârí drí âtálé ãnî drí pẽlé âdrérẽ ʼá kúmú ândrá rî ĩʼdî. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âʼdô âʼdóʼá nĩ tã âtálé ãnî tị́ sĩ. Nĩ âtá úlị́ ãnî nyãányâ kâ rî kô." 12Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó zãâ kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbá yî tú rî, ãgô âʼdô íyî ậdrúpị̃ rî ạ̃lị̃ âṇõʼá ʼbãlé fũlị́ vólé, tãlâ ậdrúpị̃ lâ ʼdĩ õjílã ámákâ ĩʼdî. Átá ró rî âʼdô kpá tã ãlôlâ ʼdĩ ʼẽʼá ĩʼdî íyî mvá nyãányâ õjílã ámákâ ró rî drí. Kpá ĩtí, ʼdĩyímvá âʼdô ĩyî rû jãʼá kpúrũkélẽ ãkpã ĩyî ândré yî rú átá yí bê, gólĩyî ʼbãlé ãʼdô ró ûfúlị́ vólé. 13Ĩtí rî, õjílã cé tị̂tị̂ ʼbãá ãnî lôvó kô, tãlâ nĩ lẽ tã trá má ʼá. Õjílã gólĩyî âdré ʼbá ĩyíkâ zãâ rákã fê kâtí ị̃tú lâṇõ ãmbá ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼásĩ rî, Ôvârí âʼdô gólĩyî pãʼá." 14Gõʼdá Yésũ âtâ tã kpá kĩ, "ʼDõvó nĩ ârî drẽ úlị́ ngbạ́ngậ nõ. Ị̃zạ́tú, áâʼdô ngá õnjí ãnyĩ kâ âtrõʼá lôfílí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá ʼbãlâ âʼdólé ị̃ndị̂ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Õzõ nĩ õndrê ngá rî ʼdĩ trá rî, ʼdõvó õjílã Yũdạ́yạ̃ ʼá rî õrâ vólé ʼwãâʼwâ únị́ ʼálâ ĩyî nyãányâ pãlé. 15Ãnî gólĩyî jó-drị̃ ʼálâ rî ʼbá yî, nĩ ârî gõʼdá kô vũdrị́ fĩlí jó ʼálâ ngá lôfõlé ĩvĩ. Ị̃tú-pá yû ngá rúʼbạ́ kâ rî ʼbá yî pãzó. 16Ãnî rĩ ʼbá ngá ʼẽlé ãnî drí ạ́mvú ʼásĩ rî ʼbá yî, nĩ ngâ kô gõlé ʼbã ʼálâ ítá ãníkâ âtrõlé. 17Kậyị̂ rî ʼdĩ tú rî, õkó gólĩyî cú ʼâ bê gõʼdá gólĩyî cú ʼdĩyímvá õdé bê drẽ bã ndrõʼá yî rî ʼbá yî âʼdô lâṇõ njị̃ʼá rõô. 18Nĩ îrátã tị̂ Ôvârí drí, tãlâ tã õnjí rî ʼdĩ õzó kô rû ʼẽê ôzê lị̃mvû sĩ, 19tãlâ ị̃tú lâṇõ kâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá lâṇõ bê rõô, ị̃tú ãzâ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, îtõlé kó Ôvârí drí ãngó ʼbãzó rî sĩ. Lâṇõ õnjí ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ândá rû kô óʼdí ʼdĩî vósĩ. 20Õzõ Ôvârí ãâyê lâṇõ õnjí ʼdĩ njãlé kậyị̂ dũû sĩ rî, õjílã rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró rî yûʼdạ́wạ́. Tãlâ õjílã gólĩyî Ôvârí drí zĩlí trá tã lẽlé yí ʼá rî tãsĩ, gólâ âyé lâṇõ õnjí ʼdĩ njãlé kô, âʼdô ʼbãʼá cé kậyị̂ fínyáwá sĩ." 21"Kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ, õzõ õjílã ãzâ ãânĩ trá tã pẽlé ãnî drí kĩ, 'Nĩ ndrê drẽ, ʼdíyî pã ʼbá ãmákâ rî rĩʼá nõ', ngãtá õjílã ãzâ õkĩ nĩ rî, 'ʼDíyî pã ʼbá ãmákâ gĩâ rĩʼá nã' rî, nĩ ʼbã tã kô úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼá. 22Õjílã âʼdô ânĩʼá ĩyî rĩʼá õnjõ âgãlé kĩ nĩ rî, yĩ ãʼdô tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ, ngãtá yĩ ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá âjólé Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî. Gólĩyî âʼdô tã tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî ʼẽʼá õjílã âdózó ĩʼdî sĩ lâ. Õzõ ĩîcâ trá rî, gólĩyî âʼdô kpá tã jũʼá õjílã Ôvârí drí êpẽlé trá pãlé rî ʼbá yî âdózó. 23"Tãlâ lâṇõ rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ ndrĩ rî, ʼdõvó ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú kákárá lị́mú kâtí. Má sõ drị́-mbílí ãnî lị̃fị́ tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ drẽ ãkpãkãʼdã, õzó ĩyî ãnî âdó kô." 24Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kpá õzõ úlị́ Ĩsáyã drí âtálé rî kâtí kĩ nĩ rî, "Lâṇõ rî ʼdĩ ʼbá yî vósĩ, tã nô ʼbá yî âʼdô âʼdóʼá, 'Ị́nị́rị́kúwạ́ âʼdô ậsị́ʼá ạ̃mvũ ị̃tú lị̃fị́. Gõʼdá párá îwá võ kô ngạ́cị̂ bê. 25Ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ âʼdô lôʼdéʼá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ʼbũû lésĩ. Ngá ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî ndrĩ drí rû îyázó kị̃zị̃-kị̃zị̃.' Ĩsáyã 13.10; 34.4 26"Ị̃tú rî ʼdĩ tú rî, õjílã drí mâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ndrẽzó tõ ânĩrĩ ʼá ûrú lésĩ mbãrãsãsã bê. Má âʼdô ânĩʼá cú mbârâkã ạ́ngị́ bê gõʼdá kpá ãmbã Ôvârí kâ rî bê. 27Má âʼdô mãlãyíkã ámákâ rî ʼbá yî âjóʼá võ ãngó nõ drị̃ị̂ rî ʼásĩ ndrĩ, tãlâ nĩʼá õjílã gólĩyî Ôvârí drí êpẽlé trá tã ârí ʼbá ámákâ ró rî ʼbá yî êʼbélé tũ võ ãlô ʼá ãngó drị̃ị̂ sĩ ndrĩ." 28Yésũ âtâ kpá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ị̂sũ tã lãmbé gólâ ôzê lị̃mvû âʼdá ʼbá kĩ trá ãnyî ʼẽʼá âcálé rî tãsĩ. Õzõ nĩ õndrê fê bị́ ãʼdô trá ârõʼá kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ rî, ʼdĩî nĩ ị̂sũ kĩ nĩ rî, ôzê lị̃mvû trá ʼẽʼá âcálé. 29Ĩtí rî, õzõ nĩ õndrê ngá má drí tã lâ ậngũlị́ ʼdĩ ʼbá yî trá rû ʼẽʼá rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, ị̃tú má drí ʼẽzó âgõlé ʼá lâ rî bí ʼẽʼá âcálé. 30Má âtâ ãnî drí nõ úlị́ pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî. Tã má drí âtálé ãnî drí nõ ʼbá yî ndrĩ âʼdô rû ʼẽʼá drẽ ãkpãkãʼdã õjílã ũrûkậ ʼbá yî gólĩyî lédrẽ-lédrẽ ró ngbãângbânõ nô ʼbá yî ôdrãá drẽ kô. 31Ị̃nyạ́kú drị̃ ʼbũû bê âʼdô rû ndẽʼá. Gõʼdá tã ámákâ má drí âtálé nõ ʼbá yî ndẽé rû kô, âʼdô rû ʼẽʼá ndrĩ." 32Yésũ âtâ kpá kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzãkã nị̃ị́ kậyị̂ má drí âcázó âgõlé ãngó nõ ʼá rî kô. Gõʼdá mãlãyíkã ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî nị̃ị́ kpá kô. Kpálé mâ Ôvârí rî mvá ró rî nị̃ị́ kậyị̂ rî ʼdĩ kpá kô, cé Ôvârí ãmâ átá nị̃ íyîngá nĩ. 33Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ rî tị̂ îrátã-îrátã sĩ, tãlâ mĩ nị̃ị́ kậyị̂ mbị̂mbị̂ tã rî ʼdĩ drí ʼẽzó âʼdólé ʼá lâ rî kô. 34"Âgõ-âgõ ámákâ âʼdô ʼbãʼá õzõ ãgô gólâ ʼbã âyé ʼbá ngãzó nĩlí ậcị́ ʼá rî kâtí. Drẽ ãkpãkãʼdã gólâ ngá drẽ kô rî, gólâ lânjî lôsĩ trá cé tị̂tị̂ ngá ʼẽ ʼbá íyíkâ drí ʼẽlé. Gólâ âtâ tã kpá lómígówá íyíkâ ạ́tị̃ tị́ rî drí võ ậrị̃lị́ dódó. 35Ãnî lị̃fị́ õmbâ tã ámákâ ậrị̃lị́ dódó, õzõ lómígówá ʼdĩ kâtí, nĩ nị̃ị́ kô má âʼdô âcáʼá âgõlé ángô tú. Má âʼdô íyîngá âcáʼá âgõlé lạ̃njạ́túlị́ sĩ, ãʼbí ító ʼá, ʼạ̃ʼú-lúgú cị́rị̃ sĩ ngãtá cị̃ị́nó yã rî. 36Nĩ kô ậʼdú kô. Nĩ rî njãâ, má âʼdô âcáʼá âgõlé nyĩî ró ãnî ûsúlị́ ị̃tú ãnî drí nị̃lị́ kô rî ʼá. 37Má âtâ kpá úlị́ ãlôlâ nõ ĩʼdî ãnî drí ndrĩ. Ãnî lị̃fị́ õmbâ tã rî ʼdĩ drị̃ị̂ dódó. Úlị́ ạ̃dũkũ ámákâ ãnî drí rî ĩʼdî ʼdĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\