Márãkõ 14

1Kậyị̂ ạ̃mbúkũ lâkî trá rị̃ ị̃tú kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ rî drí ʼẽzó âcálé. Kãrámã rî ʼdĩ úzị̂ kpá kãrámã ãmbãtã ạ̃kú ãkó rî nyã kâ. Drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ kậyị̂ kãrámã ʼdî kâ drí âcá ãkó rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá lãʼbí îmbá ʼbá bê trá rĩʼá ĩyî tã lôndãʼá ị̃nị́nị̂ ró Yésũ rî rũzó fũlị́ vólé. 2Kpálé gólĩyî lẽ bê trá Yésũ rî fũlị́ rî, gólĩyî kĩ nĩ rî, "Mã rû gólâ kô kậyị̂ kãrámã kâ ʼdĩ sĩ, tãlâ õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî õzó ĩyî ngãâ ạ̃wạ̃ ró Yésũ rî pãlé cú ãmâ drị́gạ́ sĩ." Gólĩyî lẽ kãrámã ạ̃dũkũ tẽlé ĩʼdî. 3Kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ, Yésũ rî gógó rĩʼá Bẽtánĩ ʼálâ. Gólâ rî ãgô ãzâ gólâ drí êdélé ngá lãzé ãrí kâ ʼásĩ, rú bê Sĩmónã rî drí ʼbã ʼálâ. Gõʼdá Yésũ yî bê trá rĩʼá nyãsá nyãʼá tólâ rî, õkó ãzâ drí ngãzó âfílí cú mãlãngĩ dõ ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ lâgî lâ drí ʼbãlé kôrô rî kâ bê yí drị́gạ́. Dõ rî ʼdĩ, rú lâ rĩʼá nárãdã. Ĩtí rî, õkó ʼdĩ drí cãzó Yésũ ngálâ. Drílâ mãlãngĩ tị̂ pị̃zó, gõʼdá dõ ʼá lâ ʼdĩ ûtúzó trũtrũ tílílí Yésũ drị̃ị̂, ãʼdô ró bê gólâ rî ị̂njị̃zó. 4Nĩngá sĩ, õjílã ũrûkậ ʼbá yî jó ʼálâ rî yî drí ngãzó rĩʼá úlị́ âtálé ạ̃wạ̃ sĩ ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Õkó ʼdĩ îzã dõ lâgî lâ drí ʼbãlé kôrô ʼdĩ dãlé vũdrị́ ãʼdô tãsĩ yã? 5Lãfâ gĩzó lâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ lãfâ ngá ʼẽ ʼbá kâ ndrô ãlô kâ rî drị̃ị̂ sĩ. Gólâ ãʼdô tíkó dõ ʼdî lậzị́ʼá gĩlí vólé tãlâ lãfâ lâ ʼdĩ tãsĩ fẽlé ngá ãkó lé ʼbá drí." Gólĩyî âtâ úlị́ trá rõô õkó rî ʼdĩ drí. 6Ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî õkó ʼdĩ îkpókpólõlé ãʼdô tãsĩ yã? Gólâ ʼê tã sũsũ trá má drí. 7Ngá ãkó lé ʼbá âʼdô âʼdóʼá zãâ ãnyî ãnî drí pãlé zãâ cé, õzõ ãnî drí lẽlé rî tí. Gõʼdá mâ rî gógó âʼdó kô zãâ cé ãní bê. 8Õkó nõ ʼê ngá gólâ drí îcálé ʼẽlâ má drí rî trá. Gólâ dã dõ ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ ʼdî trá má drị̃ị̂ ámâ rúʼbạ́ êdélé sị́sị́ ámâ ãvõ lậpị́ ãkó ʼbú ʼá. 9Pạ̃tị́ị̃ võ drị̃ ʼásĩ ndrĩ ãngó ʼásĩ, õjílã õtírĩ rĩî tã âtî-âtî Ôvârí kâ ngĩlí rî, gólĩyî âʼdô kpá tã õkó nõ drí ʼẽlé trá nõ ngĩʼá tólâ, gólâ rî tã ãâgâ ró bê drị̃ ʼá." 10Vó lâ sĩ, lãjóʼbá ãlô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rú bê Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã rî drí ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rî ngálâ, ãʼdô ró bê Yésũ rî drị́-bã fẽlé rũlị́. 11Gólĩyî rĩʼá ãyĩkõ ãmbá sĩ úlị́ Yúdạ̃ kâ ʼdĩ ʼá. Nĩngá sĩ rî, gólĩyî drí tã ʼbãzó lãfâ fẽzó Yúdạ̃ drí. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Yúdạ̃ drí lạ́tị̂ ndãzó Yésũ rî fẽzó gólĩyî drị́gạ́. 12Kậyị̂ drị̃-káká kãrámã ãmbãtã ạ̃kú ãkó rî kâ, gõʼdá kpá rĩʼá kậyị̂ rĩzó kạ́bị̃lị́kị̃ ûlị́lị́ lãmbé lậvũ-lậvũ kôrô ạ́tị̃ tị́ sĩ kâ ró rî ĩʼdî, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí ngãzó gólâ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Ní lẽ ãmâ drí võ êdélé ángô lé, ãʼdô ró ãmâ drí nyãsá lậvũ-lậvũ kôrô kâ nõ nyãzó ʼá lâ kpãkã ãlô yã?" 13Nĩngá sĩ, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó gólĩyî mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî lãfálé sĩ. Drílâ ngãzó tã pẽlé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ nĩ fĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ. Tólâ nĩ âʼdô ãgô ûsúʼá rĩʼá lị̃mvû límvó lị̃mvû bê dũû yí ʼá rî njị̃ʼá. Nĩ ʼdê, nĩ bẽ ró gólâ rî vó, bũúũ gólâ õfî ró jó ʼálâ. 14Gõʼdá nĩ îjî ró tã jó lị́pị̂ ʼdĩ tị́ kĩ nĩ rî, 'Tã îmbá ʼbá îjî tã nô nĩ kĩ, "Jó ũmú kâ ángô lé ró ãmâ drí nyãsá kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ nyãzó ʼá lâ lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yí bê yã?" ' 15Tólâ rî, jó lị́pị̂ âʼdô ãnî âjíʼá jó lạ̃kũ ûrú lésĩ rî ʼálâ, éêdê trá njãâ tãrãbízã yí bê yí ʼá. Nĩ êdê võ rî ʼdĩ ãmâ drí ngá nyãzó ʼá lâ tólâ." 16Ĩtí rî, lãjóʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî. Gõʼdá gólĩyî drí cãzó jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ nã ʼálâ. Gõʼdá tã Yésũ drí rãlé trá gólĩyî drí ʼdĩ ʼbá yî, drílĩyî ʼẽzó lâ, té õzõ Yésũ drí âtálé rî tí. Drílĩyî nyãsá ʼẽzó dódó ĩtí kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô rî kâ tãsĩ. 17Nĩngá sĩ, lạ̃njạ́túlị́ bê, Yésũ yî drí cãzó tólâ lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yí bê nyãsá kãrámã kâ nyãlé. 18Gõʼdá gólĩyî drẽ rĩʼá dîrî gbãâ tãrãbízã rú sĩ nyãsá nyãʼá ĩyî rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Pạ̃tị́ị̃ ró, õjílã ãlô ãnî rĩ ʼbá tãrãbízã rú sĩ nyãsá nyãlé nõ ʼbá yî ʼásĩ âʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá nĩ ạ̃jú-ʼbá-ãzí ámákâ yî drí." 19Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ârílí bê úlị́ ʼdĩ ʼbá yî rî, drílĩyî âʼdózó tã ị̂sũ-ị̂sũ ró. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó ãlô-ãlô Yésũ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Âʼdô îcáʼá trá má drí âʼdózó õjílã rî ʼdĩ ró yã? Îcá kô." 20Ĩtí, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Gólâ ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé rî, ãnî lãjóʼbá ámákâ nõ ʼbá yî lãfálé sĩ. Gólâ ĩʼdî ʼẽ ʼbá ãmbãtã íyíkâ trõlé sõlé sãánĩ mvá ãtó kâ ʼá ʼdũwạ̃ má bê rî. 21Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî, âʼdô drãʼá nyé õzõ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá ámâ tãsĩ rî kâtí. Gõʼdá ãgô gólâ ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drí ʼdĩ, lâṇõ âʼdô ʼdẽʼá gólâ drị̃ị̂ rõô. Âʼdô âʼdóʼá kó tãndí ró tí õzõ úũtị̂ ãgô rî ʼdĩ kôʼdáwá rî." 22Gõʼdá gólĩyî drẽ bê zãâ ngá nyãʼá ĩyî rî, Yésũ drí ãmbãtã âtrõzó ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí, gõʼdá gólâ drí ʼâ lâ pị̃zó. Gólâ drí trõzó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ndrĩ, gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ nyâ, nõô ámâ rúʼbạ́ ʼî." 23Vó lâ sĩ, Yésũ drí ĩgã õdrá âlâʼbâ kâ rî âtrõzó. Drílâ ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí. Gõʼdá gólâ drí trõzó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ yî drí. Drílĩyî mvũzó lâ. 24Gólĩyî õtírĩ rĩî mvũlâ rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nõô ámâ ãrí tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí rî kâ, gólâ ʼẽ ʼbá rãlé má rú sĩ rî ĩʼdî ãnî õjílã dũû pãlé, õzõ Ôvârí drí ʼbãlé trá rî tí. 25Má âtâ ãnî drí nõ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Nõô rî vósĩ, mã mvú õdrá âlâʼbâ kâ gõʼdá kô ãní bê kpá óʼdí, mã âʼdô mvũʼá lâ ãní bê té ị̃tú gólâ õjílã drí Ôvârí rî ndrẽzó ãngó nõ rũ ʼbá ró rî sĩ." 26Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó lôngó ngõlé Ôvârí rî lûyị́zó. Vó lâ ʼásĩ, drílĩyî ngãzó fõlé nĩlí únị́ fê dõ kâ bê yí drị̃ị̂ drị̃ ʼálâ. 27Lạ́tị̂ drị̃ị̂ rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âʼdô ndrĩ ʼdó ámâ âyéʼá. Âʼdô âʼdóʼá õzõ Ôvârí drí âtálé trá ạ̃kû ró búkũ íyíkâ ʼá rî kâtí kĩ, yí âʼdô lôkí ʼbá fũʼá, gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ âʼdô rû lâpẽʼá ndrĩ. 28Má âtâ ãnî drí, õzõ má õlîdrî trá õdrã ʼásĩ rî, má âʼdô cãʼá sị́sị́ ãnî drí Gãlĩláyã ʼálâ, nĩ âʼdô ámâ ûsúʼá tólâ." 29Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ãʼdô kpálé lãjóʼbá õjâ ũgúlị́ nĩ ní drí rî, mâ rî gógó nyãányâ lâ já ũgúlị́ ní drí kô ãlôwálâ." 30Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ nĩ rî, "Má âtâ tã pạ̃tị́ị̃ ʼî ní drí. Ngạ́cị̂ nõ sĩ, drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú ʼbé cị́rị̃ kô ândâlâ rị̃, ní âʼdô tị̂ gãʼá má rú sĩ. Ní â kĩʼá nĩ rî, yí nị̃ị́ mâ kô ândâlâ nâ." 31Gõʼdá Pétẽrõ drí tã âtázó ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ nĩ rî, "Mâ rĩʼá njãâ drãlé ní bê, má gãá tị̂ kô." Gõʼdá lãjóʼbá ãzâ ʼdĩ ʼbá yî âtâ ĩyî kpá ndrĩ ʼdó úlị́ Pétẽrõ kâ ãlôlâ ʼdĩ ĩʼdî. 32Nĩngá sĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ yí bê, drílĩyî ngãzó nĩlí võ zị̃lị́ Gẽtẽsẽmánĩ rî ʼálâ. Tólâ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî ãzâ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî nõngá, mâ drẽ nĩʼá rãtáã ʼẽlé." 33Nĩngá sĩ, Yésũ drí Pétẽrõ, Yãkóbã gõʼdá Yõwánĩ yí bê drị̃zó kpãâ yí bê. Drílâ ngãzó âʼdólé tã ị̂sũ ró rõô gõʼdá kpá ĩzã ró. 34Gõʼdá nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Mâ trá rĩʼá ĩzã ró rõô, má ị̂sũ tã kĩ, ĩzã má rú trá rõô, âʼdô ámâ fũʼá nĩ. Nĩ rî nõngá lị̃fị́ lõmbâ sĩ âʼdólé ãnî vó lôkílí." 35Ĩtí, Yésũ drí nĩzó gbíyá ạ̃tị́ ʼálâ. Drílâ ngãzó íyî âdãlé ạ̃drũ vũdrị́, gõʼdá ngãzó tị̂ îrátãlé Ôvârí drí kĩ nĩ rî, "Õzõ ĩîcâ trá rî, ní âyê mâ kô ĩzã nị̃lị́. 36Ámâ átá, rĩʼá ní drí lâṇõ ãkó tã tị̂ ʼẽzó cé tị̂tị̂. Ĩtí rî, ní trõ ĩgã lâṇõ kâ nõ vólé má drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá kpálé má õlẽ ní drí ámâ pãlé rî, má âʼdô ngá ní drí lẽlé má drí ʼẽlé rî ʼẽʼá." 37Vó lâ sĩ, Yésũ drí ngãzó gõlé lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gólâ ûsû gólĩyî ậʼdú kõʼá. Gõʼdá drílâ tã âtázó Sĩmónã Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "Sĩmónã, ãnî ậʼdú kõʼá yã? Nĩ îcá kô rĩlí cé ị̃tú-pá ãlô lị̃fị́ ngbậ võ lôkílí yã? 38Ámâ ậdrúpị̃ yî, nĩ lôkî ãnî nyãányâ gõʼdá nĩ îrátã ró tị̂, tãlâ nĩ õzó kô tã ányâ ʼẽê. Má nị̃ trá, nĩ lẽ tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽlé, gõʼdá ãnî mbârâkã ãkó ʼẽzó lâ." 39Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí kpá óʼdí nĩʼá rãtáã ãlôlâ ʼdĩ ʼẽlé Ôvârí drí. 40Gõʼdá gólâ âgõ bê lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ rî, gólâ ûsû gólĩyî kpá zãâ ậʼdú kõʼá, tãlâ gólĩyî rĩʼá lîndĩʼá. Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Nĩ rî ậʼdú kõlé nõtí ãʼdô tãsĩ yã?" Nĩngá sĩ, gólĩyî nị̃ị́ tã-drị̃ ĩyî drí ʼẽʼá lôgõlâ Yésũ drí rî kô. 41Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí kpá óʼdí rãtáã ʼẽlé, gõʼdá drílâ âgõzó. Gõʼdá gólâ ûsû bê lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yî drẽ kpá zãâ ậʼdú kõʼá rî, drílâ ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî drẽ zãâ ậʼdú kõʼá yã? Îcâ trá ʼdĩ. Nĩ ndrê drẽ, ngbãângbânõ rî, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî óʼê trá fẽlâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí drị́gạ́. 42Gólâ ámâ drị́-bã fẽ ʼbá rî trá ânĩʼá. Nĩ ngâ ûrû, mã nĩ ró rû ûsúlị́ gólĩyí bê lạ́tị̂ ʼá." 43Yésũ õtírĩ rĩî úlị́ âtálé rî, Yúdạ̃ gólâ âʼdó ʼbá ãlô lãjóʼbá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ Yésũ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî drí âcázó. Gólâ ậdrị̃ õjílã tị́lị́lị́ kpãâ yí bê. Gólĩyî cú lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá pị̃drị́gú kũjũbị́-kújúbị̂ rî ʼbá yí bê. Õjílã tị́lị́lị́ âjólé Yúdạ̃ bê ʼdĩ ʼbá yî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, lãʼbí îmbá ʼbá yî, gõʼdá kpá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê âjô gólĩyî nĩ. 44Drẽ ãkpãkãʼdã gólĩyî âcá drẽ kôʼdáwá rî, Yúdạ̃ rî ʼdĩ lẽ tã-drị̃ trá kírî ró õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî âʼdázó. Gólâ kĩ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí rî, "Õjílã gólâ má drí âmvólé gõzó bị́-ʼbálé lâ võlé rî, ʼdĩî gólâ ĩʼdî ãnî drí rũlị́ ạ̃ngbũ ômbélé njírí-njírí trõlé vólé lôkî-lôkî lâ ró rî." 45Nĩngá sĩ, gólĩyî âcâ bê rî, kôrô Yúdạ̃ drí ânĩzó Yésũ rî zị̃lị́ "Tã îmbá ʼbá!" gõʼdá gólâ rî âmvózó gõzó bị́-ʼbálé lâ võlé. 46Ĩtí rî, kôrô ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ndrõlé ạ̃ngbũ Yésũ drị̃ị̂. Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî rũzó. 47Bê trá ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ãlô rî drí ngãzó lị́gú mbẽlẽsõ íyíkâ ângílí ãhõwã, fókã lâ ʼásĩ rû fũzó. Gõʼdá drílâ ãgô ãzâ ãlô rî bị́ lâ gãzó njíyá. Ãgô ʼdĩ rû ị̂ʼbũ ʼbá drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá ãzí drị̃ị̂ kâ rî ĩʼdî. 48Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ânĩ ámâ rũlị́ pị̃drị́gú ândrê ândrê bê gõʼdá kpá lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô bê ãʼdô tãsĩ yã? Mâ drị̃-ʼbá õjílã õnjí kâ ʼî mị́rị̃ rú yã? 49Mã rî rĩlí ãní bê ị̃tú vósĩ cé. Má rî rĩlí tã âʼdálé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. Drẽ má âʼdô bê tólâ rî, nĩ rú mâ kô. Gõʼdá ʼdĩî rĩʼá mbị̂, tã tã îgĩ Ôvârí kâ drí âtálé rî drí rû ʼẽzó." 50Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ drí Yésũ rî âyézó, gõʼdá ngãzó rãlé ĩyî vólé. 51Gõʼdá ãgô ãnjî ãlô ítá tãndí gõ ʼbá tãkó yí rú rî trá rĩʼá ʼdẽʼá Yésũ vósĩ. Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ndrô ĩyî bê ạ̃ngbũ drị̃ lâ rî, 52drílâ íyî ânjózó ãpõwã, ítá íyíkâ ãlô ʼdĩ âyélé gólĩyî drị́gạ́, rãzó ũndú ró. 53Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí Yésũ rî drị̃zó âjílí ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rî ândrá. Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ãzâ ʼbá yî ʼdó ndrĩ lãʼbí îmbá ʼbá yí bê, gõʼdá gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê drí rû êʼbézó tũ tólâ. 54Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó ʼdẽlé Yésũ yî vó gĩâ jẽjẽ ró vólé ʼálâ. Vó lâ sĩ, drílâ âfízó kírî ạ̃ʼdị́-drị̃ ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rî kâ ʼá. Tólâ drílĩyî rĩzó lạ̃sị́ yãlé kpãkã ãlô lómígówá ʼdĩ ʼbá yí bê. 55Gõʼdá jó ʼálâ rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ʼdó tã kĩ ʼbá ãzâ ʼbá yí bê rĩʼá zãâ ĩyî tã ífí lôndãʼá lôʼbãlé Yésũ rú cú ĩtí, ãʼdô ró bê gólâ rî fũzó vólé. Nĩngá sĩ rî, Yésũ rĩʼá cú ĩtí tã õnjí ãkó. 56Õjílã dũû âdô ĩyî õnjõ trá Yésũ rú. Gõʼdá õnjõ drílĩyî lôʼbãlé Yésũ rú ʼdĩ ʼbá yî ʼbé drị̃ kô ãlôwálâ. 57Õjílã ũrûkậ ʼbá yî ngâ ĩyî âdrélé cú ûrû tã lôʼbãlé Yésũ rú õnjõ sĩ kĩ nĩ rî, 58"Mã ârî gólâ trá tã âtáʼá kĩ nĩ rî, yí âʼdô jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ õjílã mvá drí bẽlé nĩ nô ûfúʼá îzãlé vólé. Gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ, yí âʼdô jó ãzâ Ôvârí kâ õjílã mvá drí bẽlé nĩ kôʼdáwá rî bẽʼá." 59Gõʼdá õnjõ gólĩyíkâ ʼdĩ âʼdô bê kpá trá lé ĩtí rî, ʼbé drị̃ kpá kô úlị́ ãzâ drílĩyî lôʼbãlé trá rî ʼbá yí bê. 60Nĩngá sĩ, ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ drí ngãzó âdrélé ûrû tã kĩ ʼbá ndrĩ ândrá, tãlâ Yésũ rî îjílí tã îjî sĩ. Ĩtí gólâ kĩ Yésũ drí rî, "Ní lôgõó úlị́ ãmbá õjílã nô ʼbá yî drí rĩzó ánî ạ̃lị̃ âṇõlé ĩʼdî sĩ lâ nõ kô yã?" 61Lé ĩtí rî, Yésũ rî íyîngá gbõ tị́tị́ ró úlị́ îjílí ʼdĩ drị̃ lâ lôgõ ãkó. Drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ drí Yésũ rî îjízó kpá óʼdí tã îjî sĩ kĩ nĩ rî, "Ní ị̂sũ áníkâ bê rî, nî ʼdíyî pã ʼbá âjólé ûrú lésĩ rî ĩʼdî, gõʼdá kpá Ôvârí gólâ tãndĩ ãkĩ rî mvá lâ ʼî yã?" 62Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Pạ̃tị́ị̃, mâ fí ĩʼdî gólâ ní drí tã lâ âtálé ʼdĩ. Gõʼdá nĩ âʼdô mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ nô ndrẽʼá kậyị̂ rî gógó ʼdĩ sĩ, má õtírĩ rĩî Ôvârí mbârâkã ãkĩ rî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró rî, nĩ âʼdô kpá ámâ ndrẽʼá âgõ-âgõ rî ʼdĩ sĩ ãngó nõ ʼá mbârâkã Ôvârí kâ bê." 63Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ drí ngãzó õmbã ró. Drílâ ítá íyíkâ sĩzó õmbã sĩ, gõʼdá tã âtázó kĩ nĩ rî, "Îcá gõʼdá kô õjílã ãzâ ʼbá yî drí kpá ngãzó ĩyî úlị́ âtálé tị̂ gã ʼbá ró. 64Ãnî õjílã nô ʼbá yî, nĩ ârî lãʼdá gólâkâ Ôvârí rú nõ trá. Ãgô nõ lẽ íyî ʼbãlé âʼdólé Ôvârí kâtí, ʼdĩî sú kô. Âʼdô bê trá ĩtí rî, mã lẽé gõʼdá tị̂ gã ʼbá ãzâ kô. Tã ị̂sũ ãníkâ tã ʼdî ʼá rî íyíkâ ángô tí ró yã?" Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó ʼdó tã kĩlí Yésũ rú kĩ nĩ rî, "Úfû gólâ vólé." 65Ĩtí rî, lómígówá ãzâ ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá tũ lûwúlị́ gólâ rú. Drílĩyî gólâ rî lị̃fị́ ômbézó kpạ̃ạ́kũ ítá sĩ. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó Yésũ rî ậdị̃lị́ drị́ mbãcĩkõ sĩ kị̃ kị̃. Gõʼdá âgõzó ĩyî tã âtálé kĩ nĩ rî, "Ní kĩ yí ãʼdô tã ậngũ ʼbá ʼî rî, ní âʼdâ drẽ ngbãângbânõ ngãtá ãʼdî dị̂ nî ãmâ lãfálé sĩ nĩ yã rî." Gõʼdá ĩtí rî, lómígówá ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé ʼásĩ drí gólâ rî trõzó cãlé rõô. 66Yésũ õtírĩ ʼbãâ drẽ tã kĩ ʼbá ândrá jó ʼálâ rî, Pétẽrõ drí rĩzó íyíkâ ãkpã ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá ĩvĩ. Ízámvá ãlô gólâ âʼdó ʼbá rû ị̂ʼbũ ʼbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ kâ rî ró drí ânĩzó ãnyî Pétẽrõ lạ̃gạ́tị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼá. 67Gõʼdá nĩngá sĩ, gólâ ndrê bê Pétẽrõ rĩʼá lạ̃sị́ tị́ rî, drílâ ngãzó gólâ rî ndrẽlé trị́ị́. Nĩngá sĩ rî, drílâ tã âtázó kĩ nĩ rî, "Hé, nî ákĩ fí kpá Yésũ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî bê!" 68Ĩtí rî, Pétẽrõ drí tị̂ gãzó dó. Gólâ kĩ nĩ rî, "Má nị̃ị́ tã áníkâ rĩʼá âtálâ ʼdĩ ʼbá yî kôʼdáwá. Má nị̃ị́ ãgô ʼdĩ kô." Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó nĩlí gõlé ạ́tị̃ ndõgõ kâ tị́ ʼálâ ró. Kôrô ʼạ̃ʼú-lúgú drí cị́rị̃ ʼbẽzó. 69Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ízámvá ró ʼdĩ ndrê bê gólâ âdrérẽ ʼá ạ́tị̃ ndõgõ kâ rî tị́ ʼálâ rî, drílâ ngãzó tã âtálé kpá óʼdí õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá trá âdréʼá ãnyî rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Má nị̃ trá, ãgô nõ rĩʼá õjílã Yésũ kâ ĩʼdî." 70Ĩtí rî, Pétẽrõ drí tị̂ gãzó kpá óʼdí kĩ, "Âʼdó mâ ĩʼdî kô." Gõʼdá ị̃tú-pá dã vósĩ rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá âdrélé ãnyî Pétẽrõ lạ̃gạ́tị́ rî ʼbá yî drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Pạ̃tị́ị̃, nî rĩʼá ãlô õjílã Yésũ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ ní ânĩ Gãlĩláyã lésĩ." 71Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó íyî lâtrílí kĩ nĩ rî, "Õzõ má ãâdô õnjõ ʼî rî, ngá ãzâ õʼê mâ. Nĩ fû mâ tãkó kô. Má nị̃ị́ ãgô ãnî drí rĩʼá tã lâ âtálé ʼdĩ kô." 72Nĩngá sĩ, kôrô ʼạ̃ʼú-lúgú drí cị́rị̃ ʼbẽzó ândâlâ rị̃ lâ ró. Nĩngá sĩ, úlị́ Yésũ kâ âtálé trá kĩʼá nĩ rî, drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú ʼbé cị́rị̃ kô ândâlâ rị̃ rî, ní âʼdô tị̂ gãʼá kĩ nĩ rî, yí nị̃ị́ mâ kôʼdáwá ândâlâ nâ rî drí kôrô âgázó Pétẽrõ drị̃ị̂. Ĩtí rî, kpạ̃ạ́fũ Pétẽrõ drí fũzó ãwó bê õnjí tẽtẽ ró ị̃lị́ndrị̂ bê cõrõ-cõrõ tã õnjí íyíkâ ʼdĩ tãsĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\