Márãkõ 15

1Ãkpã cị̃ị́nó, gólĩyî tã kĩ ʼbá ró rî yî ndrĩ drí rĩzó ĩyî tã ị̂ʼbị̃lị́ ĩyî lãfálé ʼásĩ Yésũ rú. Gólĩyî ĩʼdî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî, lãʼbí îmbá ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drị̃ kĩzó Yésũ rî ômbélé drị̃lị́ âjílí kúmú Pĩlátõ ândrá, Pĩlátõ õlẽ ró tã-drị̃ bê gólâ rî fũzó. 2Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî fílí bê kúmú Pĩlátõ drị̃ị̂ jó ʼálâ tã Yésũ kâ ʼdĩ ngĩlí drílâ rî, Pĩlátõ drí ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ, "Nî ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ õjílã áníkâ Yúdạ̃ yí kâ rî kâ yã?" Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî kúmú kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Âʼbãʼá fí õzõ ní drí âtálé ʼdĩ tí." 3Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã âʼbãlé kpá óʼdí Yésũ rú. Gólĩyî kĩ nĩ rî kúmú Pĩlátõ drí rî, Yésũ õʼê tã õnjí trá dũû. 4Gõʼdá tãlâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, Pĩlátõ drí ngãzó Yésũ rî îjílí kpá óʼdí, "Ní âʼdô tã nô drị̃ lâ lôgõʼá trá yã? Ní ârî tã õnjí áníkâ ʼẽlé dũû nõ tã lâ trá yã?" 5Âʼdô bê ĩtí rî, Yésũ lôgõó tã îjî ʼdĩ drị̃ lâ kô kúmú Pĩlátõ drí ãlôwálâ. Ĩtí rî, Pĩlátõ rî tị̂ drí ậʼdị́zó ndrú. 6Gõʼdá lãʼbí ãzâ kpá bê rĩʼá kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ nã ʼá, ódrí õjílã ãlô înjízó vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. Õjílã gólâ ódrí njĩlí înjílí rî, gólâ ĩʼdî înjílí gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ. 7Ãgô ãzâ bê rĩʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá, rú lâ Bãrábã. Gólĩyî rĩʼá õjílã ũrûkậ gã ʼbá trá ĩyî kõrá ró rî ʼbá yí bê. Bãrábã rî gógó fû õjílã ãzâ ʼbá yî trá kậyị̂ gólâ drí tã sõzó õjílã ʼá rû jãlé kõrá ró mị̃rị̃ Rómã kâ rú rî sĩ. 8Tãlâ lãʼbí ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã tị́lị́lị́ drí ânĩzó ĩyî kúmú Pĩlátõ ngálâ tã îjílí gólâ tị́ õjílã ãlô gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî înjî-înjî lâ vólé rî tãsĩ, õzõ gólâ drí rĩrĩ trá ʼẽlâ ndrô vósĩ cé ị̃tú kãrámã rî ʼdĩ kâ tú rî kâtí. 9Nĩngá sĩ rî, kúmú Pĩlátõ drí ngãzó õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî îjílí kĩ nĩ rî, "Nĩ lẽ má înjî kúmú ạ́ngị́ ãnî Yúdạ̃ yí kâ nõ ĩʼdî vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ yã?" 10Pĩlátõ îjî tã ʼdî ĩtí lâ ʼdĩ ró, tãlâ gólâ nị̃ trá dódó kĩ nĩ rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼê ĩyî Yésũ rî rũlị́ âjílí yí drí, tãlâ drị́-ãcê Yésũ kâ ʼdĩ âgî-âgî gólĩyî lị̃fị́. 11Gõʼdá drị̃-ʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî lẽé ĩyî tã rî ʼdĩ kô ãlôwálâ. Gõʼdá gólĩyî rî ĩyíkâ trá zãâ tã sõlé õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî ʼá, ãʼdô ró tã îjílí Bãrábã rî înjízó ĩʼdî vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ Yésũ rî võ ʼá. 12Nĩngá sĩ, Pĩlátõ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Nĩ lẽ má õʼê ãʼdô ĩʼdî gólâ ódrí zị̃lị́ trá kúmú Yúdạ̃ yí kâ ró nõ drí yã?" 13Ĩtí rî, õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ângbálé kãwõ kĩ, "Íîpâ gólâ ngạ́rạ́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, tãlâ gólâ õdrã ró bê vólé." 14Nĩngá sĩ, kúmú Pĩlátõ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî má drí tã õnjí tẽtẽ ʼdî ʼẽzó yã? Gólâ ʼê ãʼdô ʼî õnjí tẽtẽ ró yã?" Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî gã dó tã ârílí. Gõʼdá gólĩyî ôtrê gbõ ạ̃tị́ ʼálâ ûrû kĩ nĩ rî, "Íîpâ gólâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ õdrã ró vólé." 15Nĩngá sĩ, kúmú Pĩlátõ lẽ trá tã gólâ õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí lẽlé rî ʼẽlé gólĩyî drí. Tã rî ʼdĩ tãsĩ, Pĩlátõ ní drí Bãrábã rî înjízó vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ, õzõ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí lẽlé rî kâtí. Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó tã âtálé ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí, ãʼdô ró bê Yésũ rî cãzó ônjóróʼbí sĩ ndîrí-ndîrí, gõʼdá gólâ rî trõzó fẽlé õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá gólâ rî îpálé ngạ́rạ́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ʼbá yî drí. 16Ĩtí rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá Pĩlátõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî drị̃zó âjílí ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ kúmú ãmbá rî kâ rî ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãzâ ʼbá yî ậzị́zó ndrĩ tũ. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ítá bị́ ạ̃kû kãâkâ dãdã lâ ró rî âtrõzó gõlé dîrî gbãâ Yésũ rî ũwû ʼásĩ. Nĩngá sĩ, gólĩyî gâ kpá púrũcị́ gárá pãlé õzõ ị́tị̃tị́ kâtí ạ́pạ̃ kúmú ạ́ngị́ kâ ró âsálé ãtrã Yésũ drị̃ị̂. Gólĩyî ʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩyíkâ ʼdó, tãlâ Yésũ rî gógó õlêndrê ró kúmú ạ́ngị́ kâtí. 18Vó lâ ʼásĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá ôtrélé Yésũ drị̃ị̂, gólâ rî gũʼá ĩyî kĩ, "Mã ʼê nî-bê-yã ní drí kúmú ạ́ngị́ õrĩ Yúdạ̃ yí kâ rî kâ." 19Gólĩyî tị̃ ʼãʼî kpá Yésũ ândrá ândálé ândálé õzõ gólâ rî ị̂njị̃rị̃ kâtí. Nĩngá sĩ rî, drílĩyî Yésũ rî drị̃ cãzó pị̃drị́gú sĩ kpõwẽ-kpõwẽ ândálé ândálé, gõʼdá rĩzó tũ lûwúlị́ lị̃fị́ lâ ʼásĩ ândálé ândálé. ʼDĩî ʼbá yî ndrĩ ʼdó ʼdásí ʼẽʼẽ ʼî Yésũ rú. 20Gõʼdá ʼdásí ʼẽʼẽ ʼdî îcâ gólĩyî bê trá rî, gólĩyî drí ítá kãâkâ drílĩyî gõlé trá rúʼbạ́ lâ ʼá rî înjízó gõzó ítá gólâkâ rî âtrõlé ĩʼdî âsõlé rúʼbạ́ lâ ʼá óʼdí. Drílĩyî gólâ rî drị̃zó âjílí võ ʼẽzó gólâ rî îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ʼálâ. 21Yésũ trá rĩʼá fê lậlị̂-lậlị̂ njị̃ʼá nĩzó ĩʼdí bê lâ võ õjílã îpâ kâ rî ʼálâ. Gõʼdá pávó ʼá rî, Yésũ rî fãfã drí rû ndẽzó. Gõʼdá îcá kô drílâ rĩzó zãâ fê lậlị̂-lậlị̂ íyíkâ ʼdĩ njị̃lị́. Tólâ ãgô ãzâ bê Kĩrénẽ lé ʼbá ʼî pávó tị̂ ʼá, rú lâ Sĩmónã. Sĩmónã rî nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ mvá íyíkâ rî lésĩ. Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ûsû gólâ bê pávó ʼá rî, drílĩyî gólâ rî ʼbãzó mbârâkã sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ Yésũ drí îcálé njị̃lâ kô ʼdĩ njị̃lị́ Yésũ bê. 22Ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî âjízó võ zị̃lị́ Gõlõgótã rî ʼálâ. Gõlõgótã ʼdĩ ĩtõ lâ kĩ, võ ãvõ drị̃ fã kâ. 23Võ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rĩlí õdrá ônjálé trá ãlókõ bê rî âtrõlé rĩʼá fẽlâ Yésũ drí mvũlị́, ãʼdô ró ngá lâzê-lâzê gólâ rú ʼdĩ sị́ lâ ậʼdị́lị́. Gõʼdá Yésũ gã íyîngá dó mvũlâ. 24Nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ítá Yésũ kâ ângílí vólé, gõʼdá gólâ rî trõzó îpálé ngạ́rạ́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, gõzó ítá gólâkâ âtrõlé lãfálâ cãlé ĩyî võ ʼásĩ, gõʼdá ãzâ tãndí rî âtrõzó vũlị́ gõmárĩ sĩ, tãlâ gólĩyî lẽ ndrẽlâ ngãtá ítá rî ʼdĩ â ʼdẽʼá ãʼdî drí yã rî. 25Ị̃tú-pá gólĩyî drí Yésũ rî îpázó rî trá rĩʼá njị̂-drị̃-lâ-sû cị̃ị́nó. 26Nĩngá sĩ, tã âʼbãlé Yésũ rú rî îgĩzó ngá tã âʼdâ kâ drị̃ị̂ trõlé îpálé gá fê lậlị̂-lậlị̂ ʼdĩ drị̃ị̂ Yésũ rî drị̃lị́ ʼá. Tã âʼbã îgĩlí Yésũ rú ʼdĩ rĩʼá nõtí, |scNÕÔ RĨʼÁ KÚMÚ Ạ́NGỊ́ YÚDẠ̃ YÍ KÂ RÎ ĨʼDÎ|d. 27Ị̃tú gólâ Yésũ rî îpázó ʼdĩ tú rî, íîpâ ngá ôpá ʼbá ãzâ ʼbá yî kpá zãlô rị̃ gólâ rî gãrã drị̃ ʼá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. Ngá ôpá ʼbá ãzâ ãlô rî íîpâ íyíkâ gõlé Yésũ rî drị́-ágó drị̃ lésĩ, gõʼdá gólâ ãzâ rî íyíkâ gõlé drị́-lị̃jị́ lâ lésĩ ró. 28(Tã ngá ôpá ʼbá gólĩyî îpálé Yésũ rî gãrã drị̃ ʼá ʼdĩ ʼbá yí kâ âʼdâ tã gólâ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩʼá nĩ rî, "Úûsû gólâ trá tã õnjí ʼbá ró, ĩʼdî gõzó gólâ rî fũlị́ tã õnjí ʼbá ãzí bê." Ĩsáyã 53.12 29Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lậvũlị́ rî ʼbá yî drí rĩzó Yésũ rî lôʼdálé gõzó ĩyî drị̃ îyálé. Nĩngá sĩ, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ní kĩ nĩ rî, yí âʼdô îcáʼá cú jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ûfúlị́ gõʼdá kpá bẽzó lâ jó óʼdí ró cé kậyị̂ nâ sĩ. 30Bê trá ĩtí rî, õzõ ní ãʼdô cú mbârâkã bê rî, ʼdõvó ní pâ drẽ nî ngbãângbânõ kậyị̂ nõ sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ." 31Kpá té õzõ sị́sị́ nã ʼbá yí kâtí, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ndrĩ ʼdó lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî rĩlí Yésũ rî gũlị́ rõô ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Gólâ îcâ íyíkâ cé õjílã ãzâ ʼbá yî pãlé ĩʼdî, gõʼdá gólâ îcá íyíkâ kô íyî nyãányâ pãlé õdrã ʼásĩ. 32Gólâ kĩ, yí ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá ʼî gõʼdá kpá kúmú ạ́ngị́ ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ yí kâ ĩʼdî rî, ʼdõvó gólâ ãârî vũdrị́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ ngbãângbânõ, tãlâ mã ndrê ró drẽ gólâ rî mbârâkã, gõʼdá mã lẽ ró tã gólâ ʼá." Gõʼdá ngá ôpá ʼbá gólĩyî rị̃ Yésũ bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ʼbá yî gû ĩyî kpá gólâ. 33Ị̃tú-pá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ sĩ, ị̃tú gạ̃gạ̃lị́gạ̃ sĩ ị́nị́rị́kúwạ́ drí ʼbạ̃drị̃ lîmózó ndrĩ gúndrị̃ tã lârâkô ró. Ị́nị́rị́kúwạ́ ʼdĩ lîmô ʼbạ̃drị̃ njãlé bũúũ ị̃tú-pá nâ ʼá. 34Gõʼdá ị̃tú-pá nâ ʼdĩ ʼá rî, Yésũ drí ngãzó trẽlé ûrû Ãrãmáyã tị̂ sĩ kĩ nĩ rî, |iẼlóyĩ, Ẽlóyĩ, lámã sãbãkãtánĩ|r? Ĩtõ lâ kĩ, "Ôvârí ámákâ, Ôvârí ámákâ, ní âyê mâ ãʼdô tãsĩ yã?" 35Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ũrûkậ ʼbá yî rĩ ʼbá âdrélé ĩyî ãnyî rî ʼbá yî ârílí bê ĩyî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ rî, gólĩyî nị̃ị́ tã ífí lâ kô, gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé kĩ, "Hé! Nĩ ârî drẽ úlị́ gólâkâ ʼdĩ. Gólâ rĩʼá tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã rî zị̃ʼá ânĩlí íyî pãlé." 36Vó lâ sĩ, ãgô ãzâ drí ngãzó rãlé nĩʼá ngá ãzâ õzõ cõfó kâtí rî âtrõlé. Drílâ trõzó lâ sõlé õdrá ạ̃ʼdị́ ʼá gõzó sõlâ fê mvá sị́lị́, gõʼdá îngázó lâ îjõlé Yésũ drí ndrõlé. Nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó õjílã ãzâ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî drẽ njũrũ ngbãângbânõ ndrẽlâ ngãtá Ẽlíyã âʼdô âcáʼá fí trá gólâ rî pãlé yã rî." 37Ĩtí, Yésũ drí kpá ngãzó trẽlé ûrû óʼdí gõʼdá lôvó-lôvó âyézó. 38Gõʼdá Yésũ drã bê rî, ítá bị́ ʼbãlé jó mvá tị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî drí ngãzó sĩlí ãkpẽrẽ ûrú lésĩ bũúũ vũdrị́. 39Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ gólâ âdré ʼbá Yésũ ândrá rî ârílí bê Yésũ rî trẽtrẽ gõʼdá ndrélé bê lạ́tị̂ Yésũ drí drãzó ʼdĩ rî, drílâ gõzó tã âtálé kĩ, "Pạ̃tị́ị̃! Ãgô nõ rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî." 40Gõʼdá nĩngá sĩ, õkó ũrûkậ ʼbá yî Yésũ rî lẽ ʼbá trá rî ĩyíkâ gĩâ âdréʼá ĩyî nãtí Yésũ rú sĩ rĩʼá ĩyî gólâ rî ndrẽʼá drãrẽ ʼá. Gólĩyî lãfálé ʼá rî, rĩʼá Mãríyã Mãgãdálã, Sãlómẽ, gõʼdá kpá Mãríyã Yãkóbã gólâ dãwá ró rî ândrê yî Jósẽ bê. 41Gãlĩláyã ʼálâ rî, õkó nâ ʼdĩ ʼbá yî lôbẽ ĩyî Yésũ rî vó trá, gólĩyî fẽ ngá nyãnyã trá tólâ Yésũ yî drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá õkó ãmbá dũû gólĩyî ânĩ ʼbá trá Yésũ bê Yẽrõsãlémã lésĩ rî, kpá ʼdó bê ndrĩ rĩʼá ĩyî tólâ õkó nâ ʼdĩ ʼbá yí bê. 42Yésũ drã té ị̃tú gólâ õjílã drí rĩzó ĩyî êdélé kậyị̂ gólâ lôvô-lôvô kâ rî tãsĩ rî ʼá. Kậyị̂ rî ʼdĩ ĩʼdî sị́sị́ Sạ́bị̃ drí sĩ. Tólâ ãgô ãzâ bê rĩʼá rú lâ Yõsépã Ãrãmãtáyã lésĩ. Gólâ ãgô ị̂njị̃-ị̂njị̃ ʼî gólĩyî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ. Gólâ rî trá tã lẽʼá Yésũ ʼá gõʼdá gólâ rî âgõ-âgõ ãngó nõ ʼá rî tẽlé. Gõʼdá lạ̃njạ́túlị́ âcâ bê rî, drílâ ngãzó íyî fĩî zãlé ngãzó nĩlí kúmú Pĩlátõ ngálâ Yésũ rî ãvõ tãsĩ, tãlâ yí õlậpị̂ ró bê drẽ ãkpãkãʼdã kậyị̂ lôvô-lôvô kâ rî âcá drẽ kô. 44Gõʼdá úlị́ kĩzó nĩ Yésũ õdrã trá rî drí ẽʼdẽ dãzó Pĩlátõ rú. Nĩngá sĩ, drílâ drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kâ ậzị́zó ãlô yí ngálâ îjílí ngãtá fí tã pạ̃tị́ị̃ ʼî kĩzó nĩ rî, Yésũ õdrã trá yã rî. 45Gõʼdá gólâ ârílí bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ Yésũ drã trá rî, drílâ tã-drị̃ lẽzó Yõsépã yî drí Yésũ rî ãvõ trõlé nĩʼá ʼbãlâ. 46Ĩtí rî, Yõsépã yî drí ítá tãndí mvẽêmvê âtrõzó, gõzó Yésũ rî ãvõ âtrõlé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá ítá ʼdĩ âtrõzó Yésũ rî ãvõ gõzó ĩʼdî sĩ lâ ngóló-ngóló. Nĩngá sĩ, trõzó lâ ʼbãlé ũgị́ gólâkâ drílâ ʼdị̃lị́ ʼdị̃ʼdị̃ únị́ ʼá rî ʼá. Vó lâ sĩ, drílâ kúnị́ úngû ạ́ngị́ lîlízó ndũû ũgị́ ʼdĩ tị́. 47ʼDĩî Mãríyã Mãgãdálã yî Mãríyã gólâ Jósẽ rî ândrê ró rî bê, drílĩyî ngãzó ʼdẽlé ĩyî Yõsépã yî vó nĩʼá võ gólâ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó rî ndrẽlé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\