Márãkõ 15:21

21Yésũ trá rĩʼá fê lậlị̂-lậlị̂ njị̃ʼá nĩzó ĩʼdí bê lâ võ õjílã îpâ kâ rî ʼálâ. Gõʼdá pávó ʼá rî, Yésũ rî fãfã drí rû ndẽzó. Gõʼdá îcá kô drílâ rĩzó zãâ fê lậlị̂-lậlị̂ íyíkâ ʼdĩ njị̃lị́. Tólâ ãgô ãzâ bê Kĩrénẽ lé ʼbá ʼî pávó tị̂ ʼá, rú lâ Sĩmónã. Sĩmónã rî nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ mvá íyíkâ rî lésĩ. Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ûsû gólâ bê pávó ʼá rî, drílĩyî gólâ rî ʼbãzó mbârâkã sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ Yésũ drí îcálé njị̃lâ kô ʼdĩ njị̃lị́ Yésũ bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More