Márãkõ 15:32

32Gólâ kĩ, yí ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá ʼî gõʼdá kpá kúmú ạ́ngị́ ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ yí kâ ĩʼdî rî, ʼdõvó gólâ ãârî vũdrị́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ ngbãângbânõ, tãlâ mã ndrê ró drẽ gólâ rî mbârâkã, gõʼdá mã lẽ ró tã gólâ ʼá." Gõʼdá ngá ôpá ʼbá gólĩyî rị̃ Yésũ bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ʼbá yî gû ĩyî kpá gólâ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More