Márãkõ 15:42

42Yésũ drã té ị̃tú gólâ õjílã drí rĩzó ĩyî êdélé kậyị̂ gólâ lôvô-lôvô kâ rî tãsĩ rî ʼá. Kậyị̂ rî ʼdĩ ĩʼdî sị́sị́ Sạ́bị̃ drí sĩ. Tólâ ãgô ãzâ bê rĩʼá rú lâ Yõsépã Ãrãmãtáyã lésĩ. Gólâ ãgô ị̂njị̃-ị̂njị̃ ʼî gólĩyî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ. Gólâ rî trá tã lẽʼá Yésũ ʼá gõʼdá gólâ rî âgõ-âgõ ãngó nõ ʼá rî tẽlé. Gõʼdá lạ̃njạ́túlị́ âcâ bê rî, drílâ ngãzó íyî fĩî zãlé ngãzó nĩlí kúmú Pĩlátõ ngálâ Yésũ rî ãvõ tãsĩ, tãlâ yí õlậpị̂ ró bê drẽ ãkpãkãʼdã kậyị̂ lôvô-lôvô kâ rî âcá drẽ kô.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More