Márãkõ 16

1Gõʼdá kậyị̂ lôvô-lôvô kâ ndẽ rû bê ị̃tú-pá njị̂-kázíyá sĩ lạ̃njạ́túlị́ bê rî, Mãríyã Yãkóbã rî ândrê, gõʼdá Mãríyã Mãgãdálã lésĩ rî, Sãlómẽ yí bê drí ngãzó ĩyî nĩlí ãlókõ dõ ró gólĩyî drí gĩlí trá rî âtrõlé ânĩzó ĩʼdí bê lâ lóʼdé drị̃ ʼálâ ị̂nị́lị́ Yésũ rî ãvõ rú. 2Kậyị̂ ãlô kậyị̂ lôvô-lôvô kâ vósĩ rî, drílĩyî ngãzó nĩlí ĩyî ãkpãkãʼdã ʼbõlõwá ãwó sĩ. Gõʼdá ị̃tú drí âfõrẽ ʼá rî, drílĩyî cãzó lóʼdé drị̃ ʼálâ. 3Drẽ gólĩyî ãkpãkãʼdã lạ́tị̂ ʼá rî, gólĩyî îjî tã trá ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "Ãʼdî âʼdô kó kúnị́ úngû ạ́ngị́ ũgị́ tị́ ʼdĩ jãʼá vólé ãmâ drí nĩ yã?" 4Gõʼdá gólĩyî îngâ bê drị̃ võ ndrẽlé ạ̃tị́ ʼálâ rî, drílĩyî ngá ndrẽzó, kúnị́ úngû ạ́ngị́ ũgị́ tị́ rî ójâ trá vólé. 5Ĩtí, drílĩyî ngãzó fĩlí cú ũgị́ ʼálâ. Gõʼdá ũgị́ ʼá tólâ rî, gólĩyî drí ãgô ãnjî ãzâ ndrẽzó ítá mvẽêmvê ãcê kpírí-kpírí rî bê yí rú. Ãgô ãnjî rî ʼdĩ rî gõlé drị́-ágó lésĩ ró. Gõʼdá õkó nâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê bê gólâ ĩtí rî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ũrị̃ drí tã lârâkô ʼdĩ drí sĩ. 6Nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô. Nĩ lôndã ʼdî Yésũ Nãzãrétã lésĩ rî ĩʼdî. Gólâ ĩʼdî fũlị́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî. Nĩ ndrê võ gólâ rî ãvõ lâlãzó rî. Nĩ ndrê, ngbãângbânõ gólâ gõʼdá trá nĩngá yûʼdạ́wạ́. Gólâ bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró. Gólâ lîdrî trá õdrã ʼásĩ. 7Nĩ ngâ nĩlí tã ʼdî pẽlé Pétẽrõ drí lãjóʼbá ãzí lâ yí bê. Nĩ pẽ gólĩyî drí kĩ nĩ rî, Yésũ trá rĩʼá nĩʼá Gãlĩláyã ʼálâ gólĩyî ândrá ʼálâ. Gólĩyî âʼdô gólâ rî ndrẽʼá tólâ, õzõ drílâ âtálé trá gólĩyî drí sị́sị́ rî tí." 8Ĩtí, õkó ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó lóʼdé drị̃ âyélé rãzó, tãlâ tị̂ lâ yî ậʼdị̂ trá ậʼdị̂, gõʼdá gólĩyî trá ndrĩ ũrị̃ ró kpá lẽlẽ ró. Gólĩyî njị̃ị́ tị̂ kô õjílã ãzãkã drí pávó ʼá, tãlâ gólĩyî trá ũrị̃ ró rõô. 9Gõʼdá Yésũ lîdrî bê õdrã ʼásĩ Gímã sĩ ãkpãkãʼdã cị̃ị́nó rî, drílâ íyî âʼdázó sị́sị́ Mãríyã Mãgãdálã drí. Mãríyã ʼdĩ gólâ Yésũ drí líndrí õnjí njị̂-drị̃-lâ-rị̃ lâdrózó trá vólé ʼálâ sĩ rî ĩʼdî. 10Nĩngá sĩ, Mãríyã Mãgãdálã drí ngãzó nĩlí tã ʼdî ngĩlí õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá Yésũ bê rî yî drí. Gólĩyî trá ĩzã ʼẽʼá, gõʼdá kpá ãwó ró rõô. 11Gõʼdá Mãríyã Mãgãdálã drí tã âtázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, yí õndrê Yésũ trá, gólâ lîdrî trá. Gólĩyî gã dó úlị́ Mãríyã drí âtálé ʼdĩ ârílí. 12ʼDĩî vósĩ, Yésũ drí kpá íyî âʼdázó lârâkô ngĩî ãzâ sĩ tã ârí ʼbá rị̃ rî ʼbá yî drí, drílĩyî rû ûsúrị̃ lạ́tị̂ ʼá nĩrĩ ʼá ʼbạ̃drị̃ mvá ãzâ rî ʼálâ. 13Nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ʼálâ nĩʼá kpá tã lâ pẽlé tã ârí ʼbá ạ̃mbúkũ ʼdî ʼbá yî drí. Gõʼdá tã ârí ʼbá ạ̃mbúkũ ʼdî ʼbá yî lẽé ĩyî tã kpá kô úlị́ tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí pẽlé ʼdĩ ʼá. 14ʼDĩî vósĩ, Yésũ drí íyî âʼdázó lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-ãlô rî ʼbá yî drí gólĩyî drí rĩrĩ ngá nyãlé rî ʼá. Yésũ drí tã lôgõzó gólĩyî drị̃ị̂ tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ, tãlâ gólĩyî cú ĩtí tã lẽlẽ ãkó. Gólĩyî gã trá dó úlị́ õjílã Yésũ rî ndrẽ ʼbá trá rî ʼbá yí kâ ârílí Yésũ rî gógó lîdrî-lîdrî lâ õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. 15Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ngâ lậʼbúlị́ ʼbạ̃drị̃ ʼásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ngĩlí õjílã drí ndrĩ kậkậrậ. 16Áâʼdô õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá trá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼá gõʼdá kpá lũmvû bãbãtízĩ kâ dãzó trá drị̃ lâ ĩyî rî pãʼá. Gólĩyî gã ʼbá ĩyíkâ dó rî, áâʼdô tã-vó gólĩyíkâ kĩʼá õnjí ró. 17Gólĩyî tã lẽ ʼbá trá rî ʼbá yî âʼdô ĩyî tã lârâkô nõ ʼbá yî ʼẽʼá ĩʼdî. Gólĩyî âʼdô líndrí õnjí lôfõʼá vólé õjílã ʼásĩ ámâ rú zị̃zị̃ sĩ. Gólĩyî âʼdô tị̂ drílĩyî âtálé kôʼdáwá rî âtáʼá. 18Gólĩyî âʼdô ị̃nị̃ rũʼá drị́ sĩ, ngãtá õzõ gólĩyî ũmvû ạ̃lị́ trá rî, gólĩyî drãá kô. Gólĩyî âʼdô drị́ ʼbãʼá ngá lãzé ʼbá drị̃ị̂, tãlâ õngâ ró ĩyî bê ngá lãzé ʼásĩ âʼdólé rúʼbạ́ ạ̃ʼdị́ sĩ." 19Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ bê úlị́ ndẽlé lãjóʼbá íyíkâ drí rî, ódrí gólâ rî trõzó ʼbũû ʼálâ rĩlí drị́-ágó Ôvârí kâ drị̃ị̂, ãngó rũlị́ Ôvârí bê. 20Nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ngĩ bê õjílã drí võ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî pãzó tã âʼdálé õjílã drí kĩ, tã âtî-âtî gólĩyî drí âtálé ʼdĩ rĩʼá pạ̃tị́ị̃ tã lârâkô gólĩyî drí ʼẽlé rî ʼbá yî sĩ. Íʼdígówá nõ ạ̃dũkũ lâ ĩʼdî nõ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\