Márãkõ 2

1Kậyị̂ fínyáwá vólé drị̃ ʼásĩ, Yésũ drí ngãzó gõlé vólé Kãpẽrãnómã ʼálâ. Áâtâ ókĩ nĩ rî, Yésũ bê ʼbã gólâ drí rĩzó rî ʼálâ. 2Gõʼdá õjílã ârî ĩyî bê úlị́ rî ʼdĩ rî, õjílã ị́tị́lị́lị́ drí ngãzó rû êʼbélé dũû jó ʼá Yésũ ngálâ bũúũ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá Yésũ drí ngãzó rĩʼá tã Ôvârí kâ âtálé gólĩyî drí. 3Nĩngá sĩ, Yésũ õtírĩ rĩî úlị́ âtálé rî, õjílã sû drí ãgô ãzâ pá lâ drí ôdrãlé trá kpạ̃rạ̃tị́ rî ậnjị̃zó ânĩzó ĩʼdí bê lâ gbãrãkã sĩ Yésũ ngálâ, tãlâ Yésũ õpâ ró gólâ bê âʼdólé ndị̂ndị̂ ró. 4Nĩngá sĩ, gólĩyî âcâ bê ʼbã rî ʼdĩ ʼá rî, gólĩyî îcá gõʼdá kô ãgô pá lâ drí ôdrãlé trá kpạ̃rạ̃tị́ ʼdĩ lôfílí Yésũ ngálâ jó ʼálâ, tãlâ õjílã trá rĩʼá ĩyî ngbạ̃ʼũ rõô. Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã gólĩyî ãgô pá lâ drí ôdrãlé trá ʼdĩ ậnjị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó mbãlé ũpị̃ lõlé jó-drị̃ lésĩ gõzó gbãrãkã ãgô pá lâ drí ôdrãlé ʼdĩ bê ʼdĩ âʼĩzó bãgó sĩ îrílí kôrô ũpị̃ rî ʼdĩ ʼásĩ jó ʼálâ. 5Gõʼdá Yésũ ndrê tã rî ʼdĩ ĩtí bê rî, drílâ nị̃zó lâ kĩ nĩ rî, ãgô ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî tã lẽlẽ ạ́ngị́ bê mbârâkã íyíkâ õjílã pã kâ rî ʼá. Ĩtí ró rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé ãgô pá lâ drí ôdrãlé trá ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, áâyê nî trá tã õnjí áníkâ ʼásĩ." 6Nĩngá sĩ rî, gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yî kpá rĩʼá ĩyî tólâ Yésũ bê. Gõʼdá gólĩyî ârî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó tã ị̂sũlị́ ĩyî ʼá kĩ nĩ rî, 7íyíkâ kô ángô tí ró ãgô nõ drí rĩzó úlị́ âtálé nõtí nõ yã? Gólâ trá ʼẽʼá Ôvârí rî mbârâkã âmãlé yí drí. Cé Ôvârí ĩʼdî îcá ʼbá ró tã õnjí õjílã kâ âyélé. 8Nĩngá sĩ, Yésũ drí ʼwãâ tã ị̂sũ-ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ nị̃zó, gõʼdá drílâ gólĩyî îjízó kĩ nĩ rî, "Nĩ rî tã ị̂sũlị́ ĩtí lâ ʼdĩ ró má rú ãʼdô tãsĩ? 9Mâ ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí ngá lésĩ rî ĩʼdî cú mbârâkã bê õjílã âyézó tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ. Gõʼdá má îcâ trá tã ʼdî âtálé cú ĩtí lâṇõ ãkó. Tã ʼẽ ʼbá âʼdálâ kĩʼá nĩ rî, pạ̃tị́ị̃ má âʼdô âʼdóʼá mbârâkã ʼdî bê rî, rĩʼá nõtí, má âʼdô ãgô nõ pá lâ yî ʼbãʼá âʼdólé tãndí ró. 10Ngbãângbânõ, má âʼdô úlị́ âtáʼá, tãlâ mĩ nị̃ ró bê kĩʼá nĩ rî, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ rî rĩʼá cú mbârâkã tã õnjí âyê kâ bê ãngó nõ ʼá nõngá." Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó ãgô pá lâ drí ôdrãlé trá kpạ̃rạ̃tị́ rî drí kĩ nĩ rî, 11"Má ʼbã tã ní drí kĩ nĩ rî, ní ngâ ûrû, ní trõ gbãrãkã áníkâ ʼdĩ nĩzó ʼbã ʼálâ." 12Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî lị̃fị́ drị̃ lâ ʼá ndrĩ ãgô ʼdĩ drí ngãzó ʼwãâ kôrô âdrélé ûrû, drílâ gbãrãkã íyíkâ ʼdĩ trõzó gõzó ngãlé fõlé ĩʼdí bê lâ ĩví ʼálâ. Tã lârâkô ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó Ôvârí rî lûyị́lị́ kĩ nĩ rî, "Ị̃tú ãmâ tị̃zó rî sĩ rî, mã ndré drẽ tã ʼdî rî kâtí rî drẽ kó kô. Mã nị̃ị́ kô kĩ, Ôvârí ãâfẽ mbârâkã trá ãmbá Yésũ drí." 13Tólâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó gõlé vólé lị̃mvû ândrê tị́ ʼálâ tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê. ʼDĩî õjílã ị́tị́lị́lị́ rõô bê rĩʼá ânĩʼá tã Yésũ kâ ârílí. Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó tã îmbálé gólĩyî drí. 14Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yésũ yî rĩʼá lậmúʼá rî, drílĩyî Mãtáyõ Ãlõpáyã rî mvá rî ûsúzó rĩʼá võ íyíkâ bélé-bélé ûʼdû kâ rî ʼá. Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ʼdẽlé má vósĩ âʼdólé lãjóʼbá ámákâ ró." Nĩngá sĩ, Mãtáyõ drí ngãzó ʼwãâ ʼdẽlé gólâ vósĩ lãjóʼbá ró. 15ʼDĩî vósĩ, Mãtáyõ drí Yésũ yî ậzị́zó yí drí ʼbã ʼálâ. Yésũ yî õtírĩ rĩî ngá nyãlé Mãtáyõ rí ʼbã ʼálâ rî, bélé-bélé ûʼdú ʼbá gõʼdá gólĩyî lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ rî ʼdã ʼbá kô rî ʼbá yí bê rĩʼá ĩyî dũû, tãlâ õjílã õzõ gólĩyí kâtí ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá dũû ʼdó Yésũ rî vó lôbẽ ʼbá ró. Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê rî ĩyî rĩʼá ngá nyãʼá gólĩyí bê tólâ. 16Nĩngá sĩ, lãʼbí îmbá ʼbá âʼdó ʼbá ĩyî Pạ̃rúsị̃ ró rî ʼbá yî drí ngãzó ânĩlí Yésũ rî ûsúlị́ lãjóʼbá íyíkâ bê rĩʼá ĩyî ngá nyãʼá bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê gõʼdá kpá gólĩyî lãʼbí îzã ʼbá rî ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó tã îjílí lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî tị́ kĩ nĩ rî, "Yésũ rî rĩʼá ngá nyãlé tã õnjí ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê võ ãlô ʼá ãʼdô tãsĩ yã?" 17Nĩngá sĩ, Yésũ ârî bê tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ rî, drílâ ngãzó tã-drị̃ lôgõlé kĩ nĩ rî, "Ngá lãzé ãkó lé ʼbá lôndãá ójó kô, cé ngá lãzé ʼbá lôndã ójó nĩ ĩyî pãlé. Gõʼdá má ânĩí kô tã mbị̂ ʼbá pãlé, má ânĩ tã õnjí ʼbá ậzị́lị́, tãlâ ópâ ró gólĩyî bê tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ." 18Nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî kâ gõʼdá kpá Pạ̃rúsị̃ kâ bê rî ĩyî trá tị̂ ʼbĩlí rĩzó ʼálé ʼãʼí ró rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ vó ró. Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî drí ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Tã ârí ʼbá Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼbá ró rî kâ kpạ̃rạ̃tị́ tã ârí ʼbá Pạ̃rúsị̃ kâ bê, rî ĩyî tị̂ ʼbĩlí rĩzó ʼálé ʼãʼí ró rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí. Gõʼdá ãʼdô tãsĩ gólĩyî tã ârí ʼbá ánî nyãányâ kâ ró rî ʼbá yî rí kô tị̂ ʼbĩlí rĩzó ʼálé ʼãʼí ró õzõ gólĩyí kâtí yã?" 19Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Õdrógô bê rĩʼá nõngá ãnî lãfálé ʼá. Âʼdô âʼdóʼá íyíkâ ángô tí ró ũmú gólâkâ drí rĩzó tị̂ ʼbĩlí, gõʼdá õdrógô drí âʼdózó kpá bê lãfálé lâ yî ʼá ãyĩkõ õnõ-võ kâ ʼẽlé gólĩyí bê rî yã? Îcá kô âʼdólé ĩtí lâ ʼdĩ ró, tãlâ õdrógô bê gólĩyî lãfálé. 20Gõʼdá ị̃zạ́tú rî, ị̃tú âʼdô ậwúʼá trá õdrógô trõzó vólé gólĩyî lãfálé sĩ. Gõʼdá ị̃tú rî ʼdĩ tú rî, gólĩyî âʼdô rĩʼá trá ʼálé ʼãʼí ró ĩzã drí sĩ. 21"Úlị́ mãnĩgõ ãzâ bê rị̃ tã îmbâ óʼdí ámákâ rî tãsĩ, gólĩyî rĩʼá nõtí. Ólôsé ítá óʼdí ró rî kô kpạ̃ạ́kũ ítá ạ̃kû ôsĩ ʼbá trá rî rú, tãlâ ítá óʼdí ʼdĩ õzó ôró ânjólé vólé ítá ạ̃kû ʼdĩ ũpị̃ lâ âyélé hõwéẽ ậvû-ậvû ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. 22Gõʼdá âʼdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí õdrá óʼdí lôrózó mõrá gólâ ạ̃kû mbârâkã ãkó rî ʼá. Gólâ õʼê trá ĩtí rî, gõʼdá õdrá õtírĩ ângá rî, mõrá ạ̃kû ʼdĩ âʼdô pị̃ʼá, õdrá ʼdĩ drí lâsózó vũdrị́ rû îzãlé. Ĩtí rî, órî õdrá óʼdí lôrólâ mõrá gólâ tãndí ró rî ʼá. Tã ʼdî tãsĩ rî, âʼdô rĩʼá dódó cú ĩtí rû îzã ãkó. Ĩtí rî, îcá kô tã îmbâ óʼdí ámákâ rî ônjálé lãʼbí ạ̃kû rî bê." 23Kậyị̂ rãtáã kâ sĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê rĩʼá ĩyî nĩʼá kôrô ạ́mvú ạ̃drúgú lị̂njị́ ʼbá trá rî kâ ʼásĩ. Ạ́mvú rî ʼdĩ ʼá nĩngá rî, drílĩyî ngãzó rĩʼá ạ̃drúgú vũlị́ rĩʼá nyãlâ lõfó drí sĩ. 24Nĩngá sĩ, õjílã Pạ̃rúsị̃ kâ ârî ĩyî tã ʼdî bê rî, drílĩyî ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Lãjóʼbá áníkâ rî ĩyî cú ĩtí lãʼbí ãmákâ rî ʼdã ãkó ãʼdô tãsĩ yã? Drílĩyî rĩzó rĩʼá lôsĩ ʼẽlé kậyị̂ rãtáã kâ rî sĩ." 25Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã ʼdî drị̃ lâ lôgõlé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ zị́ tã kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kô yã? Ị̃tú Ãbĩyãtárã drí âʼdózó drẽ ãmbá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ ʼbá rî ʼbá yí kâ ró, gõʼdá Dạ̃wúdị̃ yî drí âʼdózó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê lõfó ró kôrô rî. Gõʼdá drílĩyî ngãzó fĩlí jó Ôvârí kâ ʼá ãmbãtã fẽlé trá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî nyãlé rî. Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩ nĩ rî, cé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yî áâyê ĩʼdî ngá nyãnyã rî ʼdĩ nyãlé. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, Dạ̃wúdị̃ yî nyâ ngá nyãnyã rî ʼdĩ ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá áâtá kô kĩ nĩ rî, gólĩyî lãʼbí îzã ʼbá ʼî tã gólĩyî drí ʼẽlé trá ʼdĩ tãsĩ, tãlâ lõfó mbârâkã lậvũ kôrô tã lãʼbí ʼdã ʼbá kâ rî drị̃ị̂ sĩ." 27Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ tã ãzâ kpá trá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ôvârí ʼbã ị̃tú rãtáã kâ ʼdĩ âʼdólé õjílã drí lôvózó ʼá lâ. Gõʼdá ʼbãá õjílã kô lãʼbí kậyị̂ rãtáã kâ lậnjị̃ lâ trõlé. 28Mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ rî, ĩʼdî kậyị̂ rãtáã kâ drị̃lị́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\