Márãkõ 3

1Kậyị̂ rãtáã kâ ãzâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí fĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼálâ. Jó rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, ãgô ãzâ bê rĩʼá. Ãgô rî ʼdĩ drị́ lâ rĩʼá ôgô-ôgô ró. 2Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê kpá bê rĩʼá ĩyî tólâ. Gólĩyî lẽ Yésũ rî ạ̃lị̃ âṇõlé tã õnjí ʼbá ró. Gólĩyî rĩʼá Yésũ rî mãndĩkã lôʼbãʼá ngãtá Yésũ rî âʼdô ãgô gólâ drị́ lâ drí ôgólé ôgô ʼdĩ pãʼá yã rî, ãʼdô kpálé kậyị̂ rãtáã kâ rî ĩʼdî rî. 3Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó ãgô ʼdĩ zị̃lị́ kĩ nĩ rî, "Ní ngâ ûrû, gõʼdá ní ânĩ ró âdrélé õjílã lãfálé ʼá nõlé." Ĩtí rî, ãgô rî ʼdĩ drí tã ʼdî ʼẽzó té ĩtí. 4ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ drí ngãzó tã pẽlé õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ rãtáã ʼẽzó rî sĩ rî, tã mbị̂mbị̂ ʼẽlé rî íyíkâ kó ãʼdô ʼî yã? Ĩtí rî, tã ʼbãʼbã ãmákâ ʼẽlé rî ʼbã ãmâ õjílã ʼâ ậmúlị́ ngãtá ʼâ ậmúlị́ kô yã? Tã ʼbãʼbã rî gógó ãlôlâ ãmákâ ʼdĩ ʼbã ãmâ bê õjílã pãlé ngãtá õjílã âyélé drãlé yã?" Nĩngá sĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí rĩzó ĩyî njũrũ tã ʼdî drị̃ lâ lôgõ ãkó. 5Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí võ ndrẽzó gólĩyî drị̃ị̂ sĩ lị̃fị́ ị̂njị̂-ị̂njị̂ õmbã kâ rî sĩ. Gólâ gõʼdá kpá ĩzã ró gólĩyî tãsĩ, tãlâ gólĩyî drị̃ rĩʼá âmbâ-âmbâ ró ĩzã ngá lãzé ʼbá kâ nị̃lị́. Ĩʼdî ĩtí, Yésũ drí ngãzó tã pẽlé ãgô drị́ bê kõgõʼdõ ʼdî drí kĩ nĩ rî, "Ní êjẽ ánî drị́ ʼdĩ, tãlâ ẽêjẽ ró rû bê mbị̂mbị̂ ró." Nĩngá sĩ, ãgô ʼdĩ drí tã ʼdî ʼẽzó té õzõ âtálé ʼdĩ kâtí, gõʼdá kôrô drị́ lâ ʼdĩ drí rû êjẽzó âcálé mbị̂mbị̂ dódó. 6Tã rî ʼdĩ vólé drị̃ lâ ʼásĩ, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí õjílã gólĩyî kúmú ạ́ngị́ zị̃lị́ Ẽródẽ rî kâ rî ʼbá yî ngálâ nĩlí nĩʼá tã ị̂ʼbị̃lị́, ãʼdô ró bê Yésũ rî fũzó vólé. 7Tólâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê nĩlí õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî âyélé nĩzó lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Gãlĩláyã rî tị́ ʼálâ. Gõʼdá õjílã dũû drí ânĩzó ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî lésĩ ʼdẽlé gólĩyî vósĩ. Õjílã dũû ãzâ ʼbá yî fî kpá dró dũû ʼdẽlé gólĩyî vó, tãlâ gólĩyî ârî tã ạ́ngị́ Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ rî trá. Õjílã ãzâ ʼbá yî ânĩ ĩyî ĩyíkâ Yẽrõsãlémã lésĩ, kpá võ ãzâ ʼbá yî lésĩ Yũdạ́yạ̃ ʼá. Ãzâ ʼbá yî ânĩ ĩyî ʼbạ̃drị̃ Ị̃dũmị́yạ̃ kâ rî lésĩ, ũrûkậ ʼbá yî gõʼdá ĩyíkâ kpá áyágá Jõrõdénĩ rî ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ, gõʼdá gólĩyî jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Tírã Sĩdónã bê rî gãrã drị̃ lâ lésĩ. 9Tãlâ õjílã ị́tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kõlóngbõ mvá âsélé ãnyî mbãzó ʼá lâ, õzó ĩyî íyî lôzé kô. 10Yésũ ʼê ĩtí ró, tãlâ õjílã ngá lãzé ʼbá ndrĩ ʼdó rû fũʼá ĩyî ânĩlí gólâ rî dõlé, tãlâ yĩ pâ ró ngá bê kpá ngá lãzé ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ gólĩyî nị̃ trá kĩ, sị́sị́ Yésũ pâ õjílã ngá lãzé ʼbá trá rõô. 11Õjílã líndrí õnjí drí ômbélé rî ʼbá yî tãsĩ, õzõ gólĩyî õtírĩ Yésũ rî ndrẽê rî, kôrô líndrí õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ drí gólĩyî lûvũzó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ ôtrê-ôtrê bê ûrû kĩ nĩ rî, "Nî ĩʼdî Ôvârí rî mvá ʼî." 12Yésũ drí tã ʼbãzó líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî õzó íyî tã lôfõô. 13Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó tã ârí ʼbá íyíkâ yí bê nĩlí únị́ ʼálâ. ʼDĩî vósĩ rî, drílâ ngãzó ãgô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ yí drí lẽlé rî ʼbá yî ậzị́lị́ âʼdólé lãjóʼbá íyíkâ ró. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó ânĩlí gólâ ngálâ. Gólâ njĩ gólĩyî ʼdĩ, tãlâ gólĩyî õrî ró bê yí bê, gõʼdá kpá tãlâ yí lâjô ró gólĩyî bê nĩlí úlị́ íyíkâ pẽ bê, 15gõʼdá gólĩyî ãʼdô ró bê cú mbârâkã drị́-ãcê kâ bê líndrí õnjí lâdrózó õjílã gólĩyî líndrí õnjí drí ômbélé rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ líndrí õnjí ãâfõ ró vólé gólĩyî ʼásĩ. 16Nõô yî rĩʼá ãgô Yésũ drí njĩlí mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî rú lâ yî ĩʼdî, Sĩmónã gólâ drí zị̃lị́ kpá Pétẽrõ rî, 17Zẽbẽdáyõ rî mvá yî Yãkóbã yî Yõwánĩ bê gólĩyî Yésũ drí rú lâ yî zị̃lị́ kpạ̃rạ̃tị́ "'Mõgbárá Mvá"' rî, 18Gólâ njĩ kpá Ãndĩríyã, Fílĩpõ, Bãtõlõméyõ, Mãtáyõ, Tómã, Yãkóbã Ãlõpáyã rî mvá, Tãdéyõ, Sĩmónã gólâ fĩ ʼbá õmã ʼá õmbã ʼẽlé ʼbạ̃drị̃ tãsĩ rî ĩʼdî, 19gõʼdá Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã gólâ ʼẽ ʼbá Yésũ rî gĩlí fũlị́ rî. 20ʼDĩî vósĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí tã ârí ʼbá íyíkâ yí bê gõlé ʼbã ĩyî drí rĩzó rî ʼálâ. Gólĩyî cãcã gõlé ʼbã ʼálâ rî vósĩ, õjílã drí rû êʼbézó óʼdí ngbạ̃ʼũ dîrî Yésũ yî rú sĩ lậvũlị́ kôrô, tãlâ Yésũ yî õzó îcá nyãsá nyãlé kô. 21Tã Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ drí lûʼúzó áró lâ yî bị́lị́, gõʼdá drílĩyî ngãzó ânĩlí, tãlâ yĩ õtrõ ró gólâ bê vólé, tãlâ áâtâ trá ókĩ nĩ rî, "Yésũ ãʼdô õjílã lîfõ ʼî." 22Gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî ânĩ ʼbá ĩyî Yẽrõsãlémã lésĩ rî, ânĩʼá tã Yésũ kâ rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ndrẽlé ĩyî lị̃fị́ sĩ, âtâ ĩyî tã mbârâkã Yésũ kâ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Sãtánã õfẽ mbârâkã nĩ Yésũ drí. ʼDĩî kúmú líndrí õnjí kâ rî nĩ rĩʼá mbârâkã fẽlé drílâ líndrí õnjí lâdrózó ĩʼdî sĩ lâ vólé õjílã ʼásĩ." 23Gõʼdá ĩtí, Yésũ ârî tã ʼdî bê rî, drílâ ngãzó gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ậzị́lị́ yí ngálâ. Nĩngá sĩ, drílâ ngãzó rĩlí tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ĩtí rî, Sãtánã âʼdô îcáʼá íyî nyãányâ drõlé vólé õjílã ʼásĩ ʼdî ángô tí ró yã? Tã ị̂sũ ãníkâ ámâ tãsĩ ányâ ró. 24Tã âʼdálâ bê rị̃: Õzõ ʼbã-tị̂ õrî rû lônyĩ-lônyĩ ró ạ̃wạ̃ ʼẽlé rî, ʼbã-tị̂ rî ʼdĩ îcá kô âdrélé ạ̃wạ̃ ʼdî ʼẽlé té õzõ gólĩyî drí fĩî ômbérẽ ãlô rî kâtí. 25Gõʼdá kpá õzõ õjílã ạ̃ʼdị́-drị̃ ãlô rî kâ õlônyĩ ĩyî lãfálé lônyĩ-lônyĩ rû fũzó ãzí-ãzí bê rî, ʼdĩî ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî njãá kô zị̃ rû fũfũ rî ʼdĩ ʼá. 26Kpá ĩtí ró, õzõ Sãtánã õfẽ fí mbârâkã trá má drí líndrí õnjí drõzó rî, ʼdĩî gólâ ngâ trá ạ̃jú ʼbũlị́ íyî nyãányâ bê gõʼdá gólâ rĩʼá rû lônyĩ-lônyĩ ró, gõʼdá gólâ âʼdô mbârâkã gólâkâ îzãʼá ʼwãâ. 27"Gõʼdá mĩ nị̃ trá, ũgú îcá kô fĩlí jó õjílã gólâ fãfã bê rî kâ ʼá cú ĩtí õjílã rî ʼdĩ ômbé ãkó njírí-njírí. Îcá trá fãfã õjílã ʼdî kâ drí âʼdólé lậvũlị́ kôrô fãfã ʼbã lị́pị̂ ʼdĩ kâ drị̃ị̂ sĩ. Õzõ óõômbê gólâ trá rî, ũgú drí gõzó fí fĩlí ngá ʼẽʼá ûgũlâ rî ûgũlị́. Ĩtí rî, fãfã ámákâ lậvũ trá kôrô fãfã Sãtánã kâ drị̃ị̂ sĩ. 28"Nõô má âtâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ʼî ãnî drí, tã tị̂ õnjí õjílã úlị́ âtá ʼbá õnjí Ôvârí rú rî, âʼdô îcáʼá cú Ôvârí drí tã õnjí gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî âyélé. 29Gõʼdá õjílã úlị́ õnjí âtá ʼbá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rú rî, îcá kô tã õnjí gólĩyíkâ âyélé ãlôwálâ. Gõʼdá âʼdô íyíkâ lậnjị̃ tã õnjí ʼdĩ kâ njị̃ʼá zãâ bạ̃dị̃ ạ̃dũkũ ãkó." 30Yésũ âtâ úlị́ ʼdĩ ĩtí, tãlâ õjílã ʼdî ʼbá yî ʼê ʼdásí trá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rú úlị́ gólĩyíkâ sĩ kĩ nĩ rî, Yésũ âʼdô líndrí õnjí zẽlé. 31ʼDĩî õjílã dũû trá rĩʼá ĩyî dîrî gbãâ Yésũ rú sĩ. Nĩngá sĩ rî, Yésũ rî ândré gõʼdá Yésũ rî ậdrúpị̃ yí bê drí âcázó. Gólĩyî âcâ bê rî, drílĩyî rĩzó tãkõ ĩví ʼálâ, tãlâ îcá kô gólĩyî drí âcázó fĩlí kôrô jó ʼálâ õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá drílĩyî tã âtízó jó ʼálâ Yésũ drí, Yésũ rî ậzị́lị́ ânĩlí ĩyî ngálâ ĩví ʼálâ. Nĩngá sĩ, õjílã rĩ ʼbá jó ʼálâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní ndrê drẽ, ánî ândré ánî ậdrúpị̃ yí bê rĩʼá ĩyî ĩví ʼálâ, gõʼdá gólĩyî lẽ nî âfõlé ĩyî ngálâ." 33Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã lôgõlé kĩ nĩ rî, "Ámâ ândré ámâ ậdrúpị̃ yí bê ĩyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã? Õjílã ãzâ ʼbá yî kpá ámâ áró ʼî." 34Ĩtí, drílâ ngãzó võ ndrẽlé dîrî õjílã rĩ ʼbá pạ̃rạ̃-pạ̃rạ̃ gólâ rú sĩ gbãâ ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê, nõô ámâ ândré yî ĩʼdî ámâ ậdrúpị̃ yí bê ámâ îzó yí bê. 35Gólĩyî tã Ôvârí drí lẽlé rî ʼẽ ʼbá rî, gólĩyî rĩʼá ámâ ậdrúpị̃ yî ĩʼdî, ámâ îzó yî ĩʼdî, ámâ ândré yî ĩʼdî. Má lẽ gólĩyî rõô."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\