Márãkõ 4

1Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó kpá óʼdí rĩʼá lậmúlị́ lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ rî tị́ sĩ. Nĩngá sĩ, drílâ ngãzó rĩʼá õjílã îmbálé. Õjílã tị́lị́lị́ drí âvázó mậndrị̃ dũû. Tãlâ õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lôzê rû trá ãnyî Yésũ rú, Yésũ drí ngãzó mbãlé cú kõlóngbõ ʼá nĩlí lị̃mvû ʼálâ fínyáwá, drílâ gõzó rĩlí kõlóngbõ ʼdî ʼá. ʼDĩî õjílã ãmbá âvá ʼbá rû êʼbélé ngbạ̃ʼũ ʼdî ʼbá yî rî ĩyíkâ gõlé ángálángâ drị̃lị́ lésĩ ró. 2Ĩtí, Yésũ drí rĩzó rĩʼá tã âʼdálé gólĩyî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ. Úlị́ mãnĩgõ ãlô sĩ rî, drílâ ngãzó tã âtálé nõtí, 3"Nĩ ârî drẽ úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí nõ. Ị̃tú ãzâ sĩ, ạ́mvú ʼwã ʼbá ngâ trá nĩlí órĩ rĩlí yí drí ạ́mvú ʼálâ. 4Gõʼdá gólâ rî bê rĩʼá órĩ ʼdî rĩlí rî, órĩ ãzâ ʼbá yî lôngâ lôʼdélé gĩâ pávó ʼá ẽsê-drị̃. Ĩtí rî, ãríwá drí âʼdézó ûʼdúlâ nyãlé vólé. 5"Nĩngá sĩ, gõʼdá órĩ ãzâ ʼbá yî lôʼdê ĩyíkâ ị̃nyạ́kú âʼdó ʼbá rõvõ drị̃ị̂ rî ʼá. Ĩtí rî, ị̃nyạ́kú rî ʼdĩ âʼdó kô njị̃njị̃ ró. 6Gõʼdá ngá-ạ̃rú drí âfõzó mbãlé ʼwãâʼwâ. Lé ĩtí rî, õzõ ị̃tú ãâcâ trá lété-lété lâ ʼá rî, ngá-ạ̃rú âfõ ʼbá trá ʼdĩ âʼdô ândráʼá vẽlé vólé háwô, tãlâ índrĩgó lâ yî fí drẽ kô dódó ị̃nyạ́kú ʼá. 7"Gõʼdá órĩ ífí ũrûkậ ʼbá yî ʼdê ĩyíkâ ãsõpá kãrãnyã rî ʼá. Nĩngá sĩ, ãsõpá rî ʼdĩ drí lị̂pị̃zó ạ́ngị́ ró, gõʼdá drílâ ngá-ạ̃rú âfõ ʼbá ʼdĩ ûfúzó tílílí ngá ífí ãzâ ûsú ãkó ngá-ạ̃rú ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. 8Gõʼdá nĩngá sĩ, órĩ ãzâ ʼbá yî lôngâ ʼdẽlé ĩyíkâ ị̃nyạ́kú tãndí drị̃ị̂, gõʼdá drílĩyî mbãzó tãndí ró lõʼwâ ʼwãlé cõkpõ-cõkpõ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî drí lõʼwâ ʼwãzó ândâlâ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́, gõʼdá ãzâ ʼbá yî õzõ ândâlâ nyâʼdî-nâ kâtí, nĩngá sĩ, ãzâ ʼbá yî ĩyíkâ ândâlâ nyâʼdî-njị̂ kâtí." 9Ãʼdô trá ĩtí, Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ íyíkâ vó lâ âtízó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Gõʼdá õzõ nĩ ãârî tã bê rî, ʼdõvó nĩ ârî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî dódó ʼbãlé ãnî drị̃." 10Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yí bê õtírĩ rĩî rĩlí õjílã ũrûkậ ʼbá yí bê ĩyî drị̃ị̂ sĩ rî, lãjóʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî õjílã ũrûkậ ʼdĩ ʼbá yí bê drí ngãzó Yésũ rî îjílí, ãʼdô ró bê gólâ drí úlị́ mãnĩgõ ífí gólâ drí âtálé trá ʼdĩ lôfõzó ĩyî drí trạ̃ậtrậ. 11Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ạ̃kû ró Ôvârí âʼdá tã kô ngbálí-ngbálí õjílã drí pávó yí drí õjílã ʼbãzó âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî tãsĩ. Gõʼdá ngbãângbânõ, má âʼdô âʼdáʼá lâ ngbálí-ngbálí ãnî drí. Gõʼdá õjílã gólĩyî lẽ ʼbá kô Ôvârí rî nị̃lị́ rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ, nõô má rã tã trá ãkí ãkó gólĩyî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ. 12Tã rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá, õzõ tã ậngũ ʼbá drí îgĩlí trá gólĩyî tã lẽlẽ ãkó rî tãsĩ ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí. 'Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô tã Ôvârí kâ ndrẽʼá té ĩyî lị̃fị́ sĩ cú ĩtí ĩtõ lâ nị̃ ãkó. Gõʼdá gólĩyî âʼdô kpá Ôvârí rî gbórókõ âríʼá ĩyî bị́ sĩ cú ĩtí tã ífí lâ nị̃ ãkó. Õzõ gólĩyî õndrê tã ʼdî trá ârî-ârî lâ bê rî, gólĩyî drí gõzó drị̃ âjálé tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ, tãlâ õgõ ró bê tã õnjí ĩyíkâ ʼdĩ âyélé ĩyî drí.' " Ĩsáyã 6.9-10 13Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî îjílí kĩ nĩ rî, "Tã ífí úlị́ mãnĩgõ ị̃nyạ́kú tị̂ lârâkô tãsĩ ʼdî fî trá ãnî drị̃ yã? Õzõ gõʼdá óõfî ãnî drị̃ị̂ kôʼdáwá rî, nĩ âʼdô îcáʼá gõʼdá ángô tí ró úlị́ mãnĩgõ ãzâ ʼbá yî tã ífí lâ yî nị̃lị́ yã? ʼDõvó bê trá ĩtí rî, úlị́ mãnĩgõ lâ tã ífí lâ ĩʼdî nõtí. 14Órĩ rĩrĩ ʼdî rĩʼá õzõ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽrẽ rî kâtí. 15Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî tãsĩ rî, âʼdô trá õzõ órĩ gólâ lôngá ʼbá ʼdẽlé pávó ʼá ẽsê-drị̃ rî kâtí. Õzõ áãâtâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá gólĩyî drí rî, gólĩyî ị̂njị̃ị́ kô, tãlâ kôrô Sãtánã âtrõʼá lâ vólé gólĩyî ʼásĩ. 16Gõʼdá úlị́ ʼdĩ ârí ʼbá ãzâ ʼbá yî tãsĩ rî, gólĩyî ĩyíkâ âʼdóʼá õzõ órĩ gólâ lôngá ʼbá ʼdẽlé ị̃nyạ́kú gólâ rõvõ drị̃ị̂ rî ʼá rî kâtí. Gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá rî, gõʼdá drílĩyî trõzó lâ ʼwãâ ãyĩkõ sĩ. 17Gõʼdá gólĩyî rĩʼá õzõ ngá-ạ̃rú índrĩgó lâ drí fĩlí kôʼdáwá rî tí, gólĩyî rî cé fínyáwá ĩtí tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá. Gõʼdá nĩngá sĩ, õzõ lâṇõ ʼdíyî ûfû kâ ãâʼdê trá gólĩyî drị̃ị̂ tãlâ tã âtî-âtî ʼdĩ tãsĩ rî, gólĩyî drí âyézó lâ kôrô ʼwãâ. 18Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî tãsĩ rî, ĩyíkâ õzõ órĩ gólâ lôngá ʼbá ʼdẽlé ãsõpá kãrãnyã rî lãfálé ʼá rî kâtí. Gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyíkâ fí tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá. 19Gõʼdá gólĩyî rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ bê rị̃, tãlâ tã ị̂sũ ngá ãngó nõ kâ rî kâ fî trá gólĩyî ʼá, ngãtá gólĩyî âyê lãfâ trá ĩyî âdólé, gólĩyî lẽ âʼdólé cú ngá-tị̂ bê dũû. Tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî, tã âtî-âtî ʼdĩ gõʼdá já gólĩyî kô Ôvârí rî rõlé dódó. ʼDĩî rĩrĩ gólĩyíkâ rî rĩʼá cú ĩtí lõʼwâ ãkó. 20Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî kpá bê rĩʼá ĩyî õzõ órĩ gólâ lôngá ʼbá ʼdẽlé ị̃nyạ́kú tãndí drị̃ị̂ rî kâtí. Gólĩyî rĩʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô bê, gõʼdá gólĩyî ârî ĩyíkâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ gõzó kpá tã-drị̃ lâ lẽlé, gõʼdá kpá lõʼwâ lâ lôfõzó rĩrĩ gólĩyíkâ tãndí rî sĩ, ândâlâ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́, nyâʼdî-nâ, gõʼdá kpá nyâʼdî-njị̂, gạ̃rạ̃ órĩ gólâ tíbê rĩlí trá rî drị̃ị̂ sĩ." 21Drẽ Yésũ zãâ rĩʼá úlị́ pẽʼá õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, drílâ kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ãzâ ĩîʼĩ lámbã íyíkâ trá ngạ́cị̂ sĩ rî, gólâ trõ fí bê ʼbãlé gõzó drị̃ lâ âkólé límvó sĩ yã? Ĩtí rî, gólâ âʼdô trõʼá lâ lậpị́lị́ gbãrãkã íyíkâ zẽlé yã? ʼDĩî îcá kô âʼdólé ĩtí lâ ʼdĩ ró. Gólâ trõ lámbã rî ʼdĩ ʼbãlé gá tãrãbízã drị̃ị̂, tãlâ võ îwálé. 22Õzõ lámbã drí âʼdórẽ kâtí, tã âtî-âtî pạ̃tị́ị̃ lậpị́lị́ ngbãângbânõ rî, îcá trá âtrõlâ âʼdálé ndrĩ lị̃fị́ drị̃ ʼá ị̃zạ́tú. Gõʼdá îcâ kpá trá õjílã drí tã îmbâ-îmbâ ámákâ nị̃lị́ ị̃zạ́tú. 23Õzõ ãnî ãʼdô bị́ bê rî, nĩ ârî tã ʼdî tãndí ró." 24Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ îgâ bị́ dódó tã má drí âtálé ãnî drí nõ ârízó. Ĩtí rî, nĩ âʼdô Ôvârí rî nị̃ʼá dódó. Õzõ nĩ ãârî tã trá dódó ʼẽlé rî, nĩ âʼdô tã nị̃ʼá Ôvârí rî tãsĩ kpá dódó lậvũlị́ kôrô. 25Õzõ nĩ ĩîcâ trá tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârílí rî, ʼdĩî âʼdô ãnî ʼbãʼá tã gólâkâ rî ʼbá yî ârílí kôrô. Õzõ nĩ õgã trá ârílâ rî, tã nị̃nị̃ tã Ôvârí kâ rî ʼbá yî tãsĩ rî âʼdô ậvị̃ʼá ãnî drị̃ị̂ sĩ." 26Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ úlị́ mãnĩgõ ãzâ kpá kĩ nĩ rî, "Ôvârí ʼê õjílã kó ángô tí ró âʼdólé õjílã íyíkâ ró yã? ʼDĩî âʼdô õzõ órĩ mbã ʼbá rî kâtí. Õjílã ngâ órĩ rĩlí ĩʼdî sị́sị́ yí drí ạ́mvú ʼá. 27ʼDĩî vósĩ, õjílã rî ʼdĩ drí rĩzó ậʼdú kõlé ngạ́cị̂ vósĩ cé, gõzó ngãlé rĩʼá ngá ʼẽʼẽ ãzâ ʼẽlé cị̃ị́nó vósĩ kpá cé. Gólâ õtírĩ rĩî ngá ãzâ ʼbá yî ʼẽlé rî, órĩ ʼdî drí võ lûtúzó ĩvĩ mbãlé. ʼDĩî gólâ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, ngá rî ʼdĩ ʼê rû ĩtí ʼdĩ ángô tí ró yã. 28Ôzê ʼê órĩ nĩ võ lûtúlị́ cú ĩtí. Sị́sị́ ngá-ạ̃rú pá fã âfõ nĩ mbãlé, vó lâ ʼásĩ, drílâ ngãzó fõô ʼbãlé, gõʼdá lị̃fị́ lâ drí lị̂njị́zó drị̃ lâ ʼá ạ̃dũkũ lâ ró. 29Õzõ ạ̃drúgú ũlị̂njị̂ trá rî, gõzó tõlâ vũdrị́, ʼdĩî trá tị̂ lâ îtónãrẽ ʼî ạ́mvú lị́pị̂ drí." 30Yésũ îjî kpá õjílã, gólâ kĩ nĩ rî, "Lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó õjílã dũû ʼbãlé lîzólé âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî rĩʼá õzõ ãʼdô tã kâtí yã? ʼDĩî rĩʼá õzõ ãgô ãzâ gólâ líʼbá ífí ị̂ʼdị́ ʼbá ạ́mvú íyíkâ ʼá rî kâtí. Líʼbá ífí rĩʼá cíkírĩnyáwá ĩtí. 32Õzõ ãʼdô kpálé ĩtí lâ ʼdĩ kâtí rî, õzõ ị́ị̃ị̂ʼdị̂ líʼbá ífí rî ʼdĩ trá rî, drílâ âfõzó mbãlé fê ândrê ró gạ̃rạ̃ cú gárá bê ngbũkpũ ãríwá drí rĩzó ʼdẽlé lôvólé drị̃ lâ ʼá. Âʼdô âʼdóʼá kpá ĩtí õjílã dã gólĩyî rĩ ʼbá ámâ vó lôbẽlé rî ʼbá yî drí, gólĩyî âʼdô ʼẽʼá lîzólé dũû ĩtí ị̃zạ́tú." 33Yésũ ngî íyî tị̂-võ õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí kpá úlị́ mãnĩgõ ãzâ ʼbá yî sĩ õzõ drílâ ngĩlí ʼdĩ ʼbá yí kâtí. Gólâ ngî úlị́ mãnĩgõ ʼdî ʼbá yî tã nị̃nị̃ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ vó ró. 34Gólâ ngî tã õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí cé úlị́ mãnĩgõ sĩ cú ĩtí ĩtõ lâ yî lôfõ ãkó. Gõʼdá õzõ gólĩyî ãʼdô trá ĩyî drị̃ị̂ sĩ tã ârí ʼbá íyíkâ bê rî, drílâ tã ʼdî ʼbá yî ĩtõ lâ lôfõzó ndrĩ tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí. 35Lạ̃njạ́túlị́ bê kpá ị̃tú rî ʼdĩ sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼdê mã ngâ ró nĩlí lị̃mvû ândrê mbãlé ʼáʼá tólâ sĩ." 36Ĩtí, lãjóʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó mbãlé fĩlí kõlóngbõ Yésũ drí âʼdózó ʼá lâ ʼdĩ ʼá. ʼDĩî gólĩyî âyê õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî trá ãkpãkãʼdã ʼáʼá lé drị̃ ãzâ lésĩ rî ʼá, drílĩyî gõzó Yésũ rî âjílí kõlóngbõ sĩ ʼáʼá ʼálâ. ʼDĩî gõʼdá kõlóngbõ ãzâ ʼbá yî kpá bê kpãâ gólĩyî vó. 37Nĩngá sĩ, Yésũ yî õtírĩ rĩî lị̃mvû ândrê ʼdĩ mbãlé kõlóngbõ sĩ rî, nyĩî ró, kạ̃gũmạ́ạ̃ drí ngãzó vị̃lị́ õnjí lâ ró. Drílâ lị̃mvû drị̃ ônjázó kpũrú-kpũrú kõlóngbõ drí rĩzó rû îkándãlé ngãâlõ-ngãâlõ. Gõʼdá lị̃mvû drí fĩzó kõlóngbõ ʼá ʼẽʼá kõlóngbõ îcálé dũû. 38ʼDĩî Yésũ bê rĩʼá ậʼdú kõʼá vólé lésĩ kõlóngbõ rî ʼdĩ ʼá. Gólâ ʼbã íyî drị̃ gá ngá drị̃-ậdrị̃ kâ drị̃ị̂. Nĩngá sĩ, lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí ânĩzó gólâ rî ôlólé kĩ nĩ rî, "Wáâwá, lị̃fị́ îcí ʼbá, ní pâ ãmâ, tí nõtí nõ lị̃mvû ûfû ãmâ trá ngbá cú ĩtí ní drí võ lâ ûsú ãkó. Ĩtí rî, ãmâ tã njị̃ị́ ní drị̃ị̂ kô, õzõ mã õdrã trá rî yã? Ní ndré lâṇõ ãmâ drí âʼdózó ʼá lâ nõ kô yã?" 39Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí âdrézó tị́ị́. Gólâ kĩ nĩ rî, "Kạ̃gũmạ́ạ̃, ní âdrê tị́ị́. Lị̃mvû, ní âdrê." Gõʼdá ĩtí kôrô kạ̃gũmạ́ạ̃ drí âdrézó, võ ạ̃yị́ drí vị̃zó yĩî, kpá lị̃mvû drí âdrézó lẽẽ. 40Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, "Ãnî ũrị̃ ró ãʼdô tãsĩ yã? Tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá rî âʼdô drẽ cé fínyáwá ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Má âʼdô ãnî ậtị̃ʼá gạ́gạ́." 41Ĩtí rî, gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ drí ngãzó rĩʼá gólâ rî rõlé kôrô, tãlâ gólâ rî mbârâkã tãsĩ. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí tã âtázó ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô rî nõ íyíkâ cú rĩʼá mbârâkã Ôvârí kâ bê! Ĩʼdî kạ̃gũmạ́ạ̃ gõʼdá lị̃mvû bê drí tã gólâkâ ârízó nõ!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\