Márãkõ 5

1Tã ʼdî ʼbá yî vósĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ âʼdó ʼbá kõlóngbõ ʼá rî ʼbá yí bê drí ngãzó lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Gãlĩláyã rî mbãlé ʼáʼá ãzâ rî lésĩ. Drílĩyî cãzó võ tãkó ʼálâ Gẽrãgésã rî ʼálâ. 2Drẽ gólĩyî õtírĩ rĩî âfõlé kõlóngbõ ĩyíkâ ʼásĩ rî, drílĩyî ãgô ãzâ ûsúzó, líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ Sãtánã vá lésĩ rî ômbê gólâ trá vũdrị́. Ãgô rî ʼdĩ ngâ trá rãlé ũndú ró Yésũ ngálâ ũgị́ ʼásĩ cãlé Yésũ rî ûsúlị́. 3Gólâ ânĩ trá rĩlí lóʼdé ũgị́ ró rî yî lãfálé ʼá ạ̃kû ró. Õjílã rî trá rĩʼá gólâ rî ômbélé nyãrĩ yî sĩ ândâlâ dũû. Ãʼdô kpálé ĩtí rî, ị̃tú vósĩ cé, õzõ óõômbê gólâ trá rî, gólâ drí rĩzó nyãrĩ ʼdî ʼbá yî ôkílí tú tú vólé. Ĩtí rî, îcá gõʼdá kô gólâ rî ômbézó, ãʼdô kpálé ômbélé nyãrĩ sĩ rî. Õjílã ãzâ ʼbá yî mbârâkã lâ îcá kô gólâ rî ậtũzó. 5Gólâ rî trá lậmúlị́ ị̃tú kárá ngạ́cị̂ gị̃rị̃ lóʼdé ũgị́ ró rî ʼbá yî lãfálé sĩ gõʼdá kpá kúnị́ lãfálé sĩ. Gólâ rî kárá rĩʼá ôtrélé gõʼdá kpá rĩʼá íyî ậdị̃lị́ kúnị́ mvá sĩ, tãlâ yí ũûsû ró lãzé bê. Ĩzã ʼê gólâ kó trá rõô. 6Rû ûsû-ûsû ãgô rî ʼdĩ kâ Yésũ bê rî âʼdô trá nõtí. Gólâ ndrê Yésũ bê rî, drílâ ngãzó nĩʼá Yésũ ngálâ. Gõʼdá gólâ câ bê Yésũ ngálâ rî, drílâ ngãzó ʼdẽlé ʼãʼî drị̃ị̂ Yésũ ândrá rúʼbạ́ lôʼbãlé gólâ drí. 7Ĩtí, Yésũ ndrê ãgô rî ʼdĩ bê rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ gólâ ʼá ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Líndrí õnjí, ní âfõ vólé ãgô nõ ʼásĩ." Gõʼdá nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ drí ngãzó trẽlé ûrû kĩ nĩ rî, "Yésũ, Ôvârí ãmbá rî mvá, ní lẽ ãʼdô ngá ʼî má drị́gạ́ sĩ yã? Má lôʼbã rúʼbạ́ ní drí Ôvârí rî rú sĩ, ní îkpókpólõ ãmâ kôʼdáwá." 9Ĩtí, Yésũ drí ngãzó gólâ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Ánî rú ãʼdî ĩʼdî yã?" Gõʼdá nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ drí tã-drị̃ ʼdî lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ rú Õʼbígó, tãlâ ãmâ rĩʼá dũû líndrí õnjí bê." 10Nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ drí rúʼbạ́ lôʼbãzó rõô Yésũ drí, tãlâ Yésũ õzó líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî lâdró vólé ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ. 11ʼDĩî rî, ngbíkpí õtólõʼbĩ ʼbã kâ bê rĩʼá ĩyî ãnyî võ rî ʼdĩ ʼá zãlô kútũ-rị̃ gólĩyî rĩʼá ânyáʼá lũtú gãrã ʼá. Gõʼdá líndrí õnjí ãgô ʼdĩ ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní drô ãmâ fĩlí ngbíkpí ʼbã kâ gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî ânyálé nã yî ʼá." Ĩtí, Yésũ drí tã lẽzó drílĩyî fĩzó ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yî ʼá. Nĩngá sĩ, líndrí õnjí rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ drí âfõzó ãgô rî ʼdĩ ʼásĩ nĩlí ĩyî fĩlí ngbíkpí ʼbã kâ ʼá, õzõ Yésũ drí lẽlé trá rî kâtí. Gõʼdá ʼwãâ ngbíkpí ʼbã kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rãlé ãlólẽ lũtú pá lâ gólókõ nã ʼá zãâ lôʼdélé lị̃mvû ʼálâ, gõʼdá drílĩyî lị̂mvúzó ôdrãlé ndrĩ. 14Nĩngá sĩ, ngbíkpí ʼdĩ ʼbá yî lôkí ʼbá lâ yî ndrélé bê ĩyî tã ʼdî ʼbá yî rî, drílĩyî ngãzó rãlé vólé tã lâ âʼdálé õjílã gólĩyî ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ âʼdó ʼbá ĩyî õmã ʼásĩ gõʼdá kpá jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ rî ʼbá yî drí. Tãlâ tã gólĩyî drí âʼdálé ʼdĩ tãsĩ rî, õjílã dũû drí ngãzó ânĩlí ĩyî tã rû ʼẽ ʼbá trá ʼdĩ ndrẽlé. 15Gõʼdá gólĩyî âcálé bê Yésũ ngálâ rî, drílĩyî ãgô líndrí õnjí dũû drí ômbélé trá gõʼdá Yésũ drí drõlé trá ʼdĩ ndrẽzó, gólâ trá gõʼdá rĩʼá tị́tị́ drị̃ tãndí sĩ, gõʼdá kpá trá cú ítá bê yí rú. Gólĩyî ndrê bê kĩʼá nĩ rî, líndrí õnjí ạ̃bạ̃bạ̃ kâ âfõ ĩyî trá ãgô rî ʼdĩ ʼásĩ rî, drílĩyî âʼdózó ndrĩ ʼdó ũrị̃ ró tákányĩ. 16Tã ʼdî vólé drị̃ lâ ʼásĩ, gólĩyî líndrí õnjí ndrẽ ʼbá trá âfõrẽ ʼá rî yî drí tã ãgô ʼdĩ ʼẽ ʼbá ʼdĩ ngĩzó õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí ârílí. ʼDĩî gólĩyî ngî tã ngbíkpí ʼẽ ʼbá lôʼdélé ndrĩ lị̃mvû ʼá ôdrãlé rî kpá trá õjílã ũrûkậ ʼdĩ ʼbá yî drí. 17Nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí rúʼbạ́ lôʼbãzó Yésũ rú, tãlâ Yésũ ãâyê ró ʼbạ̃drị̃ ĩyíkâ. 18Bê trá ĩtí rî, Yésũ yî drí ngãzó mbãlé kõlóngbõ ʼá kpá óʼdí gõlé lị̃mvû ândrê ãlôlâ ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ ʼáʼá ʼálâ. Gólâ mbâ bê kõlóngbõ ʼá rî, ãgô líndrí õnjí yî drí âfõzó trá ʼálâ sĩ ʼdî drí ngãzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ rú kĩ nĩ rî, "Yésũ, má lẽ nĩlí ní bê." 19Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí gãzó dó. Gólâ kĩ ãgô ʼdĩ drí rî, "ʼDõvó ní ngâ gõlé ní drí ʼbã ʼálâ õjílã áníkâ ʼbã ʼá rî yî ngálâ, ní ngî ró bê tã Ôvârí drí ʼẽlé ní drí tãndí ró ʼdĩ gólĩyî drí. Ní ngî gólĩyî drí, ní kĩ, Ôvârí ndrê ánî ĩzã ʼî, gõʼdá drílâ ánî pãzó ʼálâ sĩ." 20Nĩngá sĩ, ãgô rî ʼdĩ drí ngãzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ ʼbạ̃drị̃ ʼdî kâ mûdrị́ rî ʼbá yî ʼásĩ. Drílâ tã Yésũ drí ʼẽlé yí drí rî ngĩzó õjílã drí. Gõʼdá õjílã ndrĩ tã ʼdî ârí ʼbá rî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrú tã lârâkô ʼdĩ drí. 21Tólâ sĩ, Yésũ yî drí âmbãzó kõlóngbõ sĩ âgõlé lị̃mvû ândrê ʼdĩ ʼáʼá lé drị̃ ị̃tú drí fĩrĩ ʼálâ rî ãzâ rî lésĩ. Gõʼdá gólĩyî âcâ bê lị̃mvû tị́ rî, õjílã ị́tị́lị́lị́ drí rû êʼbézó Yésũ lạ̃gạ́tị́. 22Yésũ yî bê drẽ ãkpã lị̃mvû ândrê tị́ ʼálâ rî, ãgô ãzâ rú lâ Yáĩrõ drí âcázó. Gólâ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ vó lâ ndrẽ ʼbá ʼî. Gólâ âcâ bê gõʼdá drílâ Yésũ rî ndrẽzó rî, drílâ ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ gõzó drị̃ âsõlé Yésũ ândrá. 23Nĩngá sĩ, drílâ rúʼbạ́ lôʼbãzó Yésũ rú rõô kĩ nĩ rî, "Ámâ mvá õkó mvá ró rî ʼê trá ãnyî drãlé. ʼDõvó ní ânĩ drị́ ʼbãlé drị̃ lâ, tãlâ gólâ õpâ ró ngá bê. Ní pâ gólâ, tãlâ gólâ õzó drãâ kô." 24Ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ lẽzó nĩlí Yáĩrõ bê. Nĩngá sĩ, Yésũ yî õtírĩ rĩî nĩlí Yáĩrõ bê Yáĩrõ drí ʼbã ʼálâ rî, õjílã dũû drí ngãzó kpá ʼdẽlé gólĩyî vósĩ. Gõʼdá nĩʼá ĩyî lôʼbé bê Yésũ rú sĩ. 25Nĩngá sĩ, õkó ãzâ nî áníkâ bê gólĩyí bê nĩngá. Nî rĩʼá cú ãrí bê lâsóʼá ní rú sĩ párá ró. Rúʼbạ́ rî ʼdĩ rî trá rĩʼá gólâ rî ʼẽlé ndrô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ sĩ. 26ʼDĩî gólâ lậmû trá kpị̃ị̂ ójó ngálâ. Nĩngá sĩ, ójó ʼdĩ ʼbá yî îcá kô õkó ʼdĩ ʼbãlé âʼdólé tãndí ró. Tíkó ãʼdô ró bê õkó rî ʼdĩ ʼbãzó âʼdólé tãndí ró rî, gõʼdá rúʼbạ́ gólâ rú ʼdĩ lậnjị̃ íyîngá ạ̃tị́ ʼálâ. Gõʼdá lãfâ ĩdíkõ gólâ drị́gạ́ rî ʼbá yî ndẽ rû trá ndrĩ ójó drí. 27Gõʼdá õkó ʼdĩ ârî bê Yésũ rî tã rî, gõʼdá gólâ gõ ndrélé bê Yésũ rî, gólâ drí ngãzó ʼdẽlé kpãâ õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yí bê Yésũ vósĩ. Gólâ ị̂sũ íyíkâ yí drị̃ị̂ rî kĩ nĩ rî, õzõ yí õdõ cé ítá tị̂ Yésũ kâ ʼdĩ ĩʼdî rî, íyî rúʼbạ́ âʼdô âgõʼá võ lâ ʼá tãndí ró. Gõʼdá tólâ sĩ, gólâ drí ânĩzó ítá Yésũ kâ dõlé kírî ró. 29Ĩtí rî, ʼwãâ ãrí rĩ ʼbá lâsólé gólâ rú sĩ ʼdî drí kĩzó vólé. Gõʼdá gólâ drí nị̃zó lâ kĩ nĩ rî, yí êdê rû trá ndrĩ dódó. 30Gõʼdá nĩngá sĩ, ʼwãâ Yésũ ní drí nị̃zó lâ kĩ, mbârâkã áníkâ êdê õjílã trá. Gõʼdá ĩtí rî, ní drí âdrézó rû pĩlí gbãâ tã îjílí õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ nĩ rî, "Ãʼdî dõ ítá ámákâ kírî ró nĩ yã?" 31Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ní îjî tã kĩ, ãʼdî dõ ítá áníkâ nĩ yã ʼdî ãʼdô tãsĩ yã? Ní ndré áníkâ õjílã nô ʼbá yî rĩ ʼbá rĩʼá rû îfílí ní rú nõ kô yã?" 32Gõʼdá bê kpálé ĩtí rî, Yésũ drẽ zãâ rĩʼá võ ndrẽʼá dîrî gbãâ tãlâ gólâ ítá íyíkâ dõ ʼbá trá ʼdĩ ûsúzó. 33Nĩngá sĩ, õkó ítá Yésũ kâ dõ ʼbá trá ʼdĩ drí ngãzó ânĩlí Yésũ ngálâ lẽlẽ ró kpã kpã kpã ũrị̃ bê, tãlâ gólâ nị̃ trá kĩ, íyî rúʼbạ́ êdê rû trá. Ĩtí, drílâ íyî âdãzó ạ̃drũ Yésũ ândrá gõzó ngãlé tã pạ̃tị́ị̃ rî âtálé Yésũ drí kĩ, "Má dõ ítá áníkâ mâ kírî ró." 34Vó lâ sĩ, Yésũ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ámâ îzó, ní êdê rû trá tã lẽlẽ áníkâ má ʼá rî tãsĩ. Ní ngâ gõlé ʼbã ʼálâ rúʼbạ́ ạ̃ʼdị́ sĩ. Ní âʼdô kô tã ị̂sũ-ị̂sũ ró rúʼbạ́ ní rú âʼdó ʼbá trá ʼdĩ tãsĩ. Rúʼbạ́ áníkâ ʼdĩ kî trá zãâ gbạ́dú." 35Gõʼdá Yésũ yî õtírĩ rĩî úlị́ ʼdĩ âtálé õkó rî ʼdĩ bê rî, õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí ngãzó âcálé Yáĩrõ mvá lâ drí ʼbãlé ngá lãzé ró rî drí ʼbã lésĩ võrã bê Yáĩrõ drí kĩ nĩ rî, "Yáĩrõ, ánî mvá drã trá. Ní rî gõʼdá lị̃fị́ îcí ʼbá rî îjílí ânĩlí ní drí ʼbã ʼálâ kô." 36Lé ĩtí rî, Yésũ gã tã õjílã ʼdî ʼbá yî drí âtálé Yáĩrõ drí ʼdĩ dó. Gõʼdá gólâ kĩ Yáĩrõ drí rî, "Ánî líndrí õʼbê kô dị̃. Ní rî tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá." 37Tã ʼdî vósĩ, Yésũ lẽé gõʼdá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî kô ʼdẽlé yí vósĩ nĩlí Yáĩrõ drí ʼbã ʼálâ. Lãjóʼbá gólâkâ lãfálé sĩ, cé Pétẽrõ, gõʼdá Yõwánĩ ậdrúpị̃ lâ Yãkóbã bê âjî ĩyî Yésũ nĩ. 38Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî õtírĩ âcá Yáĩrõ drí ʼbã ʼálâ rî, võ trá bárábányá, gõʼdá õjílã dũû trá ʼdó ãwó ngõʼá rõô ĩzã ró, gõʼdá lúlũ ângbâ ĩyíkâ trá káwó-káwó. 39Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí fĩzó jó ãwó kâ rî ʼálâ, gõʼdá Yésũ drí tã âtázó ãwó ãnjó ʼbá drí ãgô bê kĩ nĩ rî, "Nĩ rî rĩʼá ãwó ngõlé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ nõ ãʼdô tãsĩ yã? Nĩ rî rĩʼá tã gólâ bárábányá ró nõtí nõ ʼẽlé ãʼdô tãsĩ yã? Mvá nõ drãá kô. Gólâ rî íyîngá ậʼdú kõʼá." 40Nĩngá sĩ, õjílã ãwó ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî gũzó gbõ gũgũ. Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã ʼbãzó õjílã gólĩyî jó ãvõ kâ rî ʼálâ rî ʼbá yî drí âfõlé ĩví ʼálâ. Gõʼdá drílâ ngãzó mvá ʼdĩ ândré lâ yî, átá lâ bê gõʼdá kpá lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yí bê zị̃zó fĩlí yí bê jó ãvõ ʼbãzó ngbạ́ngbạ́ drị̃ị̂ ʼdĩ ʼálâ. 41Gõʼdá gólĩyî âfî bê rî, Yésũ drí ízámvá rî ʼdĩ drị́ lâ rũzó. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé Ãrãmáyã tị̂ sĩ kĩ nĩ rî, |iTãlítã gúmị̃|r. Ĩtõ lâ kĩ nĩ rî, "Ízámvá, ní ngâ ûrû." 42Ĩtí rî, ʼwãâ ízámvá ʼdĩ drí kôrô ngãzó ûrû, gõʼdá drílâ gõzó rĩʼá lậmúlị́ dîrî. Âʼdô bê trá ĩtí rî, õjílã kậkậrậ ndrĩ gólâ rî ndrẽ ʼbá trá rî yî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó ʼdó ậʼdị̂-ậʼdị̂ ndrú. Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã ʼbãzó gólĩyî drí, tãlâ gólĩyî õzó tã ʼdî pẽê kô õjílã drí ãlôlâ. Gõʼdá gólâ drí kpá tã âtázó kĩ, óõfẽ ngá nyãnyã ízámvá rî ʼdĩ drí nyãlé. Ízá rî ʼdĩ ndrô lâ trá rĩʼá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\