Márãkõ 6

1Tólâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê võ nã âyélé nĩzó jạ̃rị́bạ̃ Yésũ rî lị̃fị́ drí cĩzó ʼá lâ ãgô ró rî ʼálâ. 2Ĩtí, gõʼdá kậyị̂ rãtáã ʼẽ kâ Ôvârí drí rî âcâ bê rî, Yésũ drí ngãzó nĩlí fĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼálâ. Jó rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, drílâ ngãzó rĩʼá õjílã lị̃fị́ îmbálé. Nĩngá sĩ, õjílã dũû gólĩyî Yésũ rî úlị́ ârí ʼbá trá rî yî tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrú. Gõʼdá gólĩyî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Ãgô rî gólâ nõ ûsû íyíkâ tã nị̃nị̃ ạ́ngị́ rî nõ ʼbá yî ángô lésĩ ró yã? Gõʼdá gólâ rî ʼbã ʼbá kpá âʼdólé cú mbârâkã bê rĩzó tã lârâkô ʼẽlé nõ ãʼdô ʼásĩ yã? 3Gólâ âʼdó kô cé õjílã rĩ ʼbá ngá êdélé fê ʼásĩ ãmâ drí nị̃lị́ trá nõ ĩʼdî kô yã? Gólâ âʼdó kô Mãríyã rî mvá ágó ró rî ĩʼdî yã? Ĩtí rî, mã nị̃ ậdrúpị̃ lâ yî trá. Gólĩyî ĩʼdî Yãkóbã, Yõsépã, Yúdạ̃ gõʼdá kpá Sĩmónã. Gõʼdá gólâ rî îzó yî âʼdó kô ãmá bê nõngá yã? Âʼdô îcáʼá gólâ drí tã îmbázó tã nị̃nị̃ sĩ ãmâ drí ángô tí yã?" Bê trá ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî gãzó dó lị̃fị́ îmbá ʼbá ró. 4Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé gólĩyî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, gõʼdá cé õjílã ʼbạ̃drị̃ gólâkâ rî ʼá rî ʼbá yî ị̂njị̃ị́ ĩyî kô gólâ rú. Ĩtí lâ ʼdĩ ró, ãnî ndrĩ ʼdó ʼbãá lậnjị̃ má rú kô." 5Yésũ rî tị̂ drí ậʼdị́zó, tãlâ õjílã ʼdî ʼbá yî rĩʼá cú ĩtí tã lẽlẽ ãkó gólâ ʼá. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, îcá kô Yésũ drí tã lârâkô ãmbá ʼẽzó ĩyî drí ʼbạ̃drị̃ ʼá tólâ. Gólâ ʼbã drị́ trá cé ngá lãzé ʼbá ũrûkậ ʼbá yî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî ãʼdô ró bê tãndí ró. ʼDĩî ʼbá yî ngá Yésũ drí ʼẽlé võ gólâ rî lị̃fị́ drí cĩzó ãgô ró rî ʼálâ rî ĩʼdî. Tólâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lậmú bê gbãâ jạ̃rị́bạ̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ õjílã lị̃fị́ îmbá bê. 7Ị̃tú ãzâ sĩ, Yésũ drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó yí ngálâ, yí jô ró gólĩyî tị̂ sú ãzí ró rị̃ rị̃ nĩlí tã âtî-âtî íyíkâ pẽ bê õjílã drí. Gólâ fẽ mbârâkã gólĩyî drí líndrí õnjí lâdrózó ĩʼdî sĩ lâ vólé. 8Yésũ ʼbã tã lãjóʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî drí ậcị́ gólĩyíkâ ʼdĩ tõzó drị́-drị́ị̃ ró. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Nĩ trõ ngá nyãnyã kô. Nĩ trõ jõráã ítá ʼbã kâ kô, gõʼdá nĩ trõ lãfâ kpá kô. Nĩ trõ cé pị̃drị́gú mvá ĩʼdî ãnî drị́gạ́. 9Nĩ sõ káʼbókã ĩʼdî ãnî pá. Gõʼdá nĩ âkpã ítá kô zãlô rị̃ ãnî rú." 10Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Jạ̃rị́bạ̃ ãnî drí nĩzó fĩ bê ʼálâ sĩ cé tị̂tị̂ ʼdĩ ʼá rî, õzõ nĩ õcâ trá ʼbã ãzâ ʼá ũmú ró rî, nĩ rî ậʼdú kõlé cé ʼbã rî ʼdĩ ʼá té bũúũ kậyị̂ ãnî drí jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ âyézó rî tú. 11Nĩ õcâ trá võ ũrûkậ ʼbá yî ãnî lậgúzó ʼá lâ sĩ kô rî ʼá rî, gõʼdá õzõ óõgã trá dó úlị́ ãníkâ ârílí rî, nĩ rî kô ʼá lâ tólâ. Gõʼdá õzõ nĩ õngâ trá nĩlí ʼá lâ ʼásĩ vólé rî, nĩ yâ ró tạ̃pị́lị́ndrị́ lâ vólé ãnî pá ágálé ʼásĩ. Nĩ ʼê ʼdĩ, ãâʼdâ ró bê tã gólĩyî rú lãmbé ró kĩ nĩ rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ fẽʼá gólĩyî drí." 12Vólé drị̃ lâ ʼásĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî õzõ tã Yésũ drí âtálé trá rî kâtí. Gólĩyî pẽ tã õjílã drí kĩ nĩ rî, õjílã ãâdĩ drị̃ tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ. 13Gólĩyî nĩ trá líndrí õnjí lâdró bê õjílã ʼásĩ. Gõʼdá gólĩyî lôbẽ dõ kpá trá ngá lãzé ʼbá ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼásĩ rãtáã ʼẽʼẽ sĩ gõʼdá ngá lãzé drí ndẽzó gólĩyî rú sĩ. 14Kúmú ạ́ngị́ ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî rú lâ Ẽródẽ Ãnĩtípã. Gólâ ârî tã lârâkô dũû Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ, tãlâ Yésũ rî rú lị̂kû trá rõô. Gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî âtâ ĩyî tã kĩ nĩ rî, "Ãʼdô Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼbá ró drã ʼbá trá rî ĩʼdî. Ĩtí rî, óʼê gólâ kpá trá lîdrílí óʼdí. Tãlâ ĩʼdî, ngbãângbânõ, gólâ drí âʼdózó cú mbârâkã ãmbá ĩtí ʼdĩ bê tã lârâkô ʼẽzó." 15Ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ rî, "Yésũ ãʼdô tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã ĩʼdî. Ôvârí ãâjô gólâ trá ûrú lésĩ, õzõ yí drí ʼbãlé rî kâtí." Gõʼdá ãzâ ʼbá yî âtâ ĩyíkâ kpá kĩ nĩ rî, "Gólâ ãʼdô cé tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼî, õzõ tã ậngũ ʼbá âʼdó ʼbá trá ạ̃kû nã ʼbá yí kâtí." 16Gõʼdá nĩngá sĩ, kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ ârî bê tã õjílã drí rĩʼá âtálâ, gõʼdá kpá ị̂sũlâ Yésũ rî tã ʼá rî, gólâ rî nyãányâ drí ngãzó tã ị̂sũlị́ cú nĩ kĩ nĩ rî, "Gólâ ʼdĩ Yõwánĩ má drí ômbê lâ gãlé trá njíyá vólé rî ĩʼdî. Gólâ lîdrî nõ gõʼdá kpá trá lîdrî õdrã ʼásĩ." 17Tã gólâ õdrã pá âsé ʼbá Yõwánĩ drị̃ị̂ rî ĩʼdî nõ. Sị́sị́ õkó ãzâ rú lâ Ẽrõdíyã âʼdô trá Ẽródẽ rî ậdrúpị̃ Fílĩpõ rî õkó ʼî. Gõʼdá Ẽródẽ ní drí ngãzó õkó rî ʼdĩ drị̃ lâ îzãlé vólé ánî ậdrúpị̃ Fílĩpõ drị́gạ́ sĩ âʼdólé nî rî gógó drí õkó ró. Gõʼdá Yõwánĩ ndrê tã ʼdî bê rî, drílâ ngãzó tã pẽlé Ẽródẽ drí kĩ nĩ rî, "Âʼdó kô tã mbị̂ ró ní drí ánî ậdrúpị̃ rî õkó rî trõzó âʼdólé ní drí õkó ró." Tãlâ tã ʼdî tãsĩ rî, õkó rî gógó Ẽrõdíyã drí ngãzó tã ômbélé ngóló yí ʼá Yõwánĩ rú. Gólâ lôndã pávó yí drí Yõwánĩ rî fũzó ʼá lâ sĩ rî kpị̃ị̂. Gõʼdá ĩtí rî, Ẽródẽ âyé gólâ kô tã rî ʼdĩ ʼẽlé, tãlâ Ẽródẽ rî gógó ị̂njị̃ Yõwánĩ trá rõô. Gólâ nị̃ trá kĩ, Yõwánĩ õjílã tãndí mbị̂ rî ĩʼdî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Ĩtí rî, Ẽródẽ rî lị̃fị́ drí mbãzó Yõwánĩ drị̃ị̂ Ẽrõdíyã drị́gạ́ sĩ. Ĩʼdî Ẽródẽ drí Yõwánĩ rî ômbézó ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Ẽródẽ rî kpá zãâ nĩlí úlị́ Ôvârí kâ Yõwánĩ drí rĩʼá ngĩlâ rî ʼbá yî ârílí gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ. Úlị́ Yõwánĩ kâ ʼdĩ ãʼdô kpálé gólâ rî drị̃ lîjãʼá rî, gólâ rî kpá zãâ gõlé ârílâ, tãlâ úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá tãndí ró kôrô. 21Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, Ẽrõdíyã drí ngãzó lạ́tị̂ ûsúlị́ Yõwánĩ rî fũzó. Kậyị̂ rî ʼdĩ kậyị̂ Ẽródẽ rî tị̃zó ʼá lâ rî ĩʼdî. Ĩtí, kậyị̂ rî ʼdĩ tú, Ẽródẽ yî drí kãrámã ândrê ʼbãzó. Gõʼdá Ẽródẽ drí ngãzó tã âtílí õjílã ãmbâ-ãmbâ kũmũ íyíkâ zẽlé rî yî drí, drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá yí kâ gõʼdá kpá ʼdó õjílã ãmbâ-ãmbâ Gãlĩláyã ʼálâ rî yî drí, tãlâ gólĩyî ânĩ ró ĩyî kãrámã rî ʼdĩ nyãlé yí ngálâ. 22Nĩngá sĩ, kãrámã rî ʼdĩ tú rî, Ẽrõdíyã rî mvá ãnjó ró rî drí ngãzó fĩlí ậndú tõlé lậvũlị́ gạ̃rạ̃. Ĩtí rî, ậndú tõtõ gólâkâ ʼdĩ drí Ẽródẽ yî ũmú ĩyíkâ rî ʼbá yí bê ʼbãzó âʼdólé ndrĩ ãyĩkõ ró lậvũlị́ kôrô. Tãlâ ậndú ízámvá ʼdĩ drí tõlé ʼdĩ tãsĩ rî, Ẽródẽ drí tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, "Õzõ ní ĩîjî mâ rî, má âʼdô ngá ní drí lẽlé rî fẽʼá ní drí." 23Gõʼdá nĩngá sĩ, Ẽródẽ drí ngãzó tã âtálé lãtrítrí ró kĩ nĩ rî, "Má âʼdô ngá ní drí lẽlé rî fẽʼá ní drí. Õzõ ní õlẽ rî, má âʼdô ʼbạ̃drị̃ ámákâ lãfálâ nyĩʼá rị̃ gõzó ãzâ rî fẽlé ní drí." 24Tólâ sĩ, ízámvá ʼdĩ drí ngãzó nĩlí ândré lâ Ẽrõdíyã rî îjílí kĩ nĩ rî, "Má âʼdô ngá ángô rî zị̃ʼá ĩʼdî Ẽródẽ tị́ sĩ âfẽlé má drí yã?" Gõʼdá ândré lâ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ nĩ rî, "Ní âtâ Ẽródẽ drí, gólâ õjô õjílã nĩʼá Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼbá ró rî ômbê lâ gãlé njíyá, áâtrõ ró drị̃ lâ ʼdĩ tạ́bị́gạ́ ʼá âjílí ní drí, tãlâ má nị̃ ró kĩ nĩ rî, gólâ drã trá." 25Ĩtí rî, ízámvá ʼdĩ drí ngãzó rãlé ʼwãâʼwâ pá drị̃ kâ sĩ gõlé Ẽródẽ ngálâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó Ẽródẽ drí kĩ nĩ rî, "Má lẽ úfû Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼbá ró rî, ógâ ômbê lâ njíyá vólé, óʼbã ró drị̃ lâ ʼdĩ tạ́bị́gạ́ ʼá âtrõlé âjílí má drí nõlé." 26Nĩngá sĩ, Ẽródẽ drí âʼdózó tã ị̂sũ ró, tãlâ lãtrítrí gólâ drí îtrílí trá ízámvá ʼdĩ drí rî tãsĩ. Õzõ gólâ õgã dó tã ízámvá ʼdĩ kâ lẽlé ʼdĩ ʼẽlé rî, ãnyĩ âʼdô gãʼá gólâ drị̃ị̂ ũmú gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ândrá. 27Gõʼdá bê trá ĩtí rî, Ẽródẽ drí gbõ tã-drị̃ lẽzó óõgâ ró Yõwánĩ rî ômbê njíyá vólé. Gõʼdá Ẽródẽ drí tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ ãlô rî drí, õnĩ ró bê Yõwánĩ rî drị̃ âgálé âtrõlé âgõzó ĩʼdí bê lâ. Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Ẽródẽ kâ ʼdĩ drí ngãzó nĩlí gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ. Gólâ câ bê tólâ rî, drílâ Yõwánĩ rî ômbê gãzó njíyá vólé. 28Nĩngá sĩ, drílâ ngãzó âgõlé Yõwánĩ rî drị̃ bê tạ́bị́gạ́ ʼá âjílí fẽlé ízámvá ʼdĩ drí. Gõʼdá gólâ âcâ bê ĩʼdí bê lâ rî, ízámvá ʼdĩ drí ngãzó drị̃ rî ʼdĩ trõlé âjílí ândré lâ drí. 29Nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá Yõwánĩ kâ rî ʼbá yî ârî ĩyî tã ʼdî bê ĩtí rî, drílĩyî ngãzó nĩlí gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ Yõwánĩ rî ãvõ ạ̃lị́ ʼdĩ njị̃lị́ nĩzó ĩʼdí bê lâ ʼbãlé ʼbú ʼá. 30Tólâ sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí âgõzó ĩyî ậcị́ ĩyíkâ tõlé nã ʼásĩ Yésũ ngálâ. Gõʼdá drílĩyî rĩzó tã rû ʼẽ ʼbá ậcị́ ĩyî drí tõlé nã ʼbá yî ʼásĩ rî ngĩlí Yésũ drí kpá ʼdó ndrĩ tã drílĩyî îmbálé trá õjílã drí rî yí bê. 31Ị̃tú rî nã ʼbá yî sĩ, õjílã dũû rî ĩyî trá ânĩlí kárá Yésũ rî ndrẽlé. Ĩtí rî, ânĩ-ânĩ gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼbãá Yésũ yî kô ngá nyãlé dódó gõʼdá kpá lôvólé tãndí ró. Gõʼdá tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ngâ, mã nĩ ró võ õjílã ãkó rî ndãlé ûsúlị́, ãʼdô ró ãmâ nyãányâ drí lôvózó ʼá lâ tãkõ." 32Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó fĩlí kõlóngbõ ʼá, gõzó lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ lâ mbãzó nĩlí võ õjílã ãkó rî ʼálâ. 33Gõʼdá tólâ sĩ, õjílã dũû ndrê ĩyî Yésũ yî trá nĩrĩ ʼá kõlóngbõ sĩ. Drílĩyî võ Yésũ yî drí rĩzó nĩlí ʼálâ ʼdĩ nị̃zó téké, gõʼdá drílĩyî ngãzó ndrĩ nĩlí ʼwãâʼwâ rû êʼbélé jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ ndrĩ. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó nĩlí ʼwãâʼwâ pá sĩ lị̃mvû ândrê ʼdĩ tị́ ʼálâ, gõʼdá cãlé võ õjílã ãkó ʼdĩ ʼá sị́sị́ Yésũ yî drí sĩ. 34Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî câ bê võ rî nã ʼá gõzó ʼẽʼá ârílí kõlóngbõ ʼásĩ rî, drílĩyî õjílã õʼbí ndrẽzó êʼbê rû ĩyî trá ngbạ̃ʼũ Yésũ rî tẽlé. Gõʼdá Yésũ ndrê gólĩyî bê trá ĩtí rî, ĩzã lâ yî drí gólâ rî ʼẽzó. Õjílã ʼdî ʼbá yî lêndrê ĩyî Yésũ rî lị̃fị́ drị̃ ʼá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ âʼdó ʼbá ĩyî lôkí ʼbá ãkó rî kâtí. Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó gólĩyî îmbálé tã dũû sĩ. Yésũ âʼdâ tã trá gólĩyî drí cãlé bũúũ lạ̃njạ́túlị́ ʼá. 35Nĩngá sĩ, lạ̃njạ́túlị́ ãlô ʼdĩ sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí ngãzó ânĩlí Yésũ rî gógó ngálâ tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní ndrê drẽ, Kúmú, nõô ị̃tú trá ʼẽʼá fĩlí. Gõʼdá õjílã ãmbá ʼdĩ ʼbá yî trá ĩyî ndrĩ lõfó ró, gõʼdá ʼbã kpá yûʼdạ́wạ́ võ rî nõ ʼá gólĩyî drí ngá nyãnyã ûsúzó. 36Ní îcâ drẽ gólĩyî âyélé, tãlâ õnĩ ró ĩyî bê ngá nyãnyã ndãlé gĩlí ĩyî drí nyãlé võ mvá ãzâ ʼbá yî õjílã bê rî ʼá." 37Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî rî gógó, nĩ fẽ ngá nyãnyã õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí nyãlé kẽ." Nĩngá sĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó tã îjílí kĩ nĩ rî, "Mã âʼdô ʼẽʼá lâ ángô tí ró yã? Ngá ʼdĩ lẽ íyíkâ cú lãfâ ãmbá ngá nyãnyã ndrô ãlô rî kâ gĩzó ĩʼdî dũû îcálé fẽlé õjílã rî nõ ʼbá yî drí ndrĩ." 38Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ nĩ rî, "Ãmbãtã ãnî drị́gạ́ õʼbí ʼdĩ ʼbá yí bê tạ̃sị̂ yã? Nĩ ngâ drẽ ndrẽlâ." Ĩtí, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ngá nyãnyã ndrẽlé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá gólĩyî ûsû ãmbãtã cé njị̂ gõʼdá ị̃ʼbị̂ mvá bê rị̃. Nĩngá sĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí gõzó ngá nyãnyã ʼdî bê âʼdálé Yésũ drí. 39Võ ʼdî ʼá tólâ rî, õmã ạ̃rú dị̂rị̂ bê rĩʼá ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ kpạ̃ạ́kũ. Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî õlônyĩ ró õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé lâ rĩlí õmã ạ̃rú ʼdî drị̃ị̂ võ ʼásĩ tũ tũ ngĩíngî. 40Ĩtí, õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó ĩyî vũdrị́ võ ʼásĩ tũ tũ. ʼDĩî rî, õjílã ũrûkậ ʼbá yî võ ãlô ʼá kámá-ãlô gõʼdá ãzâ ʼbá yî rĩʼá nyâʼdî-rị̃-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́. 41Nĩngá sĩ, Yésũ drí ãmbãtã njị̂ gõʼdá ị̃ʼbị̂ rị̃ ʼdî bê âtrõzó. Drílâ võ ndrẽzó ʼbũû ʼálâ, gõʼdá drílâ ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí tãlâ ngá nyãnyã ʼdî tãsĩ. Nĩngá sĩ, drílâ ãmbãtã ʼdî ʼbá yî ʼâ lâ ûpị̃zó õnyí ró. Gõʼdá drílâ fẽzó lâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drị́gạ́ sĩ, tãlâ gólĩyî õlânjî ró ndrĩ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí nyãlé. Gólâ ʼê ị̃ʼbị̂ rị̃ ʼdî ʼbá yî kpá té õzõ drílâ ãmbãtã ʼẽrẽ kâtí lânjílí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí. 42Ĩtí rî, õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí ngá nyãzó dũûdû. Ngá nyãnyã drí gólĩyî pẽzó. 43Vólé drị̃ lâ ʼásĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá trá rî ʼbá yî êʼbélé. Ĩtí rî, ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ gólĩyî drí êʼbélé ʼdĩ îcâ trá cú ívõ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼásĩ dũûdû. 44Gõʼdá ãgô ndrĩ ngá ʼdĩ nyã ʼbá trá rî yî rĩʼá kútũ-njị̂. ʼDĩî rî, ólãá õkó kô ʼdĩyímvá bê. 45Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî õmbã ró ʼwãâ kõlóngbõ ʼá, ãʼdô ró bê gólĩyî drí lậvũzó ạ̃tị́ ʼálâ jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Bẽtãsédã rî ʼálâ gõlé lị̃mvû ândrê ʼdĩ ʼáʼá lé drílâ ị̃tú drí fĩrĩ ʼálâ ró rî lésĩ. Gõʼdá gólâ rî gógó âʼdô íyíkâ lâkíʼá tãkõ, tãlâ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî jõlé gõlé ʼbã ʼálâ. Nĩngá sĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ ʼẽzó té ĩtí. 46Gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî lậvũlị́ bê trá gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ rî, Yésũ drí ngãzó nĩʼá mbãlé únị́ drị̃ ʼálâ rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí. 47Vó lâ sĩ, võ drí ậnị́rị̃ ʼá ʼdĩ, kõlóngbõ tíbê lãjóʼbá bê yí ʼá ʼdĩ trá lị̃mvû ândrê ító ʼâ ʼá. ʼDĩî Yésũ rî gógó íyíkâ élêwálâ lị̃mvû ândrê gãrã drị̃ ãzâ rî lésĩ únị́ drị̃ ʼálâ. 48Gõʼdá nĩngá sĩ, kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí ngãzó rĩʼá ậsị̃lị́ rĩí rĩí rĩí lị̃mvû ândrê drị̃ị̂ sĩ. Bê trá ĩtí rî, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí lâṇõ ândrê ûsúzó kõlóngbõ ʼdî zẽrẽ ʼá vólé kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí sĩ. Gólĩyî ûjũ kpị̃ị̂ kõlóngbõ ʼdî zẽlé sị́sị́ ʼálâ ró fê sĩ. Gõʼdá Yésũ ndrê bê rî, lãjóʼbá íyíkâ trá lâṇõ ândrê ʼá. Ị̃tú-pá sû ngá drí ậwúrị̃ sĩ, drílâ gõzó ngãlé nĩʼá lị̃mvû ândrê ʼdĩ tị́ ʼálâ. Tólâ gólâ drí ngãzó rĩʼá nĩlí lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ, nĩʼá lãjóʼbá íyíkâ kõlóngbõ ʼá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. 49Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrê gólâ bê rĩʼá ânĩʼá lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ ĩyî ngálâ rî, drílĩyî ngãzó trẽlé ûrû kĩ nĩ rî, "Wúûwú, nĩ ndrê drẽ ngá ʼbã ʼbá ânĩʼá nã, ãvõ líndrí ʼî, rĩʼá ânĩʼá nã." 50Gõʼdá gólĩyî ndrê gólâ bê ĩtí lâ ʼdĩ ró rî, líndrí lâ yî drí lôʼbézó dị̃ị̃ ũrị̃ drí. Ĩtí rî, kôrô Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ âʼdô kô ũrị̃ ró. Nĩ ậtũ ãnî fĩî, nõô mâ rî gógó Yésũ ĩʼdî." 51Vó lâ ʼásĩ, drílâ ngãzó mbãlé fĩlí kõlóngbõ ʼálâ gólĩyí bê. Gõʼdá kôrô ĩlî ândrê ʼdĩ drí âdrézó. Nĩngá sĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó, gõʼdá sị́-ʼbálé drí rĩzó kãʼdã. Tã ị̂sũ gólĩyíkâ kĩ, "ʼÁ! Nõtí nõ ãʼdô tã ʼî yã?" 52Gólĩyî tị̂ ậʼdị̂ trá, tãlâ mbârâkã Yésũ drí ãmbãtã njị̂ fẽzó õʼbí drí rî, tã lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ kô. 53Tólâ sĩ, Yésũ yî drí lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ lâ mbãzó kõlóngbõ sĩ, gõzó cãlé ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Gẽnẽsãrétẽ rî ʼálâ. Gõʼdá mbã ĩyî lị̃mvû ândrê ʼdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó kõlóngbõ ʼdî sẽlé ômbélé gạ́ lị̃mvû tị́. 54Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî õtírĩ kõlóngbõ ʼdî âyé rî, õjílã tólâ nã, drílĩyî kôrô Yésũ rî nị̃zó. 55Gõʼdá nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó lậʼbúlị́ nĩlí ʼwãâʼwâ ĩyî drí ʼbã ʼásĩ tã pẽlé õjílã drí ndrĩ kĩ, Yésũ âcâ trá. Gõʼdá ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼásĩ ndrĩ, õjílã drí ngãzó ngá lãzé ʼbá ĩyíkâ ậnjị̃lị́ gbãrãkã sĩ ânĩzó âjílâ ĩyî Yésũ ngálâ. 56Jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ gõʼdá kpá ʼbạ̃drị̃ ʼásĩ ndrĩ, õzõ Yésũ ãâcâ trá rî, órî ngá lãzé ʼbá âtrõlé âjílí võ rĩzó ngá lậzị́lị́ rî ʼá. Tólâ rî, ngá lãzé ʼbá rî ĩyî rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "ʼDõvó mã dõ cé ítá tị̂ áníkâ ĩʼdî, tãlâ mã ngâ ró ngá lãzé ʼásĩ." Gõʼdá ngá lãzé ʼbá ndrĩ kậkậrậ ítá tị̂ Yésũ kâ sõlé rî dõ ʼbá trá rî drí ngãzó ngá lãzé ʼásĩ âʼdólé ndị̂ndị̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\