Márãkõ 7

1Ị̃tú ãzâ sĩ, Pạ̃rúsị̃ Yẽrõsãlémã lé ʼbá ró rî ʼbá yî drí ânĩzó Yésũ ngálâ gólĩyî tã lãʼbí kâ îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê. 2Gólĩyî ndrê tã ârí ʼbá Yésũ kâ ãzâ ʼbá yî trá ngá nyãnyã nyãʼá ĩyî cú ĩtí ĩyî drị́ jĩ ãkó tãndí ró bũúũ drị́ kûlúgûsú ʼásĩ. Âʼdô lãʼbí gólĩyíkâ vó ró rî, gólĩyî drị́ drẽ ʼdó ị̃ndị̂ ró. 3Nĩ ndrê trá Pạ̃rúsị̃ yî gõʼdá õjílã õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yí bê drẽ zãâ ndrĩ lãʼbí ĩyî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ ʼdãʼá. Lãʼbí ʼdĩ âʼdâ gólĩyî drí lạ́tị̂ mbị̂mbị̂ ʼî gólĩyî drí ĩyî drị́ jĩzó drẽ ãkpãkãʼdã sị́sị́ ngá nyãnyã nyã ãkó rî ĩʼdî. 4Gõʼdá kpá õzõ Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî õgî ngá nyãlé rî yî trá rî, gólĩyî jĩ zãlô sị́sị́ drẽ gólĩyî drí nyã ãkó lâ. Lãʼbí gólĩyíkâ ʼdĩ âʼdâ gólĩyî drí kpá lạ́tị̂ tãndí ngá ãzâ ʼbá yî ngá nyãnyã tãsĩ õzõ ĩgã yî, límvó yî, sãánĩ yî, gõʼdá kpá kõjõrónĩ yî tí rî jĩjĩ âʼdólé ngbángbá ị̃ndị̂ ãkó rî tãsĩ, tãlâ Ôvârí õzó ĩyî ndrẽê ị̃ndị̂ ʼbá ró kô. 5Tãlâ lãʼbí ãmbá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî gõʼdá gólĩyî tã lãʼbí kâ îmbá ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê drí ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Tã ârí ʼbá áníkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼdá ĩyî lãʼbí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ lôpélé ãmâ drí rî kô ãʼdô tãsĩ yã? Gólĩyî jĩí ĩyî drị́ kô bũúũ drị́ kûlúgûsú ʼásĩ drẽ ãkpãkãʼdã ngá nyã ãkó. Õzõ gólĩyî õnyâ ngá trá rî, gólĩyî drị́ âʼdó kô ngbángbá lãʼbí ãmákâ rî vó ró." 6Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã ʼdî drị̃ lâ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ãnî rĩʼá ãndõtô kâtí drị̃ bê rị̃ Ôvârí rî tãsĩ. Tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã îgĩ tã pạ̃tị́ị̃ trá ãnî tãsĩ ạ̃kû ró kĩ nĩ rî, 'Õjílã nô ʼbá yî ị̂njị̃ ĩyî mâ cú ĩtí ĩyî tị̂ sĩ, gõʼdá gólĩyî ʼbãá ámâ lôvó kô ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. 7Gólĩyî ị̂njị̃ ĩyî mâ cú ĩtí tị̂ sĩ, tãlâ tã drílĩyî rĩʼá îmbálâ rî ʼbá yî âʼdó kô mâ Ôvârí ngá lésĩ. Tã drílĩyî rĩʼá îmbálâ ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá cé lãʼbí õjílã mvá kâ ʼî.' Ĩsáyã 29.13 8Nĩ âyê tã Ôvârí drí ʼbãlé rî yî trá vólé gõʼdá nĩ rî trá cé ãnîngá lãʼbí õjílã mvá kâ âʼdálé ĩʼdî." 9Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ úlị́ ãzâ kpá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Pạ̃tị́ị̃ nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, ʼdĩî âʼdô rĩʼá tã tãndí ʼî yã? Gõʼdá ãnî drí rĩzó tã Ôvârí drí ʼbãlé rî gãlé dó, gõzó rĩlí lãʼbí ãnî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ʼdãlé ĩʼdî. 10Músạ̃ kĩ nĩ rî, 'Ní ị̂njị̃ ánî átá ánî ândré bê.' Âfõ-âfõ 20.12 Gõʼdá 'Õzõ õjílã ãzâ ãâtâ úlị́ õnjí trá átá lâ rú ngãtá ândré lâ rú yã rî, áâʼdô gólâ rî fũʼá vólé.' Âfõ-âfõ 21.17 11ʼDĩî tã Ôvârí drí âtálé trá rî ĩʼdî. Gõʼdá nĩ ró úlị́ rî ʼdĩ kô, tãlâ lãʼbí ãníkâ zị̃lị́ |iKõrõbánĩ|r ʼdĩ tãsĩ. Âʼdô lãʼbí Kõrõbánĩ kâ vó ró rî, õjílã ãzâ âtâ tã trá nõtí, 'Ngá nõ ʼbá yî ndrĩ Ôvârí kâ ĩʼdî.' Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, tã ʼbãʼbã gólâkâ Ôvârí drí rî tãsĩ, îcá kô drílâ ngá ʼdĩ ʼbá yî fẽlé íyî átá yî drí íyî ândré bê. 12Lãʼbí rî ʼdĩ tãsĩ, ãnî Pạ̃rúsị̃, nĩ âyé gólĩyî lãʼbí Kõrõbánĩ kâ ʼdã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî kô ngá ãzãkã ʼẽlé ĩyî átá yî drí ĩyî ândré yí bê, tãlâ ngá ĩyíkâ ndrĩ âʼdô trá Ôvârí kâ. 13Lãʼbí rî ãnî drí rĩʼá lôpélâ ạ̃tị́lị́ ạ̃tị́lị́ ãnî ózõwá yî drí ʼdĩ ʼbá yî ʼê úlị́ Ôvârí drí ʼbãlé trá rî âʼdólé ãyõ ró ífí ãkó. Gõʼdá nĩ rî kpá trá tã ányâ ãzâ ʼbá yî îmbálé õzõ ʼdĩî kâtí." 14Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó õjílã ậzị́lị́ dũû ânĩlí úlị́ íyíkâ ârílí. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Ãnî ndrĩ, nĩ ârî úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî õfî ró ãnî drị̃ị̂. 15Ngá rĩ ʼbá õjílã îzãlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî íyíkâ ãʼdô ʼî yã? Âʼdó kô ngá gólâ fĩ ʼbá õjílã ʼâ kôrô sị́-ʼbálé ʼásĩ rî ĩʼdî, íyîngá ngá gólâ rĩʼá lậpị́lâ zãâ pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî ĩʼdî. 16Ĩtí rî, ãnî cú bị́ bê yã? ʼDõvó nĩ ârî úlị́ ámákâ nõ ʼbá yî ndrĩ." 17Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê õʼbí dũû ʼdĩ ʼbá yî âyélé ngãzó fĩlí jó ʼálâ. Jó ʼdĩ ʼá tólâ rî, tã ârí ʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó Yésũ rî îjílí úlị́ mãnĩgõ tã õjílã îzã ʼbá rî kâ ĩtõ lâ lôfõlé ĩyî drí. 18Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó drị́-mbílí sõlé gólĩyî lị̃fị́ úlị́ âtâ-âtâ sĩ kĩ, "Tã nô fí drẽ zãâ ãnî drị̃ị̂ kô yã? Nyãsá gólâ ãnî drí nyãlé rî îzãá ãnî kô, 19tãlâ nyãsá rî gógó ʼdĩ lậpị́ rû ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá kô. Nyãsá rî ʼdĩ fî rĩlí õjílã fĩî ʼá, gõʼdá drílâ lậʼbúzó rúʼbạ́ ʼásĩ." Úlị́ nõ ʼbá yî sĩ, Yésũ âʼdâ tã ʼî kĩ nĩ rî, ngá õjílã drí rĩʼá nyãlâ rî ʼbá yî ndrĩ tãndí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 20Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã rĩ ʼbá õjílã îzãlé rî ʼbá yî lôfõzó nõtí, "Tã ị̂sũ-ị̂sũ õnjí õjílã kâ ʼálé lésĩ ró rî ĩʼdî rĩ ʼbá gólâ rî îzãlé rî. 21Tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ âfî tã ị̂sũ-ị̂sũ õnjí õjílã kâ rî ʼásĩ, õkó zị̃zị̃, ãgô ndãndã, ûgũ, õjílã fũfũ, ãvẽ, ngá õjílã kâ lôvó lâ ʼbãʼbã, tã õnjí ʼẽʼẽ ãzí-ãzí drí, âdômâ, tã õnjí lôvó tã õnjí ʼẽzó, õjílã ndrị̃ndrị̃, õjílã ʼdãʼdã, ạ́rú-ạ́rúwạ́, tã õfô ʼẽʼẽ. 23Tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ ʼdó rî âfõlé õjílã ʼásĩ. Gõʼdá tã rî ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî rĩ ʼbá õjílã îzãlé rî." 24Tólâ sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ ãnyî jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Tírã rî lạ̃gạ́tị́ rî ʼálâ. Gõʼdá gólâ câ bê tólâ rî, drílâ fĩzó jó ãzâ ʼá kírî rĩlí tị́ õjílã drí sĩ, tãlâ gólâ lẽé kô õjílã drí võ yí drí rĩzó ʼá lâ rî nị̃lị́. Tákõ gólâ lậpị̂ rû bê kpálé õjílã drí sĩ rî, õjílã ûsû gólâ rî võ trá. 25Gõʼdá võ rî ʼdĩ ʼá rî, õkó ãtrâ ãzâ bê rĩʼá ʼbạ̃súrú Gị̃rị́kị̃ kâ ʼásĩ. Útị̂ gólâ trá võ zị̃lị́ Sírĩyã rî ʼálâ rî. Õkó rî ʼdĩ cú mvá ãnjó bê, líndrí õnjí rî trá ômbélâ. Nĩngá sĩ, õkó rî ʼdĩ drí tã ârízó kĩ nĩ rî, Yésũ âcâ trá. Drílâ ânĩzó kôrô íyî âdãlé ạ̃drũ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ Yésũ ândrá rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ Yésũ drí kĩ nĩ rî, gólâ õlôfõ líndrí õnjí nã vólé íyî mvá ãnjó ró nã ʼásĩ. 27Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé drílâ úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Ní âyê má fẽ ró ngá nyãnyã sị́sị́ ámâ mvá yî nyãányâ rî yî drí. Âʼdó kô rĩʼá mbị̂ ngá nyãnyã ʼdĩyímvá sị́lị́ sĩ rî âtrõzó vólé fẽlé ãnî õké drí nyãlé." 28Nĩngá sĩ, õkó rî ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú, õzõ ãʼdô kpálé ĩtí rî, ʼdĩî rĩʼá úlị́ mbị̂ ʼî, gõʼdá õké gólĩyî vũ ʼbá tãrãbízã zẽlé rî îcâ ĩyî kpá trá ngá nyãnyã lôʼdé ʼbá ʼdĩyímvá drị́gạ́ sĩ rî nyãlé." 29Nĩngá sĩ, úlị́ õkó ʼdĩ kâ lôgõlé ʼdĩ drí sũzó Yésũ bị́lị́ tákányĩ. Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé õkó ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Tãlâ úlị́ ní drí âtálé trá ʼdĩ tãsĩ rî, líndrí õnjí nã ódrô trá vólé ánî mvá ãnjó nã ʼásĩ. ʼDõvó ní ngâ gõlé ʼbã ʼálâ gólâ rî ndrẽlé." 30Tólâ sĩ, õkó ʼdĩ drí ngãzó gõlé ʼbã ʼálâ. Drílâ íyî mvá ãnjó ʼdĩ ûsúzó ậyị́ʼá gbãrãkã drị̃ị̂. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, líndrí õnjí ʼdĩ fõ trá gólâ ʼásĩ vólé. 31Tólâ sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí kôrô võ ãnyî Tírã rú rî ʼásĩ. Gólâ nĩ lậvũlị́ ʼdĩ kôrô jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sĩdónã rî rú sĩ. Nĩngá sĩ, drílâ nĩzó lậmúlị́ dîrî lị̃mvû ândrê zị̃lị́ Gãlĩláyã rî rú sĩ bũúũ drílâ cãzó ʼbạ̃drị̃ gólâ jạ̃rị́bạ̃ bê mûdrị́ rî ʼá rî ʼálâ. 32Tólâ rî, õjílã drí ngãzó ãgô ãzâ bị́-ʼbálé ãkó rî âtrõlé âjílí Yésũ ngálâ, gólâ õpâ ró ãgô rî ʼdĩ drị́ ʼbãʼbã sĩ drị̃ lâ. Ãgô rî gógó ʼdĩ îcá kpá kô úlị́ âtálé kpĩyã-kpĩyã ró. 33Nĩngá sĩ, Yésũ drí ãgô ʼdĩ âtrõzó élêwálâ õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ. Drílâ ngãzó íyî drị́-mvá sõlé ãgô rî ʼdĩ bị́-ʼbálé lâ ʼá. Nĩngá sĩ, Yésũ drí tũ wũzó íyî drị́-mvá ʼá, gõʼdá drílâ bẽzó lâ ãgô ʼdĩ lãndrâ lâ ʼá. 34Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí võ ndrẽzó ûrú ʼálâ ʼbũû ʼálâ. Nĩngá sĩ, drílâ lôvózó kẽfẽẽ mbârâkã ûsúzó ngá pãpã ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ. Gólâ âtâ tã trá íyî tị̂ sĩ ãgô ʼdĩ bị́-ʼbálé lâ tãsĩ gólâ rî lãndrâ bê kĩ nĩ rî, |iÉfãtã|r. Ĩtõ lâ kĩ, "'Nĩ njị̃ rû"'. 35Ĩtí rî, ãgô ʼdĩ bị́-ʼbálé lâ drí rû njị̃zó, drílâ tã ârízó. Gõʼdá kpá lãndrâ lâ drí rû înjízó úlị́ âtálé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ dódó. 36Vó lâ sĩ, Yésũ drí ãgô ʼdĩ âtrõzó lôgõlé vólé õjílã dũû ʼdĩ ʼbá yî válâ. Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã ʼbãzó gólĩyî drí ngbílí-ngbílí kĩ nĩ rî, "Nĩ pẽ tã lârâkô nõ tã lâ kô õjílã ãzâ drí ãlôwálâ." Gõʼdá bê kpálé ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî ârí ĩyî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ kô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí tã lâ pẽ bê õjílã drí ãkí ãkó. ʼDĩî Yésũ íyíkâ zãâ rĩʼá tã pẽʼá õjílã drí, tãlâ gólĩyî õzó tã tã lârâkô ʼdĩ kâ ʼbãâ lậʼbúlị́ fãã. Gõʼdá gólĩyî ĩyîngá gbõ zãâ tã ʼdî lôpéʼá õjílã ãzâ ʼbá yî drí ạ̃tị́ ʼálâ, tãlâ tã rî ʼdĩ õlậʼbû ró bê õjílã drí ârílí ndrĩ kậkậrậ. 37Ĩtí rî, gólĩyî tã rî ʼdĩ ârí ʼbá trá rî yî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá nĩngá sĩ, drílĩyî tã âtázó Yésũ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Gólâ ʼê tã trá ndrĩ dódó. Tã gólâkâ ʼdĩ tã ạ́ngị́ ʼî. Gõʼdá gólâ êdê ãgô bị́-ʼbálé ãkó ʼdĩ trá tã ârílí, gõʼdá gólâ êdê ãgô ũdũrũdú ró rî kpá trá úlị́ âtálé kpĩyã-kpĩyã dódó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\