Márãkõ 8

1Ị̃tú ãzâ sĩ, õjílã tị́lị́lị́ ãzâ ʼbá yî drí ngãzó ĩyî êʼbélé ʼdẽlé Yésũ vó. Gólĩyî ʼê trá Yésũ yí bê kậyị̂ nâ. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ngá nyãnyã gólĩyíkâ ndẽ rû trá. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Yésũ ní drí ngãzó lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî ậzị́lị́ ní ngálâ, gõʼdá ní drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 2"Mâ rĩʼá ĩzã ró õjílã tị́lị́lị́ nõ ʼbá yî tãsĩ. Mã rî trá gólĩyí bê kậyị̂ nâ, gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólĩyî trá cú ĩtí ngá ãzâ ãkó ĩyî drị́gạ́ nyãlé. 3Õzõ má õjô gólĩyî nĩlí gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ cú ĩtí ngá nyãnyã fẽ ãkó sị́sị́ gólĩyî drí rî, gólĩyî lị̃fị́ âʼdô ậnị́ʼá lạ́tị̂ ʼá lõfó drí sĩ, tãlâ gólĩyî ãzâ ʼbá yî ânĩ ĩyî trá võ jẽjẽ ʼásĩ." 4Nĩngá sĩ, lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí ngãzó úlị́ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõlé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Nõô rĩʼá võ ngbángbá ʼãʼí ʼî ʼbã ãzãkã ãkó. Gõʼdá trá ĩtí rî, mã âʼdô îcáʼá trá ngá nyãnyã ûsúlị́ võ rî nõ ʼá fẽlé õjílã rî tị́lị́lị́ ró nõ ʼbá yî drí yã?" 5Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjílí kĩ nĩ rî, "Ãnî ndrĩ ʼdó õjílã ʼdî ʼbá yí bê rî, ãmbãtã bê ãnî drị́gạ́ tạ̃sị̂ yã?" Gõʼdá lãjóʼbá drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Bê rĩʼá njị̂-drị̃-lâ-rị̃." 6Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, gólĩyî õrî vũdrị́. Vó lâ sĩ rî, drílâ ngãzó ãmbãtã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî âtrõlé. Drílâ gõzó ãwô-ĩtí ʼẽlé Ôvârí drí tã lâ sĩ. Nĩngá sĩ, drílâ ãmbãtã ʼdî ʼbá yî ʼâ lâ ûpị̃zó gõzó trõlâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí lânjílí õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽzó lâ té gólâ drí âtálé rî kâtí. 7ʼDĩî rî, ị̃ʼbị̂ õnyí kpá bê cé dã ĩtí. Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó âtrõlâ, gõʼdá drílâ ãwô-ĩtí ʼẽzó kpá Ôvârí drí tã lâ sĩ, gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, õtrõ ró ĩyî kpá ị̃ʼbị̂ õnyí ʼdĩ ʼbá yî lânjílí õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí. 8Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngá nyãzó dũûdû. Gõʼdá ngá nyãnyã ʼdî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, lãjóʼbá drí ãmbãtã ạ̃mbúkũ ị̃ʼbị̂ yí bê lâkí ʼbá ʼdĩ ûʼdúzó lôʼbãlé dũûdû ívõ ãmbá ãmbá zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ʼbá yî ʼásĩ. 9Ãgô ngá nyãnyã rî ʼdĩ nyã ʼbá rî yî ólã gólĩyî rĩʼá kútũ-sû. ʼDĩî rî, ólãá õkó kô ʼdĩyímvá bê. Tã rî ʼdĩ vósĩ, Yésũ drí ngãzó õjílã ʼdî ʼbá yî jõlé vólé. 10Nĩngá sĩ, kôrô Yésũ yî drí nĩzó mbãlé kõlóngbõ ʼá lãjóʼbá íyíkâ yí bê. Drílĩyî gõzó lị̃mvû drị̃ mbãlé nĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá zị̃lị́ Dãlãmãnótã rî ʼálâ. 11Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ ũrûkậ ʼbá yî drí ngãzó ânĩlí úlị́ ngĩlí Yésũ bê, tãlâ gólĩyî lẽ trá Yésũ rî ûjũlị́. Ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó tã lârâkô gólâ tã âʼdá ʼbá kĩʼá nĩ rî, Ôvârí âjô gólâ nĩ rî, âʼdálé ĩyî drí. Gólĩyî ị̂sũ tã kĩ, îcá kô Yésũ drí tã lârâkô ʼẽzó. 12Bê ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó zõlé tãlâ tã lẽ ãkõ gólĩyíkâ tãsĩ, gõzó úlị́ âtálé kĩ nĩ rî, "Ãnî õjílã rĩ ʼbá ãndrõ nô ʼbá yî, tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí ngãzó rĩʼá tã tã lârâkô kâ îjílí ndrẽlé, tã âʼdálé ãnî drí kĩ, Ôvârí âjô mâ nĩ yã? Má âtâ trá ãnî drí, nĩ ndré tã lârâkô ãzãkã tị̂, tị̂ drí ậʼdị́zó rî gbõ kó kô ãlôwálâ." 13Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî âyélé gõzó mbãlé fĩlí kõlóngbõ ʼá lãjóʼbá íyíkâ bê óʼdí. Gõʼdá Yésũ yî drí ʼẽrẽ lị̃mvû ândrê drị̃ mbãlé nĩzó ʼáʼá ãzâ rî ʼálâ rî, 14Yésũ drí drị́-mbílí sõzó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî lị̃fị́ úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê ãnî vó ạ̃kú ódrí ʼbãlé ãmbãtã ʼá rî drí sĩ Pạ̃rúsị̃ yî drị́gạ́ sĩ gõʼdá kpá õjílã ʼdẽ ʼbá Ẽródẽ vó rî ʼbá yí bê." Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî úlị́ mãnĩgõ ʼdî ífí lâ kô. Drílĩyî rĩzó rĩʼá úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ngĩlí ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Gólâ âtâ úlị́ rî ʼdĩ kó ĩtí lâ ʼdĩ ró, tãlâ ãmâ rĩʼá ãmbãtã ãkó rî drí." 17ʼDĩî Yésũ nị̃ tã gólĩyíkâ rĩʼá âtálâ kírî ró ʼdĩ trá. Gõʼdá âʼdólé bê ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî tã ãnî drí âʼdózó ãmbãtã ãkó rî âtálé ãnî lãfálé ʼásĩ ãʼdô tãsĩ yã? Tã fí drẽ zãâ ãnî drị̃ị̂ kô yã? 18Ãnî rĩʼá cú lị̃fị́ bê, ngã nĩ ndré võ kô ãʼdô tãsĩ yã? Ãnî rĩʼá cú bị́ bê, ngã nĩ ârí tã kô ãʼdô tãsĩ yã? Ãnî rĩʼá tã má drí ʼẽlé trá rî ʼbá yî ị̂sũʼá yã? 19Má õtírĩ ãmbãtã njị̂ rî ûpị̃ị̂ fẽlé õjílã kútũ-njị̂ drí nyãlé rî, ívõ lâkí ʼbá ĩyî dũûdû ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ bê ãnî drí ûʼdúlị́ rî tạ̃sị̂ yã?" Nĩngá sĩ, drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ívõ dũûdû mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃." 20Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Ngã gõʼdá má ûpị̃ bê ãmbãtã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî trá fẽlé õjílã kútũ-sû drí nyãlé rî, ívõ ândrê dũûdû ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ bê ãnî drí ûʼdúlị́ trá rî rĩʼá tạ̃sị̂ yã?" Gõʼdá drílĩyî tã lôgõzó kĩ nĩ rî, "Njị̂-drị̃-lâ-rị̃." 21Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã ndrĩ ʼdî ʼbá yî ʼásĩ rî, zãâ tã mbârâkã ámákâ kâ ngá nyãnyã fẽzó ãnî drí õjílã bê rî fí drẽ ãnî drị̃ị̂ kô yã?" 22Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí nĩzó kõlóngbõ sĩ cãlé jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Bẽtãsédã rî ʼálâ. Tólâ õjílã ãzâ ʼbá yî drí ãgô ãzâ lị̃fị́ ãkó rî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. Gõʼdá drílĩyî rúʼbạ́ lôʼbãzó Yésũ drí, gólâ õʼbã ró drị́ ãgô lị̃fị́ ãkó ʼdĩ drị̃ị̂, tãlâ ãgô rî ʼdĩ õndrê ró võ bê. 23Nĩngá sĩ, Yésũ drí ãgô ʼdĩ drị́ lâ ậrúzó âsélé nĩzó ĩʼdí bê lâ vólé jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ. Gõʼdá drílâ tũ wũzó pẽ pẽ ãgô ʼdĩ lị̃fị́ lâ ʼá. Drílâ drị́ ʼbãzó kpá lị̃fị́ lâ ʼá. Vó lâ sĩ, Yésũ drí gõzó gólâ rî îjílí kĩ nĩ rî, "Nî bí ngá ãzãkã ndrẽʼá yã?" 24Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí võ ndrẽzó dîrî, gõʼdá drílâ tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ãwô, mâ bí ngá ndrẽʼá mãnã-mãnã. Má ndrê õjílã lậmúʼá má lị̃fị́ õzõ fê gárá ĩlî drí rĩʼá îyálâ rî kâtí." 25Nĩngá sĩ, Yésũ drí drị́ ʼbãzó ãgô ʼdĩ lị̃fị́ lâ ʼá kpá óʼdí. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, ãgô ʼdĩ drí võ ndrẽzó rárá. Pạ̃tị́ị̃ lị̃fị́ lâ éêdê trá âʼdólé sị́sị́ rî kâtí dódó óʼdí. 26Nĩngá sĩ, Yésũ drí ãgô rî ʼdĩ jõzó mbị̂ ʼbã ʼálâ, gõʼdá tã âtázó drílâ kĩ nĩ rî, "Ní gõ vólé kôrô jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ kô, tãlâ tã ánî lị̃fị́ drí rû êdézó trá dódó ʼdĩ õzó kô lậʼbú õjílã drí." 27Tólâ sĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî nĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá ãnyî jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sẽsãréyã Fị̃lị́pị̃ rú rî ʼálâ. Ãkpãkãʼdã drẽ lạ́tị̂ drị̃ị̂, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ nĩ rî, "Nĩ âtâ drẽ má drí, õjílã kĩ má ãâʼdô ãʼdî ĩʼdî yã?" 28Nĩngá sĩ, lãjóʼbá drí tã îjî Yésũ kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Õjílã ị̂sũ tã kĩ, ní ãâʼdô õjílã ạ̃kû gólâ âgõ ʼbá ûrú lésĩ rî ĩʼdî. Õjílã ũrûkậ ʼbá yî kĩ nĩ rî, ní ãâʼdô Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî kĩ nĩ rî, ní ãâʼdô Ẽlíyã tã ậngũ ʼbá ró ạ̃kû nã ãâgõ nĩ ûrú lésĩ. Nĩngá sĩ, ãzâ ʼbá yî kĩ ĩyíkâ, ní ãâʼdô ãlô tã ậngũ ʼbá ạ̃kû ró rî yî ĩʼdî." 29Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjílí kĩ nĩ rî, "Ngã gõʼdá ãnî, nĩ kĩ ãníkâ rî, má ãâʼdô ãʼdî ĩʼdî yã?" Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã îjî Yésũ kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Nî ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé rî ĩʼdî." 30Ĩtí rî, Yésũ drí tã ʼbãzó lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî ãâtâ tã pạ̃tị́ị̃ gólâ rî tãsĩ ʼdî kô õjílã ãzâ drí ãlôwálâ. 31Vó lâ sĩ, Yésũ drí ngãzó rĩʼá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ ĩyî îmbálé kĩ nĩ rî, "Mâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî íyíkâ kó ĩzã ʼẽlé tákányĩ. Ĩtí rî, gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí bê, gõʼdá kpá gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yí bê âʼdô ĩyî ámâ gãʼá dó. Gõʼdá drílĩyî ámâ fũzó, gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ, má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 32Yésũ pẽ úlị́ trá trậ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí, gólĩyî ãârî ró ĩyî tã ʼdî bê dódó. Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó Yésũ rî drị̃lị́ gbíyá vólé ãzí-ãzí ʼásĩ, gõʼdá ngãzó rĩʼá tã lôgõlé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní âtâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî kô. Úfú nî kô." 33Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí íyî jãzó võ ndrẽlé lãjóʼbá íyíkâ ngálâ gõzó tã lôgõlé Pétẽrõ drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, "Ní âyê mâ úlị́ áníkâ Sãtánã kâ ró ʼdĩ ʼásĩ. Tã ní drí âtálé ʼdĩ âʼdó kô Ôvârí kâ. ʼDĩî tã ị̂sũ ánî nyãányâ kâ ĩʼdî." 34Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí õjílã dũû ʼdó tã ârí ʼbá íyíkâ bê ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó kpãkã ãlô gõzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ãlô ãzâ õlẽ trá ʼdẽlé má vó tã ârí ʼbá ró rî, ʼdõvó gólâ ãâyê tã lôvókô íyî nyãányâ kâ, gõʼdá gólâ ãʼdô kpá njãâ drãlé, õzõ õjílã fê lậlị̂-lậlị̂ íyíkâ njị̃ ʼbá ãʼdô ró íyî îpázó drị̃ lâ rî kâtí. ʼDõvó gólâ õʼdê má vósĩ zãâ tã ârí ʼbá ámákâ ró. 35Õzõ õjílã ãzâ ãâyê mâ õdrã ũrị̃ drí sĩ rî, gólâ trõó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kó kô. Õzõ tã ârí ʼbá õrî zãâ tã ámákâ ʼẽlé tã âtî-âtî Ôvârí kâ bê rî, úũfû gólâ kpálé rî, gólâ âʼdô rĩʼá zãâ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê. 36Nĩ ị̂sũ tã ãnî lédrẽ-lédrẽ tãsĩ. Õzõ nĩ õlậzị̂ ãnî lédrẽ-lédrẽ nyãányâ trá gĩlí vólé, tãlâ lãfâ ndrĩ ʼbạ̃drị̃ nô ʼá rî ûsúzó rî, nĩ âʼdô âʼdóʼá trá ãyĩkõ ró lãfâ rî ʼdĩ bê yã? Ĩtí kô, ʼdĩî nĩ ị̂vị̃ ngá tã lâ drí ʼdẽlé kôrô rî trá. 37Ngá ãzâ bê rĩʼá tólâ õjílã drí íyî lédrẽ-lédrẽ âgízó lôgõlé vólé ĩʼdî sĩ lâ yã? Ngá ãzãkã yûʼdạ́wạ́. 38Ĩtí rî, õzõ õjílã ãzâ õgã mâ trá dó tã má drí rĩʼá îmbálâ gõʼdá âtálâ rî ʼbá yí bê õjílã õnjí ãngó nõ kâ ândrá rî, ĩtí rî, ị̃tú tã õnjí kĩ kâ sĩ, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî âʼdô kpá gólâ rî gãʼá dó ị̃tú gólâ má õtírĩ âgõô rî ʼá. Ị̃tú rî ʼdĩ tú rî, má âʼdô âgõʼá cú âʼdô lânjã Ôvârí kâ bê, gõʼdá kpá mãlãyíkã tãndí ãkĩ gólâkâ rî ʼbá yí bê."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\