Márãkõ 9

1Nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá úlị́ âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Tã ʼdî õjâ ãnî drị̃ sĩ kô. Õjílã ũrûkậ ʼbá yî nõngá âʼdô ʼbãʼá ĩyî drẽ zãâ lédrẽ-lédrẽ ró, Ôvârí õtírĩ mbârâkã ạ́ngị́ íyíkâ rî âʼdá ãngó nõ ʼá rî." 2Kậyị̂ njị̂-kázíyá vósĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí. ʼDĩî gólĩyî Pétẽrõ, Yãkóbã gõʼdá Yõwánĩ yí bê. Yésũ drí gólĩyî drị̃zó nĩzó únị́ ãzâ drị̃ ʼálâ ngĩî õjílã ũrûkậ ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá únị́ ʼdĩ drị̃ ʼá tólâ rî, Yésũ rî lârâkô drí rû ôjázó Pétẽrõ yî lị̃fị́ drị̃ ʼá Yãkóbã gõʼdá Yõwánĩ yí bê. 3Ítá Yésũ kâ drí ngãzó lậgúlị́ kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ, gõʼdá drílâ rû jãzó mvẽêmvê ró kpírí-kpírí gạ̃rạ̃ ítá gólâ õjílã drí îcálé jĩlâ ãngó ʼá nõngá rî drị̃ị̂ sĩ. 4Nĩngá sĩ, Ẽlíyã yî Músạ̃ bê drí âfõzó lãjóʼbá nâ ʼdĩ ʼbá yî ândrá, rĩʼá ĩyî úlị́ âtáʼá Yésũ yí bê. 5Gõʼdá Pétẽrõ ndrê gólĩyî bê rî, drílâ ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú rĩʼá tã tãndí ʼî ãmâ drí âʼdózó ãní bê nõngá. Ĩtí rî, mã âʼdô gũgũ gãʼá nâ. ʼDĩî ãlô ní drí, ãzâ Músạ̃ drí gõʼdá kpá ãlô Ẽlíyã drí." 6Pétẽrõ âtâ úlị́ ʼdĩ tã ị̂sũ ãkó, tãlâ gólâ nị̃ị́ tã yí drí ʼẽʼá âtálâ rî kô. Gólâ gõʼdá lãjóʼbá ãzâ rị̃ rî ʼbá yí bê trá ũrị̃ ró rõô. 7Nĩngá sĩ, mbãrãsãsã drí ậsị́zó ûrú lésĩ gólĩyî lîmólé ndrĩ. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ ârízó mbãrãsãsã ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Nõô ámâ mvá nyãányâ má drí lôvó lâ ʼbãlé rî ĩʼdî, ʼdõvó nĩ rî úlị́ gólâkâ ârílí." 8Nĩngá sĩ, mbãrãsãsã wálé bê rî, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ʼwãâ võ ndrẽlé dîrî gbãâ. Drílĩyî cé Yésũ rî ndrẽzó ĩʼdî ĩyí bê, gõʼdá Músạ̃ yî Ẽlíyã bê trá yûʼdạ́wạ́. 9Vó lâ ʼásĩ, gólĩyî õtírĩ rĩî ârílí únị́ drị̃ lésĩ Yésũ yí bê rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí, tãlâ gólĩyî õzó tã gólĩyî drí ndrẽlé trá ʼdĩ pẽê õjílã ãzãkã ãlôlâ drí. Gólĩyî õʼbã tã ʼdî tãkõ ĩyî ʼá té ị̃tú gólâ yí Yésũ drí lîdrízó óʼdí õdrã ʼásĩ rî tú. 10Ĩtí rî, drílĩyî tã Yésũ kâ âtálé ĩyî drí ʼdĩ ʼẽzó té ĩtí. Gõʼdá gólĩyî drí rĩzó kpá ĩyî îjílí ĩyî lãfálé ʼásĩ úlị́ ĩtõ kĩʼá nĩ rî, lîdrî-lîdrî óʼdí õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. 11Vólé drị̃ lâ ʼásĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî îjízó kĩ nĩ rî, "Úlị́ lãʼbí îmbá ʼbá drí âtálé kĩʼá nĩ rî, Ẽlíyã âʼdô âcáʼá âgõlé zãlô sị́sị́ ʼdíyî pã ʼbá âjólé Ôvârí ngá lésĩ rî drí sĩ rî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî yã?" 12Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî gólĩyíkâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, rĩʼá dó Ẽlíyã drí âcázó sị́sị́ õjílã pị̃pị̂sị́lị́ êdélé njãâ âcâ-âcâ ʼdíyî pã ʼbá kâ tãsĩ. Má âtâ ãnî drí pạ̃tị́ị̃ ró, Ẽlíyã âcâ trá. Gõʼdá õjílã ʼê ĩyî gólâ trá õnjí ró, õzõ drílĩyî lẽlé rî tí. Gólĩyî ʼê gólâ té õzõ tã ậngũ ʼbá drí îgĩlí trá Ẽlíyã rî tãsĩ ạ̃kû ró rî kâtí. Gõʼdá kpá mâ rî gógó Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ nô kâtí, íîgĩ trá kĩ nĩ rî, má âʼdô ʼbãʼá lâṇõ bê rõô. Áâʼdô ámâ gãʼá dó. Íîgĩ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî trá ámâ tãsĩ ĩtí ãʼdô tãsĩ yã?" 14Nĩngá sĩ, Yésũ yî ângâ bê lãjóʼbá nâ rî ʼbá yí bê âgõlé lãjóʼbá ũrûkậ ʼbá yî ngálâ rî, drílĩyî õjílã tị́lị́lị́ ûsúzó êʼbê rû ĩyî trá gbãâ lãjóʼbá rî ʼdĩ ʼbá yî rú sĩ. ʼDĩî lãʼbí îmbá ʼbá rî ĩyî kpá bê tólâ rĩʼá ĩyî tã ôjáʼá lãjóʼbá rî ʼdĩ ʼbá yí bê. 15Gõʼdá ʼwãâ õjílã drí ndrĩ lị̃fị́ ʼbẽzó Yésũ rú ânĩrĩ ʼá ĩyî lãjóʼbá nâ rî ʼbá yí bê. Ĩtí rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó ndrĩ. Õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó rãlé gólâ ngálâ nî-bê-yã fẽlé gólâ drí. 16Nĩngá sĩ, Yésũ drí õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "Nĩ rî ãʼdô tã ôjáʼá ngbãângbânõ lãjóʼbá ámákâ nõ ʼbá yí bê yã?" 17Gõʼdá nĩngá sĩ, ãgô ãzâ ãlô õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ drí ngãzó tã îjî Yésũ kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõlé kĩ, "Tã îmbá ʼbá, má âjî ámâ mvá ágó ró nõ ní ngálâ, tãlâ gólâ rĩʼá cú líndrí õnjí bê, gõʼdá ʼê gólâ trá rĩlí úlị́ âtá ãkó. 18Líndrí õnjí rî ʼdĩ rî gólâ rî âsélé âsê gĩ gĩ gĩ vũdrị́ cú ãmósá bê yí tị́ kạ̃trũ-kạ̃trũ, gõʼdá nĩʼá lôngá bê pẽrẽ-pẽrẽ. Nĩngá sĩ, kpá cú sị́-gílí nyãnyã bê kítrí-kítrí, gõʼdá drílâ gólâ rî âsézó kãgãʼdã. Gõʼdá má âcálé bê nõngá rî, má ndã nî trá kpị̃ị̂. Gõʼdá má drí gbõ lãjóʼbá áníkâ ʼdĩ ʼbá yî îjízó, tãlâ gólĩyî õlôfõ ró ĩyî líndrí õnjí ʼdĩ ámâ mvá ágó ró nõ ʼásĩ. Tákõ gólĩyî îcá kô líndrí õnjí ʼdĩ lôfõlé." 19Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãnî ndrĩ rĩʼá ʼdó tã lẽlẽ ãkó. Má âʼdô rĩʼá ãnî tã lẽlẽ ãkó ʼbá bê ạ̃dũkũ lâ cãlé bũúũ ángô tú yã? Nĩ âʼdô tã âríʼá ángô tú yã? Nĩ âjî ágámvá ʼdĩ má ngáá nõlé." 20Ĩtí rî, drílĩyî ágámvá ʼdĩ âjízó Yésũ ngálâ. Nĩngá sĩ, líndrí õnjí rĩ ʼbá ômbélâ ʼdĩ ndrê Yésũ bê rî, ʼwãâ drílâ ágámvá rî ʼdĩ îngázó vũlị́ vũdrị́. Gõʼdá drílâ rĩzó íyî lînyílí ị̃nyạ́kú drị̃ sĩ, gõʼdá cú ãmósá bê yí tị́ kạ̃trũ-kạ̃trũ. 21Nĩngá sĩ, Yésũ drí ágámvá ʼdĩ átá lâ rî îjízó kĩ, "Líndrí õnjí ʼdĩ îtõ ánî mvá ágó ʼdĩ ʼẽlé ángô tú yã?" Ĩtí rî, ágámvá ʼdĩ átá lâ drí tã Yésũ kâ îjílí ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Îtõ gólâ trá ạ̃kû ró kó ʼdĩmvã ʼásĩ. 22Gõʼdá lôʼbê gólâ kpá trá ândálé ândálé ị̃tú ãzâ ʼbá yî sĩ rî lạ̃sị́ ʼá, gõʼdá ị̃tú ãzâ sĩ rî lị̃mvû ʼá, ãʼdô ró tíkó drílâ drãzó vólé. Ĩtí rî, ní îcâ trá gólâ rî pãlé yã? Õzõ ní ĩîcâ fí trá rî, ʼdõvó ní ndrê ãmâ ĩzã. Ní pâ ãmâ." 23Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ní âtâ trá má drí kĩ, õzõ má ĩîcâ trá rî, má âtâ ní drí, õzõ ní ãʼdô cú tã lẽlẽ bê Ôvârí ʼá rî, rĩʼá tã tãkó ʼî Ôvârí drí tã cé tị̂tị̂ ʼẽzó ní drí." 24Gõʼdá ʼwãâ, ágámvá ʼdĩ átá lâ drí ãwó ngõzó kĩ nĩ rî, "Mâ rĩʼá tã lẽlẽ bê fínyáwá ĩtí, ʼdõvó ní pâ mâ, má âʼdô ró tã lẽlẽ bê ạ̃tị́ ʼálâ." 25Nĩngá sĩ, Yésũ drí õjílã tị́lị́lị́ ndrẽzó âráʼá yí ngálâ. Gõʼdá gólâ ndrélé bê gólĩyî ĩtí rî, drílâ íyî jãzó líndrí õnjí gólâ ágámvá ʼdĩ ʼẽ ʼbá trá âʼdólé úlị́ âtá ãkó gõʼdá kpá tã ârí ãkó ʼdĩ drõzó vólé úlị́ âtâ-âtâ sĩ kĩ nĩ rî, "Nî líndrí õnjí ʼdĩ, ní âfõ vólé gólâ ʼásĩ. Ní fî gõʼdá kô gólâ ʼá kpá óʼdí." 26Nĩngá sĩ, líndrí õnjí ʼdĩ drí trẽzó ûrû ágámvá ʼdĩ tị̂ lâ sĩ, gõʼdá ngãzó ágámvá ʼdĩ âʼbélé vũdrị́, gõʼdá kpá rĩʼá gólâ rî îzílí kị̃zị́-kị̃zị́. Gõʼdá drílâ ngãzó âfõlé vólé ágámvá ʼdĩ ʼá lâ ʼásĩ. ʼDĩî ʼélé bê rû trá ĩtí rî, ágámvá ʼdĩ drí rĩzó drẽ nyé ãvõ kâtí. Gõʼdá tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "ʼÁ, mvá ãgô ʼdĩ kâ ʼdĩ drã ʼbô trá ʼdĩ!" 27Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ágámvá rî ʼdĩ drị́ lâ rũzó gólâ rî îngázó ûrû. Ĩtí rî, ágámvá ʼdĩ drí ngãzó âdrélé ûrû, éêdê gólâ trá. 28Vó lâ ʼásĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ yí bê drí ngãzó fĩlí jó ʼálâ. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí gólâ rî îjízó ị̃nị́nị̂ ró kĩ nĩ rî, "Tãlâ ãʼdô ʼî ãmâ nyãányâ drí îcázó kô líndrí õnjí ʼdĩ lôfõlé vólé ágámvá ʼdĩ ʼásĩ yã?" 29Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drị̃ ʼdî lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Líndrí õnjí lârâkô ʼdĩ îcá kô ãnî drí drõlé cú ĩtí rãtáã ʼẽʼẽ ãkó. Nĩ âʼdô rãtáã ʼẽʼá zãlô ãmbá Ôvârí drí, tãlâ gólâ õfẽ ró mbârâkã drõzó lâ ĩʼdî sĩ lâ vólé." 30Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó lậvũlị́ võ ʼdî âyélé. Gólĩyî lậvũ kôrô ị̃nị́nị̂ ró ʼbạ̃drị̃ zị̃lị́ Gãlĩláyã rî ʼásĩ, tãlâ Yésũ lẽé kô õjílã ãzâ drí nị̃lâ kĩ, ĩyî bí lậvũʼá. 31Yésũ ʼê tã rî ʼdĩ ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólâ rĩʼá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî îmbáʼá íyî õdrã tãsĩ. Ĩtí rî, gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî, áâʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá õjílã drí, drílĩyî fũlị́. Õzõ ãʼdô kpálé ĩtí rî, kậyị̂ nâ sĩ rî, má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 32Nĩngá sĩ, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ úlị́ gólâkâ âtálé ʼdĩ ʼbá yî ífí lâ kô. Gõʼdá gólĩyî îjí ífí lâ tã kpá kô, tãlâ ũrị̃ gâ trá gólĩyî rú. 33Nĩngá sĩ, Yésũ yî lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yí bê drí ngãzó gõlé Kãpẽrãnómã ʼálâ. Gõʼdá tólâ Yésũ yî âʼdólé bê ĩyî jó ʼá rî, drílâ lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ nĩ rî, "Tã ãnî drí rĩʼá tã lâ ôjálé ãnî lãfálé ʼásĩ lạ́tị̂ ʼásĩ rî ãʼdô ʼî yã?" 34Ĩtí rî, lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí âgízó tị́ị́ ãnyĩ drí sĩ, tãlâ pávó ʼásĩ rî, gólĩyî rî trá tã ôjálé tãlâ lãjóʼbá gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé õjílã ãmbá ró gạ̃rạ̃ rî Yésũ rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ãʼdî ĩʼdî yã rî tãsĩ. 35Nĩngá sĩ, Yésũ drí rĩzó vũdrị́. Drílâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó âʼdólé dîrî yí rú sĩ. Gõʼdá gólâ kĩ gólĩyî drí rî, "Õjílã gólâ lẽ ʼbá âʼdólé ãmbá íyî ãzí-ãzí rî lậvũlị́ kôrô rî, gólâ õʼbã yî âʼdólé ạ̃dũkũ ró ãmbã ãngó nõ kâ ãkó, tãlâ gólâ ãʼdô ró bê rû ị̂ʼbũ ʼbá ró ãzí-ãzí drí ndrĩ." 36Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó mvá ãzâ âtrõlé ãlô âdrélé ĩyî ândrá ndrĩ. Gõʼdá drílâ mvá ʼdĩ âmvózó íyî drị́ sĩ gõzó tã âtálé lãjóʼbá drí kĩ, 37"Õjílã gólâ ãlô ʼdĩyímvá fínyáwá nõ ʼbá yî ʼásĩ lậgú ʼbá, õzõ õjílã má drí lẽlé rî kâtí rî, ʼdĩî lậgû kpá trá mâ ĩʼdî. Gõʼdá õjílã ámâ lậgú ʼbá rî lậgû kpá gólâ ámâ âjó ʼbá nõngá rî ĩʼdî." 38Nĩngá sĩ, Yõwánĩ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Ãmbá, mã ndrê ãgô ãzâ trá gólâ âʼdó kô ãmâ lãfálé ʼásĩ, gõʼdá gólâ rĩʼá ánî rú zị̃ʼá ĩʼdî líndrí õnjí lâdrózó vólé õjílã ʼásĩ. Mã cê rû trá kpị̃ị̂ rú lâ tã ʼdî âyélé, tãlâ gólâ âʼdó kô ãmâ lãfálé ʼásĩ." 39Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ị̂sũ tã kô. Nĩ êdrẽ gólâ kô. Õjílã gólâ ámâ rú zị̃ ʼbá ĩʼdî tã lârâkô ʼẽzó rî, gólâ îcá kô úlị́ õnjí âtálé ʼwãâ má rú. 40Õjílã ãzâ rĩ ʼbá kô tã õnjí ʼẽlé ãmâ rú rî, rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ró ãmâ ãzí-ãzí ʼî. 41Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró. Õzõ kpálé õjílã ãzâ õfẽ lũmvû cé ĩgã sĩ dũû mvũlị́, tãlâ ãnî trá õjílã ámákâ ĩʼdî rî, gólâ ʼdĩ tã mbị̂ ró âʼdô drị́-ʼâ Ôvârí kâ ûsúʼá." 42Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Nî ãzâ, õzõ ní ãâdô gólĩyî dãdãwá ró rî yî trá lạ́tị̂ mbị̂ Ôvârí kâ rî âyélé gõʼdá rĩzó tã õnjí ʼẽlé ĩʼdî rî, rĩʼá õnjí ró lậvũlị́. Tíkó âʼdô âʼdóʼá tãndí ró, õzõ tí óõtrõ kúnị́ ândrê kũlũtũtũ rî ĩʼdî ʼbãlé ômbélé ngạ́rạ́ ánî ômbê ʼá, gõʼdá ánî trõzó vũlị́ ĩʼdí bê lâ gạ́lị́ ʼá, tãlâ ní drã ró bê vólé, drẽ ãkpãkãʼdã ní drí gólâ dãwá ʼdĩ âdó ãkó. 43"Kpá ĩtí õzõ ní õlẽ tã õnjí ʼẽlé ánî drị́ sĩ rî, ní âyê, ní lị̂ gólâ túú vólé, ãʼdô ró bê lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî tãsĩ. Ní drí âʼdózó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê cé drị́ ạ̃lị́ bê rî sû nĩ gạ̃rạ̃ ní drí âʼdózó drị́ bê rị̃, gõʼdá fĩzó vẽlé lạ̃sị́ ândrê rạ̃ʼdạ̃ âdrã ʼbá kô rî ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 45Kpá ĩtí ró, õzõ ní õlẽ nĩlí pá sĩ tã õnjí ʼẽlé rî, ní âyê, ní lị̂ ánî pá njíyá vólé. Rĩʼá tãndí ró ní drí âʼdózó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê cé pá ãlô bê, gõʼdá gólâ ní drí âʼdózó cú pá bê rị̃ ní drí vẽzó lạ̃sị́ ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 47Õzõ gõʼdá ánî lị̃fị́ õʼê nĩ ánî ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî, ní ângî gólâ vũlị́ vólé. Rĩʼá tãndí ró ní drí cãzó ʼbũû ʼálâ lị̃fị́ bê ãlô, gõʼdá ní drí âʼdózó lị̃fị́ bê rị̃ ánî vũzó lạ̃sị́ ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 48Võ ʼdî ʼá tólâ rî, ị̃ʼbû gólĩyî drã ʼbá kô rî ʼbá yî rî ĩyíkâ zãâ õjílã nyãlé, gõʼdá lạ̃sị́ rĩ ʼbá gólĩyî zãlé rî âdrãá íyíkâ kpá kô. 49"Órî ʼạ̃ʼị́-nyá ṇãlé ãʼwá ị́bị̃ rú, tãlâ õzó ṇãâ kô. Ĩʼdî kpá nyé ĩtí, Ôvârí rî ãmâ jũlị́ lạ̃sị́ sĩ âʼdólé õjílã tãndí ró yí drí. 50ʼẠ̃ʼị́-nyá rĩʼá ngá âsô-âsô ʼî. Gõʼdá õzõ ʼạ̃ʼị́-nyá rî ʼdĩ âsô-âsô lâ õndẽ trá rî, ní âʼdô ʼạ̃ʼị́-nyá rî ʼdĩ ʼẽʼá ángô tí yã? Ní âʼdô dãʼá lâ vólé vũdrị́, tãlâ ní îcá kô ʼẽlâ âsólé óʼdí. Ãnî ndrĩ, nĩ âʼdô ʼạ̃ʼị́-nyá ró ngírí-ngírí ãnî ãzí-ãzí yî lãfálé. Nĩ rî gólĩyí bê ạ̃ʼdị́ ró. Nĩ ôjâ tã kô ãnî lãfálé ʼásĩ âʼdózó ãmbá ró." ʼDĩî ʼbá yî Yésũ rî tị̂-võ ʼî lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\