Mãtáyõ 1:22

22Gõʼdá Yõsépã njị̃ bê lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ rî, drílâ gõzó tã rî ʼdĩ ʼẽlé, té õzõ mãlãyíkã drí âtálé ʼdĩ kâtí. Gólâ drí Mãríyã rî trõzó íyî õkó ró, gõʼdá gólâ ậyị́ Mãríyã bê õkó ró kô cãlé bũúũ kậyị̂ Mãríyã drí mvá tị̃zó rî ʼá. Gõʼdá útị̂ bê mvá rî ʼdĩ rî, Yõsépã drí rú lâ zị̃zó Yésũ. Tã Yésũ rî tị̃ kâ ʼê rû ĩtí ʼdĩ, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí âtálé trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ tã ậngũ ʼbá íyíkâ Ĩsáyã sị́ rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩʼá nĩ rî, "Ízámvá gólâ tã ãgô kâ nị̃ ʼbá drẽ kô rî âʼdô ʼẽʼá rû ʼbãlé ʼâ bê. Gólâ âʼdô ʼẽʼá mvá ágó tị̃lị́, áâʼdô rú lâ zị̃ʼá Ĩmánõwẽlẽ." Rú Ĩmánõwẽlẽ ʼdĩ, tã ífí lâ kĩ, Ôvârí bê rĩʼá ãmá bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More