Mãtáyõ 10

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó yí ngálâ. Gõʼdá drílâ drị́-ãcê fẽzó drílĩyî, tãlâ gólĩyî õnĩ ró ĩyî líndrí õnjí lâdró bê õjílã ʼásĩ, gõʼdá kpá õjílã gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî îngá bê ngá lãzé tị̂ ngĩíngî gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ. 2Lãjóʼbá Yésũ kâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ rî ʼbá yî rú lâ ĩyî ĩʼdî nõ, Sĩmónã gólâ kpá rĩʼá zị̃lâ Pétẽrõ rî, ậdrúpị̃ lâ Ãndĩríyã, Zẽbẽdáyõ rî mvá yî Yãkóbã yî Yõwánĩ bê, 3Fílĩpõ, Bãtõlõméyõ, Tómã, Mãtáyõ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ró rî, Yãkóbã Ãlõpáyã rî mvá, Tãdéyõ, 4Sĩmónã gólâ ạ̃kû ró âsĩ ʼbá trá ạ̃jú ʼbũlị́ mị́rị̃ Rómã kâ bê rî, gõʼdá Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã gólâ ʼẽ ʼbá Yésũ rî drị́-bã fẽlé fũlị́ rî. 5Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî drí ậcị́ gólĩyíkâ ʼẽʼá tõlâ ʼdĩ tãsĩ kĩ, "Mĩ nĩ kô õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî ngálâ gõʼdá kpá õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá Sãmárĩyã lé ʼbá ró rî ʼbá yî ngálâ. 6Mĩ nĩ bê-rî cé õjílã ãmákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ gólĩyî âʼdó ʼbá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ gólĩyî kũ ʼbá trá lạ́tị̂ mbị̂ ʼásĩ rî ʼbá yí kâtí rî ʼbá yî ngálâ, nĩ pẽ ró úlị́ Ôvârí kâ bê gólĩyî drí. 7Gõʼdá võ cé tị̂tị̂ ãnî drí ʼẽzó nĩlí ʼálâ sĩ rî ʼbá yî ʼásĩ rî, nĩ pẽ tã õjílã drí kĩ nĩ rî, 'Kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽzó rĩlí kũmũ íyíkâ zẽlé rî âbí ʼẽʼá âcálé ʼwãâ ró.' 8Õzõ nĩ ũûsû gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî trá rî, nĩ îngâ gólĩyî ngá lãzé ĩyíkâ ʼásĩ. Gõʼdá nĩ îngâ gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî yî õdrã ʼásĩ. Gólĩyî ngá lãzé ãrí kâ bê rî ʼbá yî, nĩ êdê gólĩyî ngá lãzé gólĩyíkâ ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá gólĩyî líndrí õnjí bê rî ʼbá yî, nĩ lâdrô líndrí ʼdĩ ʼbá yî vólé gólĩyî ʼásĩ. Nĩ ʼê tã ʼdî ʼbá yî tãkó cú ĩtí ngá ãzãkã zị̃ ãkó gólĩyî tị́ sĩ, tãlâ má fẽ drị́-ãcê trá ãnî drí tãkó ĩtí tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ʼẽzó. 9Gõʼdá ĩtí rî, nĩ trõ ậdị̂ ãzãkã kô ãní bê ậcị́ ãnî drí ʼẽʼá tõlâ ʼdĩ ʼá. 10Gõʼdá nĩ trõ jõráã ítá ʼbã kâ kpá kô ãní bê. Gõʼdá nĩ trõ ítá, ngãtá káʼbókã, ngãtá pị̃drị́gú ãzâ kpá kô ãní bê. Nĩ ndrê drẽ, rĩʼá mbị̂ õjílã drí ngá ãnî drí âʼdózó ĩzã lâ bê tã lâ tãsĩ lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽzó rî ʼbá yî fẽzó ãnî drí. 11"Õzõ nĩ õcâ trá jạ̃rị́bạ̃ ãzâ ʼá ngãtá võ mvá ãzâ ʼá yã rî, õzõ nĩ ũûsû õjílã tãndí gólâ njãâ ʼẽ ʼbá ãnî lậgúlị́ yí drí ʼbã ʼá ũmú ró rî trá rî, nĩ rî ʼbã rî ʼdĩ ʼá nĩngá cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ ãnî drí ʼẽzó võ ʼdî âyélé lậvũzó ạ̃tị́ ʼálâ rî tú. 12Gõʼdá õzõ nĩ õfî trá ʼbã ãzâ ʼá rî, nĩ âtâ tã kĩ, Ôvârí ãâʼdô õjílã ʼbã rî ʼdĩ kâ rî ʼbá yí bê. 13Õzõ gólĩyî õlậgû ãnî trá rî, Ôvârí âʼdô âʼdóʼá gólĩyí bê. Gõʼdá õzõ gólĩyî õgâ vólé trá dó ãnî lậgúlị́ rî, nĩ âyê ʼbã rî ʼdĩ, nĩ lậvũ vólé nĩngá sĩ. Ĩtí rî, Ôvârí îcá kô âʼdólé gólĩyí bê. 14Gõʼdá õzõ õjílã jạ̃rị́bạ̃ ãzâ ʼbá yí kâ ngãtá õjílã ʼbã ãzâ ʼbá yí kâ õlậgû ĩyî ãnî kô rî, gõʼdá gólĩyî õgâ vólé trá dó úlị́ Ôvârí kâ ãnî drí pẽlé rî ârílí rî, nĩ âyê võ rî ʼdĩ. Nĩ õtírĩ võ rî ʼdĩ âyé rî, nĩ îyâ tạ̃pị́lị́ndrị́ võ rî ʼdĩ kâ vólé ãnî pá ágálé ʼásĩ lãmbé lãtrí kâ ró gólĩyî rú. 15Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã gólĩyî vólé gã ʼbá tã ãníkâ ârílí ʼdĩ ʼbá yî drí rî, âʼdô lậvũʼá gạ̃rạ̃ lâṇõ gólâ Ôvârí drí fẽlé trá ạ̃kû ró õjílã Gõmórã kâ gõʼdá Sõdómõ kâ bê rî ʼbá yî drí rî drị̃ị̂ sĩ." 16Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí lâṇõ gólĩyî drí ʼẽʼá ûsúlâ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, "Nĩ ârî drẽ! Mâ ʼẽʼá ãnî jõlé úlị́ Ôvârí kâ pẽlé õjílã gólĩyî tã ámákâ lẽ ʼbá kô rî ʼbá yî drí. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá nyé õzõ ápápá gólâ rĩ ʼbá ʼạ̃ʼú mvá lôkólé rî kâtí. Gólĩyî âʼdô ʼẽʼá lâṇõ fẽlé ãnî drí. Ĩtí rî, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú õzõ kákárá lị́mú lị̃fị́ drí mbãrẽ rî kâtí. Nĩ ʼbã ãnî âʼdólé nyé õzõ ạ̃túʼbú kâtí, tã õnjí ãzâ ʼẽ ãkó gólĩyî drí. 17Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼẽʼá ãnî rũlị́ cãlé ônjóróʼbí sĩ jó gólĩyíkâ tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼá. Gõʼdá õjílã âʼdô ãnî trõʼá âjílí tã kĩ ʼbá ândrá võ tã kĩ kâ ʼá tã ãníkâ kĩlí. 18Õjílã âʼdô ãnî trõʼá kpá âjílí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼbạ̃drị̃ kâ rî ʼbá yî ândrá tã ãníkâ kĩlí, tãlâ ãnî bê rĩʼá lãjóʼbá ámákâ ró rî drí sĩ. Õzõ gólĩyî ãâjî ãnî trá tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá rî, ʼdĩî trá ândrâ-tãndĩ gólâ ãnî drí ʼẽzó tã ámákâ âʼdálé gólĩyî drí, gõʼdá kpá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî âʼdó ʼbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ʼbá yî drí rî ĩʼdî. 19Gõʼdá õzõ áãâtrõ ãnî trá âjílí tã kĩ ʼbá ândrá tã-vó ãníkâ kĩlí rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô tã gólĩyî ãnî drí ʼẽʼá âtálâ gólĩyî drí rî ʼbá yî tãsĩ, tãlâ áâʼdô tã gólĩyî ãnî drí ʼẽʼá âtálâ rî fẽʼá ãnî drí. 20Nĩ ndrê drẽ, Líndrí Tãndí ãnî átá Ôvârí kâ rî âʼdô úlị́ gólĩyî ãnî drí ʼẽʼá âtálâ rî ʼbá yî âʼdáʼá nĩ ãnî drí âtálé. Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âʼdó kô ãnî nyãányâ kâ ĩʼdî. 21"Õjílã âʼdô rû jãʼá tã lẽ ʼbá má ʼá rî ʼbá yî rú. Õjílã ãzâ ʼbá yî âʼdô rû jãʼá ĩyî ậdrúpị̃ yî drị́-bã fẽlé fũlị́ ũrị̃ drí sĩ, gõʼdá mvá rî átá yî âʼdô kpá rû jãʼá ãkpã mvá lâ yî drị́-bã fẽlé fũlị́, gõʼdá ʼdĩyímvá yî âʼdô kpá rû jãʼá ãkpã átá lâ yî gõʼdá ândrê lâ yí bê drị́-bã lâ yî fẽlé fũlị́. 22Õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá má ʼá kô rî ʼbá yî âʼdô rû jãʼá ãnî rú. Gólĩyî ʼbãá ãnî lôvó kô tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ âʼdózó õjílã ámákâ ró ʼdĩ tãsĩ. Gólĩyî ndrĩ tíbê tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî ậtị̃ ʼbá gạ́gạ́ rĩzó zãâ ĩʼdî bê lâ rî, gólĩyî âʼdô ngá pãpã ûsúʼá. 23Õzõ õjílã õfẽ ĩyî lâṇõ trá ãnî drí jạ̃rị́bạ̃ ãlô rî ʼá rî, nĩ âyê jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ. Nĩ râ tã ámákâ pẽlé õjílã jạ̃rị́bạ̃ ãzâ kâ rî ʼbá yî drí. Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, nĩ îcá kô lôsĩ ãníkâ tã pẽpẽ kâ ndẽlé jạ̃rị́bạ̃ Ĩsĩrãʼélẽ kâ dũû rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ, drẽ ãkpãkãʼdã mâ rî gógó Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ nõ drí âgõ ãkó. 24"Má âtâ ãnî drí, ị́ị̂njị̃ị́ tã ârí ʼbá kô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã îmbá ʼbá gólâkâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ị́ị̂njị̃ị́ rạ̃gị́ị̃ kpá kô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ gólâ rî lị́pị̂ drị̃ị̂ sĩ. 25Gõʼdá ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî, õzõ õjílã õrî ĩyî tã ʼẽlé ãnî drí õzõ drílĩyî ʼẽrẽ lâ mâ tã îmbá ʼbá ãníkâ ró rî drí rî tí rî, nĩ âʼdô ãyĩkõ ró. Ãnî gólĩyî rạ̃gị́ị̃ ró rî ʼbá yî kpá rĩʼá ĩtí. Nĩ nị̃ trá kĩ, rĩʼá mbị̂ õjílã drí rĩzó tã ʼẽlé ãnî drí, õzõ drílĩyî ʼẽlé mâ ãnî lị́pị̂ ró rî drí rî kâtí. Ĩtí rî, mâ gólâ âʼdó ʼbá drị̃-ʼbá ʼbã-tị̂ Ôvârí kâ rî kâ ró rî, áâtâ úlị́ ʼdásí kâ trá má rú kĩ, Sãtánã õrî nĩ rĩʼá mbârâkã fẽlé má drí. Âʼdô bê trá ĩtí rî, âʼdô îcáʼá íyíkâ úlị́ ʼdásí kâ âtázó ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá ʼbã-tị̂ Ôvârí kâ rî ʼbá yî rú õnjí ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ úlị́ ʼdásí kâ gólâ õjílã drí âtálé má rú rî drị̃ị̂ sĩ kô yã? 26"Gõʼdá nĩ ʼê ũrị̃ kô õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá lâṇõ fẽlé ãnî drí rî ʼbá yî drí sĩ. Tã ndrĩ gólĩyî lậpị́lị́ lậpị̂ rî ʼbá yî, Ôvârí âʼdô lôfõʼá lâ võ ngbángbá ʼá. Gõʼdá tã gólĩyî õjílã drí rĩʼá ʼẽlé kírî võ lâ ûsú ãkó rî ʼbá yî áâʼdô lôfõʼá lâ õjílã drí nị̃lị́ ndrĩ. 27Gõʼdá kpá ĩtí, ngbãângbânõ rî, tã ndrĩ gólĩyî má drí âtálé ãnî lãjóʼbá drí ị̃nị́nị̂ ró rî ʼbá yî, nĩ lôfõ ndrĩ õjílã drí võ ngbángbá ʼá. Gõʼdá tã ndrĩ gólĩyî má drí âtálé ãnî bị́-ʼbálé ʼá ãyãyã sĩ rî ʼbá yî, nî îyâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî õfõ ró kôrô jó-drị̃ ãpírĩ ʼásĩ õjílã drí ârílí. 28Nĩ ʼê ũrị̃ kô õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá ãnî fũlị́ tã ámákâ tãsĩ rî ʼbá yî drí sĩ. Nĩ rî tã ámákâ ʼẽlé, tãlâ gólĩyî îcá kô ãnî líndrí fũlị́ cé ãnî rúʼbạ́ ĩʼdî. Nĩ ûrị̃ cé Ôvârí gólâ ʼẽ ʼbá õjílã líndrí îzãlé rúʼbạ́ ị̃nyạ́kú bê lạ̃sị́ gólâ êdélé trá Sãtánã yî drí rî ʼá rî ĩʼdî. 29"Gõʼdá nĩ ị̂sũ tã ãríwá mvá gólĩyî njúwạ̃ ró rĩ ʼbá õjílã bê ʼbã ʼá rî ʼbá yî tã lâ. Órî rĩʼá gólĩyî ndrẽlé ngá fínyáwá ró. Gbõ lé ĩtí rî, ãlô rî îcá kô âʼdélé vũdrị́ drãlé cú ĩtí Ôvârí drí võ lâ ûsú ãkó. Ôvârí rî nĩ rĩʼá gólĩyî vó ndrẽlé. 30Gõʼdá ãnî nyãányâ nĩ ị̂sũ tã kô. Ôvârí lẽ ãnî trá rõô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãríwá mvá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gólâ nị̃ tã ãníkâ trá ndrĩ dódó. Gbõ lé drị̃-ʼbí ãnî drị̃ị̂ ʼdĩ, gólâ lâ trá ãlô-ãlô ndrĩ. 32"Gõʼdá õjílã gólĩyî ndrĩ âdré ʼbá tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî sĩ ũrị̃ ãkó õjílã ãzí ândrá tã âtálé kĩ, yĩ ãʼdô õjílã ámákâ ĩʼdî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî âyé ãkó rî, má âʼdô kpá tã âtáʼá ámâ átá ûrú ʼálâ rî ândrá kĩ, gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá pạ̃tị́ị̃ õjílã ámákâ ĩʼdî. 33Gõʼdá õjílã gólĩyî tíbê tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî âyé ʼbá ũrị̃ drí kậyị̂ lâṇõ kâ sĩ gõʼdá ámâ tị̂ gã ʼbá dó õjílã ãzí ândrá gõʼdá tã âtá ʼbá kĩʼá nĩ rî, yĩ âʼdó kô õjílã ámákâ ĩʼdî rî, má âʼdô kpá gólĩyî tị̂ gãʼá ámâ átá ûrú ʼálâ rî ândrá kĩ, gólĩyî âʼdó kô õjílã ámákâ ĩʼdî, má nị̃ị́ gólĩyî kô." 34Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ, "Nĩ ị̂sũ tã kô kĩ nĩ rî, má ãânĩ tã ạ̃ʼdị́ âjílí õjílã ãngó nõ kâ lãfálé. Ânĩ-ânĩ ámákâ sĩ rî, õjílã gólĩyî tã lẽ ʼbá drẽ má ʼá kô rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼbãʼá ạ̃jú-ʼbá-ãzí ró ãnî gólĩyî tã lẽ ʼbá trá má ʼá rî ʼbá yî rú. 35Ânĩ-ânĩ ámákâ õjílã ậzị́lị́ má ngálâ rî âʼdô ʼẽʼá lãfálé cãcã âjílí õjílã drí. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî âʼdô ʼbãʼá ãkpã õjílã ʼbã-tị̂ gólĩyî nyãányâ kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 'ʼDĩyímvá âʼdô ngãʼá ʼdẽlé ạ̃wạ̃ bê átá lâ yî drị̃ị̂ tã lẽlẽ átá lâ yí kâ má ʼá rî tãsĩ. Gõʼdá õkó mvá âʼdô kpá ngãʼá ʼdẽlé ạ̃wạ̃ bê ândrê lâ yî drị̃ị̂ tã lẽlẽ ândrê lâ yí kâ má ʼá rî tãsĩ. Gõʼdá mvạ́zị́ yî âʼdô ĩyî kpá tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽʼá ĩtí ãdrá lâ yî drí tã lẽlẽ ãdrá lâ yí kâ má ʼá rî tãsĩ.' Míkã 7.6 37"Ãnî gólĩyî ãnî átá yî lẽ ʼbá ãnî ândrê yí bê ĩʼdî lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ámâ lẽlé drị̃ị̂ sĩ rî, nĩ îcá kô âʼdólé tã ârî ʼbá ámákâ ró. Gõʼdá ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá mvá rî átá yî ró rî ʼbá yî kpá rĩʼá ĩtí, õzõ nĩ õrî ãnî mvá yî lẽlé ĩʼdî lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ámâ lẽlé drị̃ị̂ sĩ rî, nĩ îcá kpá kô âʼdólé tã ârí ʼbá ámákâ ró. 38Õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá ámâ vó bẽlé âʼdólé tã ârí ʼbá ámákâ ró rî, gólâ ãâʼdô njãâ lâṇõ ûsúlị́ tã lẽlẽ gólâkâ má ʼá rî tãsĩ, õzõ õjílã gólâ ʼẽ ʼbá fê lậlị̂-lậlị̂ íyíkâ njị̃lị́ gõzó nĩʼá gólâ rî îpálé drị̃ lâ, drílâ lâṇõ ûsúzó rî kâtí. Gõʼdá õzõ õjílã rî ʼdĩ ĩîcâ kô tã rî ʼdĩ ʼẽlé ĩtí rî, gólâ îcá kô âʼdólé tã ârí ʼbá ámákâ ró. 39Õjílã gólâ tíbê rĩ ʼbá tã gólĩyî íyî pã kâ ãngó nõ ʼá rî ʼẽlé cé ĩʼdî gõzó lạ́tị̂ ámákâ âyélé rî, gólâ îcá kô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlị́. Gõʼdá gólâ tíbê âʼdó ʼbá njãâ íyî nyãányâ fẽlé lâṇõ ûsúlị́ ámâ tãsĩ rî, gólâ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá." 40Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí ʼẽʼá ûsúlâ ậcị́ gólĩyíkâ ʼá rî tãsĩ kĩ, "Õzõ õjílã ãzâ õlậgû ãnî trá ũmú ró yí drí ʼbã ʼá rî, õjílã rî ʼdĩ lậgû ʼdĩ mâ ĩʼdî, gõʼdá kpá Ôvârí gólâ ámâ âjólé bê rî ĩʼdî. 41Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õlậgû ãnî gólĩyî nĩ ʼbá úlị́ Ôvârí kâ âtá bê tãlâ ãnî rĩʼá úlị́ Ôvârí kâ âtá ʼbá ró rî, Ôvârí âʼdô drị́-ʼâ gólâ îcá ʼbá rî fẽʼá õjílã rî ʼdĩ drí, õzõ drílâ ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî kâtí. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õlậgû ãnî trá tã tãndí ʼẽ ʼbá ró rî, Ôvârí âʼdô kpá drị́-ʼâ tíbê ʼẽʼá fẽlâ tã mbị̂ ʼbá drí rî fẽʼá ĩʼdî gólâ drí. 42Nî ãzâ, õzõ ní õpâ õjílã ãzí trá gbõ kó cé lị̃mvû ạ̃ʼdị́ fẽzó ĩʼdî õjílã rî ʼdĩ drí mvũlị́ tãlâ gólâ tã ârí ʼbá ámákâ ĩʼdî, gbõ lé ndrẽlé ngá tãkó ró rî, tã tãndí áníkâ ʼdĩ tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô drị́-ʼâ fẽʼá ní drí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\