Mãtáyõ 11

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ ndẽ bê tã îmbâ drílâ âʼdálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî rî, gõʼdá drílâ ngãzó nĩlí jạ̃rị́bạ̃ ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼbá yî ʼásĩ, nĩʼá õjílã lị̃fị́ îmbá bê tã Ôvârí kâ sĩ, gõʼdá kpá tã pẽ bê. 2Gõʼdá óʼbã Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, Yõwánĩ drí tã lârâkô Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tã lâ ârízó. Ĩtí rî, drílâ ngãzó võrã ʼbá íyíkâ ãzâ ʼbá yî jõlé Yésũ ngálâ, nĩʼá Yésũ rî îjílí, ãʼdô ró bê yí drí tã gólâ rî nyãányâ tãsĩ rî nị̃zó. 3Gõʼdá võrã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî câ ĩyî bê Yésũ rî ûsúlị́ rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Nî õjílã gólâ ʼẽʼá âjólâ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ĩʼdî, ngãtá mã õtẽ drẽ õjílã ãzâ ngĩî lâ ĩʼdî yã?" 4Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Nĩ gõ tã gólĩyî ãnî drí ndrẽlé trá gõʼdá kpá ârílí trá ámâ tãsĩ rî ʼbá yî âtálé Yõwánĩ drí. 5Má ʼbã õjílã lị̃fị́ ãkó lé ʼbá trá võ ndrẽlé ngbángbá, õjílã gólĩyî õṇõ ró rî ʼbá yî trá ậcị́ tõlé tãndí ró, gõʼdá õjílã ãrí bê rî ʼbá yî rúʼbạ́ lâ êdê rû trá ngbángbá, õjílã bị́-ʼbálé lâ drí ậsị̃lị́ rî trá tã âríʼá, õjílã drã ʼbá rî ʼbá yî ngâ ĩyî trá õdrã ʼásĩ, gõʼdá tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ áâʼdô trá rĩʼá pẽʼá lâ õjílã gólĩyî ĩzã ʼbá ró rî ʼbá yî drí. 6Nĩ ndrê drẽ, gbõ lé tã gólĩyî má drí ʼẽlé rî ʼbá yî õʼbã õjílã dũû nĩ ámâ gãlé dó rî, Ôvârí âʼdô õrẽ fẽʼá õjílã gólĩyî ámâ gã ʼbá kô tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ rî ʼbá yî drí. Ĩtí rî, nĩ âtâ tã Yõwánĩ drí, gólâ õrî zãâ tã lẽlé má ʼá." 7Gõʼdá võrã ʼbá Yõwánĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî lậvũ ĩyî bê nĩʼá gõlé rî, Yésũ drí îtõzó rĩʼá tã âtálé õjílã dũû gólĩyî rĩ ʼbá yí bê rî ʼbá yî drí Yõwánĩ rî tãsĩ kĩ, "Kậyị̂ gólâ ãnî drí nĩzó õmã ʼálâ tã Yõwánĩ kâ ârílí rî ʼá rî, nĩ ndrê ãʼdô ngá ʼî tólâ yã? Nĩ ndrê õjílã gólâ mbârâkã ãkó õzõ õmã ĩlî drí ʼẽʼá bị̃lâ vũdrị́ rî kâtí rî ĩʼdî yã? ʼÉʼẽ, âʼdó ĩtí kô. 8Ngãtá nĩ ị̂sũ ãníkâ bê-rî kĩ, nĩ ãʼdô õjílã gólâ ítá tãndí sũ ʼbá rî ûsúʼá ĩʼdî õmã ʼá tólâ yã? ʼÉʼẽ âʼdó ĩtí kô. Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ítá tãndí sũlị́ rî ʼbá yî, rî ĩyî rĩlí jó ạ́ngị́ ạ́ngị́ ʼá jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ. 9Nĩ âʼdâ drẽ ngá gólâ ãnî drí nĩʼá ndrẽlâ kậyị̂ ãnî drí nĩrĩ Yõwánĩ ngálâ tólâ rî sĩ rî má drí. Õzõ nĩ õnĩ tã ậngũ ʼbá ndrẽlé rî, ʼdĩî tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Yõwánĩ rĩʼá tã ậngũ ʼbá ʼî, ãmbã gólâkâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ tã ậngũ ʼbá ãzâ ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. 10Yõwánĩ ĩʼdî õjílã gólâ Ôvârí drí tã âtázó gólâ rî tãsĩ tã îgĩ íyíkâ ʼá kĩʼá nĩ rî, yí âʼdô lãjóʼbá íyíkâ âjóʼá sị́sị́, ãânĩ ró bê lạ́tị̂ êdélé má drí ânĩ-ânĩ ámákâ rî tãsĩ. 11"Má âtâ nõ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãmbã Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî kâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã õjílã gólĩyî tị̃lị́ ndrĩ ãngó nõ ʼá bũúũ ãndrõ nô rî ʼbá yí kâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá õjílã ndrĩ gólĩyî âʼdó ʼbá õjílã Ôvârí kâ ró tã lẽlẽ gólĩyíkâ má ʼá ʼdíyî pã ʼbá ró rî tãsĩ rî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rî, õjílã gólâ ãmbã lâ drí âʼdólé cé fínyáwá rî, ãmbã gólâkâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã Yõwánĩ kâ drị̃ị̂ sĩ. 12Îtõlé kậyị̂ gólâ Yõwánĩ drí îtõzó tã Ôvârí kâ pẽlé rî sĩ, âcálé bũúũ ãndrõ nô, õjílã ạ̃wạ́lạ́kạ́ ró rî ʼbá yî rĩʼá lâṇõ fẽʼá õjílã Ôvârí kâ drí. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî tã rî ʼdĩ ʼẽlé õnjí ró mbârâkã sĩ. 13Drẽ ãkpãkãʼdã Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî âjó ãkó âcálé bũúũ kậyị̂ gólâ drí rĩzó tã Ôvârí kâ pẽlé rî sĩ, tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé rî, tã ậngũ ʼbá yî ndrĩ tã îgĩ Músạ̃ kâ yí bê âtâ ĩyî tã trá tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 14Õzõ nĩ õlẽ tã trá úlị́ tã ậngũ ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼá rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî ĩʼdî tã ậngũ ʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽʼá âjólâ õzõ tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã kâtí rî. 15Õzõ ãnî bị́-ʼbálé ãârî tã bê rî, ʼdõvó nĩ ârî drẽ úlị́ nõ ʼbá yî. 16"Õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ gólĩyî vólé gã ʼbá dó tã lẽlé tã Ôvârí kâ ʼá nõ ʼbá yî, áâʼdô gólĩyî ị̂ʼbị̃ʼá õzõ ãʼdô kâtí yã? Gólĩyî rĩʼá nyé õzõ ʼdĩyímvá gólĩyî vólé gã ʼbá dó lâvílí ãzí-ãzí lâ yí bê võ ãlô ʼá rî kâtí. Õzõ ʼdĩyímvá õcâ ĩyî lậrị́ trá rĩzó ậndú tõlé rî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî õgã trá dó ậndú tõlé rî, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî, 'Mã câ lậrị́ ậndú tõzó, gõʼdá nĩ lẽé ậndú tõlé ãmá bê kô ãʼdô tãsĩ yã?' Gõʼdá õzõ gólĩyî õngô gbõ ãwó lôngó drílĩyî ãwó ngõzó rî, gõʼdá ãzâ ʼbá yî õgã kpá dó ãwó ngõlé gólĩyí bê rî, drílĩyî tã âtázó kĩ nĩ rî 'Nĩ lẽé kpá ãwó ngõlé ãmá bê kô ãʼdô tãsĩ yã?' 18Nĩ ndrê drẽ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî âcâ bê rî, gólâ nyá ngá nyãnyã tãndí kô, gõʼdá gólâ mvú õdrá kpá kô. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, nĩ âtâ kĩ nĩ rî, gólâ cú líndrí õnjí bê yí ʼá. 19Gõʼdá mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî âcâ bê rî, má nyâ ngá nyãnyã tãndí trá, gõʼdá má mvû kpá õdrá trá. Tã ʼdî tãsĩ rî, áâtâ tã ámâ tãsĩ kĩ nĩ rî, 'Mĩ ndrê, nõô rĩʼá ʼálé kõ ʼbá ʼî gõʼdá kpá õdrá mvũ ʼbá ʼî. Gõʼdá gólâ trõ õjílã õnjí ãzâ ʼbá yî trá âʼdólé gólâ rî rû-lẽ-ãzíyã yî ró.' Gõʼdá má kĩ nĩ rî tã ãzâ ĩʼdî nõ, ãnî õjílã gólĩyî úlị́ Yõwánĩ kâ ârí ʼbá úlị́ ámákâ rî bê rî âʼdô ĩyî nị̃ʼá lâ tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró. Úlị́ má drí rĩʼá âtálâ nõ rî Ôvârí kâ ĩʼdî." 20Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩlí jạ̃rị́bạ̃ gólĩyî gólâ drí rĩzó tã lârâkô ãmbá tị̂ drí ậʼdị́zó tã lâ sĩ rî ʼbá yî ʼẽlé ʼálâ sĩ rî ʼá rî ʼbá yî rú, tãlâ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî lẽé ĩyî kô drị̃ âdĩlí tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ tã lẽzó gólâ ʼá. 21Gólâ kĩ, "Ãnî õjílã jạ̃rị́bạ̃ Kõrázã kâ rî kâ rî ʼbá yî gõʼdá ãnî õjílã jạ̃rị́bạ̃ Bẽtãsédã kâ rî kâ rî ʼbá yí bê, lâṇõ õnjí tẽtẽ âʼdô ʼẽʼá ʼdẽlé ãnî drị̃ị̂, tãlâ nĩ gâ vólé dó tã lẽlé má ʼá. Nĩ ị̂sũ drẽ tã jạ̃rị́bạ̃ Tírã kâ rî kâ gõʼdá Sĩdónã kâ bê. Ôvârí îzã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼbá yî trá ạ̃kû ró tã õnjí õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tólâ nã ʼbá yí kâ tãsĩ. Gõʼdá tí õjílã jạ̃rị́bạ̃ ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ ʼbá yî õró ĩyî tã lârâkô gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ ãnî lãfálé ʼá rî ʼbá yî ndrẽê cú ĩyî lị̃fị́ sĩ rî, tí gólĩyî sõ ítá lị́rị́kũ ĩzã kâ trá ĩyî rú gõzó ófó fõlé ĩyî drị̃ị̂, ʼdĩî ãâʼdâ ró bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ gólĩyî âdĩ drị̃ trá ʼwãâ tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ. 22Mã âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãnî õjílã Kõrázã kâ gõʼdá Bẽtãsédã kâ bê rî, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, lâṇõ gólâ ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî âʼdô ʼẽʼá lậvũlị́ gạ̃rạ̃ lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã Tírã yí kâ Sĩdónã bê ʼdĩ ʼbá yî drí rî drị̃ị̂ sĩ. 23"Gõʼdá ãnî õjílã Kãpẽrãnómã kâ rî ʼbá yî, nĩ ị̂sũ ãníkâ bê-rî kĩ, Ôvârí ãâʼdô ãnî lậgúʼá yí ngálâ ûrú ʼálâ yã? Gólâ âʼdô ãnî vũʼá lạ̃sị́ gólâ êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá. Gólâ îcá kô ãnî lậgúlị́, tãlâ nĩ gâ vólé trá dó tã lẽlé má ʼá. Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã Sõdómõ kâ tíbê Ôvârí drí îzãlé trá õjílã íyíkâ bê ạ̃kû ró tã õnjí gólĩyíkâ tãsĩ rî tã lâ. Gõʼdá tí tã lârâkô gólĩyî ãnî õjílã Kãpẽrãnómã kâ drí ndrẽlé rî ʼbá yî óõró ʼẽlâ Sõdómõ ʼálâ rî, tí õjílã lâ yî âdĩ drị̃ trá tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, gõʼdá tí Ôvârí îcá jạ̃rị́bạ̃ ʼdî îzãlé kô, âʼdô ʼbãʼá drẽ bê rĩʼá zãâ âcálé bũúũ ãndrõ nô. 24Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãnî õjílã Kãpẽrãnómã kâ rî ʼbá yî, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, lâṇõ gólâ ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî âʼdô ʼẽʼá lậvũlị́ gạ̃rạ̃ lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã Sõdómõ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî drị̃ị̂ sĩ." 25Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó rĩʼá Ôvârí rî lûyị́lị́ kĩ nĩ rî, "Tátá, ní rî trá võ ûrú ʼálâ rî ʼá gõʼdá kpá ãngó nõ drị̃lị́ kúmú ró, má lûyị̂ nî, tãlâ ní lậpị̂ tã pạ̃tị́ị̃ áníkâ rî trá õjílã gólĩyî tã ị̂sũ ʼbá kĩʼá nĩ rî, ĩyî lị̃fị́ õmbâ rõô gõʼdá yĩ ũnị̃ tã kpá rõô rî ʼbá yî drí sĩ. Ĩtí rî, ní âʼdâ tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá trậ õjílã gólĩyî ĩyî nyãányâ lôgõ ʼbá õzõ ʼdĩyímvá kâtí rî ʼbá yî drí. 26Tátá, sû trá ní rú tã rî ʼdĩ ʼbá yî drí rû ʼẽzó ĩtí ʼdĩ." 27Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, "Ámâ átá âfẽ drị́-ãcê trá má drí âʼdózó ngá ndrĩ drị̃lị́. Ĩtí rî, õjílã ãzãkã îcá kô ámâ nị̃lị́ Ôvârí rî mvá ró, ámâ átá Ôvârí nị̃ mâ cé nĩ. Gõʼdá õjílã ãzãkã îcá kpá kô ámâ átá rî nị̃lị́. Gõʼdá mâ rî gógó gólâ rî mvá ró rî nị̃ gólâ cé nĩ, gõʼdá õjílã gólĩyî má drí njĩlí ámâ átá rî âʼdázó drílĩyî rî ʼbá yí bê." 28Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, "Ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá lâṇõ ngá lậnjị̃ kâ bê rî, nĩ ânĩ má ngálâ, tãlâ má fẽ ró mbârâkã bê ãnî drí. Má âʼdô ãnî ʼbãʼá lôvólé pị̃pị̂sị́lị́ ạ̃ʼdị́ sĩ kậyị̂ lâṇõ kâ rî ʼbá yî ʼá. 29Nĩ ʼbã ãnî nyãányâ drị́-ãcê ámákâ zẽlé rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró. Nĩ ârî tã gólĩyî má drí rĩʼá âtálâ ãnî drí rî ʼbá yî, nĩ gõ ró tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî, tãlâ má âʼdó kô sị́ lõmbâ ʼbá ʼî. Tã ámákâ rĩʼá mãnísĩ, âʼdó kô mbârâkã sĩ. Õzõ nĩ õʼê tã rî ʼdĩ ʼbá yî trá ĩtí rî, nĩ âʼdô lôvô-lôvô ûsúʼá ãnî nyãányâ drí. 30Tã gólĩyî má drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî, má âʼdô mbârâkã fẽʼá ãnî drí ʼẽzó lâ lâṇõ ãkó. Ĩtí rî, ngá gólĩyî má drí lẽlé ãnî drí njị̃lị́ rî rĩʼá tẽlẽfẽ ĩtí, âʼdó kô ngá lậnjị̃-lậnjị̃ ʼî."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\