Mãtáyõ 12

1Kậyị̂ rãtáã kâ sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí lãjóʼbá íyíkâ yí bê kôrô ạ́mvú ạ̃drúgú lị̂njị́ ʼbá trá rî kâ ʼásĩ. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî trá rĩʼá lõfó ró. Ĩtí rî, gólĩyî õtírĩ rĩî lậvũlị́ ạ̃drúgú ʼdĩ ʼbá yî rú sĩ rî, drílĩyî rĩzó ạ̃drúgú ôsĩlí nyãlé. 2Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî õtírĩ lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrẽê tã ʼdî ʼẽrẽ ʼá rî, drílĩyî tã âtázó Yésũ drí kĩ, "Lãjóʼbá áníkâ ʼdĩ ʼbá yî rî ĩyî tã gólâ ãmâ drí âyélé kô ʼẽlé lãʼbí ãmákâ vó ró rî ʼẽlé ĩtí kậyị̂ rãtáã kâ sĩ ãʼdô tãsĩ yã?" 3Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Nĩ zị́ tã gólâ îgĩlí kúmú ạ́ngị́ Dạ̃wúdị̃ rî tãsĩ búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kô yã? Kậyị̂ gólĩyî drí ʼbãzó lõfó ró ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ yí bê rî ʼá rî, gólĩyî ʼê ãʼdô ʼî yã? 4Gólĩyî fî trá jó Ôvârí kâ ʼá ãmbãtã fẽlé trá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî nyãlé. Nĩ nị̃ trá tãndí ró kĩʼá nĩ rî, cé drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yî áâyê ĩʼdî ngá nyãnyã rî ʼdĩ nyãlé. Gbõ lé Dạ̃wúdị̃ yî nyâ bê ngá nyãnyã rî ʼdĩ rî, úzị́ gólĩyî kô lãʼbí îzã ʼbá ró. 5Gõʼdá nĩ zị́ tã ʼbãʼbã gólĩyî îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá drị̃-ʼbá lãʼbí ʼẽ kâ rî ʼbá yî tãsĩ rî kô yã? Gólĩyî rî lôsĩ ʼẽlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá kậyị̂ rãtáã kâ sĩ. Gõʼdá úzị́ gólĩyî kô lãʼbí îzã ʼbá ró. 6Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró, ngá ãzâ bê nõngá, ãmbã gólâkâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ drị̃ị̂ sĩ. 7Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩʼá nĩ rî, 'Tã gólâ má drí lẽlé lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ tã kõrõnyã zãzã kâ má drí rî drị̃ị̂ sĩ rî ĩʼdî nõ, nĩ ndrê ĩzã õjílã ãzí kâ.' Úlị́ ʼdĩ ʼbá yî, mĩ nị̃ị́ tã ífí lâ kô. Tí nĩ õró tã ífí lâ nị̃ị̂ rî, tí nĩ îcá kô tã kĩlí õjílã gólĩyî rĩ ʼbá kô tã ʼẽlé ányâ ró rî ʼbá yî rú. 8Gõʼdá mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî rĩʼá cú drị́-ãcê bê kậyị̂ rãtáã kâ drị̃lị́." 9Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó võ ʼdî âyélé nĩzó fĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ʼálâ. 10Gõʼdá jó ʼdĩ ʼá tólâ rî, Yésũ drí ãgô ãzâ drị́ lâ drí ôgólé ôgô rî ûsúzó. Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yî lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê kpá bê rĩʼá ĩyî tólâ. Gólĩyî ndrê ãgô gólâ drị́ lâ drí ôgólé ôgô ʼdĩ bê rî, gólĩyî ị̂sũ tã trá kĩ, ngãtá Yésũ âʼdô ãgô ʼdĩ êdéʼá yã rî. Gõʼdá drílĩyî ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ, "Ãʼdô lãʼbí ãmákâ vó ró rî, rĩʼá tãndí ró õjílã ngá lãzé bê rî êdélé kậyị̂ rãtáã kâ sĩ yã?" Gólĩyî rî ʼdĩ Yésũ rî mãndĩkã lôʼbãʼá, õzõ gólâ õʼê tã ányâ trá rî, ókî ró tã gólâkâ bê õnjí ró. 11Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Õzõ õjílã ãzâ ãlô ãnî lãfálé sĩ ãʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ bê ãlô, gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ ʼdĩ õʼdê trá ʼbú ạ́ngị́ ʼá kậyị̂ rãtáã kâ ʼá rî, áâyé gólâ kô lôfõlâ vólé ʼbú ʼásĩ yã? Gólâ âʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ ʼdî âséʼá. 12Lãʼbí ãmákâ âyê ãmâ tã tãndí ʼẽlé kõrõnyã ʼbã kâ pãlé kậyị̂ rãtáã kâ sĩ. Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã õjílã mvá kâ. Õjílã mvá tã lâzê gạ̃rạ̃ kạ́bị̃lị́kị̃ tã drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, lãʼbí ãmákâ âyê ãmâ tã tãndí ʼẽlé õjílã ãzí pãlé kậyị̂ rãtáã kâ sĩ." 13Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã âtálé ãgô drị́ lâ drí ôgólé ʼdĩ drí kĩ, "Ní îjõ ánî drị́." Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí íyî drị́ îjõzó mbị̂. Gõʼdá gólâ rî drị́ drí rû êdézó âʼdólé tãndí ró, õzõ drị́ lâ ãzâ rî kâtí. 14Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí võ ʼdî âyélé tã ị̂ʼbị̃lị́ Yésũ rú, tãlâ yĩ ûsû ró lạ́tị̂ bê gólâ rî fũzó. 15Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ị̂sũ Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼẽzó íyî fũlị́ ʼdĩ bê rî, drílâ ngãzó nĩlí vólé võ ʼdî ʼásĩ. Nĩngá sĩ, õʼbí dũû võ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ drí ngãzó ʼdẽlé gólâ rî vó bẽlé. Gõʼdá õjílã gólĩyî ndrĩ ngá lãzé tị̂ ngĩíngî bê rî ʼbá yî, gólâ drí gólĩyî êdézó ngá lãzé ĩyíkâ ʼásĩ. 16Gõʼdá Yésũ êdê õjílã gólĩyî ngá lãzé bê ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólâ drí drị́-mbílí sõzó gólĩyî lị̃fị́ tã âtâ-âtâ bê kĩ, "Nĩ lôfõ ãmâ tã kô kĩ má ãâʼdô ãʼdî ĩʼdî yã õjílã ãzãkã drí." 17Tã ʼdî ʼê rû trá ĩtí ʼdĩ, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí âtálé trá tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã tị́ ạ̃kû ró nã rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró. Gólâ kĩ, 18"Nõô gólâ tíbê má drí njĩlí âʼdólé rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ ró rî ĩʼdî. Gólâ ĩʼdî tíbê má drí lẽlé rõô rî. Gõʼdá gólâ rî tã sû trá má rú tákányĩ. Má âʼdô Líndrí Tãndí ámákâ âjóʼá mbârâkã sõlé gólâ ʼá, tãlâ gólâ õpẽ ró tã ngá pãpã kâ mbị̂ rî bê õrĩ ndrĩ õjílã kâ ãngó ʼásĩ rî drí. 19Õzõ gólâ õtírĩ rĩî tã îmbálé rî, gólâ rí kô lâwãlé ngãtá ôtrélé. Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lạ́tị̂ drị̃ị̂ rî ʼbá yî ârí gólâ kô ôtrérẽ ʼá. 20Lómí gólâ tõlé pá sĩ rî, gólâ îcá kô ṇõlâ, gõʼdá gólâ îcá kpá kô lámbã gólâ rĩ ʼbá kõlé õcĩkã ró rî âdrãlé, cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ drí ʼẽzó lạ́tị̂ ngá pãpã kâ njị̃lị́ õjílã pãzó rî tú. 21Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã ʼbạ̃súrú ndrĩ kâ âʼdô ĩyî lị̃fị́ ʼbãʼá gólâ drị̃ị̂ ʼdíyî pã ʼbá ró." Ĩsáyã 42.1-4 22Gõʼdá nĩngá sĩ, ãgô ãzâ líndrí õnjí drí rĩʼá ômbélé ômbê rî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. Líndrí õnjí rî ʼdĩ ʼbã ãgô ʼdĩ trá úlị́ âtá ãkó gõʼdá kpá võ ndrẽ ãkó. Gõʼdá Yésũ drí líndrí õnjí ʼdĩ drõzó vólé ãgô ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá gólâ lôfõ líndrí õnjí ʼdĩ bê rî, ãgô ʼdĩ drí ngãzó rĩʼá úlị́ âtálé, gõʼdá kpá lị̃fị́ lâ drí rû njị̃zó võ ndrẽlé dódó. 23Ĩtí rî, õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî tã Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá gólĩyî drí tã îjízó ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Ãgô nõ âʼdô ʼbãʼá Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá âjólâ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ĩʼdî yã?" 24Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí ngãzó tã âtálé Yésũ rú kĩ nĩ rî, "Mbârâkã gólâ Yésũ drí rĩzó tã lârâkô ʼẽlé ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ, drị̃-ʼbá líndrí õnjí kâ Sãtánã õrî nĩ rĩʼá mbârâkã ʼdî fẽlé gólâ drí rĩzó tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ." 25Gõʼdá Yésũ nị̃ tã Pạ̃rúsị̃ ʼdî ʼbá yî drí rĩʼá ị̂sũlâ ʼdĩ trá. Gõʼdá drílâ gõzó tã âtálé gólĩyî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, "Õzõ õjílã ʼbạ̃drị̃ ãlô kâ õcâ ĩyî lãfâ trá ạ̃jú ʼbũlị́ ãkpã ĩyî võ ʼásĩ rî, ʼbạ̃drị̃ ʼdî âʼdô ʼdẽʼá, drílâ rû îzãzó. Õzõ gõʼdá õjílã jạ̃rị́bạ̃ ãlô kâ ngãtá ʼbã-tị̂ ãlô kâ õcâ ĩyî lãfâ rû fũlị́ ãkpã ĩyî võ ʼásĩ rî, âʼdô ĩyî ʼdẽʼá drílâ rû lâpẽzó. 26Gõʼdá õzõ Sãtánã õrî ãkpã nĩ líndrí õnjí íyíkâ lâdrólé õjílã gólĩyî líndrí õnjí bê rî ʼásĩ rî, ʼdĩî gólĩyî câ lãfá trá ãkpã ĩyî võ ʼásĩ. Ĩtí rî, kũmũ gólâkâ âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé âmbâ-âmbâ ró mbârâkã bê rî íyíkâ ángô tí ró yã? 27Gõʼdá õjílã ãníkâ rî ĩyî bê líndrí õnjí lâdrólé õjílã ʼásĩ rî, ãʼdî fẽ mbârâkã ʼdî nĩ gólĩyî drí yã? ʼDõvó nĩ ị̂sũ drẽ tã ʼdî vó lâ dódó, nĩ gõ ró tã-vó ámákâ kĩlí mbị̂mbị̂. Tã-vó gólĩyíkâ âʼdô tã âʼdáʼá ãnî drí kĩ, îcá kô má drí líndrí õnjí lâdrólé õjílã ʼásĩ mbârâkã drị̃-ʼbá líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yí kâ rî kâ sĩ. 28Gõʼdá õzõ pạ̃tị́ị̃ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfẽ mbârâkã nĩ má drí rĩzó líndrí õnjí lâdrólé rî, Ôvârí âʼdâ tã trá kĩ, yí âjô mâ trá ʼdíyî pã ʼbá ró, tãlâ õjílã ndrĩ õrî ró bê kũmũ íyíkâ zẽlé." 29Gõʼdá Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó kĩ, "Ũgú îcá kô fĩlí õjílã gólâ fãfã bê rî drí ʼbã ʼá, nĩʼá ngá gólâkâ ûgũlị́ jó ʼásĩ. Îcâ trá ũgú rî ʼdĩ fãfã lâ drí lậvũzó gạ̃rạ̃ fãfã ʼbã-lị́pị̂ ʼdĩ kâ drị̃ị̂ sĩ gólâ drí ʼbã-lị́pị̂ ʼdĩ ômbézó zãlô sị́sị́ rî, gólâ õró gõ îcálé fĩlí nĩʼá ngá ʼbã-lị́pị̂ ʼdĩ kâ ûgũlị́. 30Má âtâ ãnî drí, õzõ õjílã ãzâ ãâʼdô kô má bê ngá ãlô ró rî, õjílã rî ʼdĩ rĩʼá ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí ʼî. 31Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ õjílã ãzâ õʼê tã õnjí ãzâ ʼbá yî trá Ôvârí rú ngãtá ãâtâ úlị́ õnjí Ôvârí rú rî, áâʼdô îcáʼá tã õnjí gólâkâ âyélé. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãâtâ úlị́ õnjí mâ rî gógó Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ ʼdíyî pã ʼbá ró nõ rú rî, áâʼdô kpá tã õnjí õjílã rî ʼdĩ kâ âyéʼá. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãâtâ úlị́ õnjí trá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rú rî, Ôvârí îcá kô tã õnjí õjílã rî ʼdĩ kâ âyélé, ngbãângbânõ cãlé bũúũ ị̃zạ́tú." 33Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ õrî úlị́ âtálé rî, nĩ ị̂sũ vó lâ dódó. Õzõ nĩ õlẽ fê lõʼwâ tãndí rî ûsúlị́ rî, ní âʼdô ûsúʼá lâ fê tãndí drị̃ị̂. Õzõ gõʼdá fê rî ʼdĩ ãʼdô fê gólâ õnjí rî ĩʼdî rî, nĩ âʼdô lõʼwâ õnjí rî ûsúʼá ĩʼdî fê rî ʼdĩ drị̃ị̂. Tã ʼdî tãsĩ rî, nĩ âʼdô fê nị̃ʼá lõʼwâ lâ ʼásĩ. 34Gõʼdá ãnî Pạ̃rúsị̃ yî, ãnî rĩʼá nyé õzõ ị̃nị̃ kâtí, tã ị̂sũ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî rĩʼá õnjí ró. Nĩ âʼdô îcáʼá tã tãndí âtálé íyíkâ ángô tí ró yã? Nĩ ndrê drẽ, õjílã rî íyíkâ fí té tã íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî âtálé ĩʼdî. 35Gõʼdá õjílã gólĩyî tãndí ró rî, rî ĩyíkâ tã tãndí ị̂sũlị́ ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî rî úlị́ tãndí lôfõlé ĩʼdî ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. Gõʼdá ĩtí rî, õjílã gólĩyî õnjí rî ʼbá yî, gólĩyî rî ĩyíkâ tã õnjí ị̂sũlị́ ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî rî tã õnjí lôfõlé ĩʼdî ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. 36Gõʼdá má âtâ ãnî drí, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí rî tú rî, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá tã-vó ãníkâ kĩlí úlị́ gólĩyî ndrĩ ãnî drí âtálé vó lâ ị̂sũ ãkó rî vó ró. 37Ĩtí rî, úlị́ ãníkâ ãzâ ʼbá yî âʼdô âʼdálâ kĩ, nĩ ʼê tã mbị̂ ʼî, gõʼdá úlị́ ãzâ ʼbá yî âʼdô âʼdálâ kĩ, nĩ ʼê tã ányâ ʼî." 38Gõʼdá nĩngá sĩ rî, lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yî gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yí bê drí Yésũ rî ûjũzó kĩ, "Tã îmbá ʼbá, ní ʼê tã lârâkô gólâ tị̂ drí ậʼdị́zó rî ãmâ drí, tãlâ mã nị̃ ró bê kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô nî nĩ." 39Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã lôgõlé õjílã ʼdî ʼbá yî drí tã lẽ ãkõ gólĩyíkâ yí ʼá rî drí kĩ, "Ãnî õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ nõ rĩʼá õjílã õnjí ʼî. Nĩ ró Ôvârí kô. Nĩ rî ámâ îjílí tã lârâkô ʼẽlé ãnî drí ndrẽlé ãʼdô tãsĩ yã? Tã lârâkô gólâ ãnî drí ʼẽʼá ndrẽlâ má sĩ rî âʼdô ʼbãʼá cé õzõ tã lârâkô gólâ Ôvârí drí ʼẽlé trá ạ̃kû ró tã ậngũ ʼbá Yónã drí rî kâtí rî ĩʼdî. 40Ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ, ị̃ʼbị̂ ândrê tê Yónã bê rî, gólâ rî trá ị̃ʼbị̂ ândrê nã ʼá ị̃tú nâ gõʼdá ngạ́cị̂ kpá nâ. Âʼdô ʼbãʼá kpá ĩtí ámâ tãsĩ. Mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ ʼdíyî pã ʼbá ró rî âʼdô ʼẽʼá rĩlí ị̃nyạ́kú ʼá ị̃tú nâ gõʼdá ngạ́cị̂ kpá nâ. 41ʼDõvó nĩ ị̂sũ drẽ õjílã Nínĩvẽ kâ tã lâ. Yónã pẽ úlị́ Ôvârí kâ bê gólĩyî drí rî, drílĩyî tã lẽzó ʼá lâ, gõʼdá gólĩyî âdĩ drị̃ trá tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ. Ãmbã ámákâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã Yónã kâ drị̃ị̂ sĩ. Nĩ lẽé tã kô úlị́ ámákâ ʼá ãʼdô tãsĩ yã? Ãnî õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ nõ, nĩ ndrê drẽ, kậyị̂ gólâ ʼẽzó tã-vó õjílã kâ kĩlí rî tú rî, õjílã Nínĩvẽ kâ âʼdô ĩyî ícícíyá ʼẽʼá ãnî rú Ôvârí ândrá, tãlâ nĩ gâ vólé trá dó tã lẽlé úlị́ ámákâ ʼá. 42Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ kpá kúmú ạ́ngị́ gólâ õkó ró âʼdó ʼbá ʼbạ̃drị̃ Sébã kâ drị̃lị́ rî tã lâ. Gólâ rĩʼá õkó tã nị̃nị̃ ʼbá ʼî. Gólâ ângâ trá ânĩlí ʼbạ̃drị̃ íyíkâ jẽjẽ ró nã lésĩ, nĩʼá kúmú ạ́ngị́ Sólõmõ rî ndrẽlé, tãlâ gólâ ârî tã nị̃nị̃ kúmú Sólõmõ kâ rõô ʼdĩ tã lâ trá, ĩʼdî gólâ drí ângázó ânĩlí, tãlâ Sólõmõ ĩîmbâ ró yî bê tã nị̃nị̃ íyíkâ ʼdĩ sĩ. Ãmbã ámákâ lậvũ gạ̃rạ̃ kúmú Sólõmõ kâ drị̃ị̂ sĩ. Má âtâ ãnî drí, ãnî õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ nõ, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó tã-vó õjílã kâ kĩlí rî tú rî, õkó ʼdĩ âʼdô ícícíyá ʼẽʼá ãnî rú Ôvârí ândrá, tãlâ nĩ gâ vólé dó tã lẽlé má ʼá." 43Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ, "Õzõ óõdrô líndrí õnjí trá õjílã ʼásĩ rî, líndrí õnjí ʼdĩ âʼdô nĩʼá lậmú bê võ ãgângbêlẽ ʼásĩ, nĩʼá võ lôndã bê rĩzó ʼá lâ. Õzõ gõʼdá gólâ ũûsû võ kô rĩzó lôvólé ʼá lâ rî, 44gólâ âʼdô tã âtáʼá íyî nyãányâ drí kĩ, 'Má âʼdô nĩʼá gõlé õjílã má drí âfõzó ʼálâ sĩ rî ʼá.' Õzõ õjílã ʼdî ạ̃ậzị̂ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ kô rĩlí íyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî, líndrí õnjí ʼdĩ âʼdô õjílã ʼdî pị̃pị̂sị́lị́ lâ ûsúʼá drẽ zãâ tãkó ĩtí. Úkũ ʼâ lâ trá ngbángbá, gõʼdá éêdê trá tãndí ró. 45Gõʼdá líndrí õnjí ʼdĩ âʼdô nĩʼá líndrí õnjí õnjĩ lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ gólâkâ drị̃ị̂ sĩ rî ʼbá yî ậdrị̃lị́ njị̂-drị̃-lâ-rị̃, drílĩyî ânĩzó fĩlí õjílã ʼdî ʼá. Ĩtí rî, líndrí õnjí ʼdĩ ʼbá yî âʼdô õjílã ʼdî ʼẽʼá õnjí tẽtẽ ró rõô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ gólâ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. Âʼdô âʼdóʼá kpá ĩtí õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ gólĩyî vólé gã ʼbá dó tã lẽlé má ʼá rî ʼbá yî drí." 46Gõʼdá Yésũ õtírĩ rĩî drẽ zãâ tã âtálé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí rî, ândrê lâ yî ậdrúpị̃ lâ yí bê, drílĩyî âcázó ânĩʼá gólâ rî lôndã bê. Drílĩyî âdrézó ãkpã ĩví ʼálâ. 47Gõʼdá drílĩyî õjílã ãlô jõzó fĩlí jó ʼálâ, nĩʼá tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ánî ândré yî ánî ậdrúpị̃ yí bê, gólĩyî bê ĩví ʼálâ, gólĩyî kĩ nĩ rî, ní õnĩ ĩyî ngálâ, tãlâ yĩ lẽ tã âtálé ní bê." 48Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Ámâ ândré íyíkâ ãʼdî ĩʼdî ámâ ậdrúpị̃ yí bê yã?" 49Gõʼdá Yésũ drí íyî drị́ îjõzó tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî âʼdálé, gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, nõ ʼbá yî rĩʼá ámâ ândré yî ĩʼdî ámâ ậdrúpị̃ yí bê. 50Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã gólâ ámâ átá ûrú ʼálâ rî drí lẽlé õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî rî, gólĩyî ĩʼdî ámâ ậdrúpị̃ yî, ámâ îzó yî, gõʼdá ámâ ândré yí bê."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\