Mãtáyõ 13

1Kậyị̂ ãlô-ãlô ʼdĩ sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó ʼbã ʼdî âyélé nĩzó lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ tị́ ʼálâ, tãlâ yí nĩ ró bê rĩlí tólâ õjílã îmbálé. 2Gõʼdá õjílã drí îtõzó rĩʼá ânĩlí Yésũ ngálâ. Gõʼdá gólâ ndrê õjílã ʼdî ʼbá yî bê rû êʼbéʼá âcálé dũû yí lạ̃gạ́tị́ rî, drílâ ngãzó mbãlé kõlóngbõ ʼá rĩlí vũdrị́. Gõʼdá õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí âdrézó ĩyíkâ lị̃mvû ândrê ʼdĩ gãrã drị̃ lâ ʼá. 3Gõʼdá Yésũ drí îtõzó rĩʼá tã ãmbá ãzâ ʼbá yî îmbálé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí úlị́ mãnĩgõ yî sĩ íʼdígówá yí bê. Gólâ kĩ nĩ rî, "Kậyị̂ ãzâ sĩ, ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ drí ngãzó nĩlí yí drí ạ́mvú ʼálâ nĩʼá órĩ rĩlí. 4Gõʼdá gólâ õtírĩ rĩî órĩ rĩlí rî, órĩ ãzâ ʼbá yî lôʼdê ĩyíkâ trá pávó tị̂ ʼá. Gõʼdá ãríwá ânĩ trá ûʼdúlâ nyãlé. 5Gõʼdá órĩ ãzâ ʼbá yî lôʼdê ĩyíkâ võ gólâ rõvõ bê ị̃nyạ́kú lâ drí âʼdózó cé fínyáwá rî ʼá. Gõʼdá ĩtí rî, órĩ lâ drí âfõzó mbãlé ʼwãâʼwâ, tãlâ ị̃nyạ́kú âʼdó kô fĩfĩ ró. 6Gõʼdá ị̃tú âfõ bê kãlé gbílí-gbílí rî, drílâ ngá-ạ̃rú ʼdĩ zãzó, drílâ ândrázó ʼĩlí, gõʼdá drílâ drãzó, tãlâ índrĩgó lâ fí kô dódó ị̃nyạ́kú ʼá. 7Gõʼdá órĩ ãzâ ʼbá yî lôʼdê ĩyíkâ ãsõpá ngbũkpũ rî ʼbá yî lãfálé ʼá. Ĩtí rî, drílĩyî âfõzó mbãlé tãndí ró. Gõʼdá ãsõpá ʼdĩ ʼbá yî drí ngá-ạ̃rú ʼdĩ ʼbá yî võzó, drílĩyî drãzó. 8Gõʼdá órĩ ãzâ ʼbá yî lôʼdê ĩyíkâ ị̃nyạ́kú tãndí ʼá. Drílĩyî mbãzó tãndí ró lõʼwâ ʼwãlé cõkpõ-cõkpõ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî drí lõʼwâ ʼwãzó kámá-ãlô, ãzâ ʼbá yî ʼwâ ĩyíkâ nyâʼdî-nâ, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ʼwâ ĩyíkâ nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́. 9Gõʼdá õzõ nĩ ãârî tã bê rî, ʼdõvó nĩ ârî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî dódó ʼbãlé ãnî drị̃ị̂." 10Nĩngá sĩ, tã ârí ʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî gólâ ngálâ tã îjílí gólâ tị́ kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî ní drí rĩzó tã îmbálé õjílã drí úlị́ mãnĩgõ sĩ yã?" 11Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Ónyĩ ãnî nyãányâ trá, tãlâ tã Ôvârí kâ gólâ drí lậpị́lị́ õjílã ãzâ ʼbá yî drí sĩ tã tíbê gólâ drí õjílã ʼbãzó rĩlí kũmũ íyíkâ zẽlé rî tãsĩ rî áâʼdâ ró bê ãnî drí. Gõʼdá rĩʼá âmbâ-âmbâ ró õjílã ãzâ ʼbá yî drí tã ʼdî ʼbá yî nị̃zó. 12Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ drí fĩzó gólĩyî drị̃ị̂ rî, áâʼdô gólĩyî îmbáʼá rõô tã Ôvârí kâ sĩ. Gólĩyî âʼdô ʼbãʼá tã nị̃nị̃ bê ãmbá. Gõʼdá gólĩyî tã ámákâ drí fĩzó gólĩyî drị̃ị̂ kôʼdáwá rî, tã Ôvârí kâ fínyáwá gólĩyî drí nị̃lị́ ʼdĩ îcá kô gólĩyî pãlé, âʼdô ʼbãʼá cú ĩtí lôsĩ ãkó. 13Má rî tã îmbálé úlị́ mãnĩgõ sĩ íʼdígówá bê, tãlâ tã gólĩyî má drí rĩʼá ʼẽlâ rî, õjílã ãmbá gólĩyî rĩ ʼbá ndrẽlâ rî ʼbá yî âmbê ĩyî lị̃fị́ kpạ̃ạ́kũ, tãlâ ĩyî õzó kô îcá ndrẽlâ. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô tã ífí lâ nị̃lị́. Gõʼdá tã má drí rĩʼá âtálâ rî, ârî ĩyî bê rî, gólĩyî jâ ĩyî bị́ vólé, tãlâ ĩyî õzó kô îcá ârílâ. Ĩtí rî, tã lâ fí kpá kô gólĩyî drị̃ị̂. ʼDĩî tã ífí gólâ má drí rĩzó gólĩyî îmbálé úlị́ mãnĩgõ sĩ íʼdígówá bê rî ĩʼdî ʼdĩ. 14Ĩtí rî, tã gólâ tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró gólĩyî tãsĩ rî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, kĩʼá nĩ rî, 'Nĩ âʼdô úlị́ ámákâ âríʼá, gõʼdá tã lâ îcá kô fĩlí ãnî drị̃ị̂. Nĩ âʼdô tã gólâ má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ndrẽʼá, gõʼdá nĩ îcá kô tã ífí lâ nị̃lị́. 15Tí õjílã ʼdî ʼbá yî drị̃ lâ yî õró ʼbãâ kô âmbâ-âmbâ ró, gõʼdá gólĩyî õró ĩyî bị́-ʼbálé ậsị̃ị̂ kô kpạ̃ạ́kũ, gõʼdá õró ĩyî kpá lị̃fị́ âmbé kpạ̃ạ́kũ kô rî, tí lị̃fị́ lâ yî ndrê tã nô trá, tí bị́-ʼbálé lâ yî ârî tã nô trá, tí tã ámákâ fî nõ trá gólĩyî drị̃ị̂. Gõʼdá gólĩyî âjâ drị̃ nô trá âgõlé má ngálâ, má pâ ró gólĩyî bê.' Ĩsáyã 6.9-10 16"Ãnî tã ârí ʼbá ámákâ rî ʼbá yî, ãnî rĩʼá ândrâ-tãndĩ bê, tãlâ nĩ njị̃ ãnî lị̃fị́ trá tã ámákâ ndrẽlé dódó, gõʼdá nĩ njị̃ ãnî bị́-ʼbálé kpá trá tã ámákâ ârílí dódó gõzó ʼẽlâ tãndí ró. 17Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã ậngũ ʼbá dũû gólĩyî âʼdó ʼbá ạ̃kû ró nã ʼbá yî gõʼdá tã mbị̂ ʼbá dũû Ôvârí kâ ãzâ ʼbá yí bê, gólĩyî lẽ ĩyî trá tákányĩ tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ndrẽlé ngbãângbânõ ãnî lị̃fị́ sĩ nõ ʼbá yî ndrẽlé, gõʼdá gólĩyî îcá kô ndrẽlâ. Gólĩyî lẽ trá kpá tã gólĩyî ãnî drí rĩʼá ârílâ ngbãângbânõ rî ârílí ĩyî bị́ sĩ, gõʼdá gólĩyî îcá kpá kô ârílâ." 18Gõʼdá Yésũ drí îtõzó íʼdígówá órĩ rĩ ʼbá kâ ʼdĩ tã ífí lâ âʼdálé. Gólâ kĩ nĩ rî, 19"Nĩ ârî drẽ, órĩ gólĩyî ʼdẽ ʼbá lạ́tị̂ ʼá rî, ʼdĩî õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ rî tãsĩ rî ârí ʼbá, gõʼdá tã lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ dódó kô. Ĩtí rî, Sãtánã drí ânĩzó úlị́ gólĩyî drí ârílí ʼdĩ trõlé vólé gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. 20Gõʼdá órĩ gólĩyî ʼdẽ ʼbá ị̃nyạ́kú rõvõ bê rî ʼá rî, ʼdĩî rĩʼá õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí ʼdĩ ârí ʼbá dódó, gõʼdá drílĩyî tã lẽzó ʼá lâ ãyĩkõ sĩ. 21Gõʼdá tã lẽlẽ gólĩyíkâ âʼdó kô cú mbârâkã bê rõô. Ĩtí rî, úlị́ gólĩyî drí ârílí ʼdĩ ʼbá yî îcá kô rĩlí zãâ gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá. Gõʼdá õzõ kậyị̂ ĩzã kâ ãâcâ trá rî, ngãtá õzõ óõfẽ lâṇõ õnjí tẽtẽ trá gólĩyî drí tã lẽlẽ gólĩyíkâ tãsĩ rî, drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ ʼdĩ âyézó ʼwãâ ró. 22Órĩ gólâ ʼdẽ ʼbá ãsõpá ngbũkpũ lãfálé ʼá rî, ʼdĩî rĩʼá õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ârí ʼbá dódó gõzó tã lẽlé ʼá lâ. Gbõ lé ĩtí rî, gólĩyî rĩʼá tã ị̂sũ bê rõô ngá gólĩyî ãngó nõ ʼá nõ ʼbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ âʼdólé ngá-drị̃ ãmbá bê. Tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼdĩ âʼdô gólĩyî âdóʼá. Ĩtí rî, tã lẽlẽ gólĩyíkâ Ôvârí ʼá ʼdĩ drí âʼdózó cú ĩtí lõʼwâ ãkó. 23Órĩ gólâ ʼdẽ ʼbá ị̃nyạ́kú tãndí ʼá rî, ʼdĩî rĩʼá õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ʼdĩ ârí ʼbá drílĩyî tã lẽzó ʼá lâ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, ãzâ ʼbá yî drí lõʼwâ ʼwãzó âcálé kámá-ãlô tã ʼẽʼẽ tãndí gólĩyíkâ sĩ, ãzâ ʼbá yî ʼwâ ĩyíkâ nyâʼdî-nâ, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ʼwâ ĩyíkâ nyâʼdî-ãlô-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́." 24Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí îtõzó íʼdígówá ãzâ âtálé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Tã gólâ Ôvârí drí ʼẽzó õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî kũmũ íyíkâ zẽlé rî vó lâ yî ndrẽlé rî rĩʼá nõtí. Ãgô ãzâ drí ạ́mvú íyíkâ ʼwãzó, gõʼdá drílâ ĩfó órĩ tãndí rĩzó ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá. 25Gõʼdá ngạ́cị̂ ãzâ sĩ, õjílã õtírĩ ʼbãâ ĩyî ndrĩ ậʼdú kõʼá rî, ạ̃jú-ʼbá-ãzí ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ kâ drí ânĩzó kírî ró írírí ífí rĩlí dró ĩfó gólâkâ rĩlí ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ. Gõʼdá drílâ íyîngá ngãzó lậvũlị́. 26Gõʼdá ĩfó ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ ʼbãâ âfõʼá mbãlé lõʼwâ ʼwãlé rî, gõʼdá írírí ʼdĩ ʼbá yî drí kpá âfõzó mbãlé ʼdũwạ̃ ĩfó ʼdĩ ʼbá yí bê. 27Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî írírí rĩ ʼbá âfõlé ĩfó lãfálé sĩ ʼdî ʼbá yî bê rî, drílĩyî ngãzó nĩlí ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ îjílí kĩ, 'Ãmbá, ákĩ, ní rî fí cé ĩfó órĩ ĩʼdî ạ́mvú áníkâ ʼdĩ ʼá kô yã? Gõʼdá írírí âfõ ʼbá ʼá lâ rõô ʼdĩ ʼbá yî ûsû rû ĩyíkâ ángô lésĩ yã?' 28Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, 'Ạ̃jú-ʼbá-ãzí rî ĩyî írírí ʼdĩ ʼbá yî nĩ.' Ĩtí rî, rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí gólâ rî îjízó kĩ, 'Ãʼdô bê ĩtí rî, ní lẽ tã-drị̃ trá ãmâ drí nĩzó írírí ʼdĩ ʼbá yî ôngílí vólé yã?' 29Gõʼdá ĩtí rî, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, 'ʼÉʼẽ, nĩ ôngî drẽ kô ngbãângbânõ, tãlâ nĩ õzó gõʼdá kô ĩfó ôngí kpãâ gólĩyí bê. 30Nĩ âyê drẽ írírí ʼdĩ ʼbá yî õmbâ ró ĩyî ʼdũwạ̃ ĩfó ʼdĩ ʼbá yí bê cãlé bũúũ párá rĩzó ĩfó ṇõlé rî ʼá. ʼDĩî vósĩ rî, má âʼdô tã âtáʼá lôsĩ ʼẽ ʼbá ámákâ rî ʼbá yî drí, gólĩyî õôngî ró ĩyî drẽ írírí ʼdĩ ʼbá yî sị́sị́, gólĩyî õômbê ró tũ võ ãlô ʼá zãlé lạ̃sị́ sĩ, gõʼdá gólĩyî õgõ ró ĩfó ṇõlé ʼbãlé ẽró ʼá.' " 31Gõʼdá Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó rị̃ õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî tãsĩ. Gólâ kĩ, "Lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó õjílã dũû ʼbãlé lîzólé âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî rĩʼá õzõ ãgô ãzâ gólâ líʼbá ífí ị̂ʼdị́ ʼbá ạ́mvú íyíkâ ʼá rî kâtí. 32Gbõ lé líʼbá ífí ʼdĩ rĩʼá fínyáwá ĩtí rî, gõʼdá õtírĩ âfõô rî, âʼdô mbãʼá âcálé fê ạ́ngị́ ró. Ĩtí rî, ãríwá âʼdô ĩyî rĩʼá gárá lâ ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂. Âʼdô âʼdóʼá kpá ĩtí õjílã dã gólĩyî rĩ ʼbá ámâ vó lôbẽlé rî ʼbá yî drí, gólĩyî âʼdô ʼẽʼá lîzólé dũû ĩtí ị̃zạ́tú." 33Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí kpá úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó tã ãlô-ãlô ʼdĩ tãsĩ. Gólâ kĩ, "Lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó õjílã íyíkâ ʼbãlé lîzólé dũû rî kpá rĩʼá õzõ õkó ãzâ gólâ lẽ ʼbá ãmbãtã íyíkâ ạ̃kú sĩ rî ʼbẽlé rî kâtí. Gólâ âʼdô ʼạ̃ʼị́-ãrá âtrõʼá ãmbá gõzó ạ̃kú âtrõlé fínyáwá ĩtí dãlé ʼá lâ. Ĩtí rî, ạ̃kú fínyáwá ʼdĩ drí ʼạ̃ʼị́-ãrá ʼdĩ ʼbãzó ậpị̃lị́ ãmbá." 34Yésũ rí kô õʼbí îmbálé cú ĩtí úlị́ mãnĩgõ ãkó íʼdígówá bê. Gólâ rî gólĩyî îmbálé úlị́ mãnĩgõ sĩ íʼdígówá bê ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólâ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ drí âtálé trá ạ̃kû ró Yésũ rî tãsĩ rî nã ʼbá yî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró. Úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî kĩ, "Má âʼdô tã âtáʼá ãnî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ íʼdígówá bê. Má âʼdô tã gólĩyî lậpị́lị́ kírî îtõ võ ãngó nõ kâ ʼásĩ rî ʼbá yî âʼdáʼá ãnî drí úlị́ mãnĩgõ sĩ íʼdígówá bê." Lôngó 78.2 36Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó õʼbí ʼdĩ ʼbá yî âyélé tã ârí ʼbá íyíkâ yí bê nĩzó gõlé ʼbã ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê ʼbã ʼálâ rî, tã ârí ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî gólâ rî îjílí kĩ, "Ní âʼdâ drẽ íʼdígówá áníkâ írírí ífí kâ rĩlí ạ́mvú ĩfó kâ ʼá ʼdĩ ĩtõ lâ ãmâ drí." 37Gõʼdá Yésũ drí ngãzó íʼdígówá ʼdĩ tã ífí lâ âʼdálé drílĩyî. Gólâ kĩ, "Ãgô gólâ órĩ ĩfó kâ rĩ ʼbá ạ́mvú íyíkâ ʼá ʼdĩ mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ nõ ĩʼdî. 38Gõʼdá ạ́mvú rî gógó íyíkâ ãngó nõ ĩʼdî. Gõʼdá órĩ ĩfó kâ ʼdĩ íyíkâ õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá âʼdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá órĩ írírí kâ ʼdĩ íyíkâ õjílã gólĩyî Sãtánã kâ ró rî ʼbá yî ĩʼdî. 39Gõʼdá ạ̃jú-ʼbá-ãzí gólâ órĩ õnjí írírí kâ rĩ ʼbá ʼdĩ íyíkâ Sãtánã ĩʼdî. Kậyị̂ ĩfó ṇõ kâ ʼdĩ íyíkâ kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî ĩʼdî. Gõʼdá lôsĩ ʼẽ ʼbá ngá gólĩyî ạ́mvú ʼá rî ṇõlé rî ĩyíkâ mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ʼbá yî ĩʼdî. 40"Õzõ írírí êʼbérẽ tũ võ ãlô ʼá zãlé lạ̃sị́ ʼá rî kâtí, âʼdô rû ʼẽʼá kpá ĩtí kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ sĩ. 41Gõʼdá má âʼdô mãlãyíkã ámákâ âjóʼá. Gólĩyî âʼdô ânĩʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ãzí ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî êʼbélé ndrĩ ãngó Ôvârí drí ʼbãlé nõ ʼásĩ, gõʼdá kpá gólĩyî ndrĩ rĩ ʼbá tã õnjí ãzâ ʼbá yî ʼẽlé rî ʼbá yí bê. 42Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî ʼbá yî âʼdô gólĩyî trõʼá vũlị́ lạ̃sị́ rạ̃ʼdạ̃ êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá vẽlé tólâ ngbá. Gólĩyî âʼdô ãwó ngõʼá sị́-gílí nyãnyã bê, ngá lãzé-lãzé õnjí ʼdĩ drí sĩ. 43Gõʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá tã mbị̂ Ôvârí kâ ʼẽlé rî ʼbá yî, gólĩyî âʼdô lậgúʼá lậgû õzõ ị̃tú kâtí ãngó óʼdí gólĩyî átá Ôvârí kâ rî ʼálâ. Õzõ nĩ ãʼdô bị́ bê rî, ʼdõvó nĩ ârî drẽ úlị́ ámákâ ʼdĩ ʼbá yî dódó." 44Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó rị̃ tã âʼdô-âʼdô õjílã Ôvârí kâ ró rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, "Tã âʼdô-âʼdô õjílã Ôvârí kâ ró rî kâ rĩʼá nyé õzõ ãgô ãzâ gólâ nĩ ʼbá ngá gólâ lâgî lâ drí âʼdózó rõô õzõ dáãbõ kâtí lậpị́lị́ trá võ ạ́mvú kâ ʼá rî ûsúlị́ rî kâtí. Gõʼdá gólâ ndrê ngá rî ʼdĩ bê rî, drílâ lậpị́zó lâ kpá óʼdí võ rî ʼdĩ ʼá. Gõʼdá drílâ ngãzó nĩʼá gõlé yí drí ʼbã ʼálâ, nĩʼá ngá íyíkâ ʼbã kâ lậzị́lị́ gĩlí ndrĩ vólé, ãʼdô ró yí drí âʼdózó lãfâ bê dũû âgõzó ạ́mvú võ ʼdî gĩlí, ãʼdô ró bê íyî nyãányâ kâ ró, gõʼdá ngá gólâ õzõ dáãbõ kâtí ʼdĩ, yí trõ ró bê yí drí. 45"Gõʼdá âʼdô-âʼdô õjílã Ôvârí kâ ró rî kpá rĩʼá õzõ ngá lậzị́ ʼbá gólâ nĩ ʼbá ngá ʼdíyî lôʼĩ kâ sũsũ ró zị̃lị́ pérẽlẽ rî lôndã bê gĩlí rî kâtí. 46Gõʼdá drílâ pérẽlẽ ãzâ sũsũ ró lâgî lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî ûsúzó. Gõʼdá gólâ ûsû pérẽlẽ ʼdî bê rî, drílâ nĩzó ngá íyíkâ lậzị́lị́ gĩlí ndrĩ vólé, gõʼdá drílâ pérẽlẽ ʼdî gĩzó yí drí." 47Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó kĩ, "Tã Ôvârí drí ʼẽzó õjílã íyíkâ êpẽlé trõlé ûrú ʼálâ rî rĩʼá nyé õzõ ị̃ʼbị̂ ʼbẽ ʼbá ãzâ ʼbá yî nĩ ʼbá ị̃ʼbị̂ ʼbẽlé áyágá ʼálâ îmbá sĩ gõʼdá drílĩyî ị̃ʼbị̂ tị̂ ûrúzó dũû îmbá ĩyíkâ ʼdĩ ʼá rî kâtí. 48Gõʼdá drílĩyî gõzó îmbá ʼdĩ âsélé ĩvĩ ángálángâ drị̃ ʼálâ. Gõʼdá drílĩyî ị̃ʼbị̂ gólĩyî tãndí rî yî êpẽzó ʼbãlé bâgã ʼá, gõʼdá ngá lédrẽ-lédrẽ õnjí rî ʼbá yî êpẽzó vũlị́ vólé. 49Âʼdô ʼẽʼá rû ʼẽlé kpá ĩtí kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ sĩ. Mãlãyíkã Ôvârí kâ âʼdô ĩyî ânĩʼá õjílã gólĩyî õnjí rî ʼbá yî lãfálé lâ cãlé õjílã gólĩyî tãndí rî ʼbá yî rú sĩ. 50Ĩtí rî, áâʼdô õjílã õnjí ʼdĩ ʼbá yî trõʼá vũlị́ lạ̃sị́ ʼá. Tólâ gólĩyî âʼdô ãwó ngõʼá sị́-gílí nyãnyã bê ngá lãzé-lãzé lạ̃sị́ kâ ʼdĩ drí sĩ." 51Gõʼdá Yésũ drí tã îjízó tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ, "Tã ʼdî ʼbá yî fî trá ãnî drị̃ị̂ yã?" Gõʼdá drílĩyî tã ʼdî drị̃ lâ kõzó kĩ, "Ãwô, tã ʼdî ʼbá yî fî trá ãmâ drị̃ị̂." 52Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Rĩʼá tãndí ró õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, tãlâ lãʼbí îmbá ʼbá gólâ tã Ôvârí kâ ị̂lị́ ʼbá gõʼdá drílâ gõzó rĩlí kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî, gólâ rĩʼá nyé õzõ ʼbã-lị́pị̂ gólâ ngá tãndí óʼdí íyíkâ lôfõ ʼbá ngá tãndí ạ̃kû bê võ gólâ drí lậpị́zó lâ rî ʼásĩ tã tãndí ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ yî rî kâtí. Gólâ âʼdô tã Ôvârí drí âʼdálé ạ̃kû ró rî ʼbá yî ị̂lị́ʼá tã Ôvârí drí âʼdálé ngbãângbânõ rî ʼbá yí bê." 53Nĩngá sĩ, Yésũ ndẽ bê tã îmbâ íyíkâ úlị́ mãnĩgõ sĩ ʼdî ʼbá yî rî, drílâ ngãzó nĩlí vólé nĩngá sĩ. 54Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó nĩʼá gõlé jạ̃rị́bạ̃ íyî nyãányâ kâ Nãzãrétã rî ʼálâ. Gõʼdá gólâ câ bê tólâ rî, drílâ nĩzó fĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼálâ, rĩʼá õjílã îmbálé. Ĩtí rî, õjílã ârî ĩyî tã gólâ drí rĩʼá îmbálâ ʼdĩ ʼbá yî bê rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó. Gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé Yésũ rú kĩ, "Ãgô nõ ûsû íyíkâ tã nị̃nị̃ rõô mbârâkã bê rĩzó tã lârâkô ʼẽlé nõ ãʼdô ʼásĩ yã? 55Mã nị̃ gólâ trá tãndí ró. Gólâ ĩʼdî ãgô gólâ rĩ ʼbá ngá êdélé fê ʼásĩ rî mvá lâ ĩʼdî. Ândrê lâ Mãríyã ĩʼdî. Gõʼdá ậdrúpị̃ lâ yî ĩʼdî Yãkóbã, Yõsépã, Sĩmónã gõʼdá kpá Yúdạ̃. 56Gõʼdá îzó lâ yî ndrĩ ʼdó rĩʼá ĩyî ãmá bê nõngá. Gõʼdá gólâ âʼdô rû jãʼá âʼdólé tã nị̃nị̃ ʼdî ʼbá yí bê rõô gõʼdá kpá mbârâkã bê rõô ʼdĩ íyíkâ ángô tí ró yã?" 57Ĩtí rî, õjílã ʼdî ʼbá yî drí âʼdózó ạ̃wạ̃ ró Yésũ bê, Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî gãzó dó lị̃fị́ îmbá ʼbá ró. Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé drílĩyî kĩ, "Órî tã ậngũ ʼbá ị̂njị̃lị́ ị̂njị̃ võ ʼásĩ ndrĩ. Gõʼdá cé õjílã ʼbạ̃drị̃ gólâ rî nyãányâ kâ rî ʼbá yî gõʼdá õjílã ʼbã-tị̂ gólâkâ rî kâ rî ʼbá yí bê ị̂njị̃ị́ ĩyî gólâ kô." 58Tãlâ tã lẽ ãkõ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ tãsĩ rî, gólâ ʼé tã tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî kô ãmbá ʼbạ̃drị̃ íyíkâ ʼdĩ ʼá nĩngá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\