Mãtáyõ 14

1Kậyị̂ nã ʼbá yî sĩ rî, Ẽródẽ Ãnĩtípã ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ ʼî ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ drị̃lị́. Gõʼdá drílâ rĩzó tã lârâkô Yésũ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî tã lâ yî ârílí. 2Gõʼdá Ẽródẽ ârî tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî tã lâ bê rî, gólâ drí tã âtázó Yésũ rî tãsĩ tã lôgõ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ, Yésũ ãâʼdô pạ̃tị́ị̃ Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî ĩʼdî. Gólâ õlîdrî trá óʼdí õdrã ʼásĩ mbârâkã bê. Ĩʼdî gólâ drí âʼdózó cú mbârâkã bê rĩzó tã lârâkô ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé ʼdĩ. 3Nĩ ndrê drẽ, tã gólâ õdrã pá âsé ʼbá Yõwánĩ drị̃ị̂ rî ĩʼdî nõ. Sị́sị́ rî, kúmú Ẽródẽ drí ậdrúpị̃ lâ Fílĩpõ rî õkó rú bê Ẽrõdíyã rî drị̃ îzãzó. Gõʼdá drílâ õkó ʼdĩ pãzó ậdrúpị̃ lâ drị́gạ́ sĩ trõlé yí drí õkó ró. Gõʼdá Yõwánĩ ndrê tã Ẽródẽ drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, gólâ drí gõzó tã lôgõlé Ẽródẽ drị̃ị̂ kĩ, "Âʼdó kô tã mbị̂ ró ní drí õkó pãzó ánî ậdrúpị̃ drị́gạ́ sĩ." Gõʼdá Ẽródẽ ârî tã Yõwánĩ drí âtálé yí drí ʼdĩ bê rî, drílâ ngãzó ạ̃wạ̃ ró Yõwánĩ bê ʼẽzó gólâ rî fũlị́. Gõʼdá Ẽródẽ ʼê bê Yõwánĩ rî fũlị́ rî, gólâ drí âʼdózó ũrị̃ ró tã ị̂sũ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ tãsĩ, tãlâ gólâ nị̃ trá kĩ, õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî nị̃ ĩyî trá kĩ Yõwánĩ ãʼdô rĩʼá tã ậngũ ʼbá ʼî. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólâ ʼbãá tã kô Yõwánĩ rî fũzó, gõʼdá gólâ drí tã ʼbãzó Yõwánĩ rî ậrúzó ômbélé ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 6Nĩngá sĩ, kậyị̂ Ẽródẽ rî tị̃zó ʼá lâ rî âcâ bê rî, gólâ drí kãrámã ạ́ngị́ ʼẽzó. Gõʼdá gólâ drí õjílã ạ́ngị́ ạ́ngị́ ậzị́zó dũû ânĩlí kãrámã ʼdî ʼá. Gõʼdá drílâ tã ʼbãzó Ẽrõdíyã rî mvá ãnjó drí ậndú tõzó ũmú ʼdĩ ʼbá yî ândrá. Gõʼdá ízámvá ʼdĩ drí ậndú tõzó sũsũ ró lậvũlị́ kôrô gólĩyî ândrá. Ậndú gólâkâ tõlé ʼdĩ tã lâ drí sũzó kúmú Ẽródẽ rú rõô. 7Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, kúmú Ẽródẽ drí lãtrítrí îtrízó ízámvá ʼdĩ drí kĩ, ngá tíbê gólâ drí zị̃lị́ yí tị́ sĩ rî, yí âʼdô ngá rî ʼdĩ fẽʼá gólâ drí. 8Gõʼdá Ẽródẽ rî õkó drí gõzó ngá íyî mvá drí ʼẽʼá zị̃lâ Ẽródẽ tị́ ʼdĩ âʼdálé íyî mvá drí. Gõʼdá ízámvá ʼdĩ drí gõzó tã âtálé Ẽródẽ drí kĩ, "Ónĩ nĩʼá Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî drị̃ lâ âgálé njíyá ʼbãlé tạ́bị́gạ́ drị̃ị̂ âjílí má drí nõlé." 9Gõʼdá Ẽródẽ ârî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólâ drí gõzó âʼdólé tã ị̂sũ ró úlị́ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá lãtrítrí gólâ drí îtrílí ũmú ʼdĩ ʼbá yî ândrá ʼdĩ tãsĩ rî, drílâ tã-drị̃ lẽzó ngá ízámvá ʼdĩ drí lẽlé ʼdĩ fẽzó drílâ. 10Nĩngá sĩ rî, Ẽródẽ drí ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî jõzó nĩʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼálâ Yõwánĩ rî drị̃ âgálé njíyá, drị̃ lâ âtrõlé tạ́bị́gạ́ drị̃ị̂. 11Gõʼdá gólĩyî âgâ Yõwánĩ rî drị̃ bê rî, drílĩyî âtrõzó lâ tạ́bị́gạ́ drị̃ị̂, ânĩʼá fẽlâ ízámvá ʼdĩ drí. Gõʼdá ízámvá ʼdĩ drí trõzó lâ nĩʼá fẽlâ ândrê lâ drí. 12ʼDĩî vósĩ rî, tã ârí ʼbá Yõwánĩ kâ rî ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî Yõwánĩ rî ãvõ ạ̃lị́ ʼdĩ trõlé nĩʼá ʼbãlâ ʼbú ʼá. Gõʼdá drílĩyî nĩzó kpá nĩʼá tã lâ âtálé Yésũ drí. 13Gõʼdá Yésũ ârî bê Yõwánĩ rî õdrã tã rî, drílâ ngãzó nĩlí mbãlé kõlóngbõ ʼá nĩʼá lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ ʼdĩ drị̃ lâ mbãlé, tãlâ yí nĩ ró bê võ gólâ õjílã ãkó rî ûsúlị́ rĩzó ʼá lâ. Gõʼdá õjílã ârî ĩyî tã bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ ngâ trá ʼẽʼá nĩlí kõlóngbõ sĩ rî, drílĩyî ngãzó jạ̃rị́bạ̃ ĩyíkâ âyélé lậvũzó sị́sị́ ʼálâ pá sĩ lị̃mvû ândrê ʼdĩ gãrã drị̃ lâ ʼásĩ, nĩʼá võ gólâ Yésũ drí ʼẽzó nĩlí ʼá lâ rî ʼá. 14Gõʼdá Yésũ câ bê tólâ rî, drílâ âfõzó kõlóngbõ ʼásĩ. Drílâ õʼbí tị́lị́lị́ ndrẽzó. Gõʼdá gólâ ndrê õʼbí ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólĩyî ĩzã drí gãzó gólâ rú, gõʼdá drílâ gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî êdézó ngá lãzé ĩyíkâ ʼásĩ. 15Gõʼdá câ bê lạ̃njạ́túlị́ bê rî, lãjóʼbá Yésũ kâ drí ânĩzó Yésũ ngálâ tã îjílí gólâ tị́ kĩ, "Nõô gõʼdá trá võ ãgângbêlẽ ʼî nõ, ị̃tú gõʼdá trá ʼẽʼá fĩlí. Ní jô õʼbí nõ ʼbá yî ãkpã nõtí, õnĩ ró ĩyî bê, nĩʼá ngá nyãnyã lôndãlé võ mvá ãzâ ʼbá yî õjílã bê rî ʼásĩ ĩyî drí nyãlé." 16Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã-drị̃ lôgõlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Âʼdó kô îcâ-îcâ ró drílĩyî nĩzó ngá nyãnyã lôndãlé ĩyî drí nyãlé. Ãnî nyãányâ, nĩ fẽ ngá nyãnyã gólĩyî drí nyãlé." 17Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Ãmâ kó cé rĩʼá ãmbãtã bê njị̂ gõʼdá ị̃ʼbị̂ mvá bê kpá rị̃." 18Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Nĩ âjî ngá nyãnyã rî gógó ʼdĩ ʼbá yî má ngáá nõlé." Gõʼdá drílĩyî trõzó lâ fẽlé Yésũ drí. 19Gõʼdá ĩtí rî, Yésũ drí tã âtázó õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî õrî vũdrị́ õmã drị̃ị̂. Gólĩyî rî bê vũdrị́ rî, gólâ drí ãmbãtã njị̂ ʼdĩ trõzó ị̃ʼbị̂ rị̃ ʼdî bê yí drị́gạ́ gõʼdá võ ndrẽzó ʼbũû ʼálâ, drílâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí ngá nyãnyã ʼdî ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá drílâ ãmbãtã ʼdî ʼâ lâ pị̃zó ị̃ʼbị̂ ʼdĩ ʼbá yí bê. Nĩngá sĩ, drílâ trõzó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drị́gạ́, gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí trõzó lâ lânjílí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí. 20Drílĩyî nyãzó lâ, ngá nyãnyã ʼdî drí gólĩyî îcázó. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá rî êʼbézó ívõ ʼásĩ dũûdû zãlô mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃. 21Ĩtí rî, õjílã gólĩyî ngá ʼdĩ ʼbá yî nyã ʼbá rî rĩʼá ĩyî kútũ-njị̂. ʼDĩî ólã cé ãgô ĩʼdî. Gõʼdá ólãá õkó ʼdĩyímvá bê kô. 22Gõʼdá kôrô tã ʼdî vósĩ rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, gólĩyî õmbã kõlóngbõ ʼá lậvũlị́ sị́sị́ ʼálâ, nĩʼá gõlé ʼáʼá lé drị̃ lị̃mvû ândrê ʼdĩ kâ ãzâ lésĩ rî ʼá. Yî drẽ rĩʼá tãkõ, tãlâ yí lẽ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî jõlé zãlô sị́sị́, gólĩyî õnĩ ró bê gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ. 23Gõʼdá Yésũ jô õʼbí ʼdĩ ʼbá yî bê ndrĩ, nĩʼá gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ rî, drílâ gõzó mbãlé únị́ drị̃ ʼálâ, nĩʼá rãtáã ʼẽlé. Gólâ drí rĩzó élê únị́ drị̃ ʼá tólâ rãtáã ʼẽlé ngạ́cị̂ ʼdĩ sĩ. 24Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ nĩî jẽjẽ ró lị̃mvû ândrê ʼdĩ ító ʼâ lâ ʼá rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê drí îtõzó rĩʼá ậsị̃lị́ õnjí ró. Ĩtí rî, kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí rĩzó lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ lâ îyálé kãgbã-kãgbã. Lị̃mvû rĩ ʼbá rû îyálé ʼdĩ drí rĩzó rû sị̃lị́ kõlóngbõ rú. Drílâ rĩzó kõlóngbõ îyálé õnjí tẽtẽ ró. 25Gõʼdá õtírĩ cãâ ʼbõlõwá ãwó sĩ rî, Yésũ drí ngãzó rĩʼá nĩlí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ. 26Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî gólâ bê rĩʼá ânĩʼá lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ rî, ũrị̃ drí gãzó gólĩyî rú. Gõʼdá drílĩyî ngãzó trẽlé tã âtá bê kĩ, "Wúûwú, ʼdĩî ãvõ líndrí ʼî rĩ ʼbá ânĩlí ʼdĩ!" 27Yésũ ârî tã gólĩyíkâ âtálé ʼdĩ bê rî, gõʼdá kôrô drílâ ngãzó tã âtálé drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô. Nõô mâ Yésũ ĩʼdî." 28Gõʼdá Pétẽrõ drí gõzó tã-drị̃ lôgõlé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú, õzõ ʼdĩî ãʼdô fí pạ̃tị́ị̃ nî ĩʼdî rî, ʼdõvó ní zị̂ mâ nĩlí ní ngálâ lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ." 29Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "ʼDõvó ní ânĩ." Gõʼdá Pétẽrõ drí ârízó kõlóngbõ ʼásĩ nĩlí Yésũ ngálâ lị̃mvû drị̃ị̂ sĩ. 30Gõʼdá Pétẽrõ õtírĩ rĩî nĩlí rî, gólâ drí lị̃fị́ jãzó võ ndrẽlé gãrã drị̃ị̂. Ĩtí rî, gólâ ûsû kạ̃gũmạ́ạ̃ rĩ ʼbá lị̃mvû drị̃ îyálé ʼdĩ võ lâ bê rî, kôrô ũrị̃ drí gãzó gólâ rú. Gõʼdá drílâ îtõzó rĩʼá lêtélé nĩʼá lị̃mvû zẽ ʼálâ. Gõʼdá drílâ ngãzó trẽlé kĩ, "Kúmú, ní pâ mâ!" 31Gõʼdá kôrô Yésũ drí íyî drị́ îjõzó ʼwãâ Pétẽrõ rî lôkózó âsélé gólâ õzó lêté kô. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ, "Tã lẽlẽ áníkâ má ʼá rî cé fínyáwá ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Ní rî tã ị̂sũlị́ rị̃ rị̃ ãʼdô tãsĩ yã?" 32Gõʼdá Pétẽrõ yî Yésũ bê drí ngãzó ĩyî mbãlé kõlóngbõ ʼá. Ĩtí rî, gólĩyî fî bê kõlóngbõ ʼá rî, kôrô kạ̃gũmạ́ạ̃ ʼdĩ drí âdrézó. 33Gõʼdá lãjóʼbá gólĩyî ndrĩ kõlóngbõ ʼdî ʼá ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî tã gólĩyî rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî bê rî, drílĩyî ngãzó Yésũ rî ị̂njị̃lị́ úlị́ âtâ-âtâ bê kĩ, "Pạ̃tị́ị̃ nõô rĩʼá Ôvârí rî mvá ĩʼdî." 34Nĩngá sĩ, Yésũ yî mbã bê lị̃mvû ândrê ʼdĩ drị̃ lâ rî, drílĩyî nĩzó cãlé ʼbạ̃drị̃ gólâ zị̃lị́ Gẽnẽsãrétẽ rî ʼálâ. 35Gõʼdá õjílã tólâ nã ʼbá yî ârî ĩyî tã bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ ãâcâ trá rî, drílĩyî ngãzó tã lâ ʼbãlé õjílã gólĩyî võ ʼdî kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ârílí ndrĩ, gólĩyî ãâjî ró õjílã gólĩyíkâ ngá lãzé bê rî ʼbá yî Yésũ ngálâ. 36Gõʼdá áâjílí bê õjílã gólĩyî ngá lãzé bê ʼdĩ ʼbá yî Yésũ ngálâ rî, õjílã gólĩyî õjílã ngá lãzé bê ʼdĩ ʼbá yî âjí ʼbá rî yî drí gõzó rúʼbạ́ lôʼbãlé Yésũ rú kĩ, "Ní âyê õjílã ngá lãzé bê ʼdĩ ʼbá yî õdõ ĩyî cé ítá tị̂ áníkâ ĩʼdî, ngá lãzé gólĩyíkâ âʼdô rû ndẽʼá." Gõʼdá Yésũ drí tã gólĩyíkâ ʼdĩ drị̃ lâ lẽzó. Ĩtí rî, gólĩyî ndrĩ ítá tị̂ Yésũ kâ dõ ʼbá rî yî, ngá lãzé gólĩyíkâ drí rû ndẽzó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\