Mãtáyõ 15

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî gõʼdá lãʼbí Yúdạ̃ yí kâ îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê drí ânĩzó Yẽrõsãlémã lésĩ, ânĩʼá ícícíyá ʼẽlé Yésũ rú. Gõʼdá drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, 2"Lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî rí ĩyî kô lãʼbí ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ ʼẽlé ndrĩ ãʼdô tãsĩ yã? Ní ndrê drẽ, gólĩyî õlẽ trá ngá nyãlé rî, gólĩyî rí kô ĩyî drị́ jĩlí lạ́tị̂ mbị̂ sĩ lãʼbí ãmákâ rî vó ró." 3Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí rĩzó tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼẽlé kô tã lãʼbí ãníkâ rî ʼbá yí kâ ʼẽʼẽ lâ sĩ yã? 4Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí ʼbã tã trá kĩ nĩ rî, 'Ní ị̂njị̃ ánî átá yî ánî ândré bê. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õʼê ʼdásí átá lâ rú ngãtá ândré lâ rú yã rî, áâʼdô õjílã rî ʼdĩ fũʼá vólé.' 5Gõʼdá nĩ rî tã îmbálé kĩ nĩ rî, õzõ õjílã ãzâ ãâʼdô ngá ãzâ ʼbá yí bê îcálé fẽlé íyî átá rî pãzó íyî ândré bê gõʼdá sị́sị́ gólâ âtâ tã trá ngá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô trá fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî, ĩtí rî, îcá gõʼdá kô gólâ drí ngá rî ʼdĩ fẽzó íyî átá yî drí íyî ândré bê. Ĩtí rî, lãʼbí ʼdĩ ʼẽʼẽ lâ sĩ rî, nĩ njị̃ lạ́tị̂ trá gólâ drí átá lâ rî ị̂njị̃zó kô ândré lâ bê. Tã ʼdî tãsĩ rî, nĩ njâ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî trá ãnî drí gõzó tã lãʼbí ãnî nyãányâ kâ rî kâ ʼẽlé ĩʼdî. 7Ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá tã ị̂sũ bê rị̃ nô ʼbá yî, úlị́ gólâ Ôvârí drí âtálé tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã sĩ ãnî tãsĩ rî, rĩʼá mbị̂. 8Gólâ kĩ, 'Õjílã nô ʼbá yî rî ĩyî ámâ ị̂njị̃lị́ cé ĩyî tị̂ sĩ, gõʼdá gólĩyî lẽé kô tã ámákâ ʼẽlé ĩyî pị̃pị̂sị́lị́ sĩ. 9Gólĩyî rî ámâ ị̂njị̃lị́ tã ífí ãkó, tãlâ gólĩyî rî lãʼbí ĩyíkâ õjílã mvá kâ rî îmbálé ĩʼdî tã ʼbãʼbã ámákâ Ôvârí kâ rî võ lâ ʼá.' " Ĩsáyã 29.13 10Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí õʼbí gólĩyî rû êʼbé ʼbá gólâ lạ̃gạ́tị́ rî ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí yí ngálâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ârî úlị́ má drí ʼẽʼá âtálâ ãnî drí nõ, gõʼdá tã lâ õfî ãnî drị̃ị̂ dódó. 11Ngá gólâ fĩ ʼbá õjílã sị́-ʼbálé ʼásĩ rî, rí kô õjílã ʼbãlé âʼdólé õnjí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. Gõʼdá ngá gólâ rĩ ʼbá zãâ lậpị̂-lậpị̂ ró õjílã pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî, rî nĩ rĩʼá õjílã ʼbãlé âʼdólé õnjí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá." 12Nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí rû êsézó ãnyî gólâ lạ̃gạ́tị́. Gõʼdá drílĩyî tã îjízó gólâ tị́ kĩ, "Ní nị̃ trá kĩʼá nĩ rî, úlị́ ní drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî ʼbã Pạ̃rúsị̃ yî trá âʼdólé ạ̃wạ̃ ró ní bê yã?" 13Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ, "Ngá-ạ̃rú ndrĩ gólĩyî ámâ átá ûrú ʼálâ rî drí ị̂ʼdị́lị́ nĩ kôʼdáwá rî, áâʼdô ângíʼá lâ vólé õmvórẽ lâ ʼásĩ. 14Nĩ âyê drẽ Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî. Gólĩyî rĩʼá õzõ õjílã gólĩyî lị̃fị́ ãkó lé ʼbá tíbê rĩ ʼbá ĩyî ãzí-ãzí yî lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî sẽlé rî kâtí. Âʼdô îcáʼá fí trá õjílã gólâ lị̃fị́ ãkó rî drí íyî ãzí-ãzí rî sẽzó yã? Îcá kô. Õzõ gólâ õsê íyî ãzí-ãzí trá rî, gólĩyî kpạ̃rạ̃tị́ âʼdô ʼdẽʼá ĩyî ʼbú ândrê fĩfĩ ró rî ʼá." 15Gõʼdá Pétẽrõ drí gõzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní âʼdâ drẽ úlị́ mãnĩgõ ngá gólâ rĩ ʼbá õjílã ʼbãlé âʼdólé õnjí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî tãsĩ rî tã ífí lâ ãmâ drí." 16Ĩtí rî, Yésũ drí tã lôgõzó âmbâ-âmbâ ró lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Tã nô fí drẽ zãâ ãnî drị̃ị̂ kô yã? 17Nĩ nị̃ị́ kô kĩʼá nĩ rî, ngá gólâ fĩ ʼbá õjílã tị̂ ʼásĩ rî, rî íyíkâ nĩlí õjílã ʼâ ʼá, gõʼdá drílâ âfõzó vólé rúʼbạ́ ʼásĩ yã? Ngá gólâ õjílã drí nyãlé rî îcá kô gólâ rî îzãlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá. 18Gõʼdá ngá gólâ âfõ ʼbá õjílã tị̂ ʼásĩ rî, ʼdĩî ngá gólâ âfõ ʼbá tã ị̂sũ gólâkâ ʼásĩ rî ĩʼdî. ʼDĩî ngá gólâ rĩ ʼbá õjílã îzãlé Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ĩʼdî. 19Nĩ ndrê drẽ, tã ị̂sũ õnjí gólâ rĩ ʼbá õjílã ãzâ ʼbãlé õjílã ãzí fũlị́, ngãtá gólâ rî ʼbãlé ậyị́lị́ ʼdãzí rî õkó bê ngãtá ʼdãzí rî ágó bê, ngãtá gólâ rî ʼbãlé ãvẽ ʼẽlé, ngãtá gólâ rî ʼbãlé ngá õjílã ãzí kâ ûgũlị́, ngãtá gólâ rî ʼbãlé õnjõ âdólé õjílã ãzí rú, ngãtá gólâ rî ʼbãlé úlị́ õnjí âtálé õjílã ãzí rú yã rî, tã ị̂sũ õnjí ʼdĩ ʼbá yî rî âfõlé õjílã rî ʼdĩ pị̃pị̂sị́lị́ lâ ʼásĩ. 20ʼDĩî ngá gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ʼbãlé âʼdólé õnjí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, ngá nyãnyã drị́ jĩjĩ lạ́tị̂ mbị̂ ʼásĩ rî ãkó rî ʼbãá õjílã kô âʼdólé õnjí ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá." 21Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó võ ʼdî âyélé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê nĩzó ʼbạ̃drị̃ gólâ ãnyî jạ̃rị́bạ̃ Tírã kâ Sĩdónã kâ bê rî lạ̃gạ́tị́ rî ʼálâ. 22Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, õkó ãzâ õrĩ Kãnánã kâ ʼásĩ gólâ rĩ ʼbá ʼbạ̃drị̃ ʼdî ʼá rî drí ânĩzó ãwó ngõlé Yésũ drí rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ kĩ, "Kúmú Yésũ, Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá, ní ndrê ámâ ĩzã! Mvá ãnjó ámákâ, gólâ cú rĩʼá líndrí õnjí bê. Líndrí õnjí ʼdĩ rî gólâ rî îkpókpólõlé rõô. Ní pâ gólâ!" 23Gõʼdá Yésũ lôgõó tã õkó ʼdĩ kâ ʼdĩ drị̃ lâ kô. Gólâ drí íyîngá rĩzó tị́tị́. Nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ânĩzó tã âtálé gólâ drí rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ kĩ, "Ní drô õkó lídí ʼdĩ vólé ãmâ lạ̃gạ́tị́ sĩ, gólâ õzó rĩî kô ãmâ îkpókpólõlé ôtrê-ôtrê sĩ." 24Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé kĩ, "Ôvârí âjô mâ ânĩlí nõngá nõ cé õjílã Yúdạ̃ yí kâ gólĩyî ậvị̃ ʼbá trá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ kâtí rî ʼbá yî lôndãlé." 25Gõʼdá õkó ʼdĩ drí ngãzó ânĩlí Yésũ rî ị̂njị̃lị́. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé kĩ, "Kúmú, ní pâ mâ!" 26Gõʼdá Yésũ drí kpá tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí úlị́ mãnĩgõ sĩ kĩ, "Âʼdó kô tãndí ró ngá nyãnyã trõzó ʼdĩyímvá drị́gạ́ sĩ fẽlé õké drí nyãlé." 27Ĩtí rî, õkó ʼdĩ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ãwô kúmú, ʼdĩî rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Gõʼdá õké rî ngá ĩdíkõ rĩ ʼbá lôʼdélé íyî lị́pị̂ drị́gạ́ sĩ rî ʼbá yî ûʼdúlị́ ĩʼdî nyãlé." 28Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó õkó ʼdĩ drí kĩ, "Nî rĩʼá õkó gólâ âʼdó ʼbá tã lẽlẽ bê gạ̃rạ̃ má ʼá rî ĩʼdî. Tã gólâ ní drí lẽlé rî âʼdô rû ʼẽʼá ní drí." Gõʼdá kôrô líndrí õnjí rĩ ʼbá mvá ãnjó lâ ʼdĩ îkpókpólõlé ʼdĩ drí âfõzó vólé. Ĩtí rî, mvá ãnjó gólâkâ ʼdĩ rúʼbạ́ lâ drí rû êdézó. 29Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ʼbạ̃drị̃ ʼdî âyézó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Drílĩyî ngãzó nĩlí, nĩʼá cãlé lị̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ tị́. Gõʼdá drílĩyî nĩzó zãâ lị̃mvû ândrê ʼdĩ gãrã drị̃ lâ ʼásĩ, nĩʼá cãlé únị́ ãzâ rú. Gõʼdá drílĩyî mbãzó únị́ gãrã drị̃ lâ ʼá rĩlí vũdrị́. 30Nĩngá sĩ, õʼbí dũû drí ngãzó ĩyî rĩʼá ânĩlí Yésũ ngálâ. Gólĩyî drí ngá lãzé ʼbá gólĩyî õṇõ ró ậcị́ tõ ʼbá kô rî ʼbá yî, gólĩyî lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî, gólĩyî kõrõkpó ró rî ʼbá yî, gólĩyî úlị́ âtá ʼbá kô rî ʼbá yî, gõʼdá gólĩyî ngá lãzé tị̂ ngĩíngî bê rî ʼbá yî âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ. Gõʼdá drílĩyî õjílã gólĩyî ngá lãzé ró ʼdĩ ʼbá yî lôʼbãzó Yésũ ândrá. Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî êdézó ngá lãzé gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. 31Ĩtí rî, õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî õjílã gólĩyî úlị́ âtá ʼbá kô rî ʼbá yî bê trá rĩʼá úlị́ âtáʼá, gólĩyî kõrõkpó ró rî ʼbá yî pá lâ yî lôtô rû bê trá âcálé mbị̂mbị̂, gólĩyî õṇõ ró rî ʼbá yî gõʼdá bê trá ậcị́ tõʼá, gólĩyî lị̃fị́ lâ yî drí võ ndrẽlé kô rî ʼbá yî bê trá võ ndrẽʼá dódó rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Ĩtí rî, drílĩyî ngãzó ĩyî rĩʼá Ôvârí gólâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí rĩʼá ị̂njị̃lâ rî lûyị́lị́ tã gólâ rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ tãsĩ. 32Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí yí ngálâ. Gõʼdá drílâ tã âtázó drílĩyî kĩ, "Mâ rĩʼá tã ị̂sũ ró õʼbí nõ ʼbá yî tãsĩ, tãlâ gólĩyî rî trá má bê nõngá kậyị̂ nâ, gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólĩyî trá rĩʼá ngá ãzâ ãkó nyãlé. Má lẽé kô gólĩyî jõlé nĩʼá gõlé ĩyî drí ʼbã ʼálâ lõfó sĩ, gólĩyî lị̃fị́ õzó ậnị́ kô lạ́tị̂ ʼá lõfó drí sĩ." 33Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó gólâ drí kĩ, "Mã âʼdô ngá nyãnyã ûsúʼá võ ʼbã ãkó nõ ʼá õʼbí nõ ʼbá yî îcálé ãʼdô ʼásĩ yã?" 34Gõʼdá Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Ãnî rĩʼá ãmbãtã bê nõngá tạ̃sị̂ yã?" Drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Ãmâ cé rĩʼá ãmbãtã bê njị̂-drị̃-lâ-rị̃ gõʼdá kpá ị̃ʼbị̂ bê dã." 35Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, gólĩyî õrî vũdrị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. 36Gõʼdá drílâ ãmbãtã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî trõzó yí drị́gạ́ ị̃ʼbị̂ dã ʼdî bê. Drílâ ãwô-ĩtí ʼẽzó Ôvârí drí ngá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá drílâ ʼâ lâ yî ûpị̃zó, gõʼdá trõzó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drị́gạ́. Gõʼdá drílĩyî trõzó lâ lânjílí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí nyãlé. 37Ĩtí rî, õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ drí ngá nyãzó. Ngá nyãnyã drí gólĩyî îcázó. Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá rî ûʼdúzó êʼbélé ívõ ʼásĩ dũûdû njị̂-drị̃-lâ-rị̃. 38Õjílã ndrĩ gólĩyî ngá ʼdĩ nyã ʼbá rî yî rĩʼá kútũ-sû. ʼDĩî ólã cé ãgô ĩʼdî. Gõʼdá ólãá õkó ʼdĩyímvá bê kô. 39Gõʼdá ʼdĩî vósĩ rî, Yésũ drí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî jõzó, nĩʼá gõlé ĩyî drí ʼbã ʼásĩ. Gõʼdá gólâ jô õʼbí ʼdĩ ʼbá yî bê vólé rî, drílĩyî ngãzó mbãlé kõlóngbõ ʼá lãjóʼbá íyíkâ yí bê nĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá gólâ zị̃lị́ Mãgãdánã rî ʼálâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\