Mãtáyõ 16

1Kậyị̂ ãzâ sĩ, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî gõʼdá Sạ̃dúsị̃ ãzâ ʼbá yí bê drí ânĩzó ĩyî Yésũ rî ûjũlị́. Ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Ní ʼê tã lârâkô tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yî, tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ Ôvârí âjô nî nĩ ûrú lésĩ." 2Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî ngá gólĩyî drí rĩʼá ndrẽlâ rĩ ʼbá rû âʼdálé lãmbé sĩ rî ʼbá yî tãsĩ kĩ, "Õzõ ị̃tú õtírĩ ʼẽê nĩʼá fĩlí rî, võ lị̃fị́ õlîkâ trá lîkâ kãâkâ ró rî, nĩ rî tã âtálé kĩ nĩ rî, ị̃drú ʼbũû lị̃fị́ âʼdô ʼbãʼá ngbángbá. 3Õzõ gõʼdá nĩ õndrê ʼbũû lị̃fị́ âʼdô trá mũkũkũ ró cị̃ị́nó rî, nĩ rî tã âtálé kĩ nĩ rî, ôzê âbí ʼẽʼá ʼdị̃lị́. Nĩ rî lãmbé ngá gólĩyî rĩ ʼbá rû ʼẽlé ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yí kâ ndrẽlé ãnî drí tã ífí lâ âʼdázó. Gõʼdá lãmbé kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ gólâ âʼdó ʼbá tã má drí rĩʼá ʼẽlâ rî ró nõ, nĩ îcá kô tã ífí lâ âʼdálé. 4Õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ nõ rĩʼá õjílã õnjí ʼî. Gólĩyî ró Ôvârí kô. Gólĩyî rî rĩʼá ámâ îjílí lãmbé tã lârâkô tị̂ drí ậʼdị́zó rî ʼbá yí kâ ʼẽlé ĩyî drí ndrẽlé ãʼdô tãsĩ yã? Tã lârâkô gólâ gólĩyî drí ʼẽʼá ndrẽlâ má sĩ rî âʼdô ʼbãʼá cé õzõ tã lârâkô gólâ Ôvârí drí ʼẽlé tã ậngũ ʼbá Yónã drí rî kâtí rî ĩʼdî." Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó gólĩyî âyélé nĩzó vólé. 5Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí mbãzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê ʼáʼá lé drị̃ lị̃mvû ândrê ʼdĩ kâ ãzâ lésĩ rî ʼá. Gõʼdá gólĩyî mbã bê lị̃mvû ʼdĩ drị̃ lâ rî, lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí võ lâ ûsúzó kĩ, ãmbãtã tã jâ trá ĩyî drị̃ị̂ sĩ trõlé kpãâ ĩyí bê. 6Gõʼdá Yésũ drí lị̃fị́ lõmbâ fẽzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú ạ̃kú Pạ̃rúsị̃ yí kâ Sạ̃dúsị̃ yí bê rî tãsĩ." 7Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ gólâkâ ʼdĩ bê rî, tã ífí lâ fí gólĩyî drị̃ị̂ dódó kô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó rĩʼá tã âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "Yésũ âtâ úlị́ ĩtí ʼdĩ, tãlâ ãmbãtã tã drí jãzó ãmâ drị̃ị̂ sĩ âtrõlé kpãâ ãmá bê rî drí sĩ yã?" 8Gõʼdá Yésũ nị̃ tã gólĩyî drí rĩʼá ị̂sũlâ ʼdĩ bê rî, drílâ gõzó tã âtálé kĩ, "Nĩ rî ãmbãtã ãnî drí ʼẽʼá nyãlâ rî tã lâ ị̂sũlị́ ãʼdô tãsĩ yã? Tã lẽlẽ ãníkâ má ʼá rî rĩʼá cé fínyáwá ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? 9Tã gólâ má drí ngá nyãnyã fẽzó õʼbí kútũ-njị̂ drí nyãlé ãmbãtã njị̂ sĩ rî, tã lâ fí ãnî drị̃ị̂ kô yã? Gõʼdá ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá ãnî drí ûʼdúlị́ êʼbélé dũûdû ívõ ʼásĩ rî tạ̃sị̂ yã? Tã ʼdî âgá ãnî drị̃ị̂ kô yã? 10Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã má drí ngá nyãnyã fẽzó õʼbí kútũ-sû drí ãmbãtã njị̂-drị̃-lâ-rị̃ sĩ rî tã lâ, ngá nyãnyã ạ̃mbúkũ lâkí ʼbá rî nĩ ûʼdû êʼbélé ívõ ʼásĩ dũûdû tạ̃sị̂ yã? 11Nĩ rî tã ị̂sũlị́ kĩʼá nĩ rî, má rî drị́-mbílí sõlé ãnî lị̃fị́ ngá nyãnyã tãsĩ rî ãʼdô tãsĩ yã? Má rí kô tã ngá nyãnyã kâ tã lâ âtálé ãnî drí, ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú ạ̃kú Pạ̃rúsị̃ yí kâ Sạ̃dúsị̃ yí bê rî tãsĩ." 12Nĩngá sĩ, úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ tã ífí lâ drí gõzó fĩlí lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ dódó. Gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, Yésũ rí kô lị̃fị́ lõmbâ fẽlé ĩyî drí ʼdĩ ạ̃kú gólâ rĩzó ãmbãtã ʼbẽlé rî tãsĩ. Gólâ rî lị̃fị́ lõmbâ fẽlé ĩyî drí ʼdĩ tã îmbâ ányâ Pạ̃rúsị̃ yí kâ Sạ̃dúsị̃ yí bê gólâ îcá ʼbá tã ị̂sũ õjílã kâ îzãlé rî tãsĩ. 13Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí nĩzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê cãlé võ gólâ ãnyî jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Sẽsãréyã Fị̃lị́pị̃ rú rî ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô, õjílã ị̂sũ ĩyî tã bê ámâ tãsĩ rî, gólĩyî kĩ nĩ rî, mâ ãʼdî ĩʼdî yã?" 14Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Õjílã ãzâ ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, ní ãʼdô Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró gólâ drã ʼbá trá rî ĩʼdî. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, ní ãʼdô tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã gólâ âʼdó ʼbá bê ạ̃kû ró gõʼdá ʼẽ ʼbá âgõlé ãngó nõ ʼá rî ĩʼdî. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ kĩ nĩ rî, ní ãʼdô tã ậngũ ʼbá Yẽrẽmíyã âʼdó ʼbá kpá bê ạ̃kû ró rî ĩʼdî. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî ị̂sũ ĩyíkâ tã kĩ nĩ rî, ngãtá ní ãʼdô ʼbãʼá ãlô tã ậngũ ʼbá ãzí yî lãfálé sĩ rî ĩʼdî yã rî." 15Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã îjílí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ nĩ rî, "Ãnî nyãányâ nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, mâ ãʼdî ĩʼdî yã?" 16Gõʼdá Sĩmónã Pétẽrõ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé kĩ, "Nî rĩʼá ʼdíyî pã ʼbá gólâ âjólé ûrú lésĩ rî ĩʼdî, nî Ôvârí gólâ lédrẽ-lédrẽ ró rî mvá lâ ĩʼdî." 17Ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ nĩ rî, "Sĩmónã Yónã rî mvá, Ôvârí fẽ õrẽ tã nị̃nị̃ kâ trá ní drí. Úlị́ ʼdĩ ámâ átá gólâ ûrú ʼálâ rî âʼdâ nĩ ní drí." 18Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí tã ʼbãʼbã ró kĩ nĩ rî, "Nî Pétẽrõ, má âtâ tã ní drí, nî rĩʼá õzõ kúnị́ kâtí. Má âʼdô kạ̃nị́sạ̃ ámákâ ʼdị̃ʼá kúnị́ nõ drị̃ị̂. Gõʼdá mbârâkã õdrã kâ îcá kô kạ̃nị́sạ̃ ʼdî pẽlé. 19Tã ʼdî tãsĩ rî, má âʼdô drị́-ãcê võ ûrú ʼálâ rî kâ fẽʼá ní drí. Õzõ ní õlôgâ tã ãzâ trá dó âʼdólé ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá rî, ʼdĩî rî tã âʼdálé kĩ, Ôvârí lôgâ tã ʼdî kpá trá dó ûrú ʼálâ. Gõʼdá õzõ ní õlẽ tã-drị̃ trá tã drí rû ʼẽzó ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ nõngá rî, ʼdĩî rî tã âʼdálé kĩ, Ôvârí lẽ tã ʼdî kpá trá drílâ rû ʼẽzó ûrú ʼálâ." 20Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó drị́-mbílí sõlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ kĩ nĩ rî, gólĩyî ãâʼdâ ĩyî tã kô õjílã ãzãkã drí kĩ, yí âʼdô ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ĩʼdî. 21Gõʼdá tã ʼdî ʼbá yî vósĩ rî, Yésũ drí îtõzó tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé yí drí rî ngĩlí ngbálí-ngbálí lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí. Gólâ kĩ, "Îcâ trá má drí nĩzó Yẽrõsãlémã ʼálâ. Tólâ má âʼdô lâṇõ ûsúʼá rõô drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ, gõʼdá kpá gólĩyî lãʼbí îmbá ʼbá ró rî ʼbá yí bê. Áâʼdô ámâ fũʼá. Gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ, má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." 22Gõʼdá Pétẽrõ ârî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, drílâ Yésũ rî drị́ rũzó sẽlé gbíyá gãrã drị̃ị̂ ãzí-ãzí lâ yî rú sĩ. Gõʼdá drílâ tã lôgõzó Yésũ drị̃ị̂ kĩ nĩ rî, "Kúmú, tã ʼdî ʼbá yî õʼé rû kô ní drí, Ôvârí õpâ nî tã ʼdî ʼbá yî ʼásĩ." 23Gõʼdá Yésũ drí rû jãzó tã âtálé Pétẽrõ drí âmbâ-âmbâ ró kĩ, "Pétẽrõ, ní âyê mâ tã ị̂sũ áníkâ Sãtánã kâ ʼdĩ ʼásĩ. Lạ́tị̂ Ôvârí drí ʼbãlé trá má drí rî, ní lẽ âʼbãlâ ãʼdô tãsĩ yã? Tã ị̂sũ áníkâ ʼdĩ rĩʼá tã ị̂sũ ánî nyãányâ kâ ʼî, ʼdĩî âʼdó kô tã ị̂sũ tãndí Ôvârí kâ rî ĩʼdî." 24Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ârî drẽ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá ʼdẽlé má vósĩ tã ârí ʼbá ámákâ ró rî, gólâ ãâyê tã gólâ drí lẽlé íyî nyãányâ drí rî ʼbá yî, gõʼdá gólâ ãʼdô njãâ fê lậlị̂-lậlị̂ íyíkâ njị̃lị́, ânĩzó ʼdẽlé má vósĩ tã ârí ʼbá ámákâ ró. 25Nĩ ndrê drẽ, õzõ õjílã ãzâ õlẽ trá íyî nyãányâ pãlé õdrã ʼásĩ ámâ gãgã dó rî sĩ rî, gólâ îcá kô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlị́. Gõʼdá õjílã gólâ íyî nyãányâ fẽ ʼbá rû îzãlé gõʼdá kpá drãlé ámâ tãsĩ rî, gólâ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 26Âʼdô âʼdóʼá ángô tí õzõ õjílã ãʼdô cú ngá-drị̃ ãmbá ãngó nõ ʼá nõ bê ndrĩ rî, gõʼdá õzõ gólâ ị̃ị̂vị̃ lạ́tị̂ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kâ trá rî yã? Ĩtí rî, gólâ âʼdô îcáʼá ngá ãzâ gĩlí lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî võ lâ lôgõzó yã? 27Tã ʼdî tãsĩ rî, mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô âʼdô ʼẽʼá âgõlé kpá óʼdí mbârâkã ámâ átá kâ bê gõʼdá kpá mãlãyíkã ámákâ yí bê. Gõʼdá má âʼdô ʼẽʼá tã-vó õjílã ndrĩ kâ kĩlí âʼdô tã gólĩyî drí ʼẽlé rî vó ró. 28Má âtâ ãnî drí nõ tã pạ̃tị́ị̃ ró, ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá ngbãângbânõ nõngá nõ ʼbá yî lãfálé sĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî îcá kô drãlé cãlé bũúũ kậyị̂ gólĩyî drí ʼẽzó ámâ ndrẽlé âgõrẽ ʼá rĩlí kúmú ạ́ngị́ ró ãngó nõ drị̃lị́ rî tú."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\