Mãtáyõ 17

1Gõʼdá kậyị̂ njị̂-kázíyá vósĩ rî, Yésũ drí Yãkóbã yî drị̃zó ậdrúpị̃ lâ Yõwánĩ bê, gõʼdá kpá Pétẽrõ bê nĩzó mbãlé únị́ ãzâ drị̃ lâ ʼá rĩlí cé gólĩyí bê ĩyî drị̃ị̂ sĩ tólâ. 2Gõʼdá Yésũ õtírĩ ʼbãâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê únị́ ʼdĩ drị̃ ʼá tólâ rî, nyĩî ró, Yésũ rî lârâkô drí rû jãzó âʼdólé lậgû-lậgû ró, nị̃lị́ lâ drí gõzó lậgúlị́ kạ̃ʼdậ-kạ̃ʼdậ õzõ ị̃tú kâtí. Gõʼdá ítá gólâkâ drí rû jãzó kpá âʼdólé lậgû-lậgû ró rõô õzõ ngá îʼĩ kâtí. 3Gõʼdá nyĩî ró, Músạ̃ yî drí âgázó Ẽlíyã bê gólĩyî ândrá, rĩʼá ĩyî úlị́ âtálé Yésũ bê. 4Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú, rĩʼá tã tãndí ʼî ãmâ drí âʼdózó ãní bê nõngá. Õzõ ní õlẽ rî, má âʼdô gũgũ gãʼá nõngá nâ, ãlô ní drí, ãlô Músạ̃ drí, gõʼdá ãlô Ẽlíyã drí." 5Gõʼdá Pétẽrõ õtírĩ ʼbãâ drẽ zãâ rĩʼá úlị́ âtáʼá rî, ʼwãâ ró, mbãrãsãsã mvẽêmvê drí ânĩzó ûrú lésĩ ânĩʼá gólĩyî rúʼbạ́ lîmólé. Gõʼdá gbórókõ drí ậʼúzó úlị́ âtâ-âtâ bê mbãrãsãsã ʼdî ʼásĩ kĩ, "Nõô ámâ mvá gólâ má drí lẽlé rõô rî ĩʼdî. Nĩ ârî tã gólâkâ." 6Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ nâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí âʼdózó ũrị̃ ró, gõʼdá drílĩyî ngãzó ʼdẽlé ĩyî lị̃fị́ âkólé vũdrị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂. 7Gõʼdá Yésũ drí ânĩzó drị́ dõlé gólĩyî rú, gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ʼê ũrị̃ kôʼdáwá. Nĩ ngâ ûrû!" 8Gõʼdá gólĩyî õtírĩ ĩyî drị̃ îngá võ ndrẽlé rî, gólĩyî ndrê gbõ cé Yésũ ĩʼdî élê. 9Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî õtírĩ ʼbãâ âríʼá únị́ drị̃ lésĩ rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé ngbálí-ngbálí lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Tã lârâkô gólâ ãnî drí ndrẽlé ʼdĩ, nĩ âtâ tã lâ kô õjílã ãzãkã drí ãlôwálâ cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drí ʼẽzó lîdrílí õdrã ʼásĩ rî tú." 10Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí gólâ rî îjízó kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yî drí tã âtázó kĩ nĩ rî, rĩʼá îcâ-îcâ ró Ẽlíyã drí âgõzó zãlô sị́sị́ ãngó ʼá nõngá ʼdíyî pã ʼbá drí gõzó âcálé yã?" 11Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Úlị́ gólĩyî drí âtálé ʼdĩ rĩʼá tã mbị̂ ʼî. Rĩʼá îcâ-îcâ ró Ẽlíyã drí âcázó sị́sị́ lạ́tị̂ êdélé njãâ ʼdíyî pã ʼbá drí ânĩzó ʼálâ sĩ. 12Gõʼdá má âtá ãnî drí kĩ, Ẽlíyã âcâ trá nõngá. Gõʼdá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî nị̃ị́ ĩyî gólâ kô. Gõʼdá gólĩyî lôʼê gólâ rî lârâkô trá õnjí ró, õzõ gólĩyî drí lẽlé rî kâtí. Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí, mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî, gólĩyî âʼdô ʼẽʼá lâṇõ fẽlé má drí rõô." 13Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, úlị́ Ẽlíyã rî tãsĩ ʼdî tã ífí lâ drí gõzó fĩlí gólĩyî drị̃ị̂ dódó. Gõʼdá gólĩyî drí nị̃zó lâ kĩ, Yésũ õrî ʼdĩ tã Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî kâ tã lâ âtálé ĩʼdî ĩyî drí ʼdĩ. 14Gõʼdá Yésũ yî âcâ ĩyî bê únị̃ ʼdî pálé lâ ʼá lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yí bê rî, gólĩyî drí õʼbí dũû ûsúzó, rĩʼá ĩyî gólĩyî tẽʼá. Nĩngá sĩ, ãgô ãzâ drí ânĩzó nĩʼá ʼãʼî tị̃lị́ Yésũ ândrá. 15Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, "Kúmú, ámâ mvá ãgô ró rî rĩʼá cú líndrí õnjí tíbê rĩ ʼbá gólâ rî ʼẽlé õnjí ró rî bê. Líndrí õnjí ʼdĩ rî gólâ rî âsélé âsê. Kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, líndrí õnjí ʼdĩ rî gólâ rî vũlị́ lạ̃sị́ ʼá, gõʼdá kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, rî gólâ rî vũlị́ lị̃mvû ʼá. Ní ndrê gólâ rî ĩzã! Ní pâ gólâ! 16Má âjî gólâ bê lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî ngálâ rî, gõʼdá gólĩyî îcá kô gólâ rî êdélé." 17Gõʼdá Yésũ ârî úlị́ ãgô ʼdĩ drí âtálé ʼdĩ bê rî, drílâ ngãzó tã âtálé kĩ, "Ãnî õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ nõ, ãnî rĩʼá tã lẽlẽ ãkó Ôvârí ʼá. Tã ị̂sũ ãníkâ rĩʼá ányâ ró. Má âʼdô ʼẽʼá rĩlí ãní bê ĩtí ʼdĩ bũúũ ángô tú yã? Má âʼdô fĩî ậtũʼá rĩzó ãní bê ĩtí ʼdĩ bũúũ ángô tú yã? Áâjî mvá líndrí õnjí bê ʼdĩ má ngáá nõlé." 18Gõʼdá áâjî mvá ʼdĩ bê Yésũ ngálâ rî, gólâ drí tã ʼbãzó drị́-ãcê sĩ líndrí õnjí ʼdĩ drí kĩ, "Ní âfõ!" Gõʼdá kôrô líndrí õnjí ʼdĩ drí âfõzó vólé. Ĩtí rî, kôrô mvá ʼdĩ drí rû êdézó ị̃tú-pá ãlô-ãlô ʼdĩ sĩ. 19Gõʼdá tã rî ʼdĩ vósĩ rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩʼá Yésũ rî îjílí gólĩyî drí ʼbãrẽ ĩyî drị̃ị̂ sĩ rî ʼá. Gólĩyî kĩ, "Mã îcá kô líndrí õnjí ʼdĩ drõlé ágámvá ʼdĩ ʼásĩ ãʼdô tãsĩ yã?" 20Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, "Nĩ îcá kô líndrí õnjí ʼdĩ drõlé, tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá rî rĩʼá cé fínyáwá ĩtí. Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, tí nĩ õró ʼbãâ tã lẽlẽ bê Ôvârí ʼá cé fínyáwá õzõ ạ́nú ífí rî kâtí rî, nĩ âʼdô îcáʼá cú tã âtálé únị́ nõ drí kĩ, gólâ ẽêsê rû võ íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ rî, únị́ ʼdĩ âʼdô rû êséʼá. Ngá ãzâ îcá kô ãnî ndẽlé." 21(Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, "Líndrí õnjí lârâkô bê ĩtí ʼdĩ îcá kô âfõlé, õzõ nĩ õʼbĩ tị̂ kô rĩzó rãtáã ʼẽlé Ôvârí drí tã lâ tãsĩ rî." 22Yésũ yî âgõ bê lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê âcálé ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ ʼá rî, kậyị̂ ãzâ sĩ, gólâ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Áâʼdô trá ʼẽʼá mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drị́-bã lâ fẽlé õjílã drị́gạ́. 23Ĩtí rî, áâʼdô ámâ fũʼá. Gõʼdá kpálé ĩtí rî, kậyị̂ nâ sĩ, má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ." Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ gólâ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí gõzó âʼdólé ĩzã ró rõô. 24Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí nĩzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê cãlé jạ̃rị́bạ̃ Kãpẽrãnómã kâ rî ʼálâ. Tólâ rî, bélé-bélé ûʼdú ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá bélé-bélé ûʼdúlị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî ãzâ ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî Pétẽrõ rî îjílí kĩ, "Tã îmbá ʼbá ãníkâ, Yésũ rî bê bélé-bélé rĩʼá fẽlâ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá rî fẽlé yã?" 25Gõʼdá Pétẽrõ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, "Ãwô, gólâ rî bê fẽlâ." Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó gõlé ʼbã ʼálâ, nĩʼá tã ʼdî âtálé Yésũ drí. Drẽ ãkpãkãʼdã Pétẽrõ îtõó drẽ tã ʼdî ngĩlí sị́sị́ Yésũ drí kô rî, kôrô Yésũ drí Pétẽrõ rî îjízó kĩ, "Sĩmónã, ní âʼdâ drẽ tã ị̂sũ áníkâ tã bélé-bélé fẽ kâ tãsĩ rî má drí. Tã ị̂sũ áníkâ ʼá rî, õzõ kúmú ʼbạ̃drị̃ kâ rî ʼbá yî õlẽ trá bélé-bélé ûʼdúlị́ rî, gólĩyî rî ûʼdúlâ ãʼdî yî drị́gạ́ sĩ yã? Gólĩyî rî ûʼdúlâ ãkpã mvá ĩyíkâ rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ ngãtá õjílã ãzâ ʼbá yî drị́gạ́ sĩ yã?" 26Gõʼdá Pétẽrõ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Õjílã ãzâ ʼbá yî rî ĩyî nĩ fẽlâ." Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó kĩ, "ʼDĩî rĩʼá mbị̂. Ĩtí rî, îcá kô mvá kúmú ʼdĩ ʼbá yí kâ drí bélé-bélé fẽzó. 27Gõʼdá ĩtí rî, mã ʼbã bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ ʼbá yî kô âʼdólé ạ̃wạ̃ ró ãmá bê. Ní ngâ nĩlí ị̃ʼbị̂ ʼbẽlé lị̃mvû ândrê ʼálâ. Õzõ ní ãâsê ị̃ʼbị̂ drị̃-káká trá rî, ní njị̃ ị̃ʼbị̂ rî ʼdĩ sị́-ʼbálé lâ. Ní âʼdô ậdị̂ ûsúʼá sị́-ʼbálé lâ ʼdĩ ʼá, gõʼdá ní trõ ró ậdị̂ rî ʼdĩ nĩʼá fẽlâ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ãmâ ômbê gĩzó ní bê." Gõʼdá Pétẽrõ drí tã ʼdî ʼẽzó té õzõ Yésũ drí âtálé ʼdĩ kâtí. Ĩtí rî, drílâ ậdị̂ ûsúzó, drílâ nĩzó âjílâ bélé-bélé ûʼdú ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ĩyî ômbê gĩzó Yésũ bê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\