Mãtáyõ 18

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî tã îjílí gólâ tị́ kĩ nĩ rî, "Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ʼbá yî lãfálé sĩ rî, õjílã gólâ ãmbã gólâkâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drị̃ị̂ sĩ rî íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã?" 2Gõʼdá Yésũ ârî bê tã îjî lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ rî, gólâ drí mvá fínyáwá ãzâ ậzị́zó ʼbãlé âdrélé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ândrá. 3Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã âtálé drílĩyî kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ nĩ õlôgõ ãnî nyãányâ kô âʼdólé õzõ mvá fínyáwá nõ kâtí rî, nĩ îcá kô cãlé ãngó Ôvârí kâ võ ûrú ʼálâ rî ʼá. 4Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã gólâ ãmbã lâ drí âʼdólé gạ̃rạ̃ õjílã rĩ ʼbá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ʼbá yî lãfálé sĩ rî, rĩʼá õjílã gólâ tíbê íyî nyãányâ lôgõ ʼbá áyábálá ró õzõ mvá fínyáwá nõ kâtí rî ĩʼdî. 5Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ õlậgû gbõ cé mvá fínyáwá nõtí nõ ĩʼdî tã lẽlẽ gólâkâ má ʼá rî tãsĩ rî, õjílã rî ʼdĩ lậgû kpá mâ ĩʼdî." 6Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó tã õjílã ãzí âdô-âdô kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, "Õzõ õjílã ãzâ ãâdô õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá tã lẽlẽ bê õzõ ʼdĩyímvá fínyáwá kâtí rî trá, ãʼdô ró bê drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî âyézó rî, lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã rî ʼdĩ drí rî âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé õnjí tẽtẽ ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ lâṇõ õjílã gólâ kúnị́ úngû kũlũtũtũ rî ômbézó ômbê lâ ʼá trõlé vũlị́ gạ́lị́ ʼá drãlé vólé rî kâ drị̃ị̂ sĩ. 7Gõʼdá kpá ĩtí, lâṇõ bê rĩʼá ãmbá õjílã ãngó nõ kâ rî ʼbá yî drí, tãlâ ngá gólĩyî rĩ ʼbá õjílã âdólé tã õnjí ʼẽlé rî ʼbá yî bê dũû. Ngá ʼdĩ ʼbá yî âʼdô rĩʼá rû ʼẽlé zãâ ĩtí. Gõʼdá gólĩyî rĩ ʼbá õjílã ãzí âdólé ʼdĩ ʼbá yî, lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ gólĩyî drí rî âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé õnjí tẽtẽ ró. 8"Gõʼdá nî ãzâ õzõ ánî drị́ ngãtá ánî pá õrî nĩ ánî ʼbãlé tã õnjí ʼẽlé rî, ní gâ ánî drị́ rî ʼdĩ njíyá vólé ngãtá ánî pá ʼdĩ vólé. Rĩʼá tãndí ró ní drí cãzó võ ûrú ʼálâ rî ʼá cé drị́ bê ãlô ngãtá pá bê ãlô, ní drí cãzó drị́ bê rị̃ ngãtá pá bê rị̃, nĩʼá vẽlé lạ̃sị́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá rî drị̃ị̂ sĩ. 9Gõʼdá õzõ ánî lị̃fị́ õʼbã nî nĩ tã õnjí ʼẽlé rî, ní ângî gólâ vólé. Rĩʼá tãndí ró ní drí cãzó ûrú ʼálâ võ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî kâ ʼá cé lị̃fị́ bê ãlô, ní drí cãzó lị̃fị́ bê rị̃, nĩʼá vẽlé lạ̃sị́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá rî drị̃ị̂ sĩ." 10Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ʼdẽlé má vósĩ õzõ ʼdĩyímvá kâtí rî ʼbá yî kô õzõ ngá tãkó kâtí. Má âtâ ãnî drí, tã lâ yî lâzê rõô Ôvârí rú. Ĩtí rî, mãlãyíkã gólĩyî rĩ ʼbá gólĩyî vó ndrẽlé rî ʼbá yî bê ámâ átá ûrú ʼálâ rî ândrá gólĩyî tã âʼdálé gólâ drí. 11(Nĩ ndrê drẽ, mâ rî gógó ânĩ ʼbá ûrú lésĩ nô, Ôvârí âjô mâ ãngó nõ ʼá nõ õjílã gólĩyî ậvị̃ ʼbá trá rî ʼbá yî lôndãlé, tãlâ má pâ ró gólĩyî bê.) 12"ʼDõvó nĩ ị̂sũ drẽ tã kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá kâ. Õzõ gólâ ãʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ bê nyâʼdî-njị̂ rî, gõʼdá õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ ãlô kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ ạ̃ậvị̃ trá rî, gólâ âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî yã? Gólâ âʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ lâkí ʼbá nyâʼdî-sû-drị̃-lâ-gâ-mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-njị̂-drị̃-lâ-sû ʼdĩ ʼbá yî âyéʼá ngá nyãrẽ ʼá lũtú pálé nĩngá, gõzó nĩlí gólâ ãlô ậvị̃ ʼbá trá rî lôndãlé. 13Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ gólâ ũûsû kạ́bị̃lị́kị̃ íyíkâ ãlô ậvị̃ ʼbá ʼdĩ trá rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró rõô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãyĩkõ gólâ drí âʼdózó ĩʼdí bê lâ kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ nyâʼdî-sû-drị̃-lâ-gâ-mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-njị̂-drị̃-lâ-sû ậvị̃ ʼbá kô ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî drị̃ị̂ sĩ. 14Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí, ãnî átá ûrú ʼálâ rî lẽé õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ʼdẽlé má vósĩ õzõ ʼdĩyímvá õnyíkõ kâtí nõ ʼbá yî ãlô rî drí ậvị̃lị́ kôʼdáwá lạ́tị̂ íyíkâ ʼásĩ." 15Gõʼdá Yésũ drí kpá tã îmbázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nî ãzâ, õzõ tã lẽ ʼbá ãzí ãzâ õʼê tã õnjí trá ní drí rî, ní nĩ gólâ ngálâ nĩʼá tã õnjí gólâkâ ʼdĩ âʼdálé gólâ drí. Nĩ ʼê tã rî ʼdĩ cé rị̃ ãnî lãfálé ʼásĩ gólâ bê. Õzõ gólâ ãârî tã áníkâ trá rî, ní pâ gólâ trá tã õnjí gólâkâ ʼdĩ âyélé. 16Gõʼdá õzõ õjílã rî ʼdĩ õgâ vólé trá dó tã áníkâ ârílí rî, ní drị̃ õjílã ãzâ ãlô ngãtá rị̃ yã rî nĩzó kpá óʼdí õjílã ʼdî ngálâ, tãlâ áãâtâ ró tã ʼdî bê õjílã ʼdî ʼbá yî lị̃fị́ drị̃ lâ ʼá, tãlâ tã ndrĩ ãnî drí âtálé gólâ bê rî, õjílã ʼdî ʼbá yî ãârî ró ĩyî bê dódó. 17Gõʼdá õzõ õjílã rî ʼdĩ õgâ vólé kpá trá dó tã õjílã ʼdî ʼbá yí kâ ârílí rî, nĩ âtâ tã lâ õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ drí. Gõʼdá õzõ gólâ õgâ vólé kpá trá dó tã õjílã kạ̃nị́sạ̃ kâ kâ ârílí rî, nĩ ʼê gólâ õzõ õjílã tã lẽ ʼbá Ôvârí ʼá kô rî kâtí, gõʼdá kpá tã õnjí ʼbá ró õzõ bélé-bélé ûʼdú ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá ậdị̂ nyãlé rî kâtí. 18"Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ nĩ õgã tã ãzâ trá dó rû ʼẽlé ãngó nõ ʼá nõngá rî, ʼdĩî kpá tã gólâ Ôvârí drí gãlé trá dó rû ʼẽlé ûrú ʼálâ rî ĩʼdî. Gõʼdá õzõ nĩ ãâyê tã ãzâ trá rû ʼẽlé ãngó nõ ʼá nõngá rî, ʼdĩî kpá tã gólâ Ôvârí drí âyélé trá rû ʼẽlé ûrú ʼálâ rî ĩʼdî. 19Gõʼdá má âtâ kpá ãnî drí nõtí, õzõ õjílã rị̃ õlẽ ĩyî tã-drị̃ trá ngá ãzâ ʼẽzó ãngó nõ ʼá nõngá rî, nĩ ʼê rãtáã Ôvârí ãmâ átá ûrú ʼálâ rî drí ngá rî ʼdĩ tãsĩ. Gólâ âʼdô ngá rî ʼdĩ ʼẽʼá ãnî drí. 20Ĩtí rî, õzõ õjílã ẽêʼbê ĩyî rû trá rị̃ ngãtá nâ võ ãlô ʼá ámâ rú sĩ rî, má âʼdô âʼdóʼá gólĩyî lãfálé ʼá." 21Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Pétẽrõ drí ânĩzó tã îjílí Yésũ tị́ kĩ nĩ rî, "Kúmú, õzõ ámâ ãzí-ãzí ãzâ õrî trá zãâ rĩʼá tã õnjí ʼẽlé má drí ândálé ândálé rî, má ãâyê gólâ tã õnjí gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ ândâlâ tạ̃sị̂ yã? Rĩʼá tãndí ró má drí gólâ rî âyézó ândâlâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃ yã?" 22Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pétẽrõ drí kĩ, "ʼÉʼẽ, ní âyê gólâ kô cé ândâlâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃. Ní âyê gólâ nyâʼdî-nâ-drị̃-lâ-mûdrị́ ândâlâ njị̂-drị̃-lâ-rị̃." 23Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó tã kũmũ Ôvârí kâ rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, "Âʼdô-âʼdô kũmũ Ôvârí kâ rî kâ rî rĩʼá õzõ kúmú ạ́ngị́ ãzâ gólâ âʼdó ʼbá lôsĩ ʼẽ ʼbá íyíkâ bê rî kâtí. Lôsĩ ʼẽ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî, ãzâ ʼbá yî trõ ĩyî ậdị̂ trá gólâ drị́gạ́ sĩ ʼẽʼá lôgõlâ ạ̃tị́ ʼá tólâ. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ sĩ, gólâ drí lôsĩ ʼẽ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí ậdị̂ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lôgõlé. 24Ĩtí rî, lôsĩ ʼẽ ʼbá ãlô kúmú ʼdĩ kâ tíbê ậdị̂ trõ ʼbá gólâ drị́gạ́ sĩ rî âjízó lâ kúmú ʼdĩ ândrá. Ậdị̂ rî ʼdĩ rĩʼá ậdị̂ õjílã dũû lôsĩ ndrô dũû kâ rî kâ ʼî. 25Nĩngá sĩ, lôsĩ ʼẽ ʼbá kúmú ʼdĩ kâ ʼdĩ îcá kô ậdị̂ ʼdĩ võ lâ lôgõlé, tãlâ ậdị̂ ʼdĩ rĩʼá ậdị̂ ãmbá ʼî. Tã ʼdî tãsĩ rî, kúmú ʼdĩ drí tã ʼbãzó óõgî ró gólĩyî bê vólé rạ̃gị́ị̃ ró õkó lâ bê mvá lâ yí bê gõʼdá kpá ngá gólâkâ ʼbã kâ rî yí bê ndrĩ vólé, gólâ îcâ ró bê ậdị̂ íyíkâ ʼdĩ võ lâ lôgõlé. 26"Gõʼdá lôsĩ ʼẽ ʼbá ʼdĩ ârî tã ʼdî bê ĩtí rî, drílâ âʼdózó tã ị̂sũ ró, gõʼdá drílâ ngãzó ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ kúmú ʼdĩ ândrá rû lôʼbãlé gólâ drí kĩ, 'Óõ kúmú, ní ndrê ámâ ĩzã, ánî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ má rú. Ní êsê kậyị̂ gbíyá má drí sị́sị́ ʼálâ, má âʼdô ậdị̂ áníkâ ʼdĩ võ lâ lôndãʼá ânĩzó lôgõlâ ndrĩ ní drí.' 27Gõʼdá lôsĩ ʼẽ ʼbá kúmú ʼdĩ kâ ʼdĩ, ĩzã lâ drí gãzó gólâ rú. Ĩtí rî, drílâ ậdị̂ ʼdĩ âyézó drílâ, gõʼdá gólâ drí lôsĩ ʼẽ ʼbá gólâkâ ʼdĩ âyézó nĩlí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. 28"Nĩngá sĩ, lôsĩ ʼẽ ʼbá gólâ âyélé nõ drí nĩzó ĩyî rû ûsúlị́ ãzí-ãzí lâ ãzâ ậdị̂ fínyáwá trõ ʼbá gólâ drị́gạ́ sĩ kpá ʼẽʼá lôgõlâ ạ̃tị́ ʼálâ rî bê. Gõʼdá gólĩyî ûsû rû bê ãzí-ãzí lâ ʼdĩ bê rî, gõʼdá kôrô drílâ ngãzó ʼdẽlé ômbê lâ rũlị́ ạ̃ngbũ rĩʼá îzálâ. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé ãzí-ãzí lâ ʼdĩ drí kĩ, 'Ní âfẽ ậdị̂ ámákâ tíbê ní drí trõlé má drị́gạ́ sĩ rî ngbãângbânõ!' 29Gõʼdá ãzí-ãzí lâ ʼdĩ drí ngãzó ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ lôsĩ ʼẽ ʼbá ãzí lâ ʼdĩ ândrá rû lôʼbãlé gólâ drí kĩ, 'Óõ ámâ ãzí-ãzí, ní ndrê ámâ ĩzã, ánî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ má rû! Ní êsê kậyị̂ gbíyá má drí sị́sị́ ʼálâ. Má âʼdô ậdị̂ áníkâ ʼdĩ võ lâ lôndãʼá ânĩzó fẽlâ ndrĩ ní drí.' 30Gõʼdá lôsĩ ʼẽ ʼbá gólâ sị́sị́ kúmú drí gólâ rî âyélé ậdị̂ íyíkâ tãsĩ nô rî, gâ vólé trá dó ãzí-ãzí lâ ậdị̂ fínyáwá trõ ʼbá gólâ drị́gạ́ sĩ rî âyélé. Bê-rî, gólâ drí lôsĩ ʼẽ ʼbá ãzí gólâkâ ʼdĩ trõzó ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rĩlí tólâ, té gólâ ãâfẽ ró ậdị̂ íyíkâ ʼdĩ bê zãlô. 31Ĩtí rî, lôsĩ ʼẽ ʼbá kúmú ʼdĩ kâ ãzâ ʼbá yî ndrê tã rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí âʼdózó tã ị̂sũ ró rõô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí tã ʼdî âtálé kúmú ĩyíkâ ʼdĩ drí. 32"Gõʼdá kúmú ʼdĩ ârî bê tã ʼdî ĩtí rî, drílâ lôsĩ ʼẽ ʼbá íyíkâ gólâ ãzí-ãzí lâ rî ʼbã ʼbá gạ̃nị́mạ̃ ʼá ʼdĩ ậzị́zó. Gõʼdá gólâ âcâ bê rî, kúmú drí ngãzó tã âtálé drílâ kĩ, 'Nî rĩʼá lôsĩ ʼẽ ʼbá õnjí ʼî! Ní lôʼbã rúʼbạ́ bê má drí ậdị̂ ní drí trõlé má drị́gạ́ sĩ rî tãsĩ rî, má âyê nî té õzõ ní drí îjílí rî kâtí. 33Gõʼdá ní ʼê tã ánî ãzí-ãzí drí ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Tí ní âʼdô ánî ãzí-ãzí rî ĩzã ndrẽʼá kpá õzõ má drí ánî ĩzã ndrẽrẽ rî kâtí!' 34Gõʼdá kúmú ʼdĩ drí ʼbãzó ạ̃wạ̃ ró tã ʼdî tãsĩ. Drílâ lôsĩ ʼẽ ʼbá ʼdĩ jõzó ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá, tãlâ óõfẽ ró lâṇõ bê gólâ drí, té ậdị̂ íyíkâ gólâ drí trõlé rî, gólâ õlôgõ ró bê ndrĩ zãlô." 35Gõʼdá Yésũ ngî bê íʼdígówá ʼdĩ ndẽlé rî, gólâ kĩ, "Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí ãnî ãzí-ãzí kâ kô ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ rî, ãnî ãlô-ãlô ndrĩ, ámâ átá ûrú ʼálâ rî âʼdô kpá ʼẽʼá ãnî ʼẽlé té õzõ ʼdĩî rî kâtí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\