Mãtáyõ 19

1Gõʼdá Yésũ ndẽlé bê tã îmbâ íyíkâ tã õnjí âyê-âyê tãsĩ rî, drílĩyî ngãzó ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ âyélé lãjóʼbá íyíkâ bê. Drílĩyî nĩzó mbãlé ʼáʼá lé drị̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ ãzâ lésĩ rî ʼá. Drílĩyî nĩzó zãâ áyágá Jõrõdénĩ kâ ʼdĩ ʼáʼá lé drị̃ lâ lésĩ. Gõʼdá drílĩyî mbãzó kpá gõlé ʼáʼá lé drị̃ ãzâ rî lésĩ cãlé ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼá. 2Gõʼdá gólĩyî câ bê ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼdĩ ʼá tólâ rî, õjílã õʼbí dũû drí îtõzó ʼdẽlé gólĩyî vósĩ. Õjílã gólĩyî ngá lãzé bê rî ʼbá yî, Yésũ drí gólĩyî êdézó ndrĩ ngá lãzé ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. 3Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ ãzâ ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî Yésũ rî ûjũlị́, ngãtá gólâ âʼdô úlị́ ányâ âtáʼá yã rî. Drílĩyî tã îjízó gólâ tị́ kĩ nĩ rî, "Tã ʼbãʼbã Ôvârí drí fẽlé ãmâ drí ʼẽlé Músạ̃ sĩ rî vó ró rî, rĩʼá tãndí ró õjílã ãzâ drí õkó lâ rî îngázó, õzõ õkó rî ʼdĩ õʼê tã ányâ ãzâ trá rî yã?" 4Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ zị́ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kô kĩʼá nĩ rî, îtõ võ ãngó kâ ʼásĩ rî, Ôvârí ʼbã õjílã mvá bê rî, gólâ ʼbã ãgô yî trá õkó yí bê yã? 5Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âtâ tã trá kĩ nĩ rî, 'Ãgô âʼdô átá lâ rî âyéʼá ândré lâ bê âʼdózó õkó lâ bê ngá ãlô ró. 6Gólĩyî rị̃ ʼdî âʼdó ngá ngĩíngî ʼî kô. Ĩtí rî, ãgô yî õkó bê gólĩyî rĩʼá ngá ãlô ʼî. ʼDõvó ngá gólâ Ôvârí drí êbẽlé trá ngá ãlô ró rî, õjílã ãzâ õcâ gólĩyî lãfálé kô.' " Tã Ómvó Ngá 2.24 7Gõʼdá Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî îjízó kpá óʼdí kĩ, "Ní kĩ nĩ rî, âʼdó kô tãndí ró ãmâ drí õkó îngázó rî, gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî Músạ̃ drí tã ʼbãzó ãmâ drí kĩ, õzõ mã õlẽ trá õkó îngálé rî, mã ĩîgĩ wárãgã õkó îngâ kâ fẽlé õkó rî ʼdĩ drí yã?" 8Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, "Músạ̃ îgĩ tã ʼdî ãnî drí ĩtí ʼdĩ, tãlâ ãnî drị̃ rĩʼá âmbâ-âmbâ ró, tãlâ tã ãʼdô trá ãnî lãfálé ʼásĩ ãnî õkó yí bê rî nĩ îcá kô tã rî ʼdĩ êdélé. Gõʼdá tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ âʼdó kô ĩtí îtõ võ ãngó kâ ʼásĩ. Sị́sị́ rî, Ôvârí ʼbãá tã ʼbãʼbã õkó îngâ kâ kô. 9Má âtâ ãnî drí, âʼdó kô tãndí ró õjílã ãzâ drí õkó lâ rî îngázó cú ĩtí tã ífí ãzâ ãkó, õzõ õkó rî ʼdĩ õʼê tã õnjí ãzâ kô gõʼdá ãgô rî ʼdĩ drí nĩzó õkó ãzâ trõlé ậyị́zó ĩʼdí bê lâ rî, gólâ ʼê ʼdĩ tã õnjí ʼî Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, âyê fí ãlô, õzõ õjílã rî ʼdĩ ũûsû õkó lâ trá ậyị́rị̃ ʼá ĩyî ãgô ãzâ bê rî ĩʼdî, gólâ õró gõ õkó lâ ʼdĩ îngálé." 10Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gõʼdá drílĩyî gõzó tã âtálé gólâ drí kĩ nĩ rî, "Õzõ tã ãgô yî lãfálé ʼá õkó bê rî ãâʼdô âmbâ-âmbâ ró ĩtí rî, rĩʼá tãndí ró ãgô drí rĩzó cú ĩtí õkó trõ ãkó." 11Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Õjílã dũû îcá ĩyî kô tã ị̂sũ ãníkâ õkó tãsĩ ʼdî ʼẽlé. Âʼdô ʼbãʼá cé õjílã îcá ʼbá rĩlí õkó trõ ãkó rî ʼbá yî ĩʼdî. 12Tã ʼdî tãsĩ rî, tã ífí bê rĩʼá ngĩíngî õjílã ãzâ ʼbá yî drí õkó trõzó kô ʼá lâ rî. Útị̂ õjílã ãzâ ʼbá yî trá ĩtí ʼbáṇá ró, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî õjílã ãzí lîsî gólĩyî nĩ, gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî lẽé ĩyî õkó gĩlí kô, tãlâ gólĩyî fẽ ĩyî nyãányâ trá cé lôsĩ Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî. Õjílã gólâ îcá ʼbá trá tã rî ʼdĩ ʼẽlé rî, ʼdõvó gólâ õʼê." 13Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ʼbá yî drí ʼdĩyímvá õnyíkõ âtrõzó âjílí Yésũ ngálâ, tãlâ Yésũ õʼbã ró drị́ bê gólĩyî drị̃ị̂ õrẽ fẽzó drílĩyî, gõʼdá kpá rãtáã ʼẽzó bê gólĩyî tãsĩ. Gõʼdá lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí õjílã ʼdî ʼbá yî lôgázó dó ânĩlí ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî bê Yésũ ngálâ. 14Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Nĩ âyê ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî ãânĩ ró ĩyî má ngálâ, nĩ lôgâ gólĩyî kô, tãlâ õjílã rĩ ʼbá kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî ʼbá yî rĩʼá õjílã gólĩyî ĩyî nyãányâ lôgõ ʼbá õzõ ʼdĩyímvá õnyíkõ nõtí nõ ʼbá yí kâtí rî ĩʼdî." 15Nĩngá sĩ rî, drílâ íyî drị́ ʼbãzó ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ ãlô-ãlô, gõʼdá drílâ õrẽ fẽzó drílĩyî. Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí võ ʼdî âyélé lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê. 16Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ágámvá ãzâ ngá-tị̂ ãmbá bê rî drí ânĩzó tã îjílí Yésũ tị́ kĩ nĩ rî, "Tã îmbá ʼbá, õzõ má õlẽ lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlị́ rî, má âʼdô tã tãndí ángô rî ʼẽʼá ĩʼdî sũlị́ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá ûsúzó lâ yã?" 17Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, "Tãlâ ãʼdô ʼî ní drí ámâ îjízó tã gólâ âʼdó ʼbá tãndí ró rî tãsĩ yã? Ôvârí cé ĩʼdî rĩʼá tãndí ró. Õzõ ní õlẽ trá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúlị́ rî, ní ị̂njị̃ tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ rî ĩʼdî ndrĩ." 18Ĩtí rî, ágámvá ʼdĩ drí Yésũ rî îjízó kĩ, "Má âʼdô tã ʼbãʼbã ángô rî ʼẽʼá ĩʼdî yã?" Ĩtí rî, Yésũ drí gõzó tã-drị̃ lôgõlé drílâ kĩ, "Ní fû õjílã ãzí kô. Ní ʼbã õkó gólâ âʼdó ʼbá kô ánî õkó ró rî kô ní ũgúlị́ ậyị́zó ĩʼdí bê lâ. Ní ûgũ ngá kô. Ní âdô õnjõ kô õjílã ãzí rú. 19Ní ârî ánî átá yî tị̂-võ ánî ândré bê, tãlâ ní ị̂njị̃ ró gólĩyî bê. Ní lẽ õjílã ãzí õzõ ní drí ánî nyãányâ lẽrẽ kâtí." 20Nĩngá sĩ, ágámvá ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Tã ʼbãʼbã ʼdî ʼbá yî, má ʼê trá ndrĩ. Gõʼdá tã ãzâ kpá bê drẽ zãâ má drí ʼẽlé yã?" 21Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, "Õzõ ní õlẽ trá âʼdólé tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, ní gõ nĩlí ngá-tị̂ ãmbá áníkâ ʼdĩ ʼbá yî lậzị́lị́ gĩlí ndrĩ vólé, ní fẽ ró ậdị̂ lâ õjílã gólĩyî ĩzã bê rî ʼbá yî drí, gõʼdá ní gõ ró bê ânĩlí ʼdẽlé ámâ vó bẽlé tã ârí ʼbá ámákâ ró. Õzõ ní õʼê tã ʼdî trá ĩtí rî, ní âʼdô ʼbãʼá ngá-tị̂ tãndí bê dũû ûrú ʼálâ." 22Gõʼdá ágámvá ʼdĩ ârílí bê úlị́ Yésũ drí âtálé ĩtí ʼdĩ rî, kôrô rúʼbạ́ lâ drí âdãzó. Gõʼdá drílâ âʼdózó tã ị̂sũ ró rõô, tãlâ gólâ lẽé kô ngá íyíkâ ãmbá ʼdĩ ʼbá yî lậzị́lị́ gĩlí vólé. Gõʼdá drílâ ngãzó nĩlí vólé. 23Nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã âtálé tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, rĩʼá âmbâ-âmbâ ró õjílã gólĩyî ngá-tị̂ ãmbá bê rî ʼbá yî drí âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró gólĩyî drí îcázó rĩlí kũmũ gólâkâ zẽlé tã gólâkâ rî ʼẽlé. 24Âʼdô ʼbãʼá âmbâ-âmbâ ró gólĩyî drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ tã âmbâ-âmbâ ĩnjígó drí ʼẽʼá ûsúlâ ûjũrị̃ fĩlí kôrô lị́bị̃rạ̃ ʼbú ʼásĩ rî drị̃ị̂ sĩ." 25Gõʼdá tã ârí ʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ gólâ drí âtálé ʼdĩ bê rî, tị̂ lâ yî drí ậʼdị́zó rõô úlị́ ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ. Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Õzõ ãʼdô trá ĩtí rî, õjílã gólĩyî Ôvârí drí ʼẽʼá pãlâ rî âʼdô ʼbãʼá ĩyíkâ õjílã ángô rî ʼbá yî ĩʼdî yã?" 26Yésũ drí lị̃fị́ jãzó võ ndrẽlé gólĩyî ngálâ ró, gõʼdá drílâ gõzó tã âtálé kĩ, "Ngá gólĩyî õjílã mvá drí îcálé kô ʼẽlâ rî, Ôvârí îcâ trá ʼẽlâ ndrĩ." 27Nĩngá sĩ rî, Pétẽrõ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní ndrê drẽ, ãmâ lãjóʼbá áníkâ rî ʼbá yî, mã âyê ngá ãmâ nyãányâ kâ rî ʼbá yî trá ndrĩ ânĩzó ʼdẽlé ní vósĩ tã ârí ʼbá áníkâ ró. Ĩtí rî, tã tãndí gólâ ãmâ drí ʼẽʼá ûsúlâ Ôvârí drị́gạ́ sĩ ị̃zạ́tú rî íyíkâ ãʼdô ʼî yã?" 28Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, mâ gólâ Ôvârí drí âjólé trá ûrú lésĩ nô, kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó ngá ndrĩ ʼbãlé óʼdí ị̃zạ́tú rî sĩ rî, má âʼdô ʼẽʼá rĩlí kị́tị̃ ámákâ drị̃ị̂ kúmú ạ́ngị́ ró drị́-ãcê bê. Gõʼdá ãnî lãjóʼbá ámákâ mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ rî ʼbá yî âʼdô ʼẽʼá rĩlí má bê kị́tị̃ mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ rî ʼbá yî drị̃ị̂ kúmú ró tã-vó õrĩ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî kâ mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ rî ʼbá yí kâ kĩlí. 29Gõʼdá õjílã ndrĩ gólĩyî ʼbã ĩyíkâ âyé ʼbá, átá lâ yî, ândrê lâ yî, mvá lâ yî, ậdrúpị̃ lâ yî, îzó lâ yî, ngãtá ạ́mvú yí bê âyé ʼbá ʼdẽzó má vósĩ tã ârí ʼbá ámákâ ró rî, ngá gólĩyî drí ʼẽʼá ûsúlâ ámâ átá Ôvârí drị́gạ́ sĩ ị̃zạ́tú rî âʼdô ʼẽʼá lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ândâlâ kámá-ãlô ngá gólĩyî drí âyélé rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá gólĩyî âʼdô kpá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 30Gõʼdá ĩtí rî, õjílã dũû tíbê ngbãângbânõ ndrẽlé ĩyî õjílã ãmbâ-ãmbâ ró rî ʼbá yî, ị̃zạ́tú rî, gólĩyî âʼdô âʼdóʼá õjílã tãkó ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gólĩyî âʼdô gõʼá vólé ʼálâ. Gõʼdá õjílã gólĩyî dũû gólĩyî ngbãângbânõ rĩʼá ndrẽlâ ĩyî õjílã tãkó ró rî ʼbá yî, ị̃zạ́tú rî, gólĩyî âʼdô âʼdóʼá õjílã ãmbâ-ãmbâ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gólĩyî âʼdô ʼbãʼá sị́sị́ ʼálâ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\