Mãtáyõ 2

1Útị̂ Yésũ Bẽtẽlémẽ ʼá ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá. Ndrô gólâ rî tị̃zó ʼdĩ ʼá rî, Ẽródẽ ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ ʼî ʼbạ̃drị̃ rî ʼdĩ drị̃lị́. Gõʼdá Yésũ rî tị̃tị̃ vósĩ rî, tã nị̃ ʼbá ãzâ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá tã ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ drí rĩʼá âʼdálâ rî nị̃lị́ rî drí ângázó ânĩlí võ jẽjẽ ʼásĩ ómvórẽ lésĩ âcálé Yẽrõsãlémã ʼá, tãlâ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ãzâ drị̃ gólĩyî trá jạ̃rị́bạ̃ rî ʼdĩ ʼálâ. 2Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî rĩzó tã îjílí kĩ nĩ rî, "Mvá gólâ tị̃lị́ nõngá ʼbạ̃drị̃ nô ʼá ʼẽ ʼbá âʼdólé kúmú ạ́ngị́ ró ãnî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drị̃lị́ rî bê ángô lé ró yã? Ãmâ drí ʼbãzó drẽ ómvórẽ ʼálâ rî, ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ãzâ âfõ trá tã âʼdálé ãmâ drí kĩ, úũtị̂ kúmú ạ́ngị́ trá ʼbạ̃drị̃ nô ʼá. Ĩʼdî ãmâ drí ânĩzó nõ gólâ rî ị̂njị̃lị́." 3Gõʼdá tã ʼdî ʼdê bê kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ bị́lị́ rî, drílâ âʼdózó tã ị̂sũ ró rõô, tãlâ gólâ ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, kúmú óʼdí ʼdĩ ãʼdô trá ânĩʼá kũmũ trõlé yí drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá tã ʼdî drí õjílã dũû Yẽrõsãlémã ʼá rî ʼbãzó kpá âʼdólé tã ị̂sũ ró. 4Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ drí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ậzị́zó gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá yí bê ndrĩ ʼdó ânĩlí yí ngálâ. Drílâ gólĩyî îjízó kĩ, "Úlị́ tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ rî ʼbá yí kâ vó ró rî, áâʼdô kúmú ʼẽ ʼbá âʼdólé ʼdíyî pã ʼbá ró rî tị̃ʼá ángô lé yã?" 5Gõʼdá drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó kúmú Ẽródẽ drí kĩ, "Ôvârí kĩ, áâʼdô gólâ rî tị̃ʼá Bẽtẽlémẽ ʼá ʼbạ̃drị̃ ãmákâ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá nõngá, õzõ tã ậngũ ʼbá Míkã drí tã lâ îgĩlí trá ạ̃kû ró rî kâtí kĩʼá nĩ rî, 6'Bẽtẽlémẽ ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá, ní âʼdô kpálé jạ̃rị́bạ̃ fínyáwá ró rî, tã áníkâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ jạ̃rị́bạ̃ ãzí drị̃ị̂ sĩ, tãlâ áâʼdô kúmú ạ́ngị́ lôfõʼá ní ʼásĩ. Gólâ âʼdô ʼẽʼá ʼbãlé lôkí ʼbá ró õjílã ámákâ Ĩsĩrãʼélẽ kâ drị̃lị́.' " Míkã 5.2 7Gõʼdá nĩngá sĩ rî, kúmú Ẽródẽ drí tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí yí ngálâ ị̃nị́nị̂ ró, tãlâ gólâ lẽ kậyị̂ sị́sị́ gólâ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ drí âfõzó ʼá lâ rî nị̃lị́ gólĩyî tị́ sĩ, tãlâ yí ũnị̃ ró kậyị̂ mvá rî ʼdĩ tị̃zó ʼá lâ rî bê. 8Gõʼdá tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lôgõ tã-drị̃ tã îjî gólâkâ ʼdĩ kâ gólâ drí bê rî, gólâ drí gólĩyî âdózó kĩ nĩ rî, "Nĩ nĩ mvá ʼdĩ lôndãlé. Õzõ nĩ ũûsû gólâ trá rî, nĩ lôgõ tã lâ má drí, má nĩ ró bê kpá gólâ rî ị̂njị̃lị́." Gõʼdá Ẽródẽ drí tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî jõzó nĩlí Bẽtẽlémẽ ʼálâ. 9Nĩngá sĩ, gólĩyî drí rĩrĩ nĩlí Bẽtẽlémẽ ʼálâ rî sĩ rî, gólĩyî drí kpá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ãlô-ãlô drílĩyî ndrẽlé trá ómvórẽ ʼálâ rî ndrẽzó óʼdí. Gõʼdá gólĩyî ndrê ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí âʼdózó ãyĩkõ ãmbá sĩ. Ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ rî ʼdĩ drí ʼdẽzó gólĩyî drí sị́sị́, gõʼdá nĩzó âdrélé té võ mvá bê rî ʼá. 11Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî fĩzó jó mvá bê rî ʼá mvá ûsúlị́ ândrê lâ Mãríyã bê. Gõʼdá drílĩyî ʼãʼî tị̃zó vũdrị́ mvá ʼdĩ ị̂njị̃zó. Drílĩyî ngá fẽfẽ ĩyíkâ âʼdó ʼbá dáãbõ ró, dõ rúʼbạ́ kâ zị̃lị́ múrạ̃, gõʼdá kpá ngá tãndí ạ̃jị́ bê rî ʼbá yí bê lôfõzó fẽlé mvá ʼdĩ drí. Ngá fẽfẽ ʼdî ʼbá yî lâgî lâ lậvũ gạ̃rạ̃. 12Gõʼdá tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼê bê gõlé ʼbạ̃drị̃ ĩyíkâ ʼálâ rî, Ôvârí drí gólĩyî lị̃fị́ îmbázó âbĩ-âbĩ ʼá kĩ nĩ rî, gólĩyî õgõ ĩyî kô kôrô Ẽródẽ drị̃ị̂ sĩ, tãlâ gólĩyî õzó mvá ʼdĩ võ lâ âʼdá Ẽródẽ drí kô. Gõʼdá gólĩyî drí ngãzó gõlé ĩyî drí ʼbạ̃drị̃ ʼálâ lạ́tị̂ ngĩî ãzâ ʼásĩ. 13Gõʼdá gõgõ tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ rî vósĩ rî, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âʼdázó kpá óʼdí Yõsépã drí âbĩ-âbĩ ʼá tã âtálé gólâ drí kĩ, "Ní ngâ ʼwãâ ûrû mvá ʼdĩ trõlé ândrê lâ bê, nĩ râ ró ĩʼdí bê lâ ʼbạ̃drị̃ Mạ́sị̃rị̃ kâ ʼálâ, tãlâ Ẽródẽ rĩʼá mvá ʼdĩ lôndãʼá ʼẽʼá fũlâ! Ĩtí rî, nĩ nĩ rĩlí Mạ́sị̃rị̃ ʼá tólâ, té õzõ má ãâtâ tã trá ãnî drí rî, nĩ gõ ró bê âgõlé." 14Gõʼdá Yõsépã drí tã ʼdî ʼẽzó té õzõ mãlãyíkã drí âtálé trá gólâ drí rî kâtí. Ngạ́cị̂ rî gógó ʼdĩ sĩ rî, gólâ drí ngãzó mvá ʼdĩ trõlé ândrê lâ bê rãzó Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ. 15Gõʼdá drílĩyî rĩzó Mạ́sị̃rị̃ ʼá tólâ cãlé bũúũ ndrô kúmú Ẽródẽ drí drãzó rî sĩ. Tã ʼdî ʼê rû ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ Ôvârí drí âtálé trá tã ậngũ ʼbá íyíkâ sĩ kĩʼá nĩ rî, "Má ậzị̂ ámâ mvá âfõlé Mạ́sị̃rị̃ ʼásĩ" rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró. 16Gõʼdá nĩngá sĩ rî, kúmú Ẽródẽ nị̃ bê trá kĩʼá nĩ rî, tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼé tã yí drí ʼbãlé gólĩyî drí rî kôʼdáwá rî, gólâ drí ʼbãzó õmbã ró rõô. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, drílâ tã ʼbãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ nĩ ʼdĩyímvá õnyíkõ ágó ró îtõlé gólĩyî cã ʼbá drẽ ndrô ãlô kô rî ʼbá yî rú sĩ cãlé bũúũ gólĩyî ndrô lâ yî drí cãlé rị̃ rî ʼbá yî rú rî ûfúlị́ Bẽtẽlémẽ ʼá gõʼdá kpá võ âʼdó ʼbá ãnyî Bẽtẽlémẽ lạ̃gạ́tị́ rî ʼbá yî ʼásĩ ndrĩ." Gólâ ʼbã tã ʼdî ĩtí ʼdĩ rî, tãlâ kậyị̂ sị́sị́ gólâ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ ʼdĩ drí âfõzó ʼá lâ tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí âʼdálé gólâ drí rî tãsĩ. 17Gõʼdá ĩzã gólâ tã ậngũ ʼbá Yẽrẽmíyã drí âtálé trá ạ̃kû ró jạ̃rị́bạ̃ Rámã kâ tãsĩ rî drí rû ʼẽzó ĩtí Bẽtẽlémẽ ʼá ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî ûfû-ûfû lâ yî tãsĩ. 18Gólâ kĩ, "Áârî ãwó lúlũ bê Rámã ʼálâ. Õkó Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼbá yî rî ĩyî nĩ ãwó ngõlé mvá lâ yî ôdrã ʼbá trá rî tãsĩ. Gõʼdá gólĩyî lẽé kô ãwô ngõngõ ʼdî âyélé mvá lâ yî ôdrã ʼbá rî ʼbá yî tãsĩ." Yẽrẽmíyã 31.15 19Gõʼdá kúmú ạ́ngị́ Ẽródẽ drã bê rî, nyĩî ró, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âʼdázó Yõsépã drí Mạ́sị̃rị̃ ʼálâ âbĩ-âbĩ ʼá. 20Drílâ tã âtázó Yõsépã drí kĩ, "Ní ngâ, ní trõ mvá ʼdĩ ândrê lâ bê, nĩ nĩ ró gõlé gólĩyí bê ʼbạ̃drị̃ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼálâ, tãlâ õjílã gólĩyî lẽ ʼbá mvá ʼdĩ fũlị́ rî ʼbá yî ôdrã ĩyî trá ndrĩ." 21Gõʼdá úlị́ mãlãyíkã drí âtálé ʼdĩ drí sĩ rî, Yõsépã drí ngãzó mvá ʼdĩ trõlé ândrê lâ bê gõzó gólĩyí bê ʼbạ̃drị̃ Ĩsĩrãʼélẽ kâ rî ʼálâ. 22Gõʼdá Yõsépã õtírĩ tã ârí kĩʼá nĩ rî, kúmú Ẽródẽ rî mvá rú bê Ãrĩkẽlásã rî õrî trá kúmú ró átá lâ rî võ ʼá ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drị̃lị́ rî, gólâ drí âʼdózó ũrị̃ ró nĩʼá gõlé tólâ. Gõʼdá Ôvârí drí lị̃fị́ lõmbâ fẽzó Yõsépã drí âbĩ-âbĩ ʼá, gólâ õnĩ kô gõlé ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼálâ. Tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, gólâ drí ngãzó nĩlí ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî ʼálâ. 23Ĩtí rî, gõʼdá Yõsépã yî drí nĩzó rĩlí jạ̃rị́bạ̃ Nãzãrétã kâ ʼálâ. Tã ʼdî ʼê rû trá ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólĩyî tã ậngũ ʼbá ãzâ drí âtálé trá ạ̃kû ró ʼdíyî pã ʼbá tãsĩ kĩʼá nĩ rî, áâʼdô gólâ rî zị̃ʼá Nãzãrétã lé ʼbá ró rî, ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\