Mãtáyõ 20

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó tã îmbálé úlị́ mãnĩgõ sĩ tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó drị́-ʼâ fẽlé õjílã íyíkâ drí ị̃zạ́tú rî tãsĩ. Gólâ kĩ, "Lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó drị́-ʼâ fẽlé õjílã íyíkâ drí rî rĩʼá nyé õzõ ãgô ãzâ ạ́mvú lị́pị̂ ró rî kâtí. Kậyị̂ ãzâ sĩ, ãkpã cị̃ị́nó, gólâ drí ngãzó nĩlí võ ngá lậzị̂ kâ gĩlí rî ʼálâ, nĩʼá õjílã lôndãlé ãânĩ ró ĩyî lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá ậdị̂ sĩ. 2Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ûsû õjílã bê lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá rî, gólâ drí tã ị̂ʼbị̃zó gólĩyí bê ậdị̂ tãndí kậyị̂ ãlô kâ fẽlé drílĩyî ndrĩ îcâ-îcâ ró. Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lâ lẽzó. Nĩngá sĩ rî, ạ́mvú lị́pị̂ drí gólĩyî jõzó nĩʼá lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼálâ. 3"Nĩngá sĩ, ị̃tú-pá njị̂-drị̃-lâ-sû cị̃ị́nó ʼdĩ kâ rî sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí nĩzó gõlé kpá óʼdí võ ngá lậzị̂ kâ gĩlí ʼdĩ ʼálâ. Gõʼdá drílâ nĩzó õjílã ãzâ ʼbá yî ûsúlị́, rĩʼá ĩyî âdréʼá tólâ tãkó ĩtí. 4Gõʼdá drílâ tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, 'Nĩ nĩ kpá nĩʼá lôsĩ ʼẽlé má drí ạ́mvú ʼálâ, má âʼdô ậdị̂ mbị̂ lôsĩ ãnî drí ʼẽlé má drí kậyị̂ ãndrõ nô kâ sĩ rî fẽʼá ãnî drí.' Gõʼdá drílĩyî ngãzó nĩlí lôsĩ ʼẽlé. 5"Gõʼdá ị̃tú-pá câ bê mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ ị̃tú-ạ̃yị́ sĩ rî gõʼdá kpá ị̃tú-pá nâ lạ̃njạ́túlị́ bê rî, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí kpá tã ãlô-ãlô ʼdĩ ʼẽzó. Drílâ nĩzó kpá óʼdí võ ngá lậzị̂ kâ gĩlí rî ʼálâ, nĩʼá õjílã lôndãlé ânĩʼá lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá. 6Gõʼdá câ bê lạ̃njạ́túlị́ bê ị̃tú drí ʼbãrẽ ʼẽʼá nĩʼá fĩlí rî ʼá rî, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí nĩzó gõlé kpá óʼdí võ ngá lậzị̂ kâ gĩlí rî ʼálâ. Drílâ nĩzó õjílã ãzâ ʼbá yî ûsúlị́ rĩʼá âdréʼá ĩyî tãkó tólâ võ ngá lậzị̂ kâ ʼdĩ ʼá. Gõʼdá drílâ tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, 'Nĩ rî âdrélé nõngá ị̃tú kạ̃ạ́lũ tãkó lôsĩ ʼẽ ãkó ãʼdô tãsĩ yã?' 7Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, 'Õjílã ãzãkã yû lôsĩ fẽ ʼbá ãmâ drí ʼẽlé.' Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ drí gõzó tã âtálé drílĩyî kĩ nĩ rî, 'ʼDõvó nĩ nĩ kpá lôsĩ ʼẽlé má drí ạ́mvú ʼálâ.' Gõʼdá drílĩyî nĩzó kpá lôsĩ ʼẽlé. 8"Gõʼdá câ bê võ drí ʼẽrẽ ậnị́lị́ rî ʼá rî, ạ́mvú lị́pị̂ drí tã âtázó drị̃-ʼbá íyíkâ lôsĩ kâ drí kĩ, 'Ní ậzị̂ lôsĩ ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî, ní fẽ ró ậdị̂ gólĩyî drí. Ní îtõ ậdị̂ fẽlé õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé lạ̃njạ́túlị́ bê rî ʼbá yî rú sĩ, cãlé gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé ãkpã cị̃ị́nó rî ʼbá yî rú.' 9Gõʼdá õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé lạ̃njạ́túlị́ ʼásĩ rî ʼbá yî ânĩ ĩyî bê ậdị̂ ĩyíkâ trõlé rî, drị̃-ʼbá lôsĩ kâ fẽ gólĩyî drí ậdị̂ lôsĩ kậyị̂ ãlô kâ rî kâ ĩʼdî. Kpá ĩtí, õjílã gólĩyî ndrĩ ạ́mvú lị́pị̂ drí ậzị́lị́ ânĩʼá lôsĩ ʼẽlé rî ʼbá yî, drị̃-ʼbá lôsĩ kâ fẽ kpá ậdị̂ lôsĩ kậyị̂ ãlô kâ rî kâ ĩʼdî gólĩyî drí ndrĩ. 10Gõʼdá õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé ãkpã cị̃ị́nó rî lésĩ rî ʼbá yî ânĩ ĩyî bê ậdị̂ ĩyíkâ trõlé rî, gólĩyî ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, áãʼdô ậdị̂ fẽʼá ĩyî drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ậdị̂ fẽlé õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé lạ̃njạ́túlị́ bê rî ʼbá yî drí rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ófẽ kpá ậdị̂ lôsĩ kậyị̂ ãlô kâ rî kâ ĩʼdî gólĩyî drí. 11"Gõʼdá gólĩyî trõ ậdị̂ ĩyíkâ bê rî, drílĩyî îtõzó rĩʼá lôzólé úlị́ ngũrũ-ngũrũ bê ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ rú. 12Gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé ạ́mvú lị́pị̂ drí kĩ, 'Õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé lạ̃njạ́túlị́ ʼásĩ rî ʼbá yî ʼê ĩyî lôsĩ cé dã ĩtí. Gõʼdá ãmâ rî gógó ãmákâ lôsĩ ʼẽ ʼbá ị̃tú kạ̃ạ́lũ ị̃tú ãmé drị̃ị̂ sĩ nô rî ʼbá yî, áâʼdô ậdị̂ fẽʼá ãmâ drí îcâ-îcâ ró õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá ʼẽlé vólé lésĩ rî ʼbá yí bê ángô tí ró yã?' 13Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ drí gõzó tã âtálé lôsĩ ʼẽ ʼbá ãlô gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî drí kĩ, 'Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, nĩ lẽ tã-drị̃ trá ậdị̂ kậyị̂ ãlô kâ ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî tãsĩ. Má âdó ãnî kô. 14Nĩ trõ ậdị̂ ãníkâ, nĩ nĩ gõlé ãnî drí ʼbã ʼásĩ. Má lẽ kpá ậdị̂ fẽlé îcâ-îcâ ró õjílã gólĩyî lôsĩ îtõ ʼbá vólé lésĩ rî ʼbá yî drí õzõ má drí fẽlé ãnî drí ʼdĩ kâtí. 15Ní ị̂sũ áníkâ bê-rî, âʼdó kô rĩʼá mbị̂ má drí tã gólâ má drí lẽlé ʼẽlé rî ʼẽzó ậdị̂ ámákâ sĩ õzõ má drí lẽlé rî kâtí yã? Gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî ãnî drí âʼdózó ạ̃wạ̃ ró má bê yã? Ãnî rĩʼá ạ̃wạ̃ ró má bê tãlâ tã gólâ má drí ʼẽlé tãndí ró õjílã pãlé rî tãsĩ yã? Má âʼdô îcáʼá tã gólâ má drí lẽlé ʼẽlé rî ʼẽlé õzõ má drí lẽlé rî kâtí ậdị̂ ámákâ sĩ.' " 16Gõʼdá Yésũ ndẽlé bê úlị́ mãnĩgõ lạ́tị̂ gólâ Ôvârí drí ʼẽzó drị́-ʼâ fẽlé õjílã íyíkâ drí rî tãsĩ rî, drílâ gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, "Õjílã dũû tíbê ngbãângbânõ ndrẽlé ĩyî õjílã ãmbâ-ãmbâ ró rî ʼbá yî âʼdô ĩyî âʼdóʼá ị̃zạ́tú õjílã tãkó ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gólĩyî âʼdô gõʼá vólé ʼálâ. Gõʼdá õjílã dũû gólĩyî ngbãângbânõ rĩʼá ndrẽlâ ĩyî õjílã tãkó ró rî ʼbá yî, ị̃zạ́tú rî, gólĩyî âʼdô âʼdóʼá õjílã ãmbâ-ãmbâ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá, gólĩyî âʼdô ʼbãʼá sị́sị́ ʼálâ." 17Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ tã ârí ʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê. Gõʼdá gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí lạ́tị̂ ʼásĩ rî, drílâ ngãzó lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-gâ-rị̃ rî ʼbá yî drị̃lị́ gbíyá lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá tã ârí ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ, tãlâ yĩ ãʼdô ró bê cé ĩyî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá Yésũ drí tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé yí drí Yẽrõsãlémã ʼálâ rî tã lâ âtázó gólĩyî drí. 18Gólâ kĩ, "Nĩ ârî drẽ, ãmâ trá ʼẽʼá nĩlí Yẽrõsãlémã ʼálâ nõ. Mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô, áâʼdô ʼẽʼá ámâ drị́-bã fẽlé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drị́gạ́ gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yí bê. Gólĩyî âʼdô ʼẽʼá tã-vó ámákâ kĩlí ányâ ró, tãlâ úfû ró mâ bê. 19Gõʼdá gólĩyî âʼdô ĩyî ámâ drị́-bã fẽʼá õjílã ãtrâ Rómã kâ rî ʼbá yî drị́gạ́. Ĩtí rî, gólĩyî âʼdô ámâ lârâkô lôʼéʼá. Gólĩyî âʼdô ámâ cãʼá ônjóróʼbí sĩ, gõʼdá gólĩyî âʼdô ámâ îpáʼá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ má drí drãzó. Gõʼdá kậyị̂ nâ sĩ, má âʼdô lîdríʼá kpá óʼdí õdrã ʼásĩ." Gõʼdá Yésũ âtâ úlị́ ʼdĩ ʼbá yî bê lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, drílĩyî ngãzó gõlé tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé. 20Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Zẽbẽdáyõ rî õkó drí ngãzó mvá lâ yî rị̃ Yãkóbã yî Yõwánĩ bê drị̃lị́ âfõzó gólĩyí bê lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî lãfálé sĩ. Drílĩyî nĩzó cãlé Yésũ lạ̃gạ́tị́. Gõʼdá câ ĩyî bê Yésũ lạ̃gạ́tị́ rî, õkó rî gógó drí ngãzó ʼãʼî tị̃lị́ vũdrị́ Yésũ ândrá tã ị̂njị̃ sĩ. Gõʼdá drílâ tã îjízó Yésũ tị́ íyî mvá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 21Gõʼdá Yésũ ârî úlị́ gólâkâ ʼdĩ bê rî, drílâ tã îjízó õkó ʼdĩ tị́ kĩ nĩ rî, "Ní lẽ má õʼê ãʼdô ĩʼdî ní drí yã?" Gõʼdá õkó ʼdĩ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí rúʼbạ́ lôʼbã-lôʼbã sĩ kĩ nĩ rî, "Ị̃zạ́tú kậyị̂ gólâ ní drí ʼẽzó rĩlí kúmú ạ́ngị́ ró ãngó nõ drị̃lị́ rî tú rî, ní ʼbã ámâ mvá nõ ʼbá yî rĩlí ní bê, ãlô rî õrî íyíkâ ánî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró gõʼdá ãzâ rî õrî íyíkâ ánî drị́-lị̃jị́ drị̃ lésĩ rî ʼá." 22Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó Yãkóbã yî drí Yõwánĩ bê kĩ, "Tã gólâ ãnî drí tã lâ îjílí má tị́ sĩ ʼdî rî, nĩ nị̃ị́ tã ífí lâ kô. Nĩ âʼdô îcáʼá cú ngá mvũlị́ ĩgã mvá lâṇõ kâ gólâ má drí ʼẽzó ngá mvũlị́ ʼá lâ sĩ rî ʼásĩ má bê yã?" Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ãwô, ãmâ rĩʼá njãâ ngá mvũlị́ ĩgã mvá lâṇõ kâ ʼdĩ ʼásĩ." 23Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ âʼdô ngá mvũʼá trá cú ĩgã mvá lâṇõ kâ ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá mâ rĩʼá drị́-ãcê ãkó õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá rĩlí ámâ gãrã drị̃ ʼá rî ʼbá yî njĩzó. Ámâ átá êdê võ ʼdî ʼbá yî trá õjílã gólĩyî gólâ drí ʼẽʼá njĩlâ nĩ rĩlí ʼá lâ rî ʼbá yî drí." 24Gõʼdá lãjóʼbá ạ̃mbúkũ Yésũ kâ mûdrị́ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã Yãkóbã yî Yõwánĩ bê ândré lâ yî drí îjílí Yésũ tị́ gólĩyî tãsĩ ʼdî tã lâ bê rî, drílĩyî âʼdózó ạ̃wạ̃ ró Yãkóbã yî rú Yõwánĩ bê. 25Tã ʼdî tãsĩ rî, Yésũ drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó ndrĩ ânĩlí yí lạ̃gạ́tị́. Gõʼdá drílâ tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Mĩ nị̃ trá kĩ nĩ rî, kúmú ʼbạ̃súrú kâ rî ʼbá yî rî rĩlí ʼbạ̃súrú íyíkâ rî ʼbá yî drị̃lị́ mbârâkã sĩ. 26Gõʼdá ãnî lãjóʼbá ámákâ rî ʼbá yî lãfálé ʼá rî, nĩ ʼé ĩtí kô. Gólâ tíbê lẽ ʼbá âʼdólé ãmbá ró ãnî lãfálé ʼásĩ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gólâ ị̃ị̂ʼbũ rû íyî ãzí-ãzí yî drí ndrĩ. 27Õjílã ãnî lãfálé sĩ gólâ tíbê lẽ ʼbá âʼdólé ãmbá ró sị́sị́ íyî ãzí-ãzí yî drị̃ị̂ sĩ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, gólâ ãâʼdô rạ̃gị́ị̃ ró rû ị̂ʼbũlị́ ãzí-ãzí lâ yî drí ndrĩ. 28Tã ʼdî tãsĩ rî, mâ rî gógó âjólé ûrú lésĩ nô, má ânĩí kô ãâʼdô ró bê rû ị̂ʼbũzó má drí. Má ânĩ rû ị̂ʼbũlị́ ãzí-ãzí yî drí gõʼdá kpá ámâ nyãányâ fẽlé drãlé õjílã dũû tãsĩ, tãlâ má înjî ró gólĩyî bê tã õnjí ĩyíkâ ʼásĩ." 29Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí zãâ ậcị́ ĩyíkâ ʼá lãjóʼbá íyíkâ rî bê, nĩʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá drílĩyî ânĩzó âcálé jạ̃rị́bạ̃ gólâ zị̃lị́ Yérĩkõ rî ʼá. Gõʼdá gólĩyî õtírĩ jạ̃rị́bạ̃ ʼdî âyé rî, õjílã õʼbí dũû drí ngãzó ʼdẽlé gólĩyî vósĩ. 30Gõʼdá tólâ rî, Yésũ yî õtírĩ ʼbãâ lậvũʼá lạ́tị̂ ʼásĩ rî, ãgô lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá rị̃ lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá. Gõʼdá gólĩyî ârî ĩyî tã bê kĩʼá nĩ rî, ʼdĩî ãʼdô Yésũ ĩʼdî rĩʼá lậvũʼá rî, drílĩyî ngãzó trẽlé lạ̃zị́ bê kĩ nĩ rî, "Yésũ, ní ʼbã ãmâ ĩzã õgâ ní drị̃ị̂, nî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, âʼdô ânĩʼá ãmâ pãlé nõ, ní pâ ãmâ." 31Nĩngá sĩ, õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî bê ôtrê-ôtrê lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ rî, drílĩyî tã lôgõzó gólĩyî drị̃ị̂ mbârâkã sĩ kĩ, "Nĩ ôtrê kô, nĩ rî tị́tị́." Gõʼdá gbõ lé ĩtí rî, lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó rĩʼá ôtrélé lậvũlị́ gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ kĩ nĩ rî, "Nî ĩʼdî tíbê Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, âʼdô ânĩʼá ãmâ pãlé nõ, ní ndrê ãmâ ĩzã! Ánî ʼâ ạ̃ậʼdị̂ ãmâ rú! Ní pâ ãmâ!" 32Gõʼdá Yésũ drí âdrézó lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ậzị́lị́ ânĩlí yí ngálâ. Gõʼdá gólĩyî âcâ bê Yésũ lạ̃gạ́tị́ rî, Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Nĩ lẽ má drí ãʼdô ʼẽlé ãnî drí yã?" 33Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Kúmú, ní njị̃ ãmâ lị̃fị́, tãlâ mã ndrê ró võ bê!" 34Ĩtí rî, gólĩyî ĩzã drí gãzó Yésũ rú. Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî lị̃fị́ dõzó. Gõʼdá gólâ dõlé bê gólĩyî lị̃fị́ rî, kôrô gólĩyî lị̃fị́ drí rû njị̃zó võ ndrẽlé dódó. Nĩngá sĩ rî, drílĩyî ngãzó ʼdẽlé Yésũ vósĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\