Mãtáyõ 21

1Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ yî nĩ ĩyî bê tã ârí ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê ãnyî ʼẽʼá cãlé Yẽrõsãlémã rú rî, drílĩyî cãzó ʼbạ̃drị̃ mvá zị̃lị́ Bẽtẽfágẽ rî ʼálâ únị́ gólâ fê dõ kâ zị̃lị́ õlívĩ rî bê yí drị̃ị̂ rî lạ̃gạ́tị́. Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã ârí ʼbá íyíkâ rị̃ rî ʼbá yî ậzị́zó jõlé nĩlí sị́sị́ ʼálâ. 2Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Nĩ nĩ fĩlí ʼbạ̃drị̃ mvá Bẽtẽfágẽ ãmâ ágá ʼálâ nã ʼá. Õzõ nĩ õcâ trá tólâ rî, nĩ âʼdô dõngí ândrê ûsúʼá mvá lâ bê ólôʼĩ trá. Ĩtí rî, nĩ âtĩ gólĩyî âjílí má drí nõlé. 3Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ĩîjî ãnî trá kĩʼá nĩ rî, nĩ rî dõngí ʼdĩ ʼbá yî âtĩlí ãʼdô tãsĩ yã rî, nĩ âtâ kĩ nĩ rî, 'Kúmú ãmákâ lẽ nĩ, gólâ âʼdô lôgõʼá lâ ʼwãâ vólé.' " 4Yésũ âtâ tã tã ârí ʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólâ tã ậngũ ʼbá Zẽkãríyã drí âtálé trá ạ̃kû ró nã rî âʼdô rû ʼẽʼá té õzõ drílâ ậngũlị́ trá rî kâtí kĩʼá nĩ rî, 5"Nĩ âtâ tã õjílã Yẽrõsãlémã kâ drí kĩ, 'Nĩ ndrê drẽ, kúmú ãníkâ rĩʼá ânĩʼá ãnî ngálâ. Gólâ lôgõ íyî nyãányâ trá vũdrị́, gólâ mbã trá dõngí drị̃ị̂, gólâ rĩʼá ânĩʼá dõngí mvá drị̃ị̂.' " Zẽkãríyã 9.9 6Ĩtí rî, tã ârí ʼbá rị̃ ʼdî ʼbá yî drí nĩzó tã ʼdî ʼẽlé té õzõ Yésũ drí âtálé ʼdĩ kâtí. 7Gólĩyî drí dõngí ândrê ʼdĩ âtrõzó mvá lâ bê âjílí Yésũ drí. Gõʼdá drílĩyî ítá ĩyíkâ âtrõzó, ânĩʼá ʼbãlâ dõngí ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂. Gõʼdá Yésũ drí mbãzó rĩlí dõngí mvá ʼdĩ drị̃ị̂, tãlâ yí nĩ ró bê fĩlí drị̃ lâ Yẽrõsãlémã ʼálâ. 8Nĩngá sĩ rî, õʼbí dũû drí ítá ĩyíkâ âtrõzó ʼbẽlé vũdrị́ lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé sĩ rî ôṇõ ĩyíkâ mbị́rạ́ bị́ ĩʼdî lôʼbélé vũdrị́ lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ, tãlâ Yésũ õnĩ ró dõngí ʼdĩ bê drị̃ lâ ʼásĩ. Gólĩyî ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ Yésũ rî ị̂njị̃zó. 9Gólĩyî õtírĩ ʼbãâ rĩʼá nĩʼá rî, õjílã õʼbí gólĩyî rĩ ʼbá nĩlí Yésũ yí bê ʼdĩ ʼbá yî, gólĩyî ʼdẽ ʼbá sị́sị́ rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî ʼdẽ ʼbá vólé lésĩ rî ʼbá yí bê, drílĩyî ngãzó rĩʼá Yésũ rî lûyị́lị́ kĩ nĩ rî, "Mã lûyị̂ nî kúmú gólâ ʼbãlé trá ʼdíyî pã ʼbá ró rî. Ôvârí õfẽ õrẽ ní drí, nî tíbê ânĩ ʼbá mbârâkã gólâkâ bê rî. Ôvârí ʼbũû ʼálâ rî, rú lâ ãʼdô lûyị́lị́ lûyị̂ rõô." 10Gõʼdá Yésũ yî câ bê Yẽrõsãlémã ʼálâ rî, õjílã ndrĩ jạ̃rị́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ ʼá ʼdĩ ʼbá yî drí âʼdózó lârõ-lârõ ró. Gõʼdá drílĩyî tã îjízó ĩyî võ ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã?" 11Gõʼdá õʼbí gólĩyî ânĩ ʼbá Yésũ yí bê ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nõô Yésũ Nãzãrétã ʼbạ̃drị̃ Gãlĩláyã kâ rî lésĩ, gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé ʼẽʼá âjólâ tã ậngũ ʼbá ró rî ĩʼdî." 12Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó nĩlí fĩlí ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼálâ. Gõʼdá gólâ fî bê tólâ rî, drílâ ngá lậzị́ ʼbá gõʼdá kpá ãmámõ lậzị́ ʼbá ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî ʼbá yî ûsúzó ngá ĩyíkâ lậzị́ʼá lâgî õnjí sĩ. Gõʼdá gólâ drí kpá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ậdị̂ õrĩ ngĩíngî ị̂kúrạ̃lé ậdị̂ õrĩ ãzâ ʼbá yí kâ sĩ rî ûsúzó. Gõʼdá Yésũ ûsû tã ʼdî bê ĩtí rî, gólâ drí ngãzó õmbã ró õjílã ʼdî ʼbá yí bê. Gólâ drí ngãzó tãrãbízã rĩzó ậdị̂ ị̂kúrạ̃lé drị̃ lâ ʼá rî drị̃ lâ âkólé ndrĩ vũdrị́. Gõʼdá Yésũ drí kpá gbáʼdá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ãmámõ ʼdî ʼbá yî lậzị́lị́ gĩlí rî ʼbá yí kâ drị̃ lâ âkózó vũdrị́. Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó õjílã ʼdî ʼbá yî lâdrólé ndrĩ vólé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼdĩ ʼásĩ úlị́ âtâ-âtâ bê kĩ, 13"Íîgĩ trá búkũ Ôvârí kâ ʼá kĩ nĩ rî, 'Jó ámákâ rĩʼá võ gólâ rĩzó rãtáã ʼẽlé má drí ʼá lâ rî ĩʼdî.' Ĩsáyã 56.7 Gõʼdá nĩ jâ jó ámákâ ʼdĩ trá âʼdólé võ ũgú yî drí rĩzó ngá ĩyíkâ lậpị́lị́ ʼá lâ rî kâ ró." 14Nĩngá sĩ rî, õjílã gólĩyî lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî õṇõ ró rî ʼbá yí bê, drílĩyî ânĩzó Yésũ ngálâ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼdĩ ʼá. Gõʼdá Yésũ drí õjílã ʼdî ʼbá yî êdézó âcálé dódó ngá lãzé gólĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. 15Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá kpá lãʼbí îmbá ʼbá rî ʼbá yí bê, ndrê ĩyî tã lârâkô Yésũ drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî bê, gõʼdá gólĩyî ârî ʼdĩyímvá bê rĩʼá ĩyî ôtréʼá Yésũ rî lûyị̂-lûyị̂ bê kĩ nĩ rî, "Mã lûyị̂ nî gólâ kúmú, Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ró" rî, drílĩyî âʼdózó ạ̃wạ̃ ró Yésũ rú. 16Ĩtí rî, drílĩyî Yésũ rî îjízó kĩ, "Ní ârî tã ʼdĩyímvá ʼdĩ ʼbá yî drí rĩʼá âtálâ ʼdĩ trá yã? Gólĩyî rî rĩʼá ánî lûyị́lị́ ĩtí ʼdĩ ãʼdô tãsĩ yã?" Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Ãwô, má ârî tã gólĩyíkâ ʼdĩ trá. Nĩ zị́ tã gólâ Dạ̃wúdị̃ drí âtálé Ôvârí drí kĩʼá nĩ rî, 'Ní ʼbã ʼdĩyímvá õnyíkõ trá ʼdĩyímvá õdé bê ánî lûyị́lị́ ĩyî tị̂ sĩ' rî kô yã?" 17Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî âyélé. Drílâ fõzó vólé Yẽrõsãlémã ʼásĩ. Drílâ nĩzó jạ̃rị́bạ̃ Bẽtánĩ kâ rî ʼálâ. Gõʼdá drílâ ậʼdú kõzó ãkpã tólâ. 18Gõʼdá nĩngá sĩ, kậyị̂ drị̃zõ lâ ãzâ rî sĩ ãkpãkãʼdã cị̃ị́nó, Yésũ yî drí ngãzó nĩʼá gõlé lãjóʼbá íyíkâ yí bê Yẽrõsãlémã ʼálâ. Gõʼdá lạ́tị̂ drị̃ị̂ sĩ rî, gólâ gõʼdá trá lõfó ró. 19Gõʼdá gólâ drí kãnágõwá fê ndrẽzó lạ́tị̂ gãrã drị̃ ʼá bị́ bê ngbũkpũ. Gõʼdá drílâ nĩzó kãnágõwá fê ʼdĩ lõʼwâ lâ ndrẽlé, ãʼdô ró bê yí drí nyãlé lõfó drí. Gõʼdá gólâ ûsú lõʼwâ lâ kô. Gólâ ûsû cé bị́ lâ ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, Yésũ drí kãnágõwá fê ʼdĩ trĩzó kĩ, "Ní îcâ áníkâ lõʼwâ ãzãkã ʼwãlé kó kô." Gõʼdá kôrô fê ʼdĩ drí ândrázó drãlé. 20Ĩtí rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî bê tã gólâ rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ ĩtí rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó ndrúndrú. Gõʼdá drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ nĩ rî, "Fê ʼdĩ ândrâ ʼwãâ drãlé ĩtí ʼdĩ ángô tí ró yã?" 21Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ nĩ ãʼdô cú tã lẽlẽ bê Ôvârí ʼá gõʼdá tã ị̂sũ ãnî pị̃pị̂sị́lị́ ʼá rî ãʼdô kô rị̃ rị̃ rî, nĩ âʼdô îcáʼá cú tã gólâ má drí ʼẽlé fê nõ drí nõ ʼẽlé, gõʼdá nĩ âʼdô îcáʼá cú tã ãzâ ʼbá yî ʼẽlé gạ̃rạ̃ nõô drị̃ị̂ sĩ. Õzõ nĩ ãâtâ tã únị́ ạ́ngị́ drí kĩ, 'Ní ngâ nĩʼá ʼdẽlé lị̃mvû ândrê ʼá' rî, tã rî ʼdĩ âʼdô rû ʼẽʼá, õzõ ãnî drí âtálé ʼdĩ kâtí. 22Õzõ nĩ ãʼdô cú tã lẽlẽ bê ĩtí rî, ngá gólâ ãnî drí tã lâ îjílí Ôvârí tị́ rãtáã sĩ rî, nĩ âʼdô ûsúʼá lâ." 23Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí nĩzó gõlé kpá óʼdí ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼdĩ ʼá Yẽrõsãlémã ʼálâ. Drílâ îtõzó rĩʼá õjílã îmbálé. Gólâ õtírĩ ʼbãâ tã îmbáʼá rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî âʼdó ʼbá sị́sị́-lésĩ ró rî ʼbá yí bê rî drí ânĩzó ĩyî tã îjílí Yésũ tị́ kĩ, "Ní ûsû áníkâ drị́-ãcê tã nô ʼbá yî ʼẽzó ãʼdô ʼásĩ yã? Ãʼdî fẽ drị́-ãcê nĩ ní drí rĩzó tã gólĩyî ní drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé yã?" 24Ĩtí rî, Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ õlẽ trá nị̃lâ kĩʼá nĩ, ãʼdî fẽ drị́-ãcê nĩ má drí tã ʼdî ʼbá yî ʼẽzó yã rî, má lẽ ãnî îjílí tã îjî ãzâ sĩ, õzõ nĩ õlôgõ tã îjî ámákâ ʼdĩ drị̃ lâ trá rî, má drí gõzó gólâ tíbê drị́-ãcê fẽ ʼbá má drí rî âʼdálé ãnî drí. 25Nĩ âʼdâ drẽ tã má drí, tã Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî kâ tãsĩ, ãʼdî fẽ drị́-ãcê gólâ drí rĩzó bãbãtízĩ ʼẽlé õjílã drí rî nĩ, Ôvârí fẽ nĩ ngãtá õjílã mvá fẽ nĩ yã?" Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã Yésũ drí îjílí ʼdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó rĩʼá tã ôjálé ĩyî võ ʼásĩ kĩ, "Õzõ mã ãâtâ tã kĩ nĩ rî, Ôvârí õfẽ drị́-ãcê nĩ Yõwánĩ drí rî, Yésũ âʼdô ãmâ îjíʼá kĩ, mã lẽé tã kô tã Yõwánĩ drí pẽlé rî ʼá ãʼdô tãsĩ yã? 26Gõʼdá õzõ mã ãâtâ kĩ nĩ rî, õjílã mvá õfẽ drị́-ãcê nĩ Yõwánĩ drí rî, ãmâ rĩʼá ũrị̃ ró tã õjílã drí ʼẽʼá ʼẽlâ ãmâ drí rî tãsĩ, tãlâ gólĩyî âʼdô ngãʼá ạ̃wạ̃ ró ãmá bê. Gólĩyî ndrĩ nị̃ ĩyî trá kĩ nĩ rî, Yõwánĩ rĩʼá tã ậngũ ʼbá ʼî." 27Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Mã nị̃ị́ kô ãʼdî fẽ drị́-ãcê nĩ Yõwánĩ drí yã rî." Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Má îcá kpá kô âʼdálâ ãnî drí ngãtá ãʼdî fẽ drị́-ãcê nĩ má drí yã rî." 28Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó íʼdígówá ãgô ãzâ mvá bê rị̃ rî kâ ngĩlí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí. Gólâ kĩ, "Ãgô ãzâ bê rĩʼá mvá ágó bê rị̃. Drílâ ngãzó tã âtálé íyî mvá sị́sị́ rî drí kĩ, 'Ámâ mvá, ní nĩ ãndrõ nĩʼá ngá ʼwãlé má drí ạ́mvú ʼálâ.' 29Gõʼdá mvá ʼdĩ drí tã-drị̃ lôgõzó íyî átá drí kĩ nĩ rî, 'ʼÉʼẽ, má lẽé kô.' Gõʼdá tã ʼdî vósĩ rî, drílâ gõzó tã ị̂sũ íyíkâ jãlé, drílâ gõzó nĩlí ngá ʼwãlé. 30Gõʼdá ãgô ʼdĩ drí kpá tã ãlô-ãlô ʼdĩ âtázó íyî mvá ạ̃dũ rî drí. Gõʼdá mvá ạ̃dũ rî drí tã-drị̃ lôgõzó átá lâ drí kĩ, 'Ãwô, tátá, má âʼdô nĩʼá ngá ʼwãlé.' Gõʼdá gólâ nĩí kô." 31Gõʼdá Yésũ drí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "ʼDĩyímvá rị̃ ʼdî ʼbá yî lãfálé sĩ rî, mvá gólâ ángô rî ʼê tã átá lâ drí lẽlé rî nĩ yã?" Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, "Mvá gólâ sị́sị́ rî ĩʼdî." Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, bélé-bélé ûʼdú ʼbá õnjí rî ʼbá yî gõʼdá õkó gólĩyî ãgô kpã ʼbá ró rî ʼbá yí bê, gólĩyî ãnî drí ndrẽlé tã õnjí ʼbá ró rî âʼdô ĩyî rû jãʼá nĩ sị́sị́ ãnî drí sĩ tã lẽlé Ôvârí ʼá âʼdózó õjílã Ôvârí kâ ró. 32Gõʼdá tã âʼdálâ ĩʼdî nõ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî ânĩ bê lạ́tị̂ mbị̂ âʼdálé ãnî drí âʼdózó tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá rî, nĩ gâ vólé trá dó tã lẽlé úlị́ Ôvârí kâ gólâ drí pẽlé rî ʼá. Gõʼdá bélé-bélé ûʼdú ʼbá yî gõʼdá õkó gólĩyî ãgô kpã ʼbá ró rî yí bê, gólĩyî lẽ tã trá tã Yõwánĩ drí pẽlé ʼdĩ ʼá. Gõʼdá nĩ ndrê tã gólĩyî drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, nĩ gâ vólé trá dó drị̃ âjálé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ tã lẽzó úlị́ Ôvârí kâ Yõwánĩ drí pẽlé ãnî drí ʼdĩ ʼá." 33Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí. Gólâ kĩ, "Nĩ ârî drẽ, ãgô ãzâ bê rĩʼá ạ́mvú ạ́ngị́ íyíkâ bê. Gólâ drí fê õzõ âlâʼbâ kâtí gólâ rĩzó õdrá ʼẽlé lõʼwâ lâ ʼásĩ rî ị̂ʼdị́zó dũû ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼásĩ. Gõʼdá drílâ ndõgõ gãzó dîrî gbãâ ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ rú sĩ, tãlâ ũgú gõʼdá kõrõnyã bê õzó lạ́tị̂ ûsú âfízó ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá kô. Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí võ ãzâ êdézó gũạ̃lị̃-gũạ̃lị̃ kúnị́ ʼá, tãlâ rĩzó õdrá ʼdĩ zãlé ʼá lâ. Gõʼdá drílâ kpãrá êdézó ãcê ûrû, tãlâ õjílã gólâ rĩ ʼbá ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ vó lâ ndrẽlé rî drí mbãzó rĩlí drị̃ lâ ʼá rĩʼá võ lôndrélé. Nĩngá sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí ạ́mvú ʼwã ʼbá ãzâ ʼbá yî ậzị́zó ânĩʼá lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá nĩngá. Gõʼdá drílĩyî tã ị̂ʼbị̃zó ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê fê ạ́mvú íyíkâ ʼá ʼdĩ ʼbá yî lõʼwâ lâ yî lãfálé lâ cãlé gólĩyí bê. Nĩngá sĩ, ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ drí ngãzó nĩlí ậcị́ íyíkâ ʼá jẽjẽ ró ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼá. 34Gõʼdá kậyị̂ fê lõʼwâ ʼdĩ ʼbá yî drí kãzó rĩzó ôkílâ rî âcâ bê rî, ạ́mvú lị́pị̂ drí lãjóʼbá íyíkâ ãzâ ʼbá yî jõzó ạ́mvú ʼwã ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ, nĩʼá fê lõʼwâ gólâ íyíkâ ró rî âtrõlé âjílí yí drí. 35"Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî câ ĩyî bê ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ʼdẽlé lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂. Drílĩyî lãjóʼbá ãlô rî rũzó cãlé, gõʼdá drílĩyî lãjóʼbá ãzâ rî fũzó, gõʼdá drílĩyî lãjóʼbá ãzâ nâ lâ ró rî lûvũzó kúnị́ mvá sĩ. 36"Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ ârî tã õnjí ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, drílâ gõzó kpá óʼdí lãjóʼbá íyíkâ ãzâ ʼbá yî jõlé lậvũlị́ gạ̃rạ̃ lãjóʼbá gólâ drí jõlé sị́sị́ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yî câ ĩyî bê ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ rî, ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã gólĩyî drí ʼẽlé lãjóʼbá ạ́mvú lị́pị̂ kâ âjólé sị́sị́ rî ʼbá yî drí rî ʼẽzó kpá lãjóʼbá âjólé ʼdĩ ʼbá yî drí. 37Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ ârî tã gólâ rû ʼẽ ʼbá lãjóʼbá íyíkâ jõlé ʼdĩ ʼbá yî drí rî bê rî, gólâ drí tã ị̂sũzó kĩ nĩ rî, 'Má âʼdô ámâ mvá nyãányâ rî jõʼá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Ãzângá sĩ, gólĩyî âʼdô gólâ rî ị̂njị̃ʼá.' Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró, ạ́mvú lị́pị̂ drí gõzó íyî mvá rî jõlé gólĩyî ngálâ. 38Gõʼdá ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî ạ́mvú lị́pị̂ rî mvá bê rĩʼá ânĩʼá ĩyî ngálâ rî, drílĩyî tã ị̂ʼbị̃zó ĩyî võ ʼásĩ kĩ, 'ʼDĩî ạ́mvú lị́pị̂ rî mvá ĩʼdî ʼẽ ʼbá ngá nõ ʼbá yî trõlé ndrĩ drị́-vó ró yí drí rî. Ãʼdô ĩtí rî, mã fû gólâ vólé, tãlâ mã trõ ró bê ạ́mvú ʼẽ ʼbá âʼdólé drị́-vó gólâkâ ró nõ ngá ndrĩ ʼá lâ nõ ʼbá yí bê ãmâ nyãányâ drí.' 39Gõʼdá ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ mvá lâ âcâ bê gólĩyî ngálâ rî, drílĩyî gólâ rî rũzó sẽlé lôfõlé vólé ạ́mvú ʼásĩ. Gõʼdá drílĩyî gólâ rî fũzó." 40Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjízó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ nĩ rî, "Tã ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, õzõ ạ́mvú lị́pị̂ ãâgõ trá âcálé rî, gólâ âʼdô ãʼdô tã ʼẽʼá ĩʼdî ạ́mvú ʼwã ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí yã?" 41Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ạ́mvú lị́pị̂ ʼdĩ âʼdô õjílã õnjí tẽtẽ ʼdî ʼbá yî ûfúʼá. Gõʼdá drílâ gõzó ạ́mvú ʼwã ʼbá tãndí gólĩyî ʼẽ ʼbá lõʼwâ íyíkâ ró rî fẽlé yí drí mbị̂ kậyị̂ fê lõʼwâ ʼdĩ ôkî-ôkî kâ sĩ ãzâ ʼbá yî ậzị́lị́, ânĩʼá lôsĩ ʼẽlé ạ́mvú íyíkâ ʼdĩ ʼá nĩngá." 42Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Tã ãnî drí lôgõlé má drí ʼdĩ rĩʼá tã mbị̂ ʼî. ʼDõvó nĩ ị̂sũ drẽ ãnî nyãányâ tã." Gõʼdá Yésũ drí gõzó tã îjílí gólĩyî tị́ kĩ, "Nĩ zị́ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá ámâ tãsĩ rî kô kĩʼá nĩ rî, 'Jó ậjû gólâ jó ʼdị̃ ʼbá yî drí gãlé trá dó rî, gólâ trá ĩʼdî ậjû tãndí jó kâ tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ rî ró, tãlâ gólâ ĩʼdî mbârâkã jó-drị̃ kâ ʼî. Ôvârí ʼê tã rî ʼdĩ nĩ âʼdólé ĩtí. Tã rî ʼdĩ rĩʼá tã gólâ ãmâ tị̂ drí ậʼdị́zó tã lâ tãsĩ rî ĩʼdî.' " Lôngó 118.22-23 43Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Tãlâ nĩ gâ vólé trá dõ tã lẽlé má ʼá rî drí sĩ rî, ândrâ-tãndĩ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí âʼdózó õjílã íyíkâ ró rî, Ôvârí âʼdô ʼẽʼá trõlâ vólé ãnî drị́gạ́ sĩ fẽlé õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî tíbê ʼẽ ʼbá ĩyî tã gólâ Ôvârí drí lẽlé ʼẽlé rî ʼbá yî drí, ãʼdô ró bê drílĩyî lõʼwâ tãndí ʼwãzó Ôvârí drí. 44Ĩtí rî, õzõ õjílã ãzâ ũsị̃ íyî pá trá jó ậjû ʼdĩ rú rî, gólâ rî pá âʼdô ṇõʼá. Gõʼdá õzõ jó ậjû ʼdĩ ãâʼdê õjílã rî ʼdĩ drị̃ị̂ rî, âʼdô gólâ rî ôṇõʼá cĩnyí-cĩnyí." 45Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ârî ĩyî úlị́ mãnĩgõ gólĩyî Yésũ drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî bê rî, gólĩyî nị̃ trá kĩ nĩ rî, Yésũ rî úlị́ ʼdĩ ʼbá yî âtálé ʼdĩ ĩyî rú. 46Ĩtí rî, drílĩyî rĩzó lạ́tị̂ lôndãlé ʼẽzó Yésũ rî rũlị́. Gõʼdá gólĩyî îcá kô tã rî ʼdĩ ʼẽlé ʼwãâ ró, tãlâ gólĩyî rĩʼá ũrị̃ ró õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí sĩ, tãlâ õʼbí ʼdĩ ʼbá yî nị̃ ĩyî trá kĩ nĩ rî, Yésũ rĩʼá tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ʼî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\