Mãtáyõ 22

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí kpá íʼdígówá ãzâ ngĩzó õjílã Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã õjílã drí ʼẽzó rĩlí kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî tãsĩ. 2Gólâ kĩ, "Tã rĩrĩ kâ kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî rĩʼá õzõ kúmú ạ́ngị́ ãzâ kãrámã lãgĩ kâ êdé ʼbá mvá lâ drí rî kâtí. Gõʼdá kúmú ʼdĩ êdê kãrámã lãgĩ kâ ʼdĩ bê njãâ rî, gólâ âtâ tã trá õjílã dũû ãânĩ ró ĩyî kãrámã rî ʼdĩ ʼá ũmú ró. 3Gõʼdá kậyị̂ gólâ ʼẽzó kãrámã lãgĩ kâ ʼdĩ ʼẽlé rî âcâ bê rî, kúmú ʼdĩ drí rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ jõzó nĩʼá tã âtálé õjílã gólĩyî yí drí ậzị́lị́ rî ʼbá yî drí, gólĩyî ãânĩ ró ĩyî kãrámã ʼdî ʼá. Gõʼdá õjílã gólĩyî ậzị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî lẽé ĩyî kô ânĩlí kãrámã rî ʼdĩ ʼá. 4"Gõʼdá õjílã ậzị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî lẽé ĩyî bê kô ânĩlí rî, gõʼdá kúmú ʼdĩ drí rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ãzâ ʼbá yî jõzó kpá óʼdí võrã bê tã âtálé õjílã gólĩyî gólâ drí ậzị́lị́ sị́sị́ ʼdĩ ʼbá yî drí ãlô-ãlô kĩ, 'Nĩ ndrê drẽ, má fû ị́tị́ trá dũû. Má êdê ngá trá ndrĩ njãâ, nĩ ânĩ ʼwãâ kãrámã nyãlé.' 5Gõʼdá õjílã võrã jõzó gólĩyî vó ʼdĩ ʼbá yî drí vólé gãzó dó tã rû ị̂ʼbũ ʼbá jõlé ʼdĩ ʼbá yí kâ ârílí, tãlâ gólĩyî rî ĩyîngá trá lôsĩ ĩyî nyãányâ kâ ʼẽlé ĩʼdî. Ãzâ ʼbá yî nĩ ĩyîngá trá ngá ʼwãlé ĩʼdî ĩyî drí ạ́mvú ʼálâ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî nĩ ĩyîngá trá võ ĩyíkâ lôsĩ kâ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ. 6Gõʼdá õjílã gólĩyî ậzị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rî, ãzâ ʼbá yî drí ngãzó ʼdẽlé rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drị̃ị̂ gólĩyî rũlị́ cãlé õnjí tẽtẽ ró, gõʼdá drílĩyî rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ũrûkậ ʼbá yî ûfúzó. 7Gõʼdá kúmú ʼdĩ ârî tã rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ bê ĩtí rî, gólâ drí âʼdózó ạ̃wạ̃ ró rõô. Gõʼdá drílâ ngãzó ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî jõlé, nĩʼá õjílã ʼdî ʼbá yî ûfúlị́ gõʼdá kpá jạ̃rị́bạ̃ gólĩyíkâ lôzãlé vólé. 8"ʼDĩî vósĩ rî, kúmú ʼdĩ drí rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ũrûkậ lâ âgõ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó ânĩlí yí ngálâ, gõʼdá drílâ tã âtázó drílĩyî kĩ, 'Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî má drí ậzị́lị́ sị́sị́ rî ʼbá yî rĩʼá õjílã õnjí ʼî. Gólĩyî âʼdó kô õjílã tãndí îcálé ậzị́lị́ rî yî ĩʼdî. 9Tã ʼdî tãsĩ rî, nĩ ngâ nĩlí lạ́tị̂ rû ûsûmậ ʼásĩ, õjílã gólĩyî tíbê ãnî drí ûsúlị́ rî, nĩ ậzị̂ gólĩyî ãânĩ ró ĩyî bê kãrámã ámákâ nõ ʼá.' 10Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí nĩzó ĩyî tã ʼdî ʼẽlé õzõ kúmú ʼdĩ drí âtálé trá gólĩyî drí ʼdĩ kâtí. Drílĩyî nĩzó õjílã gólĩyî drí ûsúlị́ tãndí ró rî ʼbá yî, gõʼdá kpá õnjí ró rî ʼbá yí bê êʼbélé ậdrị̃lị́ ânĩzó gólĩyí bê võ kãrámã kâ ʼá. Ĩtí rî, jó gólâ kãrámã kâ ʼdĩ drí âʼdózó ũmú bê dũû. 11"Gõʼdá nĩngá sĩ rî, kúmú kãrámã lị́pị̂ ró ʼdĩ drí ngãzó fĩlí jó kãrámã kâ ʼdĩ ʼá, nĩʼá nî-bê-yã ʼẽlé ũmú íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí. Gólâ fî bê tólâ rî, gólâ drí ũmú ãzâ gólâ ítá lãgĩ kâ sõ ʼbá kô rî ûsúzó ũmú ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼá. 12Nĩngá sĩ, kúmú kãrámã lị́pị̂ ró ʼdĩ drí tã îjízó ũmú rî gógó ʼdĩ tị́ kĩ nĩ rî, 'Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ní âfî nõngá cú ĩtí ítá lãgĩ kâ ãkó nõ ángô tí ró yã?' Gõʼdá ãgô ʼdĩ îcá kô tã lôgõlé kãrámã lị́pị̂ ʼdĩ drí. Gólâ rî trá tị́tị́ ró. 13Gõʼdá kúmú ʼdĩ drí tã ʼbãzó rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, 'Nĩ ômbê pá lâ yî drị́ lâ yí bê, nĩ vũ ró gólâ ĩví ʼálâ ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá. Tólâ gólâ âʼdô ãwó ngõʼá sị́-gílí nyãnyã bê.' " 14Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró, Yésũ drí tã âtázó kĩ nĩ rî, "Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí ậzị̂ õjílã trá dũû âʼdólé õjílã íyíkâ ró. Gõʼdá gólâ njĩ õjílã trá cé dã âʼdólé õjílã íyíkâ ró. ʼDĩî õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá tã gólâkâ ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî." 15Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ yî drí nĩzó rû êʼbélé võ ãlô ʼá tã ị̂ʼbị̃lị́, ãʼdô ró bê ĩyî drí lạ́tị̂ lôndãzó Yésũ rî ûjũlị́ ngãtá gólâ âʼdô úlị́ ányâ âtáʼá yã rî. 16Nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí õjílã ĩyíkâ ãzâ ʼbá yî jõzó õjílã kúmú Ẽródẽ kâ ãzâ ʼbá yí bê, nĩʼá Yésũ rî ûjũlị́ tã îjî sĩ. Gõʼdá gólĩyî câ bê Yésũ ngálâ rî, drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ nĩ rî, "Tã îmbá ʼbá, mã nị̃ trá, ị́ị̂njị̃ nî trá tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró. Ní rî tã gólĩyî mbị̂ Ôvârí kâ rî îmbálé ĩʼdî õjílã drí ʼẽlé. Ní âʼdó kô ũrị̃ ró tã ị̂sũ õjílã kâ ányâ ró tã îmbâ áníkâ rú rî tãsĩ. Ní rí kô lị̃fị́ ʼbãlé ãmbã gólĩyíkâ drị̃ị̂. 17Ní âʼdâ drẽ tã ị̂sũ áníkâ rî ãmâ drí. Rĩʼá mbị̂ ãmâ drí ômbê gĩzó kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ drí, ngãtá âʼdó kô rĩʼá mbị̂ yã?" 18Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ị̂sũ Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yí kâ gõʼdá õjílã Ẽródẽ kâ rî ʼbá yí bê drílĩyî ʼẽzó íyî mãndĩkã lôʼbãlé ʼdĩ bê rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé drílĩyî mbârâkã sĩ kĩ nĩ rî, "Ãnî gólĩyî âʼdó ʼbá tã ậnjú ʼbá ró nõ ʼbá yî, nĩ lẽ ámâ ûjũlị́ ámâ mãndĩkã lôʼbã-lôʼbã ʼdî sĩ ãʼdô tãsĩ yã? 19Nĩ âʼdâ drẽ ậdị̂ tíbê ãnî drí ʼẽzó ômbê gĩlí ĩʼdî sĩ lâ ʼdĩ ãlô rî má ndrê ró bê." Gõʼdá drílĩyî ậdị̂ rî ʼdĩ ãlô rî âtrõzó fẽlé Yésũ drí ndrẽlé. 20Gõʼdá Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, "Nõô ãʼdî rî líndrí ʼî ậdị̂ ífí nõ rú, gõʼdá rú îgĩlí rú lâ ʼá nõ bê yã?" 21Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "ʼDĩî rĩʼá kúmú ạ́ngị́ Rómã kâ Sízã rî líndrí ʼî gõʼdá rú lâ bê ʼdĩ." Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ ãʼdô ĩtí rî, gólâ ĩʼdî lãfâ ʼdĩ lị́pị̂ lâ ʼî, nĩ lôgõ lãfâ ʼdĩ vólé gólâ drí ômbê gĩgĩ sĩ. Gõʼdá ãnî rî gógó ífífí lâ ãnî lị́pị̂ rĩʼá Ôvârí ĩʼdî, nĩ fẽ ãnî nyãányâ gólâ drí tã gólâ drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼẽzó." 22Gõʼdá gólĩyî ârî ĩyî tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólĩyî tị̂ drí ậʼdị́zó ndrúndrú, gõʼdá drílĩyî ngãzó lậʼbúlị́ Yésũ rî âyélé. 23Gõʼdá kậyị̂ ãlô-ãlô ʼdĩ sĩ rî, Sạ̃dúsị̃ ãzâ ʼbá yî drí kpá ânĩzó ĩyî Yésũ rî ûjũlị́ tã îjî sĩ tã lîdrî-lîdrî kâ õdrã ʼásĩ rî tãsĩ. Sạ̃dúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî tã ị̂sũ gólĩyíkâ ʼá rî, gólĩyî kĩ nĩ rî, õzõ õjílã õdrã trá rî, gólâ îcá kô lîdrílí kpá óʼdí õdrã ʼásĩ. 24Gõʼdá drílĩyî tã îjízó Yésũ tị́ kĩ, "Tã îmbá ʼbá, tã îmbâ Músạ̃ kâ ʼbãlé ãmâ drí rî rĩʼá nõtí, 'Õzõ nî ãzâ ánî ậdrúpị̃ õdrã trá õkó lâ rî âyélé cú ĩtí mvá ãkó rî, nî ậdrúpị̃ lâ ʼdĩ âʼdô ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõʼá, ãʼdô ró bê mvá tị̃zó ánî ậdrúpị̃ ạ̃ʼdị́ ró ʼdĩ võ lâ ʼá.' 25Ãʼdô ĩtí rî, mã lẽ tã ị̂sũ áníkâ nị̃lị́ tã nô tãsĩ. Õjílã ãzâ ʼbá yî bê rĩʼá ĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdó ậdrúpị̃ ró õjílã ãmákâ lãfálé sĩ. Gõʼdá gólĩyî ậdrúpị̃ sị́sị́ rî drí õkó trõzó, gõʼdá drílâ drãzó drẽ ãkpãkãʼdã tị́ ĩyî mvá kô õkó lâ ʼdĩ bê. Gõʼdá ậdrúpị̃ gólâ ʼdẽ ʼbá sị́sị́ rî vó rî drí ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõzó ãʼdô ró bê mvá tị̃zó ậdrúpị̃ lâ ʼdĩ võ lâ ʼá. 26Gõʼdá drílâ kpá drãzó drẽ ãkpãkãʼdã tị́ ĩyî mvá kô ạ̃yị́zị́ ʼdĩ bê. Gõʼdá tã ãlô-ãlô ʼdĩ drí kpá rû ʼẽzó ậdrúpị̃ gólâ nâ lâ ró rî drí, gõʼdá kpá ậdrúpị̃ ạ̃mbúkũ ʼdî ʼbá yî drí ndrĩ ĩtí, gólĩyî drí ạ̃yị́zị́ ʼdĩ trõzó gõʼdá gólĩyî tị́ mvá ĩʼdí bê lâ kpá kô. 27Gõʼdá ạ̃dũkũ lâ ró, õkó ạ̃yị́zị́ ró ʼdĩ drí kpá drãzó. 28Ĩtí rî, õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ậdrúpị̃ ró ʼdĩ ʼbá yî trõ ĩyî õkó ʼdĩ trá ndrĩ ĩyî drí õkó ró. Õzõ ãʼdô bê trá ĩtí rî, kậyị̂ gólâ õjílã drí ʼẽzó lîdrílí õdrã ʼásĩ rî tú rî, õkó ʼdĩ âʼdô ʼbãʼá ậdrúpị̃ ángô rî õkó lâ ʼî ậdrúpị̃ gólĩyî njị̂-drị̃-lâ-rị̃ ʼdî ʼbá yî lãfálé sĩ yã?" 29Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ rî ãnî nyãányâ âdólé tã lîdrî-lîdrî kâ õdrã ʼásĩ rî tãsĩ, tãlâ mĩ nị̃ị́ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kô, gõʼdá mĩ nị̃ị́ mbârâkã Ôvârí kâ kpá kô. 30Tã îjî ãnî drí îjílí ʼdĩ tãsĩ rî, kậyị̂ gólâ õjílã drí ʼẽzó lîdrílí õdrã ʼásĩ rî tú rî, õjílã trõó õkó kô. Gólĩyî âʼdô ʼbãʼá õzõ mãlãyíkã ûrú ʼálâ rî ʼbá yí kâtí. 31"Tã lîdrî-lîdrî kâ õdrã ʼásĩ rî tãsĩ rî, nĩ zị́ tã gólâ Ôvârí drí âtálé ãnî drí búkũ íyíkâ ʼá rî kô yã? 32Gólâ kĩ, 'Mâ Ôvârí tíbê Ãbãrãyámã drí rĩʼá rõlâ rî, mâ kpá ĩʼdî Ôvârí tíbê Ĩsákã drí rĩʼá rõlâ rî, kpá Ôvârí Yãkóbã drí rõlé rî ĩʼdî.' Âfõ-âfõ 3.6 Rĩʼá õjílã lédrẽ-lédrẽ ró gólĩyî îcá ʼbá Ôvârí rî rõlé. Îcá kô ãvõ drí Ôvârí rî rõzó. Ĩtí rî, gbõ lé Ãbãrãyámã yî ôdrã bê trá ạ̃kû ró nã rî, gólĩyî líndrí bê rĩʼá lédrẽ-lédrẽ ró Ôvârí ngálâ ûrú ʼálâ." 33Ĩtí rî, õjílã gólĩyî rû êʼbé ʼbá tã Yésũ drí rĩʼá âtálâ Sạ̃dúsị̃ yî drí ʼdĩ ârílí rî ʼbá yî ârî tã Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, tị̂ lâ ĩyî drí ậʼdị́zó úlị́ gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. 34Gõʼdá nĩngá sĩ, Pạ̃rúsị̃ yî ârî tã bê kĩʼá nĩ rî, Yésũ õpẽ Sạ̃dúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî trá rî, drílĩyî ngãzó rû êʼbélé tã ị̂ʼbị̃lị́, ãʼdô ró lạ́tị̂ ãzâ lôndãzó, tãlâ ĩyî drí Yésũ rî ûjũzó bê kpá óʼdí. 35ʼDĩî vósĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî drí ânĩzó Yésũ ngálâ. Gõʼdá ãlô gólĩyî lãfálé sĩ gólâ tíbê tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ nị̃ ʼbá trá dódó rî, gólâ drí Yésũ rî ûjũzó tã îjî ãzâ sĩ. 36Gólâ kĩ, "Tã îmbá ʼbá, tã ʼbãʼbã gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí ʼẽlé Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî lãfálé sĩ rî, tã ʼbãʼbã gólâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî íyíkâ ángô rî ĩʼdî yã?" 37Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ, " 'Ní lẽ Yãkóvã Ôvârí áníkâ ánî pị̃pị̂sị́lị́ sĩ ndrĩ, ánî líndrí sĩ ndrĩ, gõʼdá kpá tã ị̂sũ áníkâ sĩ ndrĩ.' Tã ʼBãʼbã Ândâ 6.5 38ʼDĩî rĩʼá tã ʼbãʼbã sị́sị́ gólâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ tã ʼbãʼbã ãzí drị̃ị̂ sĩ rî ĩʼdî. 39Gõʼdá tã ʼbãʼbã ãzâ rị̃ lâ ró gólâ lậvũ ʼbá kpá gạ̃rạ̃ rî rĩʼá ĩʼdî nõ. 'Ní lẽ õjílã ãzí õzõ ní drí ánî nyãányâ lẽrẽ kâtí.' Lạ́vị̃ ʼbá yî 19.18 40Tã ʼbãʼbã gólĩyî ndrĩ Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí ʼẽlé Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî gõʼdá tã îmbâ tã ậngũ ʼbá yí kâ bê rî, ólôgõ trá cé ĩʼdî rị̃ ʼdî." 41Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ yî drẽ bê rĩʼá ĩyî zãâ võ ãlô ʼá Yésũ yí bê rî, Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, 42"Tã ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé âjólé rî íyíkâ ãʼdî ĩʼdî yã? Gólâ rĩʼá ãʼdî rî ózõwá ĩʼdî yã?" Gõʼdá drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Gólâ rĩʼá kúmú Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ĩʼdî." 43Gõʼdá Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Õzõ ʼdíyî pã ʼbá ãʼdô Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ʼî rî, gõʼdá tãlâ ãʼdô ʼî Dạ̃wúdị̃ drí gólâ rî zị̃zó kúmú ró yã? Nĩ ndrê drẽ, Dạ̃wúdị̃ âtâ úlị́ Ôvârí kâ nõ ʼbá yî trá ʼdíyî pã ʼbá tãsĩ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. 44Gólâ kĩ, 'Kúmú Ôvârí âtâ tã trá kúmú ámákâ drí kĩ nĩ rî, "Ní rî ámâ drị́-ágó drị̃ lésĩ ró drị́-ãcê bê. Má âʼdô ánî ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî ʼbãʼá ánî pá zẽlé." ' " Lôngó 110.1 45Gõʼdá Yésũ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ, "Õzõ Dạ̃wúdị̃ ũzị̂ ʼdíyî pã ʼbá trá kúmú íyíkâ ró rî, ĩtí rî, âʼdô âʼdóʼá íyíkâ ángô tí ró ʼdíyî pã ʼbá drí âʼdózó gólâ rî ózõwá ró yã?" 46Nĩngá sĩ rî, Pạ̃rúsị̃ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ Yésũ drí lôgõlé gólĩyî drí ʼdĩ bê rî, õjílã ãzãkã yû gólĩyî lãfálé sĩ gólâ îcá ʼbá tã îjî Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî tã-drị̃ lâ lôgõlé rî. Ĩtí rî, îtõlé kậyị̂ ʼdĩ sĩ nĩʼá ạ̃tị́ ʼálâ õjílã ãzãkã yû lẽ ʼbá Yésũ rî îjílí tã îjî ãzâ ʼbá yî sĩ, tãlâ gólĩyî trá ndrĩ ũrị̃ ró.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\