Mãtáyõ 23

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí õjílã gólĩyî rû êʼbé ʼbá úlị́ gólâkâ ârílí rî ʼbá yí bê. 2Gólâ kĩ, "Lãʼbí îmbá ʼbá yî gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yí bê, gólĩyî cú rĩʼá drị́-ãcê bê tã ʼbãʼbã Ôvârí drí âfẽlé Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî âʼdázó õjílã drí. 3Gõʼdá nĩ ị̂sũ tã kĩ nĩ rî, rĩʼá mbị̂ ãnî drí tã ndrĩ gólĩyî drí âtálé rî ʼbá yî ʼẽzó yã? Nĩ ndrê tã gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî! Gõʼdá nĩ ʼê tã kô õzõ gólĩyî drí rĩʼá ʼẽlâ rî kâtí, tãlâ tã gólĩyî drí rĩʼá îmbálâ ãnî drí ʼẽlé ʼdĩ ʼbá yî, gólĩyî nyãányâ rí ĩyî kô tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé té ĩtí. 4Nĩ ndrê drẽ, gólĩyî âtrõ tã ʼbãʼbã ĩyî nyãányâ kâ ãzâ ʼbá yî trá dró ʼbãlé tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ drị̃ị̂. Tã ʼbãʼbã rî ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ gõʼdá trá rĩʼá ngá lậnjị̃ ró õjílã drí ʼẽlé. Gõʼdá drílĩyî gõzó õjílã ʼbãlé rĩʼá tã rî ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé mbârâkã sĩ. Gbõ lé ĩtí rî, gólĩyî nyãányâ lẽé kô õjílã pãlé ngá lậnjị̃ rî ʼdĩ ʼbá yî ʼásĩ. 5"Gõʼdá gólĩyî rî úlị́ Ôvârí kâ îgĩlí ínyíríkó ậvû-ậvû ró rî drị̃ị̂, tãlâ ólêndrê ró bê dódó. Gõʼdá drílĩyî gõzó ômbélâ ĩyî ándrá-gạ́-sị́lị́ ʼásĩ, gõʼdá drílĩyî sõzó lâ kpá ĩyî drị́ ʼásĩ. Gólĩyî ʼê ʼdĩ rĩzó rãtáã ʼẽlé ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá gólĩyî cú rĩʼá ítá ãzâ rĩʼá âkólâ ĩyî ũwû ʼá rî bê. Gólĩyî drí kẽlẽlẽ lôsézó dũû ítá rî ʼdĩ tị́ sĩ ãcê-ãcê ĩtí. Gólĩyî rî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ lãlé kẽlẽlẽ rî ʼdĩ ʼbá yî sĩ, gólĩyî õtírĩ rĩî rãtáã ʼẽlé rî. Gólĩyî rî tã ʼdî ʼbá yî ʼẽlé ĩtí ʼdĩ, tãlâ õjílã ũnị̃ ró bê kĩʼá nĩ rî, yĩ rî tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ ʼẽlé ndrĩ dódó. 6Gõʼdá gólĩyî õnĩ trá võ kãrámã kâ ʼásĩ gõʼdá jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼásĩ rî, gólĩyî lẽ ĩyî nyãányâ ʼbãlé rĩlí rĩ-võ õjílã ãmbâ-ãmbâ kâ drị̃ị̂ sĩ. 7Gõʼdá õzõ gólĩyî õtírĩ nĩî võ ngá lậzị̂ kâ gĩlí rî ʼbá yî ʼásĩ rî, gólĩyî lẽ õjílã drí nî-bê-yã ʼẽlé ĩyî drí tã rõrõ sĩ, gõʼdá gólĩyî lẽ õjílã ị̃ị̂njị̃ ró ĩyî bê ị̂njị̃, gõʼdá úzị̂ ró ĩyî bê "'ãmbá"' ró. 8"Nĩ ʼbã õjílã ãzí kô ãnî zị̃lị́ "'ãmbá"', ãnî rĩʼá tã îmbá ʼbá bê cé ãlô, tãlâ ãmbã ãníkâ rĩʼá ʼdó ãlô, ãnî ndrĩ rĩʼá ậdrúpị̃ ãzí ró. 9Gõʼdá kpá ĩtí, nĩ zị̂ õjílã ãzí ãngó nõ ʼá nõngá nõ kô "'átá"', tãlâ ãnî átá rĩʼá cé ãlô Ôvârí ĩʼdî ʼbũû ʼálâ. 10Nĩ ʼbã õjílã kô ãnî zị̃lị́ "'kúmú"' ró, tãlâ Kúmú ãníkâ cé Krístõ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ĩʼdî. 11Gõʼdá õjílã ãnî lãfálé sĩ gólâ lẽ ʼbá âʼdólé ãmbá ró rî, gólâ ãâʼdô rû ị̂ʼbũ ʼbá ró íyî ãzí-ãzí yî drí. 12Gõʼdá õjílã tíbê íyî nyãányâ ʼbã ʼbá âʼdólé ãmbá ró rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî lôgõʼá vũdrị́. Gõʼdá õjílã gólâ tíbê íyî nyãányâ lôgõ ʼbá âʼdólé ngá tãkó ró rî, Ôvârí âʼdô gólâ rî ʼbãʼá âʼdólé õjílã ãmbá ró." 13Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí lâṇõ gólâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ gólĩyî drí rî tãsĩ. Gólâ kĩ, "Ãnî lãʼbí îmbá ʼbá yî Pạ̃rúsị̃ yí bê, nĩ rî trá ãnî nyãányâ âdólé. Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí, tãlâ nĩ âʼbã ạ́tị̃ fĩzó võ ûrú ʼálâ rî ʼá rî trá kpạ̃ạ́kũ õjílã drí, tã ʼbãʼbã dũû ãnî drí ʼbãlé õjílã drí ʼẽlé rî ʼbá yî sĩ. Gõʼdá ãnî nyãányâ îcá kô fĩlí, tãlâ nĩ rí kô tã ʼbãʼbã ãnî drí rĩʼá îmbálâ õjílã drí rî ʼbá yî ʼẽlé. Gõʼdá õjílã gólĩyî lẽ ʼbá fĩlí rî, nĩ njị̃ị́ ạ́tị̃ kô gólĩyî drí fĩzó. 14(Ãnî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ nõ ʼbá yî, ãnî rĩʼá mãnĩ ʼbá ʼî. Nĩ rî ạ̃yị́zị́ âdólé rĩzó ậdị̂ gólĩyî drí ʼẽʼá fẽlâ jó drílĩyî rĩzó ʼá lâ rî lị́pị̂ lâ yî drí rî trõlé drị́gạ́ lâ yî nyãlé vólé. Gõʼdá nĩ rî kpá rãtáã ʼẽlé ãcê, tãlâ Ôvârí ãʼdô ró bê ãyĩkõ ró ãní bê. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí.) 15"Ãnî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rĩ ʼbá ãnî nyãányâ âdólé nõ ʼbá yî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí, tãlâ nĩ rî nĩʼá ʼbạ̃drị̃ ãzâ ʼbá yî ʼásĩ jẽjẽ ró õjílã lôndã bê âʼdólé tã ârí ʼbá ãníkâ ró, gõʼdá nĩ rî kpá nĩʼá lị̃mvû ândrê drị̃ mbã bê, nĩʼá õjílã lôndã bê âʼdólé kpá tã ârí ʼbá ãníkâ ró. Gõʼdá õzõ nĩ ũûsû gólĩyî trá rî, tã îmbâ ãníkâ lãʼbí ndrĩ ʼẽʼẽ tãsĩ ʼdî âʼdô gólĩyî ʼbãʼá âʼdólé õnjí ró lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ãnî nyãányâ drị̃ị̂ sĩ. Ĩtí rî, nĩ ʼbã gólĩyî trá ʼẽʼá nĩʼá vẽlé lạ̃sị́ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá. 16"Ãnî drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ, ãnî rĩʼá lị̃fị́ ãkó lé ʼbá gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî ãzí-ãzí yî sẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî, tãlâ nĩ rî tã ányâ îmbálé ĩʼdî õjílã drí. Nĩ rî trá tã îmbálé kĩ nĩ rî, õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá ngá ãzâ ʼẽzó jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rú lâ sĩ rî, gõʼdá õzõ gólâ õʼê ngá rî ʼdĩ kô rî, ʼdĩî âʼdó kô tã õnjí ʼî. Gõʼdá õzõ õjílã rî ʼdĩ ĩîtrî lãtrítrí trá ngá ãzâ ʼẽzó dáãbõ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá ʼdĩ rú lâ sĩ rî, gõʼdá îcâ trá gólâ drí tã rî ʼdĩ ʼẽlé. ʼDĩî rĩʼá tã îmbâ ányâ ʼî. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí. 17Ãnî rĩʼá lị̃fị́ ãkó lé ʼbá gólĩyî tã nị̃nị̃ ãkó rî ʼbá yî ĩʼdî. Ĩtí rî, tã ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, ngá ángô rî ĩʼdî tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî, dáãbõ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá ʼdĩ ĩʼdî ngãtá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ gólâ dáãbõ ʼdî ʼbã ʼbá âʼdólé tãndí ró Ôvârí drí ʼdĩ ĩʼdî yã? 18Gõʼdá nĩ rî kpá tã îmbálé kĩ, õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá võ rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró rî rú lâ sĩ ngá ãzâ ʼẽzó rî, gõʼdá õzõ gólâ õʼê ngá rî ʼdĩ kô rî, ʼdĩî âʼdó kô tã õnjí ʼî. Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá ngá gólĩyî fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró ʼdĩ rú lâ sĩ ngá ãzâ ʼẽzó rî, îcâ trá gólâ drí ngá rî ʼdĩ ʼẽlé. 19Ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró rî yî ĩʼdî. Tã îmbâ ãníkâ ʼdĩ rĩʼá ányâ ró. Gõʼdá tã ị̂sũ ãníkâ ʼá rî, ngá ángô rî ĩʼdî tã lâ drí lậvũlị́ gạ̃rạ̃ rî, ngá gólĩyî fẽlé trá Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró ʼdĩ ʼbá yî ĩʼdî ngãtá võ gólâ ngá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãzó drị̃ lâ ʼá tíbê ngá fẽfẽ ʼdî ʼbá yî ʼbã ʼbá âʼdólé tãndí ró Ôvârí drí rî ĩʼdî yã? 20Tã ʼdî tãsĩ rî, õjílã gólâ tíbê lãtrítrí îtrí ʼbá trá võ rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró rî rú lâ sĩ rî, gólâ îtrî lãtrítrí kpá trá ngá fẽfẽ gólĩyî drị̃ lâ ʼá ʼdĩ ʼbá yî rú lâ sĩ ndrĩ. 21Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí trá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rú lâ sĩ rî, gólâ îtrî lãtrítrí ʼdĩ kpá trá Ôvârí gólâ rĩ ʼbá jó ʼdĩ ʼá ʼdĩ rú lâ sĩ. 22Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ĩîtrî lãtrítrí ʼbũû rú sĩ rî, gólâ îtrî lãtrítrí trá kị́tị̃ Ôvârí drí rĩzó rĩlí drị̃ lâ ʼá kúmú ró rî rú lâ sĩ gõʼdá kpá Ôvârí gólâ tíbê rĩ ʼbá kị́tị̃ rî ʼdĩ drị̃ị̂ rî bê. 23"Gõʼdá nĩ rî trá ãlô mûdrị́ ʼásĩ trõlé ngá gólĩyî ãtó drí âsózó drí lâ sĩ, õzõ ʼạ̃ʼị́-nyá yí kâtí, dõ yí kâtí, gõʼdá kpá õzõ ʼạ̃ʼị́-tĩtĩ kâtí rî ʼbá yí bê, fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró. Tã ʼdî ʼbá yî, nĩ rî ʼẽlâ ndrĩ tãndí ró, gõʼdá nĩ rí kô tã ʼbãʼbã Ôvârí kâ lậvũ ʼbá gạ̃rạ̃ rî ʼbá yî ʼẽlé. Nĩ rí kô tã-vó õjílã kâ kĩlí mbị̂, gõʼdá nĩ rí kpá kô õjílã gólĩyî ĩzã bê rî ʼbá yî pãlé, gõʼdá nĩ rí kpá kô rĩlí zãâ tã gólĩyî mbị̂ Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí." 24Gõʼdá Yésũ drí úlị́ mãnĩgõ ãzâ âtázó tã ʼdî tãsĩ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî rĩʼá õzõ lị̃fị́ ãkó lé ʼbá yí kâtí. Ãnî rĩʼá nyé õzõ õjílã gólĩyî nyạ̃ạ́múrúwạ́ drí ʼdẽzó ngá mvũmvũ gólĩyíkâ ʼá ndrẽlé tõ drílĩyî âpẽzó lâ vólé gõʼdá ĩnjígó ândrê gólâ ʼdẽ ʼbá ngá mvũmvũ ʼdî ʼá ʼdĩ ndrẽzó lâ kô gõʼdá drílĩyî gõzó ĩnjígó ʼdĩ mvũlị́ tẽlé nyé ĩyî ʼâ ʼá rî kâtí. 25"Ãnî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ nõ ʼbá yî, tã ʼẽʼẽ ãníkâ rî ʼbá yî rĩʼá rị̃ rị̃. Nĩ rî ĩgã mvá ãníkâ gõʼdá tạ́bị́gạ́ ãníkâ bê rî ʼbá yî rúʼbạ́ lâ ĩví lésĩ rî jĩlí cé ĩʼdî ngbángbá, gõʼdá ãnî drí ʼálé lâ yî âyézó ĩyíkâ ị̃ndị̂ ró, tãlâ ngá gólĩyî ãnî drí rĩʼá ûsúlâ rî ʼbá yî, nĩ rî rĩʼá ûsúlâ õjílã âdô-âdô sĩ, gõʼdá nĩ lẽ ngá dũû ndrĩ ãnî nyãányâ drí. Nĩ ʼbã ãnî nyãányâ âʼdólé õjílã tãndí ró, gõʼdá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ rĩʼá õnjí ró. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí. 26Ãnî rĩʼá õjílã gólĩyî lị̃fị́ ãkó lé ʼbá ró rî yî ĩʼdî. ʼDõvó nĩ jĩ drẽ ĩgã mvá ãníkâ ʼâ lâ zãlô sị́sị́, gõʼdá nĩ gõ ró bê rúʼbạ́ lâ ĩví lésĩ rî jĩlí, tãlâ ãʼdô ró bê ngbángbá. 27"Ĩtí rî, ãnî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî, ãnî kpá rĩʼá nyé õzõ lóʼdé gólĩyî rúʼbạ́ lâ bẽlé dódó õlêndrê ró bê ĩví lésĩ sũsũ ró rî kâtí. Gõʼdá lóʼdé rî ʼdĩ ʼálé lâ ʼá tólâ rî, áâʼdô õjílã ãvõ fã ûsúʼá ĩʼdî, gõʼdá kpá ngá õnjî-õnjî ãzâ ʼbá yí bê dũû. Tã ʼdî tãsĩ rî, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí. 28Gõʼdá ãnî kpá rĩʼá ĩtí. Nĩ ʼbã ãnî nyãányâ trá âʼdólé õjílã ãzí lị̃fị́ drị̃ ʼá tã mbị̂ ʼẽ ʼbá ró. Gõʼdá ãnî pị̃pị̂sị́lị́ rĩʼá õnjí ró tã ị̂sũ bê rị̃ rị̃. 29"Ãnî drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî, ãnî rĩʼá tã ôjá ʼbá ʼî. Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí tã nô ʼbá yî tãsĩ. Nĩ rî trá lóʼdé tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ôdrã ʼbá trá rî yí kâ rúʼbạ́ lâ êdélé dódó, gõʼdá nĩ rî kpá trá rĩʼá lóʼdé tã mbị̂ ʼbá Ôvârí kâ ôdrã ʼbá trá rî yí kâ rúʼbạ́ lâ êdélé sũsũ ró njõrókõ bê, tãlâ ãʼdô ró bê ãnî drí rĩzó gólĩyî ị̂njị̃lị́. 30Nĩ rî tã âtálé kĩ nĩ rî, 'Tí mã õró ʼbãâ bê kậyị̂ ạ̃kû ró gólâ ãmâ ạ́ʼbị́yạ́ yî drí rĩzó tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ûfúlị́ nã ʼbá yî sĩ rî, tí mã îcá kô tã-drị̃ lẽlé rû êʼbélé gólĩyí bê tã ậngũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ûfúzó.' 31Úlị́ gólâ ãnî drí âtálé ãnî tị̂ sĩ ʼdî rî âʼdâ tã trá kĩ nĩ rî, õjílã tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ûfú ʼbá nã ʼbá yî, ãnî rĩʼá gólĩyî ózõwá yî ĩʼdî. 32Bê trá ĩtí rî, tã õnjí ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí îtõlé ʼẽlé rî, nĩ trõ kpá ĩʼdî ʼẽlé cãzó bê bũúũ ạ̃dũkũ lâ ʼá, tãlâ ãnî rĩʼá nyé õzõ gólĩyí kâtí. 33Ãnî rĩʼá ị̃nị̃ cú gĩî bê rî ʼbá yî ĩʼdî, nĩ âʼdô îcáʼá ãnî pãlé lâṇõ lạ̃sị́ kâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ ãnî drí rî ʼásĩ ángô tí ró yã? 34"Tã gólâ ʼẽ ʼbá tã ʼdî ʼbá yî âʼdálé ãnî tãsĩ rî ĩʼdî nõ. Má âʼdô tã Ôvârí kâ âtá ʼbá ãzâ ʼbá yî tã nị̃ ʼbá ãzâ ʼbá yí bê gõʼdá kpá tã îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê âjóʼá ãnî ngálâ. Nĩ âʼdô ũrûkậ ʼbá yî îpáʼá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, gõʼdá nĩ âʼdô ʼẽʼá ũrûkậ ʼbá yî ûfúlị́ lạ́tị̂ ngĩíngî ʼásĩ. Gõʼdá nĩ âʼdô ʼẽʼá ãzâ ʼbá yî cãlé ônjóróʼbí sĩ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ʼásĩ. Gõʼdá nĩ âʼdô nĩʼá lârá bê jạ̃rị́bạ̃ ʼásĩ, nĩʼá ãzâ ʼbá yî gólĩyî lãfálé ʼásĩ rî lôndã bê lâṇõ fẽzó drílĩyî. 35Tã õnjí ãnî drí ʼẽʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ rî, tã mbị̂ ʼbá Ôvârí kâ ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí ûfúlị́ trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî, lâṇõ lâ âʼdô âgõʼá ãkpã ãnî drị̃ị̂, îtõlé õdrã tã mbị̂ ʼbá Ôvârí kâ Ábẽlẽ rú sĩ bũúũ âcálé õdrã tã ậngũ ʼbá rú bê Zẽkãríyã kâ rî rú gólâ tíbê âʼdó ʼbá Bẽrẽkíyã rî mvá ró ãnî ạ́ʼbị́yạ́ yî drí fũlị́ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá, võ tíbê Ôvârí drí rĩzó ʼá lâ rî lãfálé ʼá võ rĩzó kõrõnyã zãlé fẽlé Ôvârí drí ngá fẽfẽ ró rî bê. 36Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã õnjí gólĩyî ʼẽlé tã mbị̂ ʼbá Ôvârí kâ ûfúzó ạ̃kû ró nã ʼbá yî, lâṇõ lâ âʼdô ʼdẽʼá ãnî õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ nõ drị̃ị̂." 37Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó õjílã Yúdạ̃ yí kâ Yẽrõsãlémã ʼálâ rî ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî õjílã Yẽrõsãlémã kâ, nĩ ûfû tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ âjólé ãnî ngálâ rî ʼbá yî trá, gõʼdá nĩ lûvũ lãjóʼbá gólĩyî Ôvârí drí âjólé ãnî ngálâ rî ʼbá yî kpá trá kúnị́ mvá sĩ. Gbõ lé ĩtí rî, mâ rĩʼá zãâ ngá lẽlẽ bê ãnî tãsĩ. Gõʼdá má ûjũ trá kpị̃ị̂ ãnî êʼbélé võ ãlô ʼá sũzó ãnî rú, õzõ ʼạ̃ʼú ândrê drí mvá lâ yî êʼbérẽ íyî úfú zẽlé sũzó gólĩyî rú rî kâtí. Gõʼdá nĩ gã lõvõ ámákâ ãnî drí ʼdĩ trá dó. 38Nĩ ndrê drẽ, jạ̃rị́bạ̃ ãníkâ gõʼdá jó ạ́ngị́ ãnî drí rĩzó Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ʼá lâ rî bê âʼdô rû îzãʼá, gõʼdá drílâ rĩzó cú ĩtí õjílã ãzãkã ãkó, tãlâ Ôvârí âyê trá. 39Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, nĩ îcá kô ámâ ndrẽlé óʼdí nõngá cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé rĩlí kúmú ró ãngó nõ drị̃lị́ rî tú. Kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, õzõ õjílã õndrê ĩyî mâ trá rî, gólĩyî âʼdô ʼẽʼá tã âtálé kĩ nĩ rî, Ôvârí õfẽ õrẽ mâ gólâ ânĩ ʼbá drị́-ãcê gólâkâ bê kúmú ró rî drí."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\