Mãtáyõ 24

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ âyélé lãjóʼbá íyíkâ rî ʼbá yí bê. Gõʼdá gólĩyî õtírĩ ʼbãâ lậvũʼá jó ạ́ngị́ ʼdĩ rú sĩ rî, lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó jó ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yî bẽbẽ lâ sũsũ lâ ʼdĩ ʼbá yí bê âʼdálé gólâ drí. 2Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Nĩ ndrê jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ trá yã? Tã pạ̃tị́ị̃ ró, jó ãnî drí ndrẽlé sũsũ ró ʼdĩ áâʼdô ûfúʼá lâ ndrĩ, gõʼdá kúnị́ mvá ãlô îcá kô lâkílí jó ʼdĩ drị̃ị̂, âʼdô lôʼdéʼá ndrĩ vũdrị́." 3Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí nĩzó cãlé únị́ gólâ fê dõ kâ bê rî drị̃ ʼálâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá drílĩyî mbãzó únị́ ʼdĩ drị̃ị̂, gólĩyî cé ĩyî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá Yésũ drí ngãzó rĩlí vũdrị́. Nĩngá sĩ, lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rû êsézó ãnyî gólâ lạ̃gạ́tị́. Drílĩyî tã îjízó gólâ tị́ kĩ, "Kúmú, tã jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ûfû kâ ʼdĩ âʼdô ʼẽʼá rû ʼẽlé ángô tú yã? Tã gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé tã âʼdâ ró kậyị̂ âgõ-âgõ áníkâ ãngó nõ ʼá rî kâ âʼdálé ãmâ drí rî âʼdô ʼbãʼá ãʼdô ʼî yã? Gõʼdá kpá tã gólĩyî ʼẽ ʼbá kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ âʼdálé ãmâ drí rî âʼdô ʼbãʼá ãʼdô ʼî yã?" 4Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî lị̃fị́ õmbâ ãnî rú, nĩ âyê õjílã ãzãkã kô ãnî âdólé âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. 5Tãlâ õjílã dũû âʼdô ĩyî ânĩʼá tã âmãlé kĩ, yĩ ãâʼdô ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ĩʼdî. Tã ʼdî tãsĩ rî, gólĩyî âʼdô ʼẽʼá õjílã dũû âdólé, drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî âyézó. 6"Gõʼdá nĩ âʼdô kpá ạ̃jú ạ̃yị́ âríʼá ãnyî, gõʼdá nĩ âʼdô kpá ạ̃jú gólĩyî jẽjẽ ró rî ʼbá yî tã lâ âríʼá. Tã ʼdî ʼbá yî âʼdô rû ʼẽʼá ndrĩ sị́sị́ tã Ôvârí drí lẽlé rî vó ró. Ĩtí rî, nĩ ʼê ũrị̃ kô, tãlâ ʼdĩî âʼdá tã kô kĩ nĩ rî, ʼdĩî trá ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ ʼî. 7Gõʼdá õjílã ʼbạ̃drị̃ ãlô kâ âʼdô ngãʼá ʼdẽlé ạ̃jú bê õjílã ʼbạ̃drị̃ ãzâ kâ rî drị̃ị̂. Gõʼdá ạ̃jú ʼbũ ʼbá kúmú ãzâ rî kâ âʼdô ngãʼá nĩlí ʼdẽlé ạ̃jú bê ạ̃jú ʼbũ ʼbá kúmú ãzâ kâ rî drị̃ị̂. Gõʼdá lõfó õnjí tẽtẽ âʼdô ʼẽʼá ʼdẽlé õjílã drị̃ị̂, gõʼdá ạ̃gbị̃gbị̃ âʼdô ị̃nyạ́kú drị̃ îyáʼá võ ʼásĩ ndrĩ. 8Tã ʼdî ʼbá yî âʼdô ʼbãʼá, nyé õzõ mvá lâzê-lâzê âʼdó ʼbá sị́sị́ õkó gólâ ʼẽ ʼbá mvá tị̃lị́ rî drí rî kâtí. 9"Õjílã âʼdô ĩyî ãnî rũʼá fẽlé ãnî ạ̃jú-ʼbá-ãzí gólĩyî ʼẽ ʼbá lâṇõ fẽlé ãnî drí rî ʼbá yî drị́gạ́. Gólĩyî âʼdô ãnî ʼbãʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá. Gõʼdá gólĩyî âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá ãnî drí. Gõʼdá gólĩyî drí kpá ãnî ûfúzó. Ĩtí rî, õjílã cé tị̂tị̂ ʼbãá ĩyî ãnî lôvó kô, tãlâ ãnî rĩʼá tã ârí ʼbá ámákâ ĩʼdî rî drí sĩ. 10Tã rî ʼdĩ ʼbá yî õtírĩ rĩî rû ʼẽlé rî, õjílã dũû âʼdô ĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ má ʼá rî âyéʼá, gõʼdá gólĩyî âʼdô ĩyî ãzí-ãzí yî drị́-bã fẽʼá ạ̃jú-ʼbá-ãzí lâ yî drị́gạ́. 11Tã ậngũ ʼbá dũû tã âmã ʼbá kĩʼá nĩ rî, ĩyî ãʼdô tã ậngũ ʼbá Ôvârí kâ ĩʼdî rî, âʼdô ĩyî ânĩʼá õjílã dũû âdólé õnjõ sĩ. 12Tã õnjí gólĩyî ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ãngó nõ ʼá rî ʼbá yî âʼdô lị̂tị́ʼá rõô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ. Tã ʼdî tãsĩ rî, ʼdĩî trá kậyị̂ gólâ õjílã ãmbá drí ʼẽzó âʼdólé ngá lẽlẽ ãkó ĩyî ãzí-ãzí yî drí rî trá ĩʼdî. 13Gbõ lé ĩtí rî, õjílã gólâ tã lẽlẽ íyíkâ má ʼá rî ậtị̃ ʼbá gạ́gạ́ âyé ʼbá lâ kô cãzó bũúũ ạ̃dũkũ lâ ʼá rî, gólâ âʼdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî ûsúʼá. 14Gõʼdá áâʼdô tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ tãsĩ nô rî pẽʼá zãlô sị́sị́ õjílã õrĩ ndrĩ kâ ãngó nõ ʼásĩ rî ʼbá yî drí, tãlâ gólĩyî ãârî ró ĩyî tã pạ̃tị́ị̃ ʼdĩ bê. Gõʼdá ʼdĩî vósĩ, ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ õró gõ âcálé. 15"Tã gólâ ʼẽzó Yẽrõsãlémã rî îzãlé rî tãsĩ, kậyị̂ âʼdô ʼẽʼá âcálé ãnî drí ngá tã ậngũ ʼbá Dãnĩyélẽ drí tã lâ âtálé trá ạ̃kû ró nã rî ndrẽzó. Nĩ ârî drẽ úlị́ ngbạ́ngậ nõ. Gólâ kĩ, 'Ị̃zạ́tú nĩ âʼdô ngá õnjí gólâ ʼẽ ʼbá ãnyĩ âjílí rî ndrẽʼá. Gõʼdá áâʼdô ngá rî ʼdĩ âtrõʼá ʼbãlé jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá. Ngá rî ʼdĩ âʼdô jó Ôvârí kâ ʼdĩ ʼbãʼá âʼdólé ị̃ndị̂ ró Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ ʼá.' " Dãnĩyélẽ 9.27; 11.31 16Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ drí kĩ, "Õjílã Yũdạ́yạ̃ kâ rî ʼbá yî, õzõ gólĩyî õndrê tã ãnyĩ kâ ʼdĩ trá rû ʼẽrẽ ʼá rî, gólĩyî õrâ vólé ʼwãâʼwâ, nĩʼá ĩyî lậpị́lị́ únị́ lãfálé ʼá. 17Õjílã gólâ rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé jó íyíkâ drị̃ị̂ rî, gólâ ãârî rãlé vólé ʼwãâʼwâ, gólâ õlîpî kô kpá fĩlí jó ʼálâ nĩʼá ngá íyíkâ jó kâ rî ʼbá yî âtrõlé. 18Gõʼdá õjílã gólâ rĩ ʼbá lôsĩ ʼẽlé yí drí ạ́mvú ʼá kậyị̂ rî ʼdĩ sĩ rî, gólâ õgõ kô ʼbã ʼálâ nĩʼá ítá íyíkâ âtrõlé. Gólâ õlîpî kô, gólâ õrâ nĩʼá íyî lậpị́lị́. 19Gõʼdá kậyị̂ ʼdĩ sĩ rî, õkó gólĩyî rû ʼbã ʼbá mvá bê rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼẽʼá ʼbãlé lâṇõ õnjí tẽtẽ bê gõʼdá kpá õkó gólĩyî mvá õdé bê ĩyî drị́gạ́ rî ʼbá yí bê, tãlâ rãrã ʼdî tãsĩ. 20Õzõ kậyị̂ lâṇõ rî ʼdĩ kâ ãâcâ trá rî, îcâ trá ãnî drí rãlé ʼwãâʼwâ. Tã ʼdî tãsĩ rî, nĩ ʼê rãtáã Ôvârí drí kậyị̂ rî ʼdĩ õzó âcá kô ôzê lị̃mvû sĩ gõʼdá kậyị̂ lôvô-lôvô kâ sĩ. 21Lâṇõ gólâ ʼẽ ʼbá âʼdólé kậyị̂ ʼdĩ ʼá rî, âʼdô lậvũʼá gạ̃rạ̃ lâṇõ gólĩyî rû ʼẽ ʼbá îtõ võ ãngó nõ ʼbãrẽ kâ ʼásĩ âcálé bũúũ ãndrõ nô rî kâ drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá ạ̃tị́ ʼálâ rî, lâṇõ ãzâ îcá kô lậvũlị́ gạ̃rạ̃ lâṇõ ʼdî drị̃ị̂ sĩ. 22Gólâ lôgõ kậyị̂ rî ʼdĩ trá ngbãâ kútúwạ́, tãlâ yí pâ ró õjílã yí drí njĩlí trá âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî bê. Tí gólâ õró gõ kậyị̂ rî ʼdĩ ʼbãlé ãcê rî, õjílã âʼdô ĩyî ôdrãʼá ndrĩ. Gólĩyî îcá kô ngá pãlé. 23"Gõʼdá kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ, õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã trá ãnî drí kĩ, 'Nĩ ndrê drẽ, ʼdíyî pã ʼbá rĩʼá nõ', ngãtá 'gólâ rĩʼá nã' yã rî, ní lẽ tã gólâkâ ʼdĩ kô. 24Tãlâ õjílã dũû rĩʼá gólĩyî ʼẽ ʼbá ĩyî tã âmãlé kĩʼá nĩ rî, ĩyî ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí drí âjólé rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá tã ậngũ ʼbá õjílã âdó ʼbá ãzâ ʼbá yí bê, gólĩyî âʼdô kpá ânĩʼá ĩyî tã lârâkô ãmbá õjílã tị̂ drí ậʼdị́zó drílâ sĩ rî ʼbá yî ʼẽlé, tãlâ ãʼdô ró bê ĩyî drí lạ́tị̂ lôndãzó õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí âʼdólé õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî âdózó, tí õzõ yĩ ũûsû lạ́tị̂ lâ trá rî. 25Nĩ ârî drẽ, má âtâ tã ʼdî ʼbá yî ãnî drí sị́sị́, tãlâ ãnî lị̃fị́ õmbâ ró bê ãnî rú drẽ ãkpãkãʼdã tã ʼdî ʼbá yî drí rû ʼẽ ãkó. 26"Gõʼdá õzõ õjílã ãzâ ãâtâ tã trá ãnî drí kĩ nĩ rî, 'Nĩ ndrê drẽ, ʼdíyî pã ʼbá âʼdô bê rĩʼá võ ãgângbêlẽ ʼá' rî, nĩ nĩ kô tólâ gólâ rî lôndãlé. Ngãtá õzõ áãâtâ tã trá kĩʼá nĩ rî, gólâ õlậpị̂ yî trá rĩʼá jó ʼá nõ rî, nĩ lẽ tã gólâkâ ʼdĩ kpá kô. 27Kậyị̂ gólâ mâ âjólé ûrú lésĩ ʼdíyî pã ʼbá ró rî drí ʼẽzó âgõlé kpá óʼdí ãngó nõ ʼá rî tú rî, õjílã ndrĩ âʼdô ĩyî ámâ ndrẽʼá õzõ ngá îʼĩ gólâ võ îʼĩ ʼbá kãʼdâ-kãʼdâ ómvórẽ lésĩ bũúũ lạ̃njị́ ʼálâ rî kâtí. 28Kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî tú rî, õjílã ndrĩ âʼdô ndrẽʼá lâ õzõ drílĩyî lõgónõ ndrẽrẽ lôʼdérẽ kõrõnyã ãvõ drị̃ị̂ rî kâtí." 29Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, "Gõʼdá kôrô lâṇõ kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yí kâ vósĩ rî, ngá gólĩyî âʼdó ʼbá ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî rû îyáʼá ndrĩ, îcá ĩyî kô lôsĩ ʼẽlé dódó. Gõʼdá ị̃tú lị̃fị́ âʼdô îkánágõʼá ị́nị́rị́kúwạ́ ró, îcá kô võ îwálé. Gõʼdá párá îcá kpá kô võ îwálé. Gõʼdá ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ âʼdô ĩyî lôʼdéʼá ndrĩ vũdrị́ ʼbũû lésĩ. 30ʼDĩî vósĩ rî, ngá gólâ ʼẽ ʼbá âgõ-âgõ mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô kâ âʼdálé rî, âʼdô rû âʼdáʼá ʼbũû ʼálâ. Ĩtí rî, õjílã õrĩ ndrĩ kâ âʼdô ĩyî ʼẽʼá ámâ ndrẽlé ânĩrĩ ʼá mbãrãsãsã bê. Õzõ gólĩyî õndrê mâ trá rî, õjílã ãmbá ãʼdô ĩyî ãwó ngõʼá ũrị̃ drí sĩ, tãlâ má âʼdô ʼẽʼá ânĩlí cú mbârâkã ạ́ngị́ bê gõʼdá kpá ãmbã Ôvârí kâ bê. 31Má âʼdô ʼẽʼá mãlãyíkã yî ậzị́lị́ gûnị́yạ́ sĩ. Áâʼdô ʼẽʼá gûnị́yạ́ võlé, gõʼdá mãlãyíkã yî âʼdô ĩyî rû êʼbéʼá ndrĩ võ ãlô ʼá. Ôvârí âʼdô gólĩyî jõʼá ãngó ʼásĩ ndrĩ, nĩʼá õjílã ndrĩ gólĩyî yí drí njĩlí õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî êʼbélé võ ʼásĩ ndrĩ. 32"Nĩ ârî drẽ úlị́ mãnĩgõ gólâ fê bị́ tãsĩ nõ, ĩîmbâ ró ãnî bê. Õzõ nĩ õndrê gárá lâ ʼdĩ ʼbá yî trá ârõʼá bị́ bê cãrõ rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ nĩ rî, ôzê lị̃mvû trá ãnyî ʼẽʼá âcálé. 33Âʼdô ʼẽʼá âʼdólé kpá ĩtí âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. Õzõ nĩ õndrê tã gólĩyî ndrĩ má drí âtálé ʼdĩ ʼbá yî trá rû ʼẽrẽ ʼá rî, nĩ âʼdô nị̃ʼá lâ kĩ nĩ rî, kậyị̂ má drí ʼẽzó âgõlé rî trá ãnyî. 34Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã ʼdî ʼbá yî âʼdô ʼẽʼá rû ʼẽlé sị́sị́ drẽ ãkpãkãʼdã õjílã kậyị̂ nõ ʼbá yí kâ ôdrãá ĩyî kô ndrĩ. 35Õzõ ãngó nõ õndẽ gbõ lé ʼbũû bê rî, úlị́ ámákâ îcá kô rû ndẽlé." 36Gõʼdá Yésũ drí kpá tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âgõ-âgõ íyíkâ ãngó nõ ʼá rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, "Kậyị̂ má drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî, õjílã ãzãkã îcá kô nị̃lâ, gbõ lé mãlãyíkã gólĩyî ûrú ʼálâ rî ʼbá yî (gõʼdá mâ rî gógó Ôvârí rî mvá ró nõ bê) nị̃ị́ ĩyî kậyị̂ rî ʼdĩ kpá kô. Ámâ átá nị̃ kậyị̂ rî ʼdĩ cé nĩ. 37Kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé tã-vó õjílã kâ kĩlí ãngó nõ ʼá rî tú rî, âʼdô ʼbãʼá nyé õzõ kậyị̂ gólâ Nówã kâ ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí. 38Gõʼdá drẽ ãkpãkãʼdã Ôvârí âjó lị̃mvû tị̃tị̃ kô ânĩʼá õjílã ûfúlị́ tã õnjí ĩyíkâ tãsĩ rî, õjílã nã ʼbá yî rî ĩyîngá drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró tã ị̂sũ ãkó kĩʼá nĩ rî, lâṇõ ãʼdô ʼẽʼá ânĩlí ʼdẽlé ĩyî drị̃ị̂. Gólĩyî rî trá ngá nyãlé, ngá mvũlị́, gõʼdá ãgô rî ĩyî trá õkó gĩlí cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ Nówã yî drí fĩzó kõlóngbõ ândrê ʼá ĩyî nyãányâ pãlé rî tú. Gõʼdá gólĩyî nị̃ị́ ĩyî kĩʼá nĩ rî, ôzê trá ânĩʼá ʼdị̃lị́ rî kô, cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ lị̃mvû tị̃tị̃ drí ânĩzó gólĩyî ûfúlị́ rî tú. Âʼdô rû ʼẽʼá kpá ĩtí kậyị̂ mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drí ʼẽrẽ âgõlé ãngó nõ ʼá rî tú. Âgõ-âgõ ámákâ âʼdô ʼẽʼá gólĩyî îrõlé îrõ. 40Gõʼdá kậyị̂ rî ʼdĩ tú rî, õzõ ãgô rị̃ ãʼdô ĩyî trá rĩʼá ngá ʼwãʼá ạ́mvú ʼá rî, áâʼdô ãlô rî trõʼá, gõzó ãzâ rî âyélé. 41Gõʼdá õzõ õkó ãʼdô ĩyî rị̃ rĩʼá ngá ʼị̃ʼá kúnị́ ngá ʼị̃ kâ drị̃ị̂ rî, áâʼdô kpá ãlô rî trõʼá ĩʼdî, gõzó ãzâ rî âyélé. 42"Nĩ rî rĩlí tã mbị̂mbị̂ rî ʼẽʼẽ lâ sĩ âgõ-âgõ ámákâ tẽlé, tãlâ mĩ nị̃ị́ kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé rî kô. Ĩtí rî, nĩ rî ngíyá ró. 43Gõʼdá nĩ ị̂sũ drẽ tã nô, tí ʼbã-lị́pị̂ õró gõ ị̃tú-pá ngạ́cị̂ kâ gólâ ũgú drí ʼẽzó ânĩlí ngá gólâkâ ûgũlị́ ʼá lâ rî nị̃ị̂ rî, tí gólâ âʼdô rĩʼá ngíyá ró, gólâ îcá kô ũgú ʼdĩ âyélé âfílí ngá gólâkâ ûgũlị́ gólâ drí jó ʼásĩ. 44Gõʼdá kpá rĩʼá ĩtí âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. Nĩ rî rĩlí ngíyá ró, tãlâ mĩ nị̃ị́ kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé ʼá lâ rî kô. Má âʼdô âgõʼá nyĩî ró." 45Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí kpá tã îmbázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã rû ị̂ʼbũ ʼbá tãndí rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, "ʼBã-lị́pị̂ âʼdô ãʼdô ʼẽʼá ĩʼdî rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ tã nị̃nị̃ bê lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ ʼá rî drí yã? Õzõ gólâ õtírĩ ʼẽê nĩlí ậcị́ íyíkâ ʼá rî, gólâ âʼdô ʼẽʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbãlé ãzí-ãzí lâ yî vó ndrẽlé mbị̂mbị̂ lôsĩ lânjî-lânjî sĩ. 46Gõʼdá õzõ ʼbã-lị́pị̂ rî ʼdĩ ãâgõ trá âcálé rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâkâ ʼdĩ ûsúlị́ tã ʼdî ʼẽrẽ ʼá tãndí ró ĩtí rî, gólâ âʼdô ʼbãʼá ãyĩkõ ró rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ bê. 47Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ʼbã-lị́pị̂ ʼdĩ âʼdô rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbãʼá ngá íyíkâ ʼbã kâ ndrĩ rî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé. 48Gõʼdá õzõ rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ʼbãlé ãzí-ãzí lâ yî vó ndrẽlé ʼdĩ ãʼdô rû ị̂ʼbũ ʼbá õnjí ʼî rî, õzõ ʼbã-lị́pị̂ ʼdĩ õnjã trá ậcị́ gólâkâ ʼdĩ ʼá rî, rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ âʼdô tã ị̂sũʼá kĩ nĩ rî, ʼbã-lị́pị̂ íyíkâ ʼdĩ njã trá rõô, gólâ îcá kô âgõlé ʼwãâ. 49Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ drí ngãzó rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá ãzí ʼdĩ ʼbá yî ʼẽlé õnjí ró, rĩʼá gólĩyî cãlé, gõʼdá drílâ rĩzó cé ngá nyãlé ĩʼdî gõʼdá kpá õdrá mvũlị́ õdrá mvũ ʼbá ãzí lâ yí bê. 50Gõʼdá õzõ ʼbã-lị́pị̂ rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ kâ õtírĩ âgõô âcálé rî, gólâ âʼdô âcáʼá nyĩî ró, ị̃tú gólâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ drí nị̃lị́ kôʼdáwá rî sĩ. 51ʼBã-lị́pị̂ âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá drílâ, õzõ lâṇõ ʼẽʼá fẽlâ tã õnjí ʼẽ ʼbá drí rî kâtí, gõʼdá âʼdô gólâ rî vũʼá võ lâṇõ kâ rî ʼá, tólâ gólâ âʼdô ãwó ngõʼá sị́-gílí nyãnyã bê ngá lâzê-lâzê drí sĩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\