Mãtáyõ 25

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí îtõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî îmbálé âgõ-âgõ íyíkâ ãngó nõ ʼá kúmú ró rî tãsĩ. Gólâ kĩ, "Âgõ-âgõ ámákâ kúmú ró ãngó nõ ʼá rî âʼdô gõʼdá âʼdóʼá õzõ õkó mvá mûdrị́ gólĩyî rĩ ʼbá õdrógô drị̃ tẽlé rî kâtí. Gólĩyî trõ lámbã ĩyíkâ trá nĩzó õdrógô drị̃ tẽlé. 2Õkó mvá njị̂ rî ʼbá yî rĩʼá tã nị̃ ʼbá ʼî, gõʼdá gólĩyî ãzâ njị̂ rî ʼbá yî rĩʼá tã nị̃ ãkó lé ʼbá ʼî. 3Gõʼdá õkó mvá gólĩyî njị̂ tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî trõ lámbã ĩyíkâ bê rî, gólĩyî trõó dõ ạ̃lị́pị̂ kpãâ kô ĩyí bê. 4Gõʼdá õkó mvá gólĩyî tã nị̃ ʼbá rî yî trõ lámbã ĩyíkâ bê rî, gólĩyî trõ dõ ạ̃lị́pị̂ kpãâ ĩyí bê mãlãngĩ ʼá. 5Gõʼdá õdrógô drílĩyî rĩʼá tẽlâ rî âcá kô ʼwãâ, gõʼdá ậʼdú drí îtõzó rĩʼá gólĩyî ʼẽlé, gólĩyî trá lûsû-lûsû ró ậʼdú drí sĩ, gõʼdá drílĩyî ngãzó ậʼdú kõlé. 6"Gõʼdá câ bê ãʼbí ító ʼá rî, õkó mvá gólĩyî mûdrị́ ʼdĩ ʼbá yî drí ôtrê-ôtrê ârízó kĩ nĩ rî, 'Nĩ ndrê drẽ, õdrógô bí ânĩʼá! Nĩ âfõ ʼwãâʼwâ gólâ rî lậgúlị́!' 7Gõʼdá õkó mvá mûdrị́ ʼdĩ ʼbá yî drí lị̃fị́ njị̃zó ậʼdú ʼásĩ, gõʼdá drílĩyî îtõzó rĩʼá lámbã ĩyíkâ ʼdĩ ʼbá yî bãgó lâ êdélé. 8Gõʼdá õkó mvá gólĩyî njị̂ tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî ûsû ĩyî võ lâ bê trá kĩ, dõ lámbã ĩyíkâ ʼá rî bê trá ʼẽʼá rû ndẽlé rî, õkó mvá njị̂ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó õkó mvá gólĩyî tã nị̃ ʼbá ró rî yî drí kĩ nĩ rî, 'Nĩ âfẽ dõ ạ̃lị́pị̂ ãmâ drí, tãlâ dõ ãmákâ trá ʼẽʼá rû ndẽlé.' 9Gõʼdá õkó mvá tã nị̃ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó õkó mvá gólĩyî tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró rî ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, 'Dõ nô îcá ãmâ drí ãní bê kô, nĩ nĩ dõ gĩlí dõ lậzị́ ʼbá ngálâ.' 10"Gõʼdá õkó mvá gólĩyî tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó nĩlí võ dõ gĩ kâ ʼálâ. Gõʼdá gólĩyî õtírĩ lậvũû rî, õdrógô drí íyîngá âcázó. Õkó mvá gólĩyî njị̂ lámbã ĩyíkâ êdé ʼbá njãâ rî ʼbá yî drí fĩzó õdrógô bê jó kãrámã kâ ʼálâ, gõʼdá ódrí ạ́tị̃ âʼbãzó. 11ʼDĩî vósĩ rî, õkó mvá gólĩyî tã nị̃ ãkó lé ʼbá ró ʼdĩ ʼbá yî drí âgõzó âcálé võ dõ gĩ kâ rî lésĩ. Gõʼdá gólĩyî âgõ bê âcálé rî, áâʼbã ạ́tị̃ trá kpạ̃ạ́kũ. Gõʼdá drílĩyî lạ̃zị́ zị̃zó kĩ nĩ rî, 'Kúmú, kúmú, ní njị̃ ạ́tị̃ ãmâ drí!' 12Gõʼdá õdrógô drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, 'Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, má nị̃ị́ ãnî kô.' " 13Ạ̃dũkũ lâ ró, Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî njãâ âgõ-âgõ ámákâ tẽlé, tãlâ mĩ nị̃ị́ kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó âgõlé ʼá lâ rî kô. Má âʼdô âgõʼá âcálé nyĩî ró." 14Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí íʼdígówá ãzâ ngĩzó drị́-ʼâ drílâ ʼẽʼá fẽlâ õjílã íyíkâ drí lôsĩ íyíkâ ʼẽzó rî tãsĩ kậyị̂ drílâ ʼẽzó âgõlé kúmú ró rî sĩ. Gólâ kĩ, "Tã drị́-ʼâ Ôvârí drí ʼẽʼá fẽlâ õjílã íyíkâ drí lôsĩ íyíkâ ʼẽzó rî tãsĩ rî rĩʼá õzõ kúmú ãzâ ʼẽ ʼbá nĩlí ậcị́ íyíkâ ʼá jẽjẽ ró rî kâtí. Gõʼdá drẽ ãkpãkãʼdã gólâ nĩí kô ậcị́ íyíkâ ʼdĩ ʼá rî, gólâ drí rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ nâ rî ʼbá yî ậzị́zó, gõʼdá drílâ tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, 'Nĩ ndrê ngá ámákâ nõ ʼbá yî vó lâ dódó.' 15Gõʼdá kúmú ʼdĩ drí ậdị̂ fẽzó drílĩyî, âʼdô mbârâkã gólĩyíkâ sũzó ngá rú rî vó ró, tãlâ gólĩyî ũlị̂pị̃ ró ậdị̂ íyíkâ ʼdĩ bê. Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá sị́sị́ rî drí rî, gólâ drí ậdị̂ fẽzó kísĩ njị̂, gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá rị̃ lâ ró rî drí, gólâ drí ậdị̂ fẽzó kísĩ rị̃, gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá nâ ró rî drí, gólâ drí ậdị̂ fẽzó kísĩ ãlô. Nĩngá sĩ, kúmú ʼdĩ drí ngãzó nĩlí ậcị́ íyíkâ ʼá. 16Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ sị́sị́ ậdị̂ fẽzó drílâ kísĩ njị̂ rî, gólâ drí nĩzó lôsĩ ãzâ ʼẽlé ậdị̂ ʼdĩ sĩ, tãlâ ậdị̂ ʼdĩ ũlị̂pị̃ ró bê. Gõʼdá drílâ ậdị̂ ãzâ ûsúzó kpá kísĩ njị̂ lôsĩ ʼẽʼẽ sĩ. Ậdị̂ gólâkâ ʼdĩ drí lị̂pị̃zó âcálé kísĩ mûdrị́. 17Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ậdị̂ fẽzó drílâ kísĩ rị̃ rî drí kpá nĩzó lôsĩ ʼẽlé ậdị̂ fẽlâ gólâ drí ʼdĩ sĩ. Gõʼdá drílâ ậdị̂ ãzâ ûsúzó kpá kísĩ rị̃ lôsĩ ʼẽʼẽ sĩ. Ậdị̂ gólâkâ drí lị̂pị̃zó âcálé kísĩ sû. 18Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ậdị̂ fẽzó drílâ kísĩ ãlô rî drí nĩzó ʼbú ʼdị̃lị́ ậdị̂ kúmú gólâkâ ʼdĩ kâ lậpị́zó ʼá lâ, tãlâ yí drí sũzó bê ậdị̂ ʼdĩ rú kúmú drí. 19"Gõʼdá kậyị̂ dũû vósĩ, kúmú ʼdĩ drí âcázó âgõlé yí drí ʼbã ʼá. Gólâ âgõ bê rî, gólâ drí rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ậzị́zó yí ngálâ, tãlâ gólĩyî âʼdâ ró lôsĩ gólĩyî drí ʼẽlé ậdị̂ íyíkâ ʼdĩ sĩ rî bê yí drí. 20Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ậdị̂ fẽzó drílâ kísĩ njị̂ rî drí ậdị̂ gólâ drí ûsúlị́ ndrĩ rî âtrõzó âjílí kúmú drí. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, 'Ãmbá, ní ndrê drẽ, ậdị̂ ní drí fẽlé má drí kísĩ njị̂ sị́sị́ rî ĩʼdî rĩʼá nõ. Gõʼdá má ûsû ậdị̂ ãzâ kpá kísĩ njị̂ ậdị̂ rî ʼdĩ drị̃ị̂, ậdị̂ lâ ĩʼdî rĩʼá nõ!' 21"Gõʼdá kúmú drí rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ lûyị́zó kĩ nĩ rî, 'Ní rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ tãndí ró má drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ ʼá rî ĩʼdî. Tãlâ ní ndrê ậdị̂ fínyáwá má drí fẽlé ní drí rî vó lâ trá tãndí ró, má âʼdô ánî ʼbãʼá ngá ámákâ ãmbá rî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé. Ní ânĩ, mã ʼê ró ãyĩkõ ní bê.' 22"Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ậdị̂ fẽzó drí lâ kísĩ rị̃ rî drí kpá ậdị̂ gólâ drí ûsúlị́ rî âtrõzó âjílí kúmú drí. Gõʼdá drílâ tã âtázó kĩ nĩ rî, 'Ãmbá, ní ndrê drẽ, ậdị̂ ní drí fẽlé má drí kísĩ rị̃ rî rĩʼá nõ. Má ûsû ậdị̂ ãzâ kpá kísĩ rị̃ ậdị̂ rî ʼdĩ drị̃ị̂, ậdị̂ lâ ĩʼdî rĩʼá nõ!' 23"Gõʼdá kúmú drí kpá rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ʼdĩ lûyị́zó kĩ nĩ rî, 'Nî rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ tãndí ró má drí lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ ʼá rî ĩʼdî. Tãlâ ní ndrê ậdị̂ fínyáwá má drí fẽlé ní drí rî vó lâ trá tãndí ró, má âʼdô ánî ʼbãʼá ngá ámákâ ãmbá rî ʼbá yî vó lâ ndrẽlé. Ní ânĩ, mã ʼê ró ãyĩkõ ní bê.' 24"Gõʼdá rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ậdị̂ fẽzó drílâ kísĩ ãlô rî drí ngãzó ậdị̂ fẽlé gólâ drí rî lôgõlé kúmú drí. Gõʼdá drílâ tã ị̂sũ íyî nyãányâ kâ âtázó kúmú drí kĩ nĩ rî, 'Ãmbá, má nị̃ trá kĩ nĩ rî, nî rĩʼá sị́ lõmbâ ʼbá ʼî, tãlâ ậdị̂ ánî nyãányâ kâ rî ậpị̃lị́ lôsĩ rû ị̂ʼbũ ʼbá áníkâ rî ʼbá yí kâ sĩ, gõʼdá ní rî kpá ngá ĩyínyâ tíbê ánî nyãányâ drí ị̂ʼdị́lị́ nĩ kôʼdáwá rî ʼbá yî êʼbélé ánî nyãányâ drí. 25Ĩtí rî, mâ rĩʼá ũrị̃ ró ậdị̂ áníkâ ʼdĩ îzãlé. Tã ʼdî tãsĩ rî, ĩʼdî má drí nĩzó ʼbú ʼdị̃lị́ ậdị̂ ʼdĩ lậpị́zó ʼá lâ. Ní ndrê, ậdị̂ rî ĩʼdî rĩʼá nõ.' 26"Gõʼdá kúmú drí tã-drị̃ lôgõzó rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, 'Nî rĩʼá rû ị̂ʼbũ ʼbá õnjí ʼî, rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ õvó ró rî ĩʼdî. Mí nị̃ trá kĩ nĩ rî, má rî ậdị̂ ûsúlị́ rû ị̂ʼbũ ʼbá ámákâ rî ʼbá yî drị́gạ́ sĩ. Gõʼdá má rî kpá ngá ĩyínyâ tíbê ámâ nyãányâ drí ị̂ʼdị́lị́ nĩ kôʼdáwá rî ʼbá yî êʼbélé má drí. 27Ní lậpị̂ ậdị̂ ámákâ ãʼdô tãsĩ yã? Tí âʼdô âʼdóʼá tãndí ró ní drí ậdị̂ ʼdĩ fẽzó õjílã ãzâ drí lôsĩ ʼẽzó ĩʼdî sĩ lâ, ãʼdô ró bê gólâ drí ậdị̂ ãzâ ûsúzó fínyáwá gá drị̃ lâ ʼá, tãlâ má õtírĩ âgõô rî, má ũûsû ró bê ậdị̂ rî ʼdĩ cú drị̃ bê.' 28"Nĩngá sĩ, kúmú drí tã ʼbãzó rû ị̂ʼbũ ʼbá íyíkâ ãlô rî drí kĩ, 'Ní trõ ậdị̂ ʼdĩ vólé rû ị̂ʼbũ ʼbá õnjí ʼdĩ drị́gạ́ sĩ, fẽlé rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ ậdị̂ ûsú ʼbá kísĩ mûdrị́ rî drí.' 29Gõʼdá kúmú drí tã âtázó kĩ nĩ rî, 'Õjílã gólâ âʼdó ʼbá ngá bê rî, áâʼdô ʼẽʼá ngá fẽlé gólâ drí ãmbá lậvũlị́ gạ̃rạ̃ ngá gólâ drí ûsúlị́ rî drị̃ị̂ sĩ. Gõʼdá õjílã gólâ âʼdó ʼbá ngá ãkó rî, gbõ lé ngá fínyáwá gólâ drí ûsúlị́ rî, áâʼdô trõʼá lâ vólé gólâ drị́gạ́ sĩ.' 30Gõʼdá kúmú drí tã âtázó kĩ nĩ rî, 'Rû ị̂ʼbũ ʼbá gólâ lôsĩ ʼẽ ʼbá kô nõ, ótrõ gólâ vũlị́ ĩví ʼálâ ị́nị́rị́kúwạ́ ʼá, võ gólâ Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí rî ʼá, võ gólâ õjílã drí ʼẽzó ãwó ngõlé sị́-gílí nyãnyã bê rî ʼá.' " 31Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã âtázó âgõ-âgõ íyíkâ ãngó ʼá nõngá tã-vó õjílã kâ kĩlí rî tãsĩ. Gólâ kĩ, "Kậyị̂ tíbê mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ rî drí ʼẽzó âgõlé ãngó nõ ʼá rî sĩ, má âʼdô âgõʼá mbârâkã ãkĩ bê, mãlãyíkã ámákâ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼbãʼá ndrĩ má bê. Má âʼdô rĩʼá kúmú ró kị́tị̃ ámákâ drị̃ị̂ drị́-ãcê bê tã-vó õjílã kâ kĩlí. 32Gõʼdá õjílã õrĩ ndrĩ kâ ãngó ʼásĩ rî ʼbá yî âʼdô ĩyî rû êʼbéʼá ndrĩ má ândrá. Má âʼdô gólĩyî lãfá cãʼá rị̃, õzõ kạ́bị̃lị́kị̃ lãfá cãrẽ ị̃ndrị̂ rú sĩ rî kâtí. 33Má âʼdô õjílã tã mbị̂ ʼbá rî ʼbá yî ʼbãʼá ámâ drị́-ágó drị̃ lésĩ ró, gõʼdá má âʼdô õjílã tã õnjí ʼbá ró rî ʼbá yî ʼbãʼá ĩyíkâ ámâ drị́-lị̃jị́ lésĩ rî ʼá. 34"Gõʼdá mâ gólâ rĩ ʼbá kúmú ró rî âʼdô tã âtáʼá õjílã gólĩyî ámâ drị́-ágó drị̃ lésĩ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, 'Ãnî õjílã gólĩyî ámâ átá drí õrẽ fẽzó drílĩyî rî ĩʼdî, nĩ ânĩ ngá tãndí gólĩyî Ôvârí drí êdélé ãnî õjílã íyíkâ ró rî ʼbá yî drí îtõ võ ãngó nõ kâ sĩ rî trõlé ãnî drí drị́-ʼâ ró. 35Tãlâ má âʼdô bê lõfó ró rî, nĩ âfẽ ngá nyãnyã trá má drí nyãlé. Gõʼdá lị̃mvû lôvó ʼê mâ bê rî, nĩ âfẽ lị̃mvû trá má drí mvũlị́. Gõʼdá nĩ ndrê mâ bê õjílã lídí ró rî, nĩ lậgû mâ trá ãnî drí ʼbã ʼá ũmú ró. 36Gõʼdá nĩ ndrê mâ bê ítá ĩzã bê rî, nĩ âfẽ ítá trá má drí sõlé. Gõʼdá má âʼdô bê ngá lãzé ró rî, nĩ ndrê ámâ vó trá tãndí ró. Gõʼdá óʼbã mâ bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, nĩ ânĩ trá ámâ lômílí.' 37"Gõʼdá õjílã tã mbị̂ ʼbá âʼdô ĩyî tã-drị̃ lôgõʼá má drí kĩ nĩ rî, 'Kúmú, mã ndrê nî lõfó ró ãmâ drí ngá nyãnyã fẽzó ní drí nyãlé rî ángô tú yã? Mã ndrê nî lị̃mvû lôvó bê ãmâ drí lị̃mvû fẽzó ní drí mvũlị́ rî ángô tú yã? 38Mã ndrê nî õjílã lídí ró ãmâ drí ánî lậgúzó ãmâ drí ʼbã ʼá ũmú ró rî ángô tú yã? Gõʼdá mã ndrê nî ítá ĩzã bê ãmâ drí ítá fẽzó ní drí sõlé rî ángô tú yã? 39Gõʼdá mã ndrê nî ngá lãzé ró ngãtá gạ̃nị́mạ̃ ʼá ãmâ drí nĩzó ánî ndrẽlé rî ángô tú yã?' 40Gõʼdá mâ kúmú ró rî âʼdô tã-drị̃ lôgõʼá drílĩyî kĩ nĩ rî, 'Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ nĩ õpâ õjílã ámákâ ãlô rî trá rî, gbõ lé óõndrê õjílã rî ʼdĩ ngá tãkó ró rî, nĩ pâ ʼdĩ kpá mâ ĩʼdî.' 41"Gõʼdá má âʼdô rû jãʼá tã âtálé õjílã gólĩyî ámâ drị́-lị̃jị́ drị̃ lésĩ rî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, 'Ãnî gólĩyî Ôvârí drí trĩlí nõ ʼbá yî, nĩ nĩ vólé má lạ̃gạ́tị́ sĩ, nĩʼá lạ̃sị́ gólâ rĩ ʼbá vẽlé ạ̃dũkũ ãkó tíbê Ôvârí drí êdélé Sãtánã yî drí mãlãyíkã gólâkâ rî ʼbá yí bê rî ʼálâ. 42Tãlâ nĩ ndrê mâ bê lõfó ró rî, nĩ âfẽé ngá nyãnyã kô má drí nyãlé, gõʼdá nĩ ndrê mâ bê lị̃mvû lôvó bê rî, nĩ âfẽé lị̃mvû kô má drí mvũlị́. 43Gõʼdá nĩ ndrê mâ bê õjílã lídí ró rî, nĩ lậgú mâ kô ãnî drí ʼbã ʼá. Gõʼdá nĩ ndrê mâ bê ítá ĩzã bê rî, nĩ âfẽé ítá kô má drí sõlé. Gõʼdá má âʼdô bê ngá lãzé ró rî, nĩ ndré ámâ vó kô. Gõʼdá óʼbã mâ bê gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî, nĩ ânĩí kô ámâ ndrẽlé.' 44"Gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdô ĩyî tã-drị̃ lôgõʼá kĩ nĩ rî, 'Kúmú, mã ndrê nî lõfó ró rî ángô tú yã, ngãtá lị̃mvû lôvó bê rî ángô tú yã, ngãtá õjílã lídí ró rî ángô tú yã, ngãtá ítá ĩzã bê rî ángô tú yã, ngãtá ngá lãzé ró rî ángô tú yã, ngãtá gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ángô tú ãmâ drí ánî pãzó kô rî yã?' 45Gõʼdá má âʼdô tã-drị̃ lôgõʼá drílĩyî kĩ, 'Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ nĩ õgâ vólé trá dó õjílã ámákâ ãlô rî pãlé rî, gbõ lé óõndrê õjílã rî ʼdĩ ngá tãkó ró rî, nĩ gâ vólé ʼdĩ kpá trá dó ãmâ pãlé.' 46Gõʼdá Ôvârí âʼdô õjílã õnjí ʼdĩ ʼbá yî jõʼá võ gólâ lâṇõ ạ̃dũkũ ãkó rî kâ rî ʼá. Gõʼdá tã mbị̂ ʼbá âʼdô ĩyî nĩʼá cé nĩ rĩlí Ôvârí bê zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\