Mãtáyõ 26

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ ndẽlé bê tã îmbâ íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ rî, drílâ gõzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, 2"Nĩ nị̃ trá kĩ, kậyị̂ ʼẽzó kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼẽlé rî âʼdô ʼẽʼá îtõlé kậyị̂ rị̃ vósĩ. Mâ rî gógó âjólé ûrú lésĩ nõ, áâʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́. Gólĩyî âʼdô ámâ îpáʼá fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂." 3Gõʼdá kậyị̂ Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá õjílã sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê, gólĩyî êʼbê ĩyî rû trá drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá ãzí rî ʼbá yî drị̃lị́ rú bê Kãyífã rî drí ʼbã ʼálâ. 4Gólĩyî êʼbê rû tólâ ʼdĩ, tãlâ tã ị̂ʼbị̃lị́ ĩyî võ ʼásĩ Yésũ rî rũzó bê kírî ró gólâ rî fũzó vólé. 5Gõʼdá gólĩyî ị̂sũ tã trá kĩ nĩ rî, âʼdó kô tãndí ró ĩyî drí Yésũ rî rũzó kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ ʼdĩ sĩ, tãlâ õjílã dũû âʼdô ngãʼá ạ̃wạ̃ ʼẽlé ĩyí bê. 6Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, Yésũ yî rî rĩlí jạ̃rị́bạ̃ zị̃lị́ Bẽtánĩ rî ʼálâ, ãgô ãzâ gólâ drí êdélé ngá lãzé ãrí kâ ʼásĩ rú bê Sĩmónã rî drí ʼbã ʼá. 7Gõʼdá Yésũ yî õtírĩ ʼbãâ ngá nyãʼá Sĩmónã drí ʼbã ʼá tólâ rî, õkó ãzâ drí dõ gólâ ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî âtrõzó mãlãngĩ gólâ êdélé kúnị́ zị̃lị́ ãlãbãsétã rî ʼásĩ rî ʼá, ânĩʼá ûtúlâ Yésũ drị̃ị̂. Lâgî dõ rî ʼdĩ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ dõ ãzí drị̃ị̂ sĩ. Õkó ʼdĩ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ tãlâ Yésũ rî ị̂njị̃zó. 8Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî tã õkó ʼdĩ drí ʼẽlé ʼdĩ bê rî, tã ʼdî ʼbãá gólĩyî gõʼdá kô âʼdólé ãyĩkõ ró. Drílĩyî rĩzó tã âtálé ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ, "ʼDĩî rĩʼá tã ngá îzã-îzã kâ ʼî. 9Tí âʼdô âʼdóʼá tãndí ró õzõ óõʼbã dõ ʼdî gĩlí vólé ậdị̂ ãmbá sĩ, gõzó ậdị̂ lâ fẽlé ngá ãkó lé ʼbá rî ʼbá yî pãzó rî." 10Gõʼdá Yésũ nị̃ tã ị̂sũ lãjóʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ bê rî, gólâ drí ngãzó tã âtálé drílĩyî kĩ nĩ rî, "Nĩ rî õkó ʼdĩ îkpókpólõlé ĩtí ãʼdô tãsĩ yã? Gólâ ʼê ʼdĩ tã tãndí ʼî má drí. Tã gólâkâ ʼdĩ sû trá má rú tákányĩ. 11Ngá ãkó lé ʼbá ró rî ʼbá yî âʼdô ĩyî ʼbãʼá ãní bê nõngá kậyị̂ vósĩ cé. Gõʼdá má îcá kô rĩlí zãâ ãní bê nõngá. 12Dõ õkó ʼdĩ drí ûtúlị́ má drị̃ị̂ ʼdĩ, tã ífí lâ kĩ, gólâ êdê ʼdĩ ámâ rúʼbạ́ ãvõ ʼî ʼbãlé ʼbú ʼá. 13Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, õzõ óõtírĩ tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ pẽê ãngó ʼásĩ õjílã ʼbạ̃súrú ndrĩ kâ rî drí rî, áâʼdô tã tãndí õkó ʼdĩ drí ʼẽlé ʼdĩ tã lâ âtáʼá õjílã drí, tãlâ gólâ rî tã ị̂sũzó bê." 14Gõʼdá nĩngá sĩ rî, lãjóʼbá ãlô Yésũ kâ rú bê Yúdạ̃ Ĩsĩkãrĩyótã rî drí ngãzó nĩlí drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ngálâ, tãlâ Yésũ rî drị́-bã fẽzó gólĩyî drí. 15Gõʼdá Yúdạ̃ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ õlẽ tã-drị̃ trá má drí Yésũ rî drị́-bã fẽzó ãnî drí rî, nĩ âʼdô ậdị̂ fẽʼá má drí tạ̃sị̂ yã?" Gõʼdá drílĩyî tã îjî Yúdạ̃ kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó. Gólĩyî drí ậdị̂ ífí lãzó nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́ sílĩvã ʼásĩ fẽlé Yúdạ̃ drí. 16Gõʼdá îtõlé kậyị̂ rî ʼdĩ ʼásĩ rî, Yúdạ̃ drí îtõzó rĩʼá lạ́tị̂ lôndãlé, tãlâ yí fẽ ró Yésũ rî drị́-bã bê gólĩyî drí. 17Gõʼdá nĩngá sĩ, kậyị̂ drị̃-káká kãrámã ãmbãtã ạ̃kú ãkó rî kâ rî kâ âcâ bê rî, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí ânĩzó tã îjílí gólâ tị́ kĩ nĩ rî, "Ní lẽ ãmâ drí nĩlí kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ êdélé ãmâ drí nyãlé ángô lé yã?" 18Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ngâ nĩlí fĩlí jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ Yẽrõsãlémã kâ nã ʼálâ. Õzõ nĩ õcâ trá tólâ rî, nĩ âʼdô ãgô ãzâ ûsúʼá. Nĩ âtâ tã gólâ drí kĩ, 'Tã îmbá ʼbá ãmákâ kĩ nĩ rî, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé yí drí rî trá ãnyî ʼẽʼá âcálé. Yí âʼdô ânĩʼá kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ nyãlé ní drí ʼbá ʼá ãmâ lãjóʼbá íyíkâ yí bê.' " 19Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí nĩzó ĩyî tã ʼdî ʼẽlé té õzõ Yésũ drí âtálé gólĩyî drí ʼdĩ kâtí. Drílĩyî ngá nyãnyã kãrámã kâ êdézó ãgô ʼdĩ drí ʼbã ʼá nĩngá. 20Gõʼdá câ bê lạ̃njạ́túlị́ bê rî, Yésũ yî drí rû êʼbézó võ ãlô ʼá lãjóʼbá íyíkâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ʼdî ʼbá yí bê kãrámã ʼdî nyãlé. 21Gólĩyî õtírĩ ʼbãâ rĩʼá ngá nyãʼá rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, lãjóʼbá ãlô ãnî lãfálé sĩ âʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá ámâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí yî drị́gạ́." 22Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ gólâ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí âʼdózó ndrĩ tã ị̂sũ ró rõô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó rĩʼá ĩyî âʼdálé Yésũ drí ãlô-ãlô kĩ, "Kúmú, õjílã ʼẽ ʼbá ánî drị́-bã fẽlé rî âʼdô âʼdóʼá mâ ĩʼdî yã?" 23Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílĩyî kĩ nĩ rî, "Õjílã ãlô ãnî lãfálé ʼásĩ gólâ ngbãângbânõ rĩ ʼbá drị́ sõlé má bê sãánĩ ãtó kâ ãlô ʼá rî âʼdô ámâ drị́-bã fẽʼá nĩ. 24Áâʼdô mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô fũʼá, õzõ tã lâ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kâtí. Gõʼdá õjílã gólâ ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé ʼdĩ, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá drílâ. Tí âʼdô âʼdóʼá tãndí ró õzõ úũtị̂ õjílã rî ʼdĩ kô." 25Yúdạ̃ gólâ tíbê ʼẽ ʼbá Yésũ rî drị́-bã fẽlé rî drí tã îjízó gólâ tị́ kĩ nĩ rî, "Tã îmbá ʼbá, âʼdô âʼdóʼá ãʼdî ĩʼdî yã? Mâ ĩʼdî yã?" Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó drílâ kĩ nĩ rî, "Ãwô, nî ĩʼdî!" 26Gõʼdá Yésũ yî õtírĩ rĩî ngá nyãlé rî, gólâ drí ãmbãtã trõzó. Drílâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí ãmbãtã ʼdî tãsĩ. Drílâ ãmbãtã ʼdî ʼâ lâ ûpị̃zó, gõʼdá drílâ trõzó lâ fẽlé lãjóʼbá íyíkâ yî drí tã âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, "Nĩ trõ, nĩ nyâ, nõô rĩʼá ámâ rúʼbạ́ ʼî." 27Gõʼdá Yésũ drí kpá ĩgã õdrá âlâʼbâ kâ trõzó. Drílâ rãtáã ʼẽzó Ôvârí drí tã lâ tãsĩ. Gõʼdá drílâ fẽzó lâ lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí mvũlị́ tã âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, "Ãnî ndrĩ, nĩ mvû! 28Nõô rî ámâ ãrí tã-drị̃ lẽlẽ óʼdí êdézó Ôvârí yî lãfálé õjílã íyíkâ yí bê rî ĩʼdî, tíbê rã ʼbá tã õnjí õjílã kâ âyê-âyê kâ tãsĩ rî ĩʼdî. 29Má âtâ ãnî drí, má îcá kô õdrá nõ mvũlị́, cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ má drí ʼẽzó mvũlâ ãní bê kpá óʼdí kậyị̂ ámâ átá drí ámâ ʼbãzó kúmú ró õjílã drị̃lị́ rî tú." 30Nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí lôngó Ôvârí rî lûyị̂ kâ ngõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. ʼDĩî vósĩ rî, drílĩyî nĩzó únị́ fê dõ kâ bê yí drị̃ị̂ rî ʼálâ. 31Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽzó rãlé yí rú sĩ rî tã lâ âtázó gólĩyî drí. Gólâ kĩ, "Má âtâ ãnî drí, ngạ́cị̂ nõ sĩ, nĩ âʼdô rãʼá ndrĩ ámâ âyélé, tãlâ Ôvârí âtâ tã trá tã îgĩ íyíkâ ʼá kĩ nĩ rî, 'Má âʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá fũʼá, gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ âʼdô ĩyî rû lâpẽʼá ndrĩ vólé.' Zẽkãríyã 13.7 32Má âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ. ʼDĩî vósĩ rî, má âʼdô lậvũʼá sị́sị́ ãnî ândrá Gãlĩláyã ʼálâ. Nĩ âʼdô nĩʼá ámâ ûsúlị́ tólâ." 33Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó tã-drị̃ lôgõlé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ ãzí-ãzí yî õlậʼbû gbõ lé ndrĩ ánî âyélé rî, má îcá kô ánî âyélé." 34Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó Pétẽrõ drí kĩ, "Pétẽrõ, má âtâ ní drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ngạ́cị̂ nõ sĩ, drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú drí cị́rị̃ ʼbẽ ãkó rî, ní âʼdô tị̂ gãʼá má rú sĩ ândâlâ nâ. Ní âʼdô tã âtáʼá kĩ nĩ rî, yí nị̃ị́ mâ kô." 35Gõʼdá Pétẽrõ drí tã-drị̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Má îcá kô tị̂ gãlé ní rú sĩ. Õzõ ãʼdô õdrã ʼî rî, mã âʼdô drãʼá ní bê." Gõʼdá lãjóʼbá ãzí ʼdĩ ʼbá yî drí kpá tã âtázó õzõ Pétẽrõ drí âtálé ʼdĩ kâtí. 36Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ yî drí nĩzó cãlé võ gólâ zị̃lị́ Gẽtẽsẽmánĩ rî ʼálâ. Gólĩyî câ bê tólâ rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî nõngá. Mâ drẽ nĩʼá gbíyá ạ̃tị́ ʼálâ rãtáã ʼẽlé." 37Gõʼdá Yésũ drí Pétẽrõ yî, Zẽbẽdáyõ rî mvá rị̃ Yãkóbã yî Yõwánĩ bê rî ʼbá yî drị̃zó kpãâ yí bê. Gõʼdá Yésũ drí âʼdózó ĩzã ró gõʼdá kpá tã ị̂sũ ró rõô. 38Gõʼdá gólâ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ámâ pị̃pị̂sị́lị́ trá tã ị̂sũ ró rõô. Tã ị̂sũ ʼdî ʼê trá ámâ fũlị́. Nĩ rî nõngá lị̃fị́ ngbậ ró tãlâ rãtáã ʼẽlé má bê." 39Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí gbíyá ạ̃tị́ ʼálâ, gõʼdá drílâ íyî lâlãzó vũdrị́ ị̃nyạ́kú drị̃ị̂ rãtáã ʼẽlé kĩ, "Tátá, õzõ ĩîcâ trá ní lị̃fị́ rî, ní trõ ĩgã mvá lâṇõ gólâ ʼẽ ʼbá ámâ ʼẽlé rî kâ nõ vólé. Gõʼdá ní ʼê tã gólâ ní drí lẽlé ʼẽlé rî ĩʼdî, âʼdó kô tã gólâ má drí lẽlé rî ĩʼdî." 40Gõʼdá Yésũ drí ngãzó gõlé lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gólâ drí gólĩyî ûsúzó rĩʼá ĩyî ậʼdú kõʼá. Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã âtálé Pétẽrõ yî drí kĩ, "Nĩ îcá kô rĩlí lị̃fị́ ngbậ ró rãtáã ʼẽlé má bê cãlé cé ị̃tú-pá ãlô ãʼdô tãsĩ yã? 41Nĩ rî lị̃fị́ ngbậ ró rãtáã ʼẽlé, tãlâ Sãtánã õzó ãnî ûjũû kô ámâ âyélé. Ãnî pị̃pị̂sị́lị́ lẽ tã tãndí ʼẽlé, gõʼdá ãnî rúʼbạ́ rĩʼá cú ĩtí mbârâkã ãkó tã rî ʼdĩ ʼẽzó." 42Gõʼdá Yésũ drí gõzó kpá óʼdí nĩʼá rãtáã ʼẽlé. Gólâ kĩ, "Tátá, õzõ ĩîcâ kô ní drí ĩgã mvá lâṇõ kâ nõ trõlé vólé má drí mvũ ãkó lâ rî, má âʼdô ʼẽʼá lâ õzõ ní drí lẽlé rî kâtí." 43Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó gõlé lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá gólâ drí kpá gólĩyî ûsúzó rĩʼá lûsúʼá ậʼdú drí sĩ. 44Gõʼdá drílâ ngãzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî âyélé, nĩzó rãtáã ândâlâ nâ lâ ʼẽlé. Gõʼdá drílâ kpá rãtáã ãlô-ãlô ʼdĩ ʼẽzó ĩʼdî. 45Gõʼdá Yésũ drí gõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gólâ ûsû gólĩyî rĩʼá ậʼdú kõʼá. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Ãnî drẽ zãâ rĩʼá ậʼdú kõʼá yã? Nĩ ndrê drẽ, ị̃tú-pá âcâ trá ngbãângbânõ ʼẽzó mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô drị́-bã lâ fẽlé tã õnjí ʼbá yî drị́gạ́. 46Nĩ ngâ ûrû, mã nĩ ró bê! Nĩ ndrê õjílã gólâ ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé rî rĩʼá ânĩʼá nã!" 47Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ õtírĩ rĩî drẽ zãâ tã âtáʼá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, kôrô lãjóʼbá gólâkâ ãlô Yúdạ̃ rî drí âcázó õjílã õʼbí bê dũû. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê rî âjô gólĩyî nĩ lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô bê gõʼdá kpá pị̃drị́gú ạ́ngị́ ạ́ngị́ yí bê ĩyî drị́gạ́ sĩ, ânĩʼá Yésũ rî rũlị́. 48Yúdạ̃ âʼdâ lạ́tị̂ yí drí ʼẽzó Yésũ rî drị́-bã fẽlé rî trá ạ̃kû ró õjílã ʼdî ʼbá yî drí. Gólâ kĩ, "Õjílã gólâ má drí ʼẽʼá nĩʼá âmvólâ bị́-ʼbálé lâ võlé rî, nĩ rû gólâ ĩʼdî." 49Gõʼdá gólĩyî ânĩ bê âcálé rî, Yúdạ̃ drí nĩzó mbị̂ Yésũ ngálâ, nĩʼá nî-bê-yã fẽlé Yésũ drí, gólâ kĩ, "Tã îmbá ʼbá, nî bê yã?" Gólâ drí Yésũ rî âmvózó bị́-ʼbálé lâ võlé. 50Gõʼdá Yúdạ̃ ʼê nî-bê-yã bê Yésũ drí rî, Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ní ʼê tã ní drí ânĩʼá ʼẽlâ rî." Gõʼdá kôrô õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó ndrõlé ạ̃ngbũ Yésũ drị̃ị̂. Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî rũzó. 51Gõʼdá lãjóʼbá ãlô lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî lãfálé ʼásĩ drí lị́gú mbẽlẽsõ íyíkâ ângízó fókã lâ ʼásĩ. Gõʼdá kôrô drílâ rû ị̂ʼbũ ʼbá drị́-ʼbá drị́-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî rî kâ rî kâ bị́ lâ gãzó njíyá vólé vũdrị́. 52Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá gólâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ʼdĩ bị́ lâ gã ʼbá ʼdĩ drí kĩ nĩ rî, "Ní sõ lị́gú áníkâ ʼdĩ lôgõlé vólé fókã lâ ʼá. Õjílã gólĩyî rĩ ʼbá ạ̃wạ̃ ʼẽlé lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô rî ʼbá yî sĩ rî, áâʼdô kpá gólĩyî fũʼá lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô sĩ. 53Mí nị̃ị́ kô kĩ nĩ rî, má âʼdô îcáʼá ámâ átá Ôvârí rî zị̃lị́ mãlãyíkã âjólé ânĩʼá ámâ pãlé yã? Gólâ âʼdô îcáʼá mãlãyíkã âjólé dũûdû. 54Gõʼdá õzõ Ôvârí ãâjô mãlãyíkã trá ânĩʼá ámâ pãlé rî, tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé ámâ tãsĩ rî âʼdô rû ʼẽʼá ángô tí yã?" 55Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ânĩ ámâ rũlị́ lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô bê gõʼdá kpá pị̃drị́gú ạ́ngị́ ạ́ngị́ yí bê õzõ õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá mị́rị̃ rú rî kâtí ãʼdô tãsĩ yã? Má rî trá tã îmbálé kậyị̂ vósĩ cé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. Nĩ rú mâ kô tólâ ãʼdô tãsĩ yã? 56Tã gólĩyî ndrĩ ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ ʼdĩ ʼbá yî, ʼê rû ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólĩyî tã ậngũ ʼbá yî drí îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ʼá rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró." Nĩngá sĩ rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî drí lârázó ndrĩ Yésũ rú sĩ, gólâ rî âyélé élê. 57Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã gólĩyî Yésũ rî rũ ʼbá rî yî drí gólâ rî trõzó âjílí ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rú bê Kãyífã rî drí jó ʼálâ. Tólâ lãʼbí îmbá ʼbá yî gõʼdá õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê êʼbê ĩyî rû trá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yí bê, tãlâ ĩyî drí tã-vó Yésũ kâ kĩzó bê. 58Gõʼdá Pétẽrõ drí ngãzó ʼdẽlé nĩlí Yésũ yî vósĩ jẽjẽ ró vólé lésĩ. Drílâ ânĩzó âcálé ạ̃ʼdị́-drị̃ drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Kãyífã kâ rî ʼá. Gólâ câ bê tólâ rî, drílâ fĩzó nĩʼá rĩlí võ ãlô ʼá lómígówá gólĩyî rĩ ʼbá ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî vó lâ ndrẽlé rî ʼbá yí bê, tãlâ yí ndrê ró tã gólâ ʼẽ ʼbá rû ʼẽlé Yésũ drí rî bê. 59Gõʼdá jó Yésũ rî lôfízó ʼálâ ʼdĩ ʼá tólâ rî, tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ õjílã gólĩyî rû êʼbé ʼbá tólâ nã ʼbá yí bê, drílĩyî rĩzó õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá tã âʼbãlé Yésũ rú õnjõ sĩ rî lôndãlé, tãlâ ĩyî drí gólâ rî fũzó bê. 60Gbõ lé õjílã dũû âfõ ĩyî bê tã âtálé Yésũ rú õnjõ sĩ rî, úûsú tã õnjí Yésũ drí ʼẽlé rî kô. Ạ̃dũkũ lâ ró rî, ãgô ãzâ ʼbá yî rị̃ drí ngãzó âfõlé âdrélé tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá tã âʼbãlé Yésũ rú õnjõ sĩ kĩ, 61"Ãgô nõ kĩ nĩ rî, yí âʼdô îcáʼá jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ûfúlị́, gõʼdá yí drí bẽzó lâ óʼdí võ lâ ʼá kậyị̂ nâ sĩ." 62Gõʼdá ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ ârî úlị́ ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé ʼdĩ bê rî, drílâ ngãzó ûrû tã âtálé Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Ní ârî úlị́ ãgô ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé ní rú ʼdĩ trá yã? Nî cú tã ãzâ bê lôgõlé tã gólĩyî drí âtálé ní rú ʼdĩ vó lâ ʼásĩ yã?" 63Gõʼdá Yésũ drí rĩzó tị́tị́ úlị́ âtá ãkó. Nĩngá sĩ, ãmbá ʼdĩ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ nĩ rî, "Má ʼbã ní drí lãtrítrí îtrílí Ôvârí gólâ rĩ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ró rî rú lâ sĩ, ní âʼdâ ãmâ drí õzõ ní ãʼdô pạ̃tị́ị̃ ʼdíyî pã ʼbá, Ôvârí rî mvá ĩʼdî rî." 64Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, "Rĩʼá õzõ ní drí âtálé ʼdĩ kâtí. Gõʼdá má âtâ ãnî drí tã pạ̃tị́ị̃ ró, ị̃zạ́tú rî, nĩ âʼdô mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô ndrẽʼá rĩrĩ ʼá Ôvârí mbârâkã ãkĩ rî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró. Nĩ âʼdô ámâ ndrẽʼá âgõrẽ ʼá mbârâkã bê ʼbũû lésĩ mbãrãsãsã bê." 65Gõʼdá ãmbá ʼdĩ ârî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólâ drí âʼdózó õmbã ró, gõʼdá drílâ ítá íyíkâ sĩzó õmbã sĩ. Gõʼdá drílâ tã âtázó tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî ndrĩ, nĩ ârî úlị́ gólâ drí âtálé Ôvârí rî ʼdãzó ʼdĩ trá. Gólâ âmã tã trá kĩ nĩ rî, yí ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí rî mvá ĩʼdî. Mã lẽé gõʼdá õjílã ãzãkã kô ânĩʼá tã âtálé gólâ rî tãsĩ. 66Gõʼdá tã ị̂sũ-ị̂sũ ãníkâ ángô tí tã ãgô ʼdĩ kâ tãsĩ yã?" Gõʼdá drílĩyî ngãzó tã kĩlí Yésũ rú kĩ nĩ rî, "Gólâ âtâ úlị́ õnjí trá Ôvârí rú. Úfû gólâ vólé." 67Nĩngá sĩ, drílĩyî Yésũ rî lị̃fị́ âmbézó kpạ̃ạ́kũ ítá sĩ. Gõʼdá lómígówá ãzâ ʼbá yî drí tũ lûwúzó gólâ rî lị̃fị́ ʼá. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî drí gólâ rî sị̃zó drị́ sĩ. Gõʼdá ãzâ ʼbá yî drí ĩyíkâ gólâ rî lị̃fị́ sãzó. 68Gõʼdá drílĩyî rĩzó ʼdásí ʼẽlé Yésũ rú tã îjî sĩ kĩ, "ʼDíyî pã ʼbá, ní âʼdâ drẽ õjílã ánî sị̃ ʼbá ʼdĩ ãmâ drí." 69Gõʼdá Yésũ õtírĩ ʼbãâ drẽ âdréʼá lãkíkã ʼá tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá gõʼdá Pétẽrõ drẽ kpá zãâ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî ʼá rî, ízámvá ãzâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî drí Pétẽrõ rî ndrẽzó. Drílâ ânĩzó tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ, "Ákĩ, nî fí ĩʼdî gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ gólâ Gãlĩláyã lé ʼbá ró rî bê rî!" 70Gõʼdá Pétẽrõ ârî tã ízámvá ʼdĩ drí âtálé gólâ drí ʼdĩ bê rî, drílâ tị̂ gãzó õjílã gólĩyî drí rĩzó gólĩyí bê ʼdĩ ândrá kĩ nĩ rî, "Má nị̃ị́ tã áníkâ rĩʼá âtálé ʼdĩ kô!" 71Gõʼdá Pétẽrõ ní drí ngãzó nĩlí võ ʼdî ʼásĩ gõlé ạ́tị̃ ndõgõ ʼdî kâ rî tị́ ʼálâ. Ạ́tị̃ tị́ tólâ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî kpá bê rĩʼá ĩyî âdréʼá nĩngá. Gõʼdá ízámvá ãzâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî drí kpá Pétẽrõ rî ndrẽzó. Ízámvá ʼdĩ drí gólâ rî âʼdázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ õjílã ãlô gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ gólâ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî yí bê rî ĩʼdî." 72Gõʼdá Pétẽrõ ní ârî úlị́ ʼdĩ bê rî, ní drí tị̂ gãzó ândálé kpá óʼdí. Gõʼdá ní drí lãtrítrí îtrízó gõʼdá tã âtázó kĩ nĩ rî, "Má nị̃ị́ ãgô ʼdĩ kó kô!" 73Gõʼdá ị̃tú-pá dã vósĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá âdrélé tólâ nã ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ, "Pạ̃tị́ị̃, nî õjílã ãlô gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ yí bê rî ĩʼdî! Mã nị̃ nî úlị́ âtâ-âtâ áníkâ ʼásĩ, ní rî úlị́ âtálé nyé õzõ Gãlĩláyã lé ʼbá kâtí." 74Gõʼdá Pétẽrõ ní drí lãtrítrí îtrízó kĩ nĩ rî, "Õzõ má ãʼdô fí ãlô õjílã Yésũ kâ ʼásĩ rî ĩʼdî rî, ngá ãzâ õʼê mâ! Má nị̃ị́ ãgô ʼdĩ kô!" Úlị́ Pétẽrõ kâ ʼdĩ vósĩ rî, kôrô ʼạ̃ʼú-lúgú drí cị́rị̃ ʼbẽzó. 75Gõʼdá Pétẽrõ ârî ʼạ̃ʼú-lúgú ʼdĩ cị́rị̃ lâ bê rî, kôrô úlị́ Yésũ drí âtálé gólâ drí kĩʼá nĩ rî, "Drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú ʼbé cị́rị̃ kô rî, ní âʼdô tị̂ gãʼá má rú sĩ ândâlâ nâ" rî drí âgázó gólâ drị̃ị̂. Gõʼdá úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî âgâ bê Pétẽrõ drị̃ị̂ rî, drílâ ngãzó fõlé ĩví ʼálâ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî ʼásĩ, gõʼdá drílâ ngãzó rĩʼá ãwó ngõlé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ ị̃lị́ndrị̂ bê tã õnjí íyíkâ ʼdĩ tãsĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\