Mãtáyõ 27

1Gõʼdá nĩngá sĩ, cị̃ị́nó rî sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ndrĩ gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê drí rû êʼbézó võ ãlô ʼá tã ị̂ʼbị̃lị́, ãʼdô ró bê ĩyî drí Yésũ rî fũzó. 2Gõʼdá gólĩyî drí Yésũ rî âmbézó drị̃lị́ âjílí Pĩlátõ gólâ mị́rị̃ Rómã kâ drí ʼbãlé kúmú ró ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drị̃lị́ rî ândrá, tãlâ Pĩlátõ õkî ró tã gólâkâ bê. 3Gõʼdá Yúdạ̃ gólâ Yésũ rî drị́-bã fẽ ʼbá rî ârî tã bê kĩʼá nĩ rî, óõkî tã trá ʼẽzó Yésũ rî fũlị́ rî, gólâ drí âʼdózó tã ị̂sũ ró tã õnjí gólâ drí ʼẽlé ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá drílâ ngãzó ậdị̂ ífí sílĩvã ʼásĩ fẽlé gólâ drí nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́ ʼdĩ trõlé nĩʼá lôgõlâ vólé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼálâ. 4Gõʼdá Yúdạ̃ drí ngãzó tã âtálé gólĩyî drí kĩ, "Má ʼê tã õnjí trá, má drí ãgô tã õnjí ʼẽ ʼbá kô nõ drị́-bã lâ fẽzó ãnî drí õnjõ sĩ fũlị́." Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lôgõzó Yúdạ̃ drí kĩ, "ʼDĩî rĩʼá tã áníkâ ĩʼdî, gõʼdá âʼdó kô tã ãmákâ ĩʼdî." 5Yúdạ̃ ârî úlị́ drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yí kâ ʼdĩ bê rî, drílâ ậdị̂ ʼdĩ trõzó vũlị́ vũdrị́ ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼdĩ kâ ʼá. Gõʼdá gólâ drí ngãzó nĩlí vólé íyî ômbê ʼĩlí, gõʼdá drãzó. 6Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ậdị̂ ʼdĩ trõlé. Gõʼdá drílĩyî tã âtázó kĩ, "Tã ʼbãʼbã ãmákâ vó ró rî, âʼdó kô mbị̂ ãmâ drí ậdị̂ nõ ʼbãzó võ gólâ rĩzó ậdị̂ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼbãlé ʼá lâ rî ʼá, tãlâ ʼdĩî rĩʼá ậdị̂ õjílã ãrí kâ ʼî, ófẽ Yésũ rî fũzó." 7Gõʼdá drị̃-ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã ị̂ʼbị̃zó tã gólĩyî drí ʼẽʼá ʼẽlâ ậdị̂ ʼdĩ sĩ rî tãsĩ. Drílĩyî tã-drị̃ lẽzó võ gĩzó ậdị̂ rî ʼdĩ sĩ. Gõʼdá drílĩyî võ rî ʼdĩ gĩzó límvó rũ ʼbá ãzâ drị́gạ́ sĩ, ãʼdô ró bê võ lóʼdé kâ ró rĩzó õjílã lídí ró rî ʼbá yî ãvõ lâ yî lôʼbãlé ʼá lâ. 8Tã ʼdî tãsĩ rî, gõzó võ ʼdî rú lâ zị̃lị́ "'Võ Ãrí kâ"' âcálé bũúũ ãndrõ nô. 9Tã ʼdî ʼê rû trá ĩtí ʼdĩ, tãlâ úlị́ gólâ tã ậngũ ʼbá Yẽrẽmíyã drí âtálé trá ạ̃kû ró nã rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró. Gólâ kĩ, "Gólĩyî drí ậdị̂ ífí sílĩvã ʼásĩ rî trõzó nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-mûdrị́. ʼDĩî rĩʼá ậdị̂ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drí tã-drị̃ lẽzó trõlé fẽlé õjílã drị́-bã fẽzó fũlị́ rî ĩʼdî. 10Gõʼdá gólĩyî drí ậdị̂ ʼdĩ trõzó võ gĩzó ĩʼdî sĩ lâ límvó rũ ʼbá drị́gạ́ sĩ. Tã ʼdî ʼê rû trá õzõ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá má drí rî kâtí." 11Gõʼdá Yésũ õtírĩ rĩî âdrélé kúmú ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drị̃lị́ Pĩlátõ ândrá rî, Pĩlátõ drí Yésũ rî îjízó kĩ, "Nî ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ gólâ rĩ ʼbá rĩlí õjílã Yúdạ̃ yí kâ drị̃lị́ rî ĩʼdî yã?" Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Rĩʼá õzõ ní drí âtálé nĩ ʼdî kâtí." 12Nĩngá sĩ, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ndrĩ ʼdî ʼbá yî drí rĩzó ĩyî ícícíyá ʼẽlé Yésũ rú. Gõʼdá gólĩyî rî bê ícícíyá ʼẽlé Yésũ rú rî, gólâ drí rĩzó tị́tị́ ró tã ãzãkã âtá ãkó. 13Gõʼdá Pĩlátõ drí ngãzó tã âtálé Yésũ drí kĩ, "Tã ãmbá rĩʼá âtálé ní rú ʼdĩ ʼbá yî, ní ârí kô yã?" 14Gõʼdá Yésũ drí rĩzó tị́tị́ ró tã-drị̃ lôgõ ãkó Pĩlátõ drí. Tã ʼdî tãsĩ rî, Pĩlátõ rî tị̂ drí ậʼdị́zó ndrúndrú. 15Rĩʼá ndrô vósĩ cé, kậyị̂ kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ rî sĩ, kúmú Rómã kâ âʼdó ʼbá ndrô rî ʼdĩ sĩ ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ drị̃lị́ rî drí õjílã ʼbãlé gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ãlô rî ʼbá yî ãlô lâ yî lôfõzó vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró. ʼDĩî rî rĩʼá õjílã gólâ õʼbí Yúdạ̃ yí kâ drí njĩlí lôfõlé rî ĩʼdî. 16Kậyị̂ ʼdĩ ʼbá yî sĩ rî, gạ̃nị́mạ̃ lé ʼbá ãzâ rú bê Bãrábã tíbê rú lâ drí lậʼbúlị́ õjílã drí tã õnjí ʼẽʼẽ gólâkâ drí sĩ rî bê rĩʼá gạ̃nị́mạ̃ ʼá. 17Gõʼdá õjílã õʼbí êʼbê ĩyî rû bê âcálé dũû Pĩlátõ ândrá rî, Pĩlátõ drí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî îjízó kĩ, "Nĩ lẽ má drí õjílã ángô rî înjílí ĩʼdî ãnî drí gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ kậyị̂ ãmbá nõ tú yã? Má ĩînjî Bãrábã ĩʼdî ngãtá Yésũ gólâ zị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró rî ĩʼdî yã?" 18Pĩlátõ îjî tã ʼdî ĩtí ʼdĩ, tãlâ gólâ nị̃ trá dódó kĩ nĩ rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ʼálé lâ yî âdrã trá Yésũ rú drị́-ãcê gólâkâ tãsĩ. Ĩʼdî gólĩyî drí Yésũ rî trõzó âjílí gólâ ândrá. 19Nĩngá sĩ, kúmú Pĩlátõ drẽ zãâ rĩʼá kị́tị̃ íyíkâ tã kĩ kâ ʼdĩ drị̃ị̂ rî, õkó lâ drí tã âtízó ânĩʼá âtálâ drílâ kĩ, "Ní ʼê tã õnjí ãzãkã kô ãlôwálâ ãgô tã õnjí ʼẽ ʼbá kô ʼdĩ drí, tãlâ má âbĩ trá õnjí ró tã gólâkâ tãsĩ ngạ́cị̂ ậgị́ rî kâ sĩ. Gõʼdá âbĩ-âbĩ rî ʼdĩ îkpókpólõ mâ trá rõô." 20Nĩngá sĩ rî, drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó tã sõlé õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ʼá kĩ nĩ rî, "Nĩ âtâ tã Pĩlátõ drí kĩ, 'Mã lẽ ólôfõ Bãrábã ĩʼdî ãmâ drí, gõʼdá úfû Yésũ ĩʼdî vólé.' " 21Gõʼdá Pĩlátõ drí tã îjízó kpá óʼdí õʼbí ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ nĩ rî, "Õjílã rị̃ nô ʼbá yî lãfálé sĩ rî, nĩ lẽ má ĩînjî õjílã ángô rî ĩʼdî ãnî drí yã?" Drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó kĩ, "Ní înjî Bãrábã ĩʼdî!" 22Gõʼdá Pĩlátõ drí tã âtázó gólĩyî drí kĩ, "Õzõ má ĩînjî Bãrábã trá rî, má õʼê ãʼdô ĩʼdî Yésũ gólâ zị̃lị́ ʼdíyî pã ʼbá ró rî drí yã?" Drílĩyî tã-drị̃ lôgõzó ôtrê-ôtrê sĩ kĩ nĩ rî, "Íĩîpâ gólâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ drãlé vólé!" 23Gõʼdá Pĩlátõ drí tã îjízó õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî tị́ kĩ, "Nĩ lẽ má drí ãgô nõ fũlị́ ãʼdô tãsĩ yã? Tã gólâ drí ʼẽlé õnjí rî ãʼdô ʼî yã?" Õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî tã Pĩlátõ drí îjílí ʼdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó trẽlé tã bê ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ nĩ rî, "Íîpâ gólâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ õdrã ró vólé!" 24Gõʼdá Pĩlátõ cê rû bê trá kpị̃ị̂ tã ị̂sũ õjílã ʼdî ʼbá yí kâ jãlé rî, gólâ îcá kô tã rî ʼdĩ ʼẽlé. Tãlâ õzõ gólâ õrî zãâ tã îjílí Yésũ rî tãsĩ rî, õjílã ʼdî ʼbá yî âʼdô ĩyî ngãʼá ạ̃wạ̃ ró rõô gólâ bê. Gõʼdá Pĩlátõ ndrê tã ʼdî bê ĩtí rî, drílâ ngãzó lị̃mvû âtrõlé íyî drị́ jĩzó õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ândrá tã âʼdâ ró. Gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé kĩ, "Mâ tã ãzãkã ãkó õdrã ãgô nõ kâ tãsĩ. ʼDĩî rĩʼá tã ãníkâ ĩʼdî." 25Gõʼdá õʼbí ʼdĩ ʼbá yî ndrĩ drí ngãzó tã âtálé Pĩlátõ drí kĩ, "Õdrã ãgô ʼdĩ kâ, lâṇõ lâ õgõ ãmâ drị̃ị̂ ãmâ mvá yí bê." 26Nĩngá sĩ, Pĩlátõ drí Bãrábã rî înjízó gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ fẽlé õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí. Gõʼdá drílâ tã ʼbãzó Yésũ rî cãzó ônjóróʼbí sĩ, gõʼdá Yésũ rî fẽzó, nĩʼá îpálâ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ drãlé. 27Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá kúmú Pĩlátõ kâ rî ʼbá yî drí Yésũ rî trõzó, nĩʼá âjílâ võ ĩyíkâ rĩzó rî ʼá ʼbã ạ́ngị́ Pĩlátõ kâ rî ʼálâ. Gõʼdá tólâ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ĩyî ãzí-ãzí yî ậzị́zó ndrĩ ânĩʼá rû êʼbélé dîrî Yésũ rú sĩ. 28Gõʼdá drílĩyî ítá Yésũ drí sõlé rî ângízó vólé gólâ rú sĩ. Gõʼdá drílĩyî ítá bị́ ạ̃kû kãâkâ ró kũmũ kâ rĩʼá âkólâ rî âtrõzó ĩʼdî âkólé gólâ rú, ãʼdô ró bê ʼdásí ʼẽzó gólâ rú. 29Gõʼdá drílĩyî púrũcị́ gárá êdézó ạ́pạ̃ ró âkólé ãtrã Yésũ drị̃ị̂. Drílĩyî pị̃drị́gú trõzó ʼbãlé Yésũ rî drị́-ágó lésĩ rî ʼá, ãʼdô ró bê õzõ pị̃drị́gú kũmũ kâ rî kâtí. Gõʼdá drílĩyî ậndị̃zó Yésũ ândrá, rĩʼá ʼdásí ʼẽlé gólâ rú kĩ nĩ rî, "Kúmú ạ́ngị́ gólâ rĩ ʼbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ drị̃lị́ rî, mã lûyị̂ nî, ní rî zãâ gbạ́dú ró." 30Nĩngá sĩ, gólĩyî drí rĩzó tũ lûwúlị́ Yésũ rî lị̃fị́ ʼá. Gõʼdá gólĩyî drí pị̃drị́gú drílĩyî fẽlé gólâ drí rî trõzó gólâ drị́gạ́ sĩ, rĩzó gólâ rî cãlé drị̃ ʼá ĩʼdî sĩ lâ ândálé ândálé. 31Gõʼdá gólĩyî lôʼê ĩyî Yésũ rî lârâkô bê trá mãní mãní îcálé rî, drílĩyî gõzó ítá kúmú kâ gólĩyî drí âkólé gólâ rú rî ângízó vólé, gõʼdá drílĩyî ítá gólâkâ rî sõzó ĩʼdî lôgõlé gólâ rú. Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí Yésũ rî ʼbãzó fê lậlị̂-lậlị̂ ʼẽzó gólâ rî îpálé drị̃ lâ ʼá rî njị̃lị́, nĩzó võ ʼẽzó nĩʼá gólâ rî îpálé rî ʼálâ. 32Gõʼdá gólĩyî õtírĩ ʼbãâ rĩʼá nĩʼá lạ́tị̂ ʼásĩ rî, drílĩyî nĩzó rû ûsúlị́ ĩyî ãgô ãzâ rú bê Sĩmónã rî bê. Gólâ rî íyîngá ânĩlí jạ̃rị́bạ̃ gólâ zị̃lị́ Kĩrénẽ rî lésĩ. Gólĩyî ûsû rû bê lạ́tị̂ ʼá rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ãgô rî ʼdĩ ʼbãzó mbârâkã sĩ fê lậlị̂-lậlị̂ Yésũ kâ ʼdĩ njị̃lị́ nĩzó ĩʼdí bê lâ. 33Gõʼdá drílĩyî nĩzó cãlé võ gólâ zị̃lị́ Gõlõgótã rî ʼá. 34Võ rî ʼdĩ ʼá tólâ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí õdrá gólâ ônjálé ãlókõ ãzâ gĩgĩ lâ ró rî sĩ rî âtrõzó fẽlé Yésũ drí mvũlị́, ãʼdô ró ngá lâzê-lâzê gólâ rú ʼdĩ sị́ lâ ậʼdị́lị́. Gõʼdá Yésũ âmbê õdrá ʼdĩ bê rî, gólâ drí vólé gãzó dó mvũlâ. 35Nĩngá sĩ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí Yésũ rî îpázó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂. Gõʼdá gólĩyî ndẽ Yésũ rî îpâ-îpâ bê rî, drílĩyî tã gólâ îgĩlí trạ̃kũ tã âʼbã-âʼbã ró Yésũ rú fê kpẽkẽrẽ drị̃ị̂ rî îpázó ûrû Yésũ drị̃lị́. Tã âʼbã-âʼbã îgĩlí ʼdĩ rĩʼá nõô. |scNÕÔ YÉSŨ GÓLÂ ÂʼDÓ ʼBÁ KÚMÚ Ạ́NGỊ́ RÓ|d |scÕJÍLÃ YÚDẠ̃ YÍ KÂ DRỊ̃LỊ́ RÎ ĨʼDÎ|d Gõʼdá drílĩyî kpá ngá ôpá ʼbá rị̃ ãzâ ʼbá yî îpázó fê lậlị̂-lậlị̂ ãzâ drị̃ị̂ Yésũ rî gãrã drị̃ ʼá, íîpâ ãlô rî gõlé Yésũ rî drị́-ágó drị̃ lésĩ ró, gõʼdá ãzâ rî îpázó íyíkâ gõlé Yésũ rî drị́-lị̃jị́ drị̃ lésĩ ró. ʼDĩî vósĩ rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ítá Yésũ kâ lãfálé lâ cãzó ĩyî võ ʼásĩ. Gõʼdá drílĩyî gõmárĩ vũzó ĩʼdî, tãlâ ngãtá ítá tãndí ãzâ Yésũ kâ rî âʼdô ʼdẽʼá ãʼdî drí yã rî. Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó rĩlí vũdrị́ rĩʼá Yésũ rî ndrẽlé ûrû fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ lómígówá ró. 39Nĩngá sĩ, õjílã gólĩyî rĩ ʼbá lậvũlị́ lạ́tị̂ ʼásĩ rî ʼbá yî ndrê ĩyî Yésũ bê rî, drílĩyî rĩzó drị̃ îyálé gõʼdá kpá Yésũ rî lôʼdâ-lôʼdâ bê kĩ, 40"Ní âtâ tã nĩ kĩ nĩ rî, yí ãâʼdô jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ûfúʼá gõzó bẽlâ óʼdí kậyị̂ nâ sĩ, õzõ ní ãʼdô fí Ôvârí rî mvá ʼî rî, ní pâ ánî nyãányâ, ní ârî vũdrị́ fê lậlị̂-lậlị̂ ʼdĩ drị̃ị̂ sĩ." 41Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî, lãʼbí îmbá ʼbá yî, gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê drí rĩzó ĩyî kpá Yésũ rî gũlị́. 42Drílĩyî tã âtázó kĩ, "Nî gólâ rĩ ʼbá õjílã ãzí pãlé rî, ní pá ánî nyãányâ kô ãʼdô tãsĩ yã? Õzõ ní ãʼdô fí kúmú ạ́ngị́ gólâ rĩ ʼbá ãmâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ drị̃lị́ rî ĩʼdî rî, ʼdõvó ní ârî vũdrị́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ, tãlâ mã lẽ ró tã bê ní ʼá. 43Ní âtâ tã trá kĩ, yí ʼbã lị̃fị́ trá Ôvârí drị̃ị̂, gõʼdá kpá kĩ nĩ rî, yí âʼdô Ôvârí rî mvá ʼî. Gõʼdá õzõ Ôvârí õlẽ trá ánî pãlé rî, gólâ õpâ nî ngbãângbânõ." 44Gõʼdá ngá ôpá ʼbá gólĩyî îpálé Yésũ bê fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî drí kpá Yésũ rî ʼdãzó lãʼdá ãlô-ãlô ʼdĩ sĩ. 45Gõʼdá nĩngá sĩ rî, ị̃tú õtírĩ cãâ ị̃tú-pá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-rị̃ ị̃tú-ạ̃yị́ sĩ rî, ị́nị́rị́kúwạ́ drí ʼbạ̃drị̃ ʼdî lîmózó ndrĩ cãlé bũúũ ị̃tú-pá nâ lạ̃njạ́túlị́ sĩ rî ʼá. 46Gõʼdá câ bê ị̃tú-pá nâ lạ̃njạ́túlị́ kâ ʼdĩ ʼá rî, Yésũ drí ngãzó trẽlé ûrû ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ Ãrãmáyã tị̂ sĩ kĩ nĩ rî, |iẼlóyĩ, Ẽlóyĩ, lámã sãbãkãtánĩ|r? Tã ífí lâ kĩ, "Ôvârí ámákâ, Ôvârí ámákâ, ní âyê mâ ãʼdô tãsĩ yã?" 47Gõʼdá õjílã ãzâ ʼbá yî rĩ ʼbá âdrélé tólâ nã ʼbá yî ârî ĩyî trẽtrẽ Yésũ kâ ûrû ʼdĩ bê rî, gólĩyî ị̂sũ ĩyíkâ tã kĩ nĩ rî, Yésũ õrî ʼdĩ tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã rî zị̃ʼá ĩʼdî. 48Gõʼdá ãlô õjílã ʼdî ʼbá yî lãfálé ʼásĩ rî drí rãzó ʼwãâ, nĩʼá ngá ãzâ cõfõ-cõfõ rî âtrõlé sõlé õdrá ạ̃ʼdị́ ʼá. Drílâ ngá rî ʼdĩ ômbézó fê mvá sị́lị́, ânĩʼá ʼbãlâ Yésũ tị́ gólâ ũnjû ró lị̃mvû lâ ʼdĩ bê. 49Gõʼdá õjílã ũrûkậ ʼbá yî âtâ ĩyíkâ tã kĩ nĩ rî, "Óʼbã drẽ õdrá ʼdĩ Yésũ tị́ kô. Mã ndrê drẽ ngãtá tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã âʼdô ânĩʼá gólâ rî pãlé yã rî." 50Gõʼdá Yésũ drí trẽzó kpá óʼdí ûrû, gõʼdá drílâ lôvó-lôvó âyézó. 51Ị̃tú-pá gólâ Yésũ drí lôvó-lôvó âyézó ʼdĩ ʼá rî, ítá gólâ ʼĩlí jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ ʼá, jó mvá ãzâ zị̃lị́ "'võ ngîngî lâ Ôvârí drí"' ʼálé lésĩ rî jó tị́lị́-tị̂ lâ ʼá rî, ítá ʼdĩ ʼâ lâ drí sĩzó kpẽérẽ rị̃ ûrú lésĩ âcálé bũúũ vũdrị́. Gõʼdá ị̃nyạ́kú drị̃ drí rû îyázó kị̃gbị̃-kị̃gbị̃, gõʼdá kúnị́ drí ûfũzó lôʼdélé ngĩíngî võ ʼásĩ. 52Gõʼdá lóʼdé drí rû njị̃zó hûwậ ị̃nyạ́kú drị̃ rû îyá ʼbá ʼdĩ drí sĩ, gõʼdá tã mbị̂ ʼbá dũû Ôvârí kâ ôdrã ʼbá trá ạ̃kû ró rî ʼbá yî drí lîdrízó ĩyî õdrã ʼásĩ âʼdólé lédrẽ-lédrẽ ró. 53Gõʼdá drílĩyî âfõzó ĩyî lóʼdé ʼásĩ. Gõʼdá Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ʼásĩ rî vólé drị̃ lâ ʼásĩ rî, drílĩyî nĩzó jạ̃rị́bạ̃ Ôvârí kâ Yẽrõsãlémã ʼá rî ʼálâ. Tólâ rî, õjílã dũû drí gólĩyî ndrẽzó. 54Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ̃jú ʼbũ ʼbá Rómã kâ rî kâ gõʼdá ạ̃jú ʼbú ʼbá gólâkâ gólĩyî rĩ ʼbá ĩyî Yésũ rî lômílí rî ʼbá yí bê ndrê ĩyî ạ̃gbị̃gbị̃ gólâ ị̃nyạ́kú drị̃ îyá ʼbá ʼdĩ bê gõʼdá tã gólĩyî rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yí bê rî, gólĩyî drí âʼdózó ũrị̃ ró rõô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé kĩ, "Pạ̃tị́ị̃, nõô rĩʼá Ôvârí rî mvá ʼî." 55Õkó dũû gólĩyî rĩ ʼbá Yésũ rî pãlé rî ʼbá yî, ânĩ ʼbá ĩyî Yésũ yí bê Gãlĩláyã lésĩ rî yî drí âdrézó jẽjẽ ró, rĩʼá ĩyî Yésũ rî ndrẽlé. 56Gólĩyî lãfálé ʼá rî, Mãríyã Mãgãdálã, gõʼdá Mãríyã gólâ âʼdó ʼbá Yãkóbã yî Jósẽ bê ândrê ró rî, gõʼdá kpá Zẽbẽdáyõ rî õkó gólâ âʼdó ʼbá Yãkóbã yî Yõwánĩ bê rî ândrê lâ ró rî bê, gólĩyî bê nĩngá. 57Gõʼdá câ bê lạ̃njạ́túlị́ bê rî, ãgô ãzâ ngá-tị̂ ãmbá ʼbá ró gólâ âʼdó ʼbá Ãrãmãtáyã lé ʼbá ró rú bê Yõsépã rî drí ngãzó nĩlí Pĩlátõ ngálâ, nĩʼá Yésũ rî ãvõ tã îjílí, yí trõ ró bê nĩʼá ʼbãlâ. Yõsépã rî ʼdĩ, gólâ rĩʼá tã ârí ʼbá Yésũ kâ ĩʼdî. Gõʼdá Pĩlátõ drí tã ʼbãzó Yésũ rî ãvõ ʼdî âyézó Yõsépã drí trõlé. 59Nĩngá sĩ, Yõsépã yî drí Yésũ rî ãvõ ʼdî âtrõzó êdélé, gõʼdá drílĩyî Yésũ rî ãvõ gõzó ítá óʼdí ngbángbá ró rî ʼá. 60Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî ãvõ ʼdî trõzó, nĩʼá ʼbãlâ ʼbú Yõsépã drí êdélé óʼdí ró ũgị́ ró íyî nyãányâ drí rî ʼá. Mãríyã Mãgãdálã yî Mãríyã ãzâ rî bê tíbê rĩ ʼbá âdrélé ĩyî Yésũ rî ndrẽlé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî, gólĩyî drí nĩzó Yõsépã yî âjílí ʼbú gólâ ʼẽzó Yésũ rî ãvõ ʼbãlé ʼá lâ rî drị̃ ʼálâ. Gõʼdá Yõsépã yî ʼbã Yésũ rî ãvõ bê rî, drílĩyî kúnị́ úngû ạ́ngị́ lîlízó, gõʼdá drílĩyî ũgị́ ʼdĩ tị̂ lâ âʼbãzó kpạ̃ạ́kũ ĩʼdî sĩ lâ. Gõʼdá drílĩyî nĩzó vólé nĩngá sĩ. Gõʼdá õkó ʼdĩ ʼbá yî drí rĩzó ĩyíkâ ãkpã lóʼdé gãrã drị̃ ʼá tólâ, rĩʼá võ ndrẽlé lóʼdé drị̃ ʼálâ. 62Gõʼdá drị̃zõ ãzâ rî sĩ, ʼdĩî rĩʼá kậyị̂ õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩzó rãtáã ʼẽlé ʼá lâ rî ĩʼdî. Kậyị̂ rî ʼdĩ ʼá rî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá Pạ̃rúsị̃ yí bê drí ngãzó nĩlí Pĩlátõ ngálâ tã âtálé Yésũ rî ãvõ tãsĩ. 63Gólĩyî kĩ, "Ãmbá, ní ndrê drẽ, õnjõ ʼbá ʼdĩ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, õzõ yí õdrã trá rî, kậyị̂ nâ sĩ, yí âʼdô lîdríʼá õdrã ʼásĩ. 64Tã ʼdî tãsĩ rî, mã ânĩ nõ tã îjílí ní tị́, âʼdô âʼdóʼá tãndí ró, õzõ ní õʼbã ạ̃jú ʼbũ ʼbá ãzâ ʼbá yî lóʼdé drị̃ ʼdî lômílí dódó cãlé bũúũ kậyị̂ nâ sĩ rî, tãlâ lãjóʼbá gólâkâ ʼdĩ ʼbá yî õzó ânĩî ĩyî kô gólâ rî ãvõ ûgũlị́ gõzó tã âtálé kĩ nĩ rî, gólâ õlîdrî trá õdrã ʼásĩ. Õnjõ ʼdî âʼdô õjílã âdóʼá dũû lậvũlị́ gạ̃rạ̃ õnjõ Yésũ drí âdólé sị́sị́ rî drị̃ị̂ sĩ." 65Gõʼdá Pĩlátõ drí tã-drị̃ lẽzó drị̃-ʼbá Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Tãndí ró, nĩ trõ ạ̃jú ʼbũ ʼbá ámákâ ãzâ ʼbá yî ʼbãlé, õndrê ró ĩyî lóʼdé ʼdĩ võ lâ bê dódó." 66Gõʼdá drílĩyî nĩzó lóʼdé ʼdĩ tị̂ lâ bẽlé íʼdá sĩ, gõʼdá drílĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ʼbãzó tólâ lómígówá ró.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\