Mãtáyõ 28

1Gõʼdá nĩngá sĩ rî, kậyị̂ Yúdạ̃ yí kâ rãtáã kâ vósĩ rî, kậyị̂ Gímã kâ sĩ ãkpãkãʼdã cị̃ị́nó, Mãríyã Mãgãdálã yî drí ngãzó nĩlí Mãríyã ãzí lâ bê lóʼdé drị̃ ʼálâ. 2Gõʼdá gólĩyî câ bê tólâ rî, mãlãyíkã Ôvârí kâ ãzâ drí âcázó ûrú lésĩ. Nyĩî ró, ạ̃gbị̃gbị̃ ândrê drí îtõzó ị̃nyạ́kú drị̃ îyálé rõô, tãlâ âcâ-âcâ mãlãyíkã ʼdî kâ ʼdĩ drí sĩ. Mãlãyíkã ʼdî âcâ bê rî, drílâ kúnị́ úngû ʼbãlé ũgị́ Yésũ rî ãvõ ʼbãzó ʼá lâ rî tị́ ʼdĩ lîlízó vólé, drílâ gõzó rĩlí gá kúnị́ rî ʼdĩ drị̃ị̂. 3Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî ándrá-gạ́-sị́lị́ lâ rĩʼá lậgû-lậgû ró õzõ ngá îʼĩ-îʼĩ kâtí, gõʼdá ítá gólâkâ rĩʼá mvẽêmvê ró kpírí-kpírí. 4Ĩtí rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá gólĩyî ʼbãlé rĩʼá ĩyî Yésũ rî lóʼdé vó ndrẽlé ʼdĩ ʼbá yî ndrê ĩyî mãlãyíkã ʼdî bê rî, ũrị̃ drí gãzó gólĩyî rú rõô. Gólĩyî rúʼbạ́ drí rĩzó lẽlé ũrị̃ drí sĩ, gõʼdá drílĩyî lôʼdézó ndrĩ vũdrị́ rû îʼwã ãkó õzõ ãvõ kâtí. 5Gõʼdá mãlãyíkã ʼdî drí ngãzó tã âtálé õkó ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô! Má nị̃ trá, nĩ rî Yésũ gólâ îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî lôndãlé. 6Gólâ yû nõngá. Gólâ lîdrî trá, õzõ gólâ drí tã lâ âtárẽ trá ãnî drí rî kâtí. Nĩ ânĩ võ gólâ rî ãvõ lâlãzó ʼá lâ rî ndrẽlé. 7Nĩ nĩ ʼwãâ, nĩʼá tã lâ âtálé lãjóʼbá gólâkâ rî ʼbá yî drí kĩ, gólâ lîdrî trá õdrã ʼásĩ. Gólâ âʼdô lậvũʼá sị́sị́ ãnî ândrá nĩlí Gãlĩláyã ʼálâ. Nĩ âʼdô nĩʼá gólâ rî ndrẽlé tólâ. ʼDĩî tã má drí âtílí ãnî drí nĩʼá âtálé rî ĩʼdî." 8Ĩtí rî, õkó ʼdĩ ʼbá yî drẽ zãâ ũrị̃ ró, gõʼdá gólĩyî drí kpá âʼdózó ãyĩkõ ãmbá bê tã tãndí âtílí gólĩyî drí ʼdĩ tãsĩ. Gõʼdá drílĩyî nĩzó ʼwãâʼwâ tã mãlãyíkã ʼdî drí âtílí gólĩyî tị́ ʼdĩ âtálé lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí. 9Gólĩyî õtírĩ ʼbãâ nĩʼá rî, nyĩî ró, Yésũ rî gógó nyãányâ lâ drí ânĩzó rû ûsúlị́ gólĩyí bê lạ́tị̂ ʼá. Yésũ drí nî-bê-yã ʼẽzó drílĩyî. Gõʼdá drílĩyî rãzó nĩʼá rû ûtúlị́ Yésũ drị̃ị̂, gõʼdá drílĩyî Yésũ rî pá âmvózó gólâ rî ị̂njị̃zó. 10Gõʼdá Yésũ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Nĩ ʼê ũrị̃ kô! Nĩ nĩ tã âtálé ámâ rû-lẽ-ãzí yî drí, gólĩyî õnĩ Gãlĩláyã ʼálâ. Gólĩyî âʼdô ámâ ndrẽʼá tólâ." 11Nĩngá sĩ rî, õkó ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó lậvũlị́ ậcị́ ĩyíkâ ʼá, nĩʼá lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî ngálâ. Gõʼdá drẽ ãkpãkãʼdã gólĩyî drí cã ãkó rî, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ũrûkậ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá Yésũ rî lóʼdé drị̃ lômílí rî ʼbá yî drí ngãzó nĩlí ĩyî Yẽrõsãlémã ʼálâ, nĩʼá tã gólĩyî rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tã lâ âtálé drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî drí. 12Drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí âtálé ʼdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó rû êʼbélé võ ãlô ʼá õjílã sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê tã ị̂ʼbị̃lị́ tã gólĩyî rû ʼẽ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gõʼdá drílĩyî ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî lị̃fị́ lâ yî gĩzó ậdị̂ ãmbá sĩ, tãlâ gólĩyî ãâdô ró õnjõ bê tã ʼdî ʼbá yî tãsĩ. 13Gõʼdá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ʼdĩ ʼbá yî drí tã âtázó ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Õzõ íĩîjî ãnî trá rî, nĩ âtâ tã kĩ nĩ rî, 'Mã õtírĩ ʼbãâ ậʼdú kõʼá ngạ́cị̂ bê rî, lãjóʼbá Yésũ kâ rî ʼbá yî drí ânĩzó gólâ rî ãvõ ûgũlị́ ũgị́ ʼásĩ.' 14Gõʼdá õzõ úlị́ ʼdĩ õʼdê trá kúmú Pĩlátõ bị́lị́ rî, mã âʼdô âdréʼá ãní bê. Mã âʼdô tã âtáʼá gólâ drí kĩ nĩ rî, úlị́ ãnî drí âtálé ʼdĩ rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî. Ĩtí rî, gólâ îcá kô lâṇõ fẽlé ãnî drí." 15Nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí tã-drị̃ lẽzó. Drílĩyî ậdị̂ fẽlé ĩyî drí ʼdĩ trõzó nĩzó tã gólâ âtálé gólĩyî drí kĩʼá nĩ rî, lãjóʼbá Yésũ kâ ũûgũ ĩyî Yésũ rî ãvõ nĩ ʼdî tã lâ âtálé õjílã drí. Gõʼdá tã ʼdî drí lậʼbúzó õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî lãfálé sĩ, âcálé bũúũ ãndrõ nô. Ĩtí rî, õjílã Yúdạ̃ yí kâ lẽé ĩyî tã kô kĩʼá nĩ rî, Yésũ õlîdrî trá õdrã ʼásĩ rî. 16Gõʼdá nĩngá sĩ, lãjóʼbá Yésũ kâ mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-ãlô ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî tã Yésũ drí âtílí õkó ʼdĩ ʼbá yî tị́ ânĩʼá âtálâ ĩyî drí ʼdĩ bê rî, drílĩyî ngãzó nĩlí Gãlĩláyã ʼálâ únị́ gólâ Yésũ drí tã lâ âtálé kĩʼá nĩ rî, gólĩyî ãʼdô nĩʼá íyî ûsúlị́ drị̃ lâ ʼálâ rî drị̃ ʼálâ. 17Gólĩyî câ bê tólâ rî, drílĩyî Yésũ rî ûsúzó, gõʼdá drílĩyî gólâ rî ị̂njị̃zó. Gõʼdá kpálé gólĩyî ndrélé bê Yésũ rî, tã ârí ʼbá ũrûkậ ʼbá yî, tã ị̂sũ gólĩyíkâ drẽ zãâ rĩʼá rị̃ rị̃ tã lẽlé kĩ, ʼdĩî ãʼdô pạ̃tị́ị̃ Yésũ ĩʼdî. 18Gõʼdá Yésũ drí rû êsézó ãnyî lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî lạ̃gạ́tị́, gõʼdá drílâ ngãzó tã âtálé drílĩyî kĩ, "Ôvârí fẽ drị́-ãcê ngá gólĩyî ndrĩ ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yí kâ gõʼdá ngá gólĩyî ndrĩ ãngó nõ ʼá rî ʼbá yí bê rî kâ trá má drị́gạ́. 19Tã ʼdî tãsĩ rî, nĩ ngâ lậʼbúlị́ võ ʼásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí ámákâ nõ pẽlé õjílã õrĩ ndrĩ ãngó ʼásĩ rî kâ drí, gólĩyî ãʼdô ró bê tã ârí ʼbá ámákâ ró. Gõʼdá gólĩyî tã lẽ ʼbá trá rî, nĩ îbábátízã gólĩyî Átá rî rú sĩ, Mvá rî rú sĩ, gõʼdá kpá Líndrí Tãndí rî rú sĩ. 20Gõʼdá nĩ îmbâ gólĩyî kpá tã ndrĩ má drí âʼdálé ãnî drí rî ʼbá yî ʼẽlé. Má âʼdô rĩʼá ãní bê kậyị̂ vósĩ cé, cãlé bũúũ kậyị̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî tú." Ĩʼdî ʼdĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\