Mãtáyõ 3

1Gõʼdá Yésũ mbâ bê âcálé ãgô ạ́ngị́ ró rî, Yõwánĩ bãbãtízĩ ʼẽ ʼbá ró rî drí âcázó õmã ʼálâ ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ʼá. Gólâ drí îtõzó rĩʼá tã pẽlé õjílã drí kĩ nĩ rî, 2"Nĩ âjâ drị̃ vólé tã õnjí ãníkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, tãlâ ʼdíyî pã ʼbá gólâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé âjólé rî trá ãnyî ʼẽʼá âcálé âʼdólé kúmú ró ãnî drị̃lị́." 3Yõwánĩ ĩʼdî õjílã tíbê tã ậngũ ʼbá Ĩsáyã drí tã lâ ậngũlị́ ạ̃kû ró nã sĩ kĩʼá nĩ rî, "Õjílã ãzâ bê õmã ʼálâ, rĩʼá tã îyáʼá ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ kĩ, 'Nĩ êdê lạ́tị̂ njãâ Kúmú ãníkâ drí ânĩzó ʼálâ sĩ. Nĩ êdê lạ́tị̂ lâ ʼdĩ ãʼdô ró mbị̂ drílâ lậmúzó ʼálâ sĩ rî.' " Ĩsáyã 40.3 4Yõwánĩ rî ʼdĩ ítá drílâ rĩʼá sõlâ rî éêdê trá gámẽlẽ ʼbí ʼásĩ. Gõʼdá gásĩ gólâ drí rĩʼá ômbélâ íyî ị́pị́tị́kû ʼá rî éêdê trá ínyíríkó ʼásĩ. Gõʼdá gólâ rî ômbí nyãlé ĩʼdî ápé õgó kâ bê. 5Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã dũû ârî tã bê tã pẽpẽ Yõwánĩ kâ fạ́fạ̃ áyágá Jõrõdénĩ kâ rî ʼálâ rî tãsĩ rî, drílĩyî ngãzó rĩʼá ĩyî ânĩlí Yõwánĩ ngáá tólâ. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî ũrûkậ lâ yî ânĩ trá Yẽrõsãlémã lésĩ, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ânĩ trá võ ãzâ ʼbá yî ʼbạ̃drị̃ Yũdạ́yạ̃ kâ rî kâ ʼásĩ, gõʼdá ãzâ ʼbá yî ânĩ ĩyíkâ trá ʼbạ̃drị̃ gólâ ãnyî áyágá Jõrõdénĩ rî lạ̃gạ́tị́ rî ʼásĩ. 6Gõʼdá õjílã ʼdî ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ Yõwánĩ kâ ʼdĩ bê rî, drílĩyî tã õnjí ĩyíkâ lôfõzó. Ĩtí rî, gõʼdá Yõwánĩ drí bãbãtízĩ ʼẽzó gólĩyî drí áyágá Jõrõdénĩ rî ʼá. 7Kậyị̂ nã ʼbá yî sĩ rî, õjílã gólĩyî zị̃lị́ Pạ̃rúsị̃ ró rî ʼbá yî gõʼdá kpá gólĩyî zị̃lị́ Sạ̃dúsị̃ ró rî ʼbá yí bê, drílĩyî ânĩzó Yõwánĩ ngálâ, tãlâ Yõwánĩ ĩîbábátízã ró ĩyî bê. Gõʼdá Yõwánĩ nị̃ âʼdô-âʼdô gólĩyíkâ trá. Gólâ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Ãnî rĩʼá nyé õzõ ị̃nị̃ gólĩyî rĩ ʼbá rãlé vólé lạ̃sị́ ũrị̃ drí sĩ rî ʼbá yí kâtí. Nĩ ị̂sũ ãníkâ bê rî, nĩ âʼdô ʼẽʼá ngá pãlé õmbã Ôvârí kâ ʼásĩ cé bãbãtízĩ sĩ yã? 8Õzõ nĩ õlẽ trá ngá pãlé rî, ʼdõvó nĩ âjâ drị̃ vólé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Ĩtí rî, tã ʼẽʼẽ tãndí ãníkâ âʼdô âʼdóʼá õzõ lõʼwâ tãndí kâtí, tãlâ áâʼdâ ró bê kĩ pạ̃tị́ị̃ nĩ âjâ drị̃ trá vólé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. 9Gõʼdá nĩ âyê tã ị̂sũ ãníkâ kĩʼá nĩ rî, nĩ ãʼdô ʼẽʼá ãnî nyãányâ pãlé õmbã Ôvârí kâ ʼásĩ, tãlâ ãnî rĩʼá Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ĩʼdî rî. Tã ʼdî îcá kô ãnî pãlé. Nĩ ârî drẽ, Ôvârí rĩʼá mbârâkã bê kúnị́ mvá nõ ʼbá yî ôjázó Ãbãrãyámã rî ózõwá yî ró ãnî võ ʼá. 10Ãnî rĩʼá õzõ fê ị̂ʼdị́lị́ rî kâtí ị̃nyạ́kú nõ drị̃ị̂. Ôvârí ʼbã ôlówá trá njãâ fê gólĩyî ʼwã ʼbá kô rî yî âgãzó vũdrị́. Ôvârí âʼdô ngá-ạ̃rú gólâ ʼwã ʼbá kô rî zãʼá õzõ tõtõ kâtí lạ̃sị́ gólâ rĩ ʼbã vẽlé ạ̃dũkũ ãkó rî ʼá." 11Gõʼdá Yõwánĩ drí kpá tã îyázó õjílã drí ndrĩ kĩ, "Má rî bãbãtízĩ ʼẽlé ãnî drí cé lũmvû sĩ, ʼdĩî ãâʼdâ ró tã bê kĩ, nĩ âjâ drị̃ trá vólé tã õnjí ãníkâ ʼásĩ. Gõʼdá õjílã ãzâ bê ʼẽ ʼbá âcálé má vósĩ. Ãmbã õjílã rî ʼdĩ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ ámákâ rî drị̃ị̂ sĩ. Má âʼdó kô tãndí ró îcálé káʼbókã gólâkâ trõlé. Gólâ âʼdô bãbãtízĩ ʼẽʼá õjílã drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ sĩ gõʼdá kpá lạ̃sị́ sĩ. 12Gólâ trá njãâ ʼẽʼá ạ̃drúgú íyíkâ cãlé. Ĩtí rî, gólâ âʼdô ạ̃drúgú ífí tãndí rî ʼbá yî êléʼá ʼbãlé ẽró ʼá. Gõʼdá gólâ âʼdô ạ̃drúgú kúrũmû êʼbéʼá vẽlé lạ̃sị́ ʼá zãâ bạ̃dị̃." 13Nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó jạ̃rị́bạ̃ íyíkâ Gãlĩláyã ʼá rî âyélé nĩzó cãlé áyágá Jõrõdénĩ rî ʼálâ, tãlâ Yõwánĩ õʼê ró bãbãtízĩ bê yí drí. 14Gõʼdá Yõwánĩ ârî tã Yésũ drí lẽlé yí drí ʼẽlé rî bê rî, gólâ lẽé kô Yésũ rî îbábátízãlé, tãlâ ãmbã Yésũ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ ãmbã gólâkâ rî drị̃ị̂ sĩ. Gólâ kĩ Yésũ drí rî, "Ní ânĩ má drí bãbãtízĩ ʼẽzó ní drí ãʼdô tãsĩ yã? Ní âʼdô bãbãtízĩ ʼẽʼá bê-rî nĩ má drí." 15Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó Yõwánĩ drí kĩ, "Ní ʼê bãbãtízĩ nĩ má drí, tãlâ mã ʼê ró tã mbị̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî bê." Gõʼdá Yõwánĩ ârî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ bê rî, gólâ drí tã-drị̃ lẽzó Yésũ rî îbábátízãzó. 16Gõʼdá Yõwánĩ îbábátízã Yésũ bê rî, Yésũ õtírĩ íyî drị̃ îngá lị̃mvû ʼásĩ rî, gõʼdá kôrô ʼbũû drí rû njị̃zó, gõʼdá Yésũ drí Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ndrẽzó ânĩrĩ ʼá õzõ ạ̃túʼbú kâtí ʼdẽlé yí drị̃ị̂. 17Gõʼdá gbórókõ drí ậʼúzó ûrú lésĩ úlị́ âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, "Nõô ámâ mvá gólâ má drí lẽlé tákányĩ rî ĩʼdî. Gólâ rî tã sû trá má rú rõô."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\